Skillnaden mellan äganderätt och giftorätt

2020-02-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag ligger snart i skilsmässa och har en fastighet som jag fått i gåva av min farbror. I gåvobrevet stipuleras att det är enskild egendom, att den ej omfattas av rådighetsinskränkningar och ej heller bli föremål för övertaganderätt osv. Så långt är allt i sin ordning men gåvobrevet avslutas "Med detta övergår äganderätten till (mitt namn) per den...". Kan avslutningsmeningen med ordet "äganderätt" göra att det tolkas som något annat än enskild egendom? Tack på förhand och för en väldigt bra och nyttig sajt!
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Skillnaden mellan äganderätt och giftorättDet är viktigt att inte blanda ihop begreppen äganderätt och giftorätt, och därmed enskild egendom. Äganderätt är ett generellt juridiskt begrepp som ger innehavaren en rätt till ett visst objekt, till exempel möjligheten att förfoga över eller sälja objektet. Giftorätt är ett endast familjerättsligt begrepp och är endast ett framtida anspråk på viss egendom. Giftorätt påverkar inte äganderätten. Giftorätt, och enskild egendom, reglerar endast vad som ska ingå i en framtida bodelning. Det reglerar inte vem av makarna som äger viss egendom. Din situationAll egendom som makarna äger är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär alltså att egendomen kommer att ingå i en framtida bodelning, men det påverkar inte äganderätten under äktenskapet. Egendom kan bli enskild genom till exempel ett villkor i ett gåvobrev (7 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att den egendomen ska hållas utanför bodelningen, oavsett vem av makarna som äger den. Detta innebär alltså att fastigheten du fått i gåva med villkoret att den ska vara enskild egendom inte ska ingå i en framtida bodelning. Din make kan därmed inte göra anspråk på den i bodelningen. Formuleringen du nämner i gåvobrevet ska inte ställa till något problem. I enlighet med gåvobrevet övergick äganderätten till dig. Huruvida fastigheten ska ingå i en bodelning beror på giftorätten och inte på äganderätten. SlutsatsSlutsatsen är alltså att äganderätten övergick till dig i enlighet med gåvobrevet. Eftersom det även finns villkorat i gåvobrevet att fastigheten ska vara enskild egendom ska den inte ingå i en bodelning, eftersom äganderätt och giftorätt inte ska blandas ihop. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Är man underhållsskyldig för sin särbo?

2020-01-20 i Underhåll
FRÅGA |Om man är särboende och en part har mycket låg pension, måste den andra parten ge bidrag?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDet framgår inte av din fråga om paret det rör är gifta eller inte. Jag kommer därför svara utifrån båda situationerna.Om paret inte är giftaOm paret inte är gifta finns ingen underhållsskyldighet. Detta eftersom det inte finns någon lag som reglerar förhållandet för ett par som varken är gift eller bor ihop. Inte heller för sambor finns någon underhållsskyldighet enligt sambolagen. Om paret är giftaOm paret det rör är gifta ser situationen annorlunda ut. Bestämmelser om detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten är att varje make råder över sin egen egendom och svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att vardera make äger sin egendom och förfogar över den som hen önskar. Dock finns det även en ömsesidig underhållsskyldighet (6 kap. 1 § ÄktB). Denna innebär att makarna ska, var och en efter förmåga, bidra till att deras gemensamma och personliga behov tillgodoses. Om det som den ena maken ska bidra med inte räcker till för den makens personliga behov ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). Tanken med dessa bestämmelser är att båda makarna ska leva på samma ekonomiska standard. Dessa bestämmelser om underhållsskyldighet gäller även då makarna inte varaktigt sammanbor, alltså är särbos (6 kap. 6 § ÄktB). Då ska maken med den större inkomsten eller större underhållsförmågan kompensera den andra maken genom att betala underhållsbidrag. Om den ena maken försummar sin underhållsskyldighet kan man vända sig till domstol för att ålägga den andra maken att betala underhållsbidrag (6 kap. 5 § ÄktB). Domstolen kan även förplikta den ena maken, då de inte bor ihop, att lämna bohag till den andra maken så att denne kan använda bohaget (6 kap. 6 § andra stycket ÄktB). Detta gäller dock endast bohag som införskaffats då makarna bodde ihop. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Har jag rätt till någon del av huset min make äger om vi skiljer oss?

2020-01-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är gift sen 2015 och flyttade in till min man i ett hus. Vuxna barn, inga tillsammans står inte på huset betalar hyra och el. Har jag någon rätt till en del av huset? Vi ska skiljas.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Då ett äktenskap upplöses ska en bodelning görasDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom du inte skriver något om ett eventuellt äktenskapsförord eller annat förordnande som gör egendom enskild kommer jag utgå ifrån att du och din man inte har någon enskild egendom. Detta innebär att all er egendom är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Vid bodelningen ska giftorättsgodset delas likaVid bodelningen ska vardera makes giftorättsgods listas på dennes sida. Sedan ska vardera makes skulder dras av från dennes giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av giftorättsgodset efter att avdrag gjorts för skulder ska läggas samman och sedan delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Makarna har alltså rätt till hälften var av giftorättsgodset, efter avdrag för skulder, oavsett vem som äger egendomen. Egendomen ska sedan fördelas på lotterEfter detta ska egendomen fördelas på lotter (11 kap. 7 § ÄktB). Detta gör man för att veta exakt vilken egendom vardera make ska ha efter bodelningen. Den make som bäst behöver bostaden har rätt att få denna i avräkning på sin lott, om det med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt (11 kap. 8 § ÄktB). Detta kan vara till exempel om den ena maken ensam ska ha vårdnaden om makarnas gemensamma barn. Jag vet inte tillräckligt mycket om er situation för att kunna avgöra om detta kan bli aktuellt, och kommer därför utgå ifrån att det inte är det. Varje make har i första hand rätt att få behålla den egendom man själv äger (11 kap. 7 § ÄktB). Den make som har mest giftorättsgods och därmed måste dela med sig till den andra maken har rätt att antingen lämna egendom, eller samma värde i pengar (11 kap. 9 § ÄktB). Utgångspunkten är alltså att vardera make har rätt till hälften av boet, oavsett vilken make som innan bodelningen ägde vad. Din situationSå länge huset ni bor i inte är din makes enskilda egendom ska det ingå i bodelningen mellan er. Detta innebär att du har rätt till halva huset. Eller, eftersom det är din man som äger det och han därför har rätt att i första hand få behålla det, så ska du få egendom eller pengar till samma värde som halva huset. Det finns även, som nämnt ovan, en möjlighet för en make att ta över en bostad. Det är dock ganska höga krav för att detta ska bli aktuellt, och jag vet inte tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om det är aktuellt för dig. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad händer med skulder på giftorättsgods vid en bodelning?

2019-12-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min fru vill skiljas och vi har nu ansökt om skilsmässa. Hon ordnade ett äktenskapsförord efter sin pappas död i mars, som uteslöt mig från någon anspråk på hennes arv. Vi sålde vårt hus med stor vinst, och nu när vi skall göra bodelning står bil och motorcykel på mig, och lånen för dessa på drygt 100000 på mig. Värde på bil/motorcykel och lån är lika mycket. Jag har även andra kontokorts skulder på drygt 80000.Nu påstår min fru att vi måste ta upp värdet av bil/motorcykel och dela på, däremot inte lånen av samma värde. Kan detta stämma?Jag står där med hela lånen men hon får hälften av värdet av bil/motorcykel?Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Vad ska ingå i en bodelning?Om ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. All egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att din frus arv efter hennes pappa ska hållas helt utanför bodelningen. All annan egendom ska ingå. Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Dock kommer den skuldsatta maken få behålla så mycket egendom som krävs för att täcka skulderna. Detta innebär att du kommer få behålla så mycket egendom som krävs för att täcka dina skulder, både lånen för bilen och motorcykeln och kontokortsskulderna. Du behöver alltså inte dela med dig av denna egendom. Du kommer bara behöva dela med dig av den egendom som överstiger dina skulder. SlutsatsSvaret på din fråga är alltså nej, det stämmer inte. Du får räkna av dina skulder från ditt giftorättsgods och endast det som överstiger skulderna ska gå till delning. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Ska bankkontot i min makes namn ingå i bodelningen?

2020-02-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag är nyskild efter 19 år tillsammans med ex-mannen. Min ex-man har två barn, 23 och 25 år gamla, från ett tidigare äktenskap, och vi har ett gemensamt barn, 16 år.För att spara tid och pengar så försöker vi fixa bodelningen på egen hand, men eftersom vi inte har koll på juridiken alltid så blir det ibland lite diskussioner.En fråga är vad som gäller för ett konto som ex-mannen startade innan vi träffades för sparande till barnen. Det heter "Kapitalspar barn" på Swedbank, men står i mannens namn, inte i barnens. Vi har fortsatt spara på detta konto under alla år, men då även till vårt gemensamma barn. Ex-mannen anser att dessa pengar inte ska ingå i bodelningen - stämmer det? Han menar att vi hade en muntlig överenskommelse. Vi har inte skrivit något avtal. Han kan på sin höjd tänka sig att ge mig en tredjedel för vårt barn Är detta korrekt? Ska jag gå med på det? Eller blir jag lurad?Vänliga hälsningar,Nyskild, okunnig, fattig och förvirrad
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).En bodelning ska görasDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Ett äktenskapsförord som anger att viss egendom är enskild ska vara skriftligt och registrerat hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § ÄktB). En muntlig överenskommelse kan alltså inte göra egendom enskild. Din situationDetta innebär alltså att allt ni äger, oavsett vem av er som äger det, ska ingå i bodelningen om det inte är enskild egendom. Detta gäller även bankkonton som bara står i den ena makens namn. Kontot ska alltså tas upp i bodelningen likt allt annat, och därmed delas på hälften mellan er. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Påverkar min makes skulder mig vid en bodelning?

2020-01-20 i Bodelning
FRÅGA |Jag är gift sedan många år. Maken har i ett par omgångar dragit på sig en massa skulder, två ggr har vi löst hans skulder genom att höja befintliga bolån. Nu har han precis erkänt att han åter har en större skuld och ligger efter med betalningarna. Jag vägrar lösa hans skulder och vi varken kan eller vill höja bolånen. I höstas köpte vi en sommarstuga som vi håller på att renovera, den står på arrende och värdet finns bara i huset när det blir färdigställt. Jag har dock investerat i både inredning och renoveringar och stugan är av stort emotionellt värde för mig.Vi vill skiljas men blir det automatiskt så att hans skulder då drabbar och belastar mig? Jag tjänar dubbelt så mkt som min man.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Då ett äktenskap upplöses ska en bodelning görasDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Det gör inte heller någon skillnad att du tjänar mer än din man. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelningen ska giftorättsgodset delas likaVid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.Möjligheten att jämka en bodelningDet finns en möjlighet att jämka en bodelning om det med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt kan anses oskäligt att den ena maken ska lämna ifrån sig egendom till den andra maken (12 kap. 1 § ÄktB). Jag vet inte tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om det skulle kunna bli aktuellt att jämka en bodelning mellan er. Din situationDetta innebär att din makes skulder på sätt och vis kommer drabba dig i och med bodelningen som ska göras om ni skiljer er. Det ni kan göra för att skydda dig är att skriva ett äktenskapsförord där ni anger att egendom du vill säkra är din enskilda egendom. Detta skulle innebära att sådan egendom hålls helt utanför bodelningen, och därmed inte användas för att täcka din makes skulder. Dock måste ju din make gå med på detta. Att komma ihåg är också att även om egendom är din enskilda egendom kommer ni fortfarande vara samägare till det (alltså under förutsättning att ni är samägare innan bodelningen). Om du vill veta mer om vad som gäller för samägande är du såklart välkommen att ställa en ny fråga!Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Hur ska egendom fördelas vid bodelning?

2020-01-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående delning av saker vid en skilsmässa och separation! Min fråga är? Om vi har delat alla saker lika, och vi är överens så långt. Nu är garagesakerna kvar verktyg mm. Min fru är inte intresserade av dom så jag vill ha dom, vi säger att vi kommer överens om ett dagsvärde på 30 000:- Då kommer min fråga? Ska jag betala henne halva värdet på dom = 15 000:- eller ska hon ha lika mycket som det totala värdet =30 000:- av mig? Med vänlig hälsning
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer inte gå djupare in på exakt hur en bodelning går till och vad som ska tas upp, eftersom du verkar ha koll på det. Är du intresserad av att veta mer om detta är du såklart välkommen att ställa en till fråga.Vid bodelningen ska makarnas giftorättsgods delas likaHuvudregeln är att makarnas giftorättsgods ska delas lika mellan dem (11 kap. 3 § ÄktB). Utgångspunkten är alltså att makarna ska ha lika mycket efter bodelningen. Om du får behålla egendom värt 30 000 kr, ska även din fru få egendom motsvarande lika mycket, alltså 30 000 kr. Om hela ert bo är värt 100 000 kr ska alltså du och din fru, efter bodelningen, ha egendom värt 50 000 kr var. Detta oavsett vilken egendom var och en av er behåller. Om du får verktyg värt 30 000 kr har alltså din fru rätt till annan egendom till samma värde. Om du ska ge henne 15 000 kr eller 30 000 kr beror alltså på hur ni delat resterande egendom. Det som är viktigt är helt enkelt att ni, efter bodelningen, har rätt att ha egendom värt lika mycket, det vill säga hälften av värdet på boet. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Är ett äktenskapsförord ogiltigt om det inte registrerats hos Skatteverket?

2019-12-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min sambo är stämd av sin X angående deras skilsmässan. De skrev ett äktenskapsförord senast daterad 2016. Denna är undertecknad av dem samt att de har två stycken vittnen med underskrifter. Dock så skickade de aldrig in detta till Skatteverket. Ett liknande avtal skrevs när de separerade 2018 augusti. X hävdar att de ska ogiltighets förklaras. Vad gäller?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Det räcker alltså inte att ett äktenskapsförord är undertecknat av makarna och bevittnat. Om det inte registrerats hos Skatteverket är det inte giltigt. Det finns inget som säger att makarna måste lämna in äktenskapsförordet till Skatteverket tillsammans. Utan det bör räcka med att den ena maken gör det. Dock måste äktenskapsförordet vara registrerat vid den kritiska tidpunkten. Detta eftersom man då "låser" makarnas egendomsförhållanden, och det är denna tidpunkt man utgår ifrån vid bodelningen (9 kap. 2 § ÄktB). Den kritiska tidpunkten är den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta innebär alltså att ett äktenskapsförord mellan din sambo och hens make inte är giltigt om det inte registrerats hos Skatteverket och talan om äktenskapsskillnad har väckts. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,