Samtycke vid barns namnbyte

2018-05-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej jag har två barn som är 13 och 16 år dom har de senaste åren bott med mig och min nya sambo, då deras biologiska pappa inte vill ha med dom att göra. Nu ska jag och min nya sambo gifta oss efter åtta år tillsammans och jag vill byta till dubbla efternamn. Problemet är att jag inte får någon kontakt med deras pappa måste han verkligen ge sitt samtycke till efternamns bytet?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det behövs samtycke från barnens biologiska far för att barnen ska få byta till dubbla efternamn. Regler kring namnbyten hittar vi i Personnamnlagen. Vid namnbyte för barn är det barnens vårdnadshavare som ansöker om namnbytet hos Skatteverket. Detta innebär att ifall du och den biologiska pappan har delad vårdnad krävs att båda ansöker och därmed samtycker till namnbytet. Om det däremot enbart är du som har vårdnaden krävs samtycke från den biologiska pappan endast om era barn bär hans efternamn (se 34 § Personnamnlagen). Ifall biologiska pappan, i de fall han inte har del i vårdnaden, inte kan eller vill lämna samtycke kan namnbytet beviljas genom att domstol förklarar att det är förenligt med barnens bästa. Vid en sådan bedömning ska domstolen ta hänsyn till barnets egna inställning utifrån barnets ålder och mognad. För barn som fyllt 12 år finns en särskild bestämmelse som anger att samtycke från barnet i regel krävs för att namnbytet ska godkännas (se 46 § Personnamnlagen). Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Äganderätt vid samboförhållande

2018-04-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. För 3 år sedan köpte jag en bostadsrätt. Det är jag som står på lån och som ägare till bostaden. Nu föll det sig dock så att min pojkvän och dennes son i samma veva hade lite strul med sin bostadssits och jag sa då kan de lika väl flytta in till mig. Vi flyttade alltså ihop samtisigt i lägenheten jag från början köpte för eget bruk och jag har aldrig bott "ensam" i bostadsrätten.Såvitt vi förstår räknas vi särför båda som ägare till lägenheten oavsett vad som står på papper.Om min sambo skulle avlida är vi därför oroliga för att mitt bonusbarns mor skulle kunna kräva att sambons barn får ut sitt arv, och jag därmed blir tvungen att ge barnet värdet av halva bostadsrätten ?Hur gör vi för att undvika detta och jag ensam har rätt till bostadsrätten i detta fall?Samtidigt vill vi att om jag själv trillar av pinn att sambon och mitt bonusbarn ska kunna bo kvar utan att mina syskon/förälder kräver min sambo på halva lägenheten. Med vänliga hälsningarBonusmamma
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om sambors egendom och bodelning vid samboförhållande hittar vi i Sambolagen (SamboL). Att två personer ingår ett samboförhållande ändrar inte per automatik något gällande personernas äganderätt till egendom. Egendom som ena sambon haft innan och även sådan som denne förvärvar under samboförhållandet kommer fortsatt tillhöra denne ensam och inte den andra sambon. Enda skillnaden är att egendom som förvärvats för gemensam användning, vilket ofta gäller för egendom som införskaffats under samboförhållandet (ex. en bostadsrätt för gemensamt boende, husgeråd till den gemensamma bostaden etc.), kan komma att utgöra samboegendom (se 3 § SamboL). Vid upplösning av ett samboförhållande, av en annan anledning än att samborna ingår äktenskap, ska en bodelning av samboegendomen genomföras om någon av samborna begär det (se 8 § SamboL). Detta innebär att då det är du som köpt bostadsrätten så är det också du som fortsatt äger den, trots att ni inlett ett samboförhållande. Avsikten med införskaffandet av bostadsrätten dvs om den var tänkt att användas gemensamt av dig och din sambo eller inte blir därmed endast aktuell vid bedömningen angående om bostadsrätten är samboegendom eller inte. Om bostadsrätten bedöms vara samboegendom kommer detta först få betydelse vid en bodelning där samboegendomen ska fördelas lika mellan samborna. Som tidigare nämndes sker sambobodelning endast ifall en av samborna begär det, vilket innebär att om ingen av er begär bodelning så kommer inte heller din sambo få del av värdet på din bostadsrätt. Rätten att begära bodelning tillfaller enbart sambor och kan inte övertas av en sambos dödsbo. För de fall din sambo går bort innan dig är det därmed endast du som kan begära bodelning. Om du väljer att inte begära bodelning kommer din sambos dödsbo därmed inte kunna få del i din bostadsrätt. Vidare finns även möjligheten att ni sambor gemensamt genom ett samboavtal bestämmer att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (se 9 § SamboL) och på så sätt förhindra att sambons dödsbo får del i bostadsrätten även om du begär att bodelning ska ske. I händelse av att du går bort före din sambo finns möjligheten för din sambo att begära bodelning och genom denna få överta bostadsrätten på sin lott med hänvisning till att din sambo är den som bäst behöver bostaden. Att upprätta ett testamente där du testamenterar bostadsrätten till din sambo är ytterligare en möjlighet att överväga (för formkraven se 10 kap. 1 § Ärvdabalken). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Beslut om barns boende

2018-03-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,Har separerat från ett långt samboförhållande, 28 år. 3 barn och bor i villa. Vi ska nu börja med och ha barnen varannan vecka. Nu är det mitt ex. som säger att nu börjar vi och ha barnen måndag till måndag. Han bor på annan ort och bor hos en "tjejkompis". Nu ska jag bara flytta ut och det är han som bestämmer att det är byte måndagar för att det passar hans liv. Visst måste det finnas en lag som säger att man måste komma fram till beslut gemensamt. Jag står bostadslös då jag inte har barnen tills vi säljer huset och det vill han inte. Det här är bekvämt för honom. Han lyssnar inte på mig.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur det ser ut kring beslut i frågor som rör barn och deras boende. Regler kring vårdad, boende och umgänge gällande barn hittar vi i Föräldrabalken (FB), närmare bestämt i dess 6 kap. Först av allt bör nämnas att utgångspunkten i alla beslut som rör barn ska vara barnets bästa. Det är vidare barnets vårdnadshavare som har ansvaret för barnets personliga angelägenheter. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarnas ska beslut angående barnet fattas gemensamt av de båda vårdnadshavarna (se 6 kap. 11 och 13 §§ FB). När det gäller beslut om var barnet ska bo kan föräldrarna gemensamt besluta om hur boendesituationen ska se ut genom ett avtal. Avtalet kan bl.a. reglera hur lång tid barnet ska bo hos respektive förälder, när hämtning ska ske, var barnet ska bo under högtider och lov. Ett sådant avtal ska nedtecknas skriftligt och godkännas av socialnämnden (se 6 kap. 14 a § 2 st. FB). Om ett sådant avtal inte kan komma till stånd kan talan om boende väckas i domstol. (se 6 kap. 14 a § 1 st. FB)Om du anser att samarbetet mellan dig och din tidigare sambo inte fungerar skulle jag i första hand rekommendera att du vänder dig till socialtjänsten för att få hjälp av dem med att ex få till möten för att samtala och samarbeta så situationen kan lösas.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan en förälder ensidigt besluta om underhållsbidrag?

2018-02-24 i Underhåll
FRÅGA |Kan ena parten i ett avslutat samboförhållande avgöra underhållsbeloppet till gemensamma barn, vilka bor hos den andra parten?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!Regler kring föräldrars underhållsskyldighet till deras barn hittar vi i Föräldrabalk (FB). Huvudregeln är att ett barns föräldrar gemensamt ansvarar för barnets underhåll tills barnet fyller 18 år och i vissa fall längre (dock längst till dess barnet fyller 21 år) ifall barnet efter detta går i skola. Underhållsskyldigheten gäller därmed för ett barns föräldrar, oavsett om föräldern har vårdnaden om barnet eller inte, och innebär att föräldern utifrån dennes ekonomiska förmåga ska svara för det underhåll barnet har behov av (se 7 kap. 1 § FB).I de fall där en förälder inte har vårdnaden om barnet och inte varaktigt bor med barnet eller i de fall då föräldern visserligen har gemensam vårdad om barnet men barnet varaktigt bor hos den andra föräldern ska underhållsskyldigheten uppfyllas genom att föräldern betalar ett underhållsbidrag till barnet. Beslut om underhållsbidrag kan antingen ske genom att föräldrarna gemensamt kommer överens i ett avtal eller så finns möjlighet att lyfta frågan i domstol och få det fastställt i en dom (se 7 kap. 2 § FB). Någon möjlighet för en förälder att ensidigt besluta om underhållsbidrag finns därmed inte. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Överklaga adoptionsbeslut

2018-05-10 i Adoption
FRÅGA |Min make har ansökt om att få adoptera min 7 åriga dotter som jag är ensam vårdnadshavare till. Den biologiska pappan har således fått yttra sig angående ansökan och motsätter sig adoptionen. Min make har fostrat och varit min dotters "pappa" sedan hon var 1år Han är på alla praktiska och psykologiska plan hennes pappa och hon anser honom vara hennes pappa. Hon har träffat sin biologiska pappa vid 3 tillfällen de senaste 5 åren. Han har inte förhindrats umgänge men han har inte heller visat något intresse. Han betalar inte underhåll utan påminnelse osv. Familjerätten har gjort sin utredningen och även pratat med vår dotter som uttrycker att hon vill att min make skall vara hennes pappa. Handläggaren på familjerätten anser att barnets bästa ska råda och då är frågan klar, min make bör få adoptera. Sen är det ju trots allt tingsrätten som avgör. Min fråga är vad som händer om Tingsrätten beslutar sig för att låta min make adoptera? När träder adoptionen i laga kraft och huruvida är det möjligt för biopappan att överklaga då han inte är vårdnadshavare? Och om tingsrätten inte bifaller adoptionen, kan min man då överklaga eller måste man då söka på nytt??tacksam för ert svar.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om adoption hittar vi i Föräldrabalken (FB).Ett adoptionsbeslut vinner laga kraft när överklagandetiden löpt ut, vilket är tre veckor efter att beslutet meddelats (se 52 kap. 1 § 2 stycket. Rättegångsbalken). I 4 kap. 11 § FB anges vilka som har rätt att överklaga adoptionsbeslut. Här framgår att de som har del i ärendet antingen som sökande eller genom att höras får överklaga beslutet. Föräldrar som saknar del i vårdnaden om barnet som adoptionen avser ska, trots att samtycke från denne inte krävs, höras i ärendet om det är möjligt (se 4 kap. 10 § 3 stycket FB). Både den sökande dvs i detta fall din make och den biologiska pappan ska därmed ha rätt att överklaga adoptionsbeslutet.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Adoption av sambos barn

2018-04-09 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag har ett barn på två år som blivit uppfostrad med min fästman sedan han var fyra månader gammal. Fadern vägrar ge upp sonen men har inte träffat sonen på snart sju månader och hör inte av sig till mig när han inte kommer till bestämt umgänge. Nu till frågan är om min fästman kan få adoptera min son och hur vi kan gå tillväga. Jag har ensam vårdnad om sonen och vi har även ett gemensamt barn och vi vill inte behöva separera på barnen om något skulle hända mig.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Reglerna om adoption hittar vi i Föräldrabalken (FB).När det handlar om att adoptera barn gemensamt dvs att barnet kommer få två vårdnadshavare så gäller den rätten endast för makar. Detta innebär därmed att det endast är en make som kan adoptera den andre makens barn (förutsatt att vårdnaden inte ska övergå utan bli gemensam). För sambor finns därmed ingen rätt att adoptera den andre sambons barn (se 4 kap. 3-4 §§ FB).Vidare gäller att föräldrarnas samtycke till adoption krävs när det rör barn som inte fyllt arton år. Detta krav på samtycke gäller däremot inte från förälder som inte har någon del i vårdnaden (se 4 kap. 5 § 2 stycket FB). Detta innebär att även om din sons far, som inte är vårdnadshavare, motsätter sig adoptionen så kan den trots detta genomföras.Om det rent processuella kan kort sägas att ansökan om adoption sker hos domstol där en bedömning gällande lämpligheten i adoptionen kommer prövas (se 4 kap. 6 FB). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ändring av samboavtal

2018-03-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min pojkvän ska flytta ihop till en nyproduktion där han står på lägenheten och har betalat kontantinsatsen. Om jag skriver på ett samboavtal men sedan betalar hälften av kontantinsatsen om ca 6 månader, skulle det upphöra eftersom att jag då äger halva bostaden eller vad händer? Jag undrar även om hur det blir med lånet eftersom att det står på honom, kommer hälften att läggas över på mig också? Tack på förhand
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Samboavtal regleras av bestämmelserna i Sambolagen (SamboL).Genom ett samboavtal kan samborna bl.a. avtala om att viss egendom inte ska ingå vid en eventuell framtida bodelning. För att sedan ändra det som avtalats kan samborna upprätta ett nytt avtal som ersätter det tidigare avtalet (se 9 § SamboL). Ett samboavtal upphör därmed inte per automatik att gälla på grund av exempelvis ändrade ägandeförhållanden utan det krävs att ni aktivt ersätter avtalet med ett nytt.Angående lån kan sägas att de inte följer med till den nya ägaren vid överlåtelse av hela eller delar av egendomen som lånet tagits för. Om ni önskar att båda två ska stå på lånen kan ni däremot höra med banken som har gett lånet och se om det är möjligt att genomföra. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Fastställa underhållsbidrag

2018-02-24 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har en dotter på 10 år och hennes pappa vägrar betala underhåll. Han vill inte träffa henne speciellt mycket heller. Varje gång jag har tagit upp underhåll så blir han aggressiv och säger att han inte har pengar . Nu till min fråga. Han ringde mig och sa att han skulle bli kallad till rättegång för snatteri. Han tog något för 49kr och ska betala 5000kr säger han. Han ville att jag skulle ljuga och säga att jag får pengar av honom regelbundet men det tänker jag inte göra eftersom han inte betalar och jag vill inte ljuga. Min fråga är kan han bli tvingad att betala mig underhåll? Han har aldrig betalat något för henne. Jag har stått för allt.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!Som jag förstår din fråga undrar du över möjligheten att få fastställt underhållsbidrag till din dotter. Regler kring föräldrars underhållsskyldighet till deras barn hittar vi i Föräldrabalken (FB). Huvudregeln är att ett barns föräldrar gemensamt ansvarar för barnets underhåll. Underhållsskyldigheten gäller därmed för ett barns föräldrar, oavsett om föräldern har vårdnaden om barnet eller inte, och innebär att föräldern utifrån dennes ekonomiska förmåga ska svara för det underhåll barnet har behov av (se 7 kap. 1 § FB)I de fall där ena förälder varken har vårdanden om barnet eller varaktigt bor med barnet samt i de fall där föräldrarna har gemensam vårdnad men ena inte bor varaktigt med barnet ska föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala ett underhållsbidrag till barnet. Beslut om underhållsbidrag kan dels ske genom att föräldrarna gemensamt kommer överens i ett avtal och om inte så sker finns en möjlighet att lyfta frågan i domstol och få det fastställt i en dom (se 7 kap. 2 § FB). Det finns vidare en möjlighet att i domstol även yrka på att få fastställt retroaktivt underhållsbidrag dvs bidrag för förfluten tid. Domstolen kan dock endast besluta om retroaktivt underhållsbidrag för tre år tillbaka i tiden (om inte den betalningsskyldige föräldern går med på att betala för en längre tid tillbaka) från att talan väckts i domstol (se 7 kap. 8 § FB).Utöver detta finns en möjlighet att ansöka om underhållsstöd hos försäkringskassan ifall den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller betalar ett mindre belopp än underhållsstödet (vilket för barn under 15 år är 1573 kr). Mer information om hur en sån ansökan går till hittar du på försäkringskassans hemsida i länken här.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar