Om min make dör, vad händer med hens skulder?

2019-12-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om min make dör och har skuld till Kronofogden kan jag skydda mina egna konton där jag sparat lite till pensionen. Vi är gifta och har ett gemensamt barn. Vi bor i hyresrätt jag vill bo kvar i orubbat bo. Vad måste vi göra?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Vad händer om en make dör?Om en person som är gift avlider ska en bodelning göras mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods delas mellan dem (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods, oavsett vem av makarna som äger egendomen (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär till exempel att en makes konton är giftorättsgods, så länge de inte är enskild egendom. Hur går en bodelning till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika. Det finns en möjlighet för en efterlevande make att begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Detta är alltså ett sätt för den efterlevande maken att undvika likadelning. Då kommer den avlidne makens egendom användas för att täcka dennes skulder, och den efterlevande maken får behålla sin egendom. Vad händer efter bodelningen?Det som tillfaller den efterlevande maken i bodelningen är dennes och kan inte användas för att utmäta den avlidne makens skulder. Det som tillfaller dödsboet kommer användas för att täcka skulderna. Om den avlidne maken har skulder som överstiger dennes del i boet kommer den efterlevande maken inte bli ansvarig för skulderna. Om skulderna överstiger dödsboets tillgångar kommer skulderna avskrivas. Om den avlidnes tillgångar överstiger skulderna kommer resterande gå till den avlidnes arvingar. Eftersom din fråga inte gäller ett arv kommer jag inte gå in på hur det ska fördelas. Om du undrar något om det är du välkommen att ställa en ny fråga. SlutsatsDu kommer alltså aldrig att bli ansvarig för din makes skulder. Däremot skulle du kunna bli tvungen att dela med dig av ditt giftorättsgods vid en bodelning, om du inte begär att vardera sida ska behålla sitt eget giftorättsgods. Detta innebär ju dock att det din make äger kommer tillfalla hens dödsbo och därmed gå till att täcka hens skulder. Det är också möjligt för er att upprätta ett äktenskapsförord för att bestämma att viss egendom ska vara din enskilda. Detta skulle ju betyda att det ska hållas utanför en bodelning och inte tillfalla din make eller hens dödsbo. Som jag skrivit ovan ska allt som inte är enskild egendom ingå i en bodelning. Det bästa sättet att skydda sin egendom är alltså att skriva ett äktenskapsförord. Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst. Den hittar ni här. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Är jag ansvarig för min makes skulder? Och vad händer med skulder som uppkommer efter ansökan om skilsmässa?

2019-12-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Om en make äger ett bolag i Spanien och drar på sig en skuld i det bolaget. Är den andre maken skyldig att betala skulden? Om makarna sedan skiljer sig och bodelning ej är gjord, kan de skulder som finns i det spanska bolaget bli den andre makens skulder? Eller om skulder uppkommer efter att ansökan om skilsmässa skickats in och/eller vunnit lagakraft ( och bodelning ej är gjord).
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Är man ansvarig för sin makes skulder om man är gift?Även om man är gift är man inte ansvarig för sin makes skulder. Varje make råder själv över sin egen egendom och ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att du inte blir ansvarig för skulder som din make har. Hur går en bodelning till?I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Vem av makarna som äger egendomen spelar ingen roll. Är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen.Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika. Det finns möjligheter att jämka en bodelning om det är oskäligt med en hälftendelning (12 kap. 1 § ÄktB). Jag vet dock inte tillräckligt mycket om er situation för att veta om det skulle kunna bli aktuellt. Den kritiska tidpunktenNär man pratar om bodelningar brukar man prata om den kritiska tidpunkten. Det är denna tidpunkt man ska utgå ifrån när man avgör vilken egendom som ska ingå i bodelningen (9 kap. 2 § ÄktB). Den kritiska tidpunkten är den dag då man väcker talan om äktenskapsskillnad. Makarnas egendomsförhållanden "låses" vid den kritiska tidpunkten. Detta innebär att skulder som uppkommer efter den kritiska tidpunkten inte ska tas upp vid bodelningen. SlutsatsEn make är alltså inte ansvarig för sin makes skulder. Däremot kan maken ändå "drabbas" av skulderna vid en bodelning, eftersom denne kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods. Det är dagen då man väcker talan om äktenskapsskillnad man ska utgå ifrån vid en bodelning, och skulder som uppkommer efter denna dag ska således inte beaktas. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad händer med sparkontot i min mans namn om vi skiljer oss?

2019-12-10 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag har ett sparkonto men kontot är i hans namn. Varje månad överför jag pengar från min lön till hans personkonto som han betalar våra gemensamma räkningar med och resterande av våra pengar går till sparkontot som är i hans namn. Jag undrar vad som gäller vid skilsmässa om han inte vill ge mig hälften av våra sparpengar då kontot är i hans namn? Kan jag vid skilsmässa via överföringar till honom bevisa att hälften av pengarna tillhör mig?Vad rekommenderar ni mig att göra om det händer?Tack på förhand!Hälsningar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och bodelningar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad händer om ni ska skilja er?Om ert äktenskap skulle upplösas genom äktenskapsskillnad, alltså skilsmässa, ska en bodelning göras (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). En bodelning görs för att man ska avgöra vilken egendom som ska tillfalla vilken make.Vad ska ingå i bodelningen?I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Vem av makarna som äger egendomen spelar ingen roll. Är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Detta innebär att sparkontot ni har är giftorättsgods, så länge ni inte har skrivit ett äktenskapsförord som säger att det är din makes enskilda egendom. Eftersom det är giftorättsgods kommer det ingå i en bodelning även om det bara står i din mans namn. Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Efter att man räknat ut makarnas andelar i boet ska egendomen fördelas på lotter. Detta gör man för att veta exakt vilken egendom vardera make ska få (11 kap. 7 § ÄktB). Vardera make har i första hand rätt att på sin egen lott få det denne själv äger. SlutsatsDetta innebär att om sparkontot står i din makes namn är det mycket möjligt att han rätt att få detta på sin lott. Dock ska detta inte ske till nackdel för dig. Om din make ska få pengarna på sparkontot ska du få motsvarande summa i andra pengar, eller i egendom som är värt lika mycket. Allt giftorättsgods ska alltså fördelas så att båda makarna får egendom som är värd lika mycket, oavsett vilken specifik egendom varje make får. Om ni skulle få problem vid en eventuell bodelning, och inte kan komma överens, kan man ansöka hos domstol och bli tilldelad en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB). Denna tar isåfall över ansvaret för bodelningen och ser till så att allt går rätt till. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Hur gör man för att ge bort ett hus, kan det bli enskild egendom och vem skulle ärva det om gåvomottagaren avlider?

2019-12-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, min far har ett hus som han vill ge till min son.Jag har en ogift bror utan barn som inte har några synpunkter till detta.Jag har bara ett barn, dvs min son som skall få huset.Jag undrar dels hur man skall formulera ett avtal för att detta skall bli min sons egendom även om han gifter sig eller skaffar sambo samt även om något skulle hända honom så att huset "går" tillbaka till mig och min bror och inte till min sons mor som jag ej lever med.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag hänvisa till jordabalken (JB), äktenskapsbalken (ÄktB), sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB)En gåva blir giltig genom ett gåvobrevFör att överlåta huset till din son måste ni skriva ett så kallat gåvobrev. Detta eftersom överlåtelser av fast egendom, alltså hus, måste vara skriftligt för att vara giltigt (4 kap. 1 § JB). I gåvobrevet ska givarens namn, mottagarens namn, egendomen noga beskriven, ort och datum samt underskrift från båda parter finnas med. I gåvobrevet kan ni skriva in att huset ska vara din sons enskilda egendom. Detta innebär att om din son i framtiden blir sambo eller gifter sig, ska huset hållas utanför en eventuell bodelning (10 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ÄktB samt 9 § och 4 § SamboL). Det går bra att själv upprätta ett gåvobrev, så länge innehållet är korrekt. Om ni känner att ni behöver hjälp kan ni enkelt och till ett fast pris upprätta ett gåvobrev via får avtalstjänst. Den finner ni här. Hur kan ni göra för att huset inte ska tillfalla din sons mor?Om din son skulle avlida efter att han fått huset finns det flera olika situationer som skulle kunna bli aktuella. Jag ska försöka förklara så gott jag kan hur det fungerar. Huvudregeln inom svensk rätt är att bröstarvingar, det vill säga den avlidnes barn, ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Jag kommer i exemplen utgå ifrån att din son inte har några barn. Om han har barn ska de ärva efter honom. Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott, vilken motsvarar hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det kan alltså bli lite svårare för er om ni vill att du och din bror ska ärva istället för din sons barn. Om du vill veta mer om detta är du välkommen att ställa en ny fråga. Om din son avlider utan att vara sambo eller giftOm detta är fallet, och din son inte heller har några barn, ska hans föräldrar dela på arvet (2 kap. 2 § ÄB). Föräldrarna ska då få hälften var. I denna situation skulle alltså du och din sons mor ärva hälften var av huset. Om detta inte är vad din son önskar kan han upprätta ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). Om han i sitt testamente skriver att du och hans farbror ska ärva hälften var av huset kommer detta gå före hans mors rätt att ärva. Om din son avlider och är giftOm detta är fallet finns en rätt för efterlevande make att ärva allt (3 kap. 1 § ÄB). Detta gäller även före eventuella gemensamma barn. Gemensamma barn får vänta på sitt arv tills båda föräldrarna avlidit. Även om huset enligt gåvobrevet är din sons enskilda egendom innebär detta inte att en framtida make inte kommer ärva det. Att huset är enskilt innebär endast att det ska hållas utanför en bodelning. Om din son avlider kommer huset alltså inte ingå i bodelningen mellan honom och hans make, men eftersom maken ärver kommer maken ärva även hans enskilda egendom. Om din son inte vill att hans make ska ärva kan han även här skriva ett testamente på samma sätt som ovan. Det som är viktigt att tänka på här är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det, även om det inskränker testamentstagarnas rätt. Om din son avlider och är samboSambor ärver inte varandra. Detta innebär att om din son avlider och är sambo, och inte har några barn, kommer det även här bli du och din fru som ska ärva. Precis som ovan har din son här möjligheten att skriva ett testamente. Det som är viktigt att tänka på här är att den efterlevande sambon, likt den efterlevande maken ovan, har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst två prisbasbelopp (18 § andra stycket SamboL). Formkrav för testamenteEtt testamente måste bland annat upprättas skriftligen, undertecknas samt bevittnas av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Det går bra att upprätta ett testamente själv. Men om ni känner att ni behöver hjälp, och vill vara säkra på att det blir helt rätt, är ni välkomna att boka en tid hos en av våra jurister. Det kan ni göra här. SlutsatsSammanfattningsvis kan sägas att ni behöver upprätta ett gåvobrev för att din far ska kunna ge sitt hus till din son. Om din son vill att du och din bror ska ärva huset istället för att hans mamma ska ärva det kan han upprätta ett testamente. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan huset min sambo köper vara hens enskilda?

2019-12-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej ! Min sambo vill låna pengar av sin mamma för att köpa hus . Hon kräver att min sambos barn då skall ärva hela fastigheten trots att vi båda står på den . Vidare tänker hon skriva ett gåvobrev att det är enskild egendom och att jag inte har någon rätt att bo kvar vid ev bortgång för min sambo . Är detta ok ? Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). Jag förstår inte riktigt hur du menar när du skriver att ni båda ska stå på fastigheten, eftersom du skriver att din sambo ska köpa den. Därför kommer jag utgå ifrån att du menar att du kommer stå skriven på fastigheten, alltså att du bor där. Det är också lite otydligt i din fråga huruvida pengarna från din sambos mamma ska vara en gåva, eller om din sambo ska låna pengar som ska betalas tillbaka. Jag kommer därför utgå ifrån båda dessa scenarier. Om pengarna är en gåvaOm en samboförhållande upphöra ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, om det förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Om din sambo köper ett hus för att ni ska bo där tillsammans ska det alltså vara samboegendom och således ingå i en eventuell bodelning. Dock finns det egendom som inte ska ingå i bodelningen, trots att det egentligen ska vara samboegendom. Det gäller till exempel egendom som den ena sambon fått i gåva av någon med villkoret att det ska vara den sambons enskilda (4 § SamboL). Även egendom som träder istället för sådan egendom ska vara sambons enskilda. Det kan vara till exempel om gåvan är pengarna och sambon köper ett hus för pengarna. Om detta är fallet kan din sambos mamma föreskriva i ett gåvobrev att pengarna ska vara din sambos enskilda. Då kommer inte dessa, eller egendom som ersatt dessa, ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din sambo. Din sambos mamma kan inte bestämma vem som ska ärva om din sambo avlider. Men, eftersom sambor inte ärver varandra och huset inte ska ingå i en bodelning, kommer din sambos barn ärva det om hen avlider. Om pengarna är ett lånUndantagen för egendom som inte ska vara samboegendom gäller enbart om sambon fått det i gåva, ärvt det eller fått det genom testamente (4 § SamboL). Detta innebär att din sambos mamma inte kan bestämma att något din sambo köper för pengar hen lånat av henne ska vara hens enskilda. Detta innebär alltså att ett hus som din sambo köper för att ni ska bo där tillsammans utgör samboegendom och ska således ingå i en eventuell bodelning. Om detta är fallet och din sambo avlider kan du begära en bodelning. I så fall ska all er samboegendom, alltså även huset, delas lika mellan dig och din sambos dödsbo. Det som tillfaller din sambos dödsbo kommer hens barn ärva, eftersom sambor inte ärver varandra. Det som tillfaller dig är ditt. Det finns en möjlighet för sambor att skriva ett så kallat samboavtal och på så sätt avtala om att viss egendom ska hållas utanför en eventuell bodelning (9 § SamboL). Din sambos mamma kan såklart vägra låna ut pengar till din sambo om ni inte skriver ett samboavtal som anger att huset ska vara hens enskilda. Men det är självklart ingen som kan tvinga dig att skriva under ett sådant avtal. Möjlighet att ta över bostaden i vissa fallDet finns en möjlighet för en sambo att ta över en bostad från den andra sambon, även om bostaden inte är samboegendom (22 § SamboL). Detta kan ske till exempel om sambon som äger bostaden har avlidit. Detta gäller dock enbart hyres- eller bostadsrätter. Det gäller inte fats egendom, vilket de flesta hus är. Därför skulle det inte bli aktuellt i din situation. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Blir man ansvarig för sin partners skulder om man gifter sig?

2019-12-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej Jag och min sambo vill gifta oss men min sambo har sätt någonstans att om vi gifter oss så kommer våra inkomster att slås ihop och då kommer kronofogden att dra ännu mer pengar från oss till skulderna ställer detta eller har man och betalar man sina egna skulder trotts giftemål ? Tacksam för svar mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer även hänvisa till utsökningsbalken (UB), vilken bland annat handlar om Kronofogdemyndighetens utmätning. Blir man ansvarig för sin makes skulder om man gifter sig?Även om man är gift är man inte ansvarig för sin makes skulder. Varje make råder själv över sin egen egendom och ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att även om du och din sambo gifter er kommer du inte bli ansvarig för hens skulder. Hen kommer själv fortsätta vara ansvarig för dem. Vad gäller era inkomster kommer inget förändras där heller, det är inte så att era inkomster kommer bli bådas bara för att ni gifter er. Det finns bestämmelser om att makar ska, var och en efter sin förmåga, bidra till varandras underhåll och det gemensamma hemmet (6 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär dock inte att man inte själv fortfarande har sina egna pengar som man väljer hur man vill använda. Det finns inget tvång på så kallad gemensam ekonomi bara för att man är gift. Det är upp till makarna att välja själva. Kan du "drabbas" av din sambos/makes skulder på något annat sätt?Som nämnt ovan kommer din sambos skulder aldrig bli dina skulder, även om ni gifter er. Däremot kan du "drabbas" av din sambos skulder om Kronofogdemyndigheten skulle begära en utmätning för att betala din sambos skulder (4 kap. UB). Om Kronofogden skulle göra utmätning i ert hem kommer de utgå ifrån att den sambo/make som har skulder är ägare till egendomen i hemmet (4 kap. 19 § UB). Detta gäller så länge den andre sambon/maken inte gör det sannolikt att egendomen är samägd, eller att det framgår att denne äger egendomen helt och hållet. För att visa att egendomen är din kan du till exempel visa upp ett kvitto. Det är ganska högt ställda krav för att det över huvud taget ska bli fråga om en utmätning, men det kan ändå vara smart att till exempel spara kvitton för att kunna visa vem som äger egendomen.SlutsatsDet korta svaret på din fråga är alltså nej, du blir inte ansvarig för din sambos skulder bara för att ni gifter er. Däremot kan du "drabbas" av skulderna om Kronofogden skulle göra en utmätning hemma hos er. Detta scenario blir dock inte värre för att ni gifter er, utan det samma gäller om man är sambo. Mitt tips är alltså att se till att till exempel spara kvitton för den egendom som är din för att inte riskera att den utmäts för din sambos skulder. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan en biologisk förälder som inte är vårdnadshavare förhindra en adoption?

2019-12-09 i Adoption
FRÅGA |I ett gift par har makan ensam vårdnad om två barn hon har sedan tidigare. Kan den biologiska pappan, som tidigare haft delad vårdnad om barnen, förhindra att mammans nya man får adoptera barnen?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB).Vem får lov att adoptera?För att få lov att adoptera ska man vara över 18 år (4 kap. 5 § FB). Huvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt (4 kap. 6 § FB). Det finns dock ett undantag till denna huvudregel. Det gäller då en make eller sambo adopterar sin makes eller sambos barn (4 kap. 6 § andra stycket FB). Förutsättningar för adoptionDet absolut viktigaste vid en adoption är att barnets bästa alltid är av största vikt, och ett barn får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 1 § och 2 § FB). För att ett barn ska kunna adopteras krävs samtycke från vårdnadshavaren (4 kap. 8 § FB). Detta innebär att samtycke inte krävs från en förälder som inte är vårdnadshavare. Dock har den som är förälder till barnet som eventuellt ska adopteras alltid rätt att yttra sig, även om denne inte är vårdnadshavare (4 kap. 18 § FB). När en adoption eventuellt är aktuell ska en ordentlig utredning alltid göras (4 kap. 13 § FB). I utredningen ska klarläggas både barnets och föräldrarnas inställning (4 kap. 15 § FB). Även en förälder som inte är vårdnadshavares inställning ska vägas in i helhetsbedömningen som ska göras, och som ska avgöra om adoptionen är lämplig. Det finns några undantag då det inte krävs en förälders yttrande (4 kap. 18 § andra stycket FB). Det gäller till exempel då det är uppenbart obehövligt, då föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom eller då föräldern vistas på en okänd ort. SlutsatsJag kan tyvärr inte svara på om den biologiska pappan kan förhindra detta, eftersom jag inte vet något om hur situationen ser ut. Den biologiska pappan har ingen vetorätt eftersom han inte är vårdnadshavare, men han ska ändå få yttra sig om en eventuell adoption och hans inställning ska vägas in i helhetsbedömningen. Det är alltså mycket möjligt att domstolen skulle komma fram till att en adoption inte är lämplig, om den biologiska pappan motsätter sig det. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Om skuldsatt sambo går bort bli den efterlevande sambon skyldig att betala skulden?

2019-12-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om skuldsatt sambo går bort bli den efterlevande sambon skyldig att betala skulden?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). Jag kommer även att hänvisa till utsökningsbalken (UB), vilken bland annat handlar om Kronofogdens möjligheter att utmäta egendom för att täcka skulder. Vad händer om en sambo avlider?Om ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om dessa förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Det är endast samboegendom som ingår i bodelningen. Annan egendom, till exempel bilar eller egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål, ska hållas utanför bodelningen. Den sambo som äger denna egendom behåller den. Vid bodelningen ska först sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Detta görs genom att man listar all samboegendom som vardera sambo äger på dennes sida. Efter detta ska man räkna bort så mycket som krävs från vardera sambos egendom för att täcka dennes skulder (13 § SamboL). I första hand ska egendom som inte är samboegendom användas för att täcka skulder, och endast i den mån annan egendom inte räcker till ska samboegendom användas till skuldtäckning (13 § andra stycket SamboL). Det som återstår av samboegendom efter att avdrag gjorts för att täcka skulder ska läggas samman och delas lika mellan samborna (14 § SamboL).Vad händer om en sambos skulder överstiger dennes tillgångar?Om den ena sambon har skulder som överstiger dennes tillgångar kommer den sambon gå in med noll i bodelningen. Skulderna följer alltså inte med utan stannar på den sambons sida. Detta innebär att den andra sambon kommer få dela med sig av sin samboegendom, men kommer inte ta del av skulderna. Vad finns det för skydd för den efterlevande sambon?För att täcka den ena sambons skulder vid bodelningen ska i första hand annan egendom användas. Endast skulder som är direkt hänförliga till samboegendom ska täckas med samboegendom (13 § andra stycket SamboL). Det är endast då skulderna överstiger annan egendom som samboegendom ska användas för täcka skulder i andra fall. Det är även så att en bodelning endast behöver göras om någon av samborna begär det. Om den ena sambon avlider kan den andra sambon välja att inte begära en bodelning, om denne känner att den avlidne sambons skulder skulle "inkräkta" på den efterlevande sambons egendom enligt ovan (18 § SamboL). Det är endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning, inte den avlidne sambons arvingar. Kan man bli ansvarig för sin sambos skulder på något annat sätt?Om den ena sambon har skulder som denne inte kan betala kan Kronofogdemyndigheten begära utmätning av egendom för att få betalt för skulderna (4 kap. UB). Om Kronofogden skulle göra utmätning i ert hem kommer de utgå ifrån att den sambo som har skulder är ägare till egendomen i hemmet (4 kap. 19 § UB). Detta gäller så länge den andre sambon inte gör det sannolikt att egendomen är samägd, eller att det framgår att denne äger egendomen helt och hållet. För att visa att egendomen är din kan du till exempel visa upp ett kvitto. Det är ganska högt ställda krav för att det över huvud taget ska bli fråga om en utmätning, men det kan ändå vara smart att till exempel spara kvitton för att kunna visa vem som äger egendomen. SlutsatsSammanfattningsvis kan alltså sägas att du som efterlevande sambo inte ansvarar för din avlidne sambos skulder. Det som kan hända är att samboegendom, vid en bodelning, används för att täcka skulder. Vid en eventuell utmätning skulle också Kronofogden kunna utmäta egendom som inte kan visas är din egendom. Det du kan göra för att skydda dig är till exempel att inte begära bodelning om din sambo skulle avlida, samt se till att spara eventuella kvitton för att kunna visa vilken egendom som är din. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,