Vad händer med vårt hus som min man äger om vi skiljer oss eller om han dör?

2019-10-02 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag har varit gifta i 8 år, två barn var på varsitt håll. Min man äger ensam huset vi bor i som han köpte innan vi gifte oss. Inget äktenskapsförord finns. Behöver jag känna mig orolig att behöva lämna "mitt hem" vid skilsmässa eller dödsfall eller ingår huset i sk giftorätt?Med vänlig hälsning
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad som händer då någon avlider regleras i ärvdabalken (ÄB). Vad är giftorättsgods?En makes egendom är giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta gäller all egendom, oavsett om den införskaffats innan makarna gifte sig. Giftorättsgods kan bli enskild egendom genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Jag utgår ifrån att ert hus inte är enskild egendom på grund av villkor i till exempel testamente, och eftersom ni inte har något äktenskapsförord är huset giftorättsgods. Detta innebär att det ska ingå i en eventuell bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Vad skulle hända om ni skiljer er?Om du och din man tar ut skilsmässa ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). Då kommer värdet av allt ert giftorättsgods räknas samman, och era eventuella skulder kommer räknas av från ert eget giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Sedan ska summan av det som återstår efter att skulderna räknats bort läggas ihop, och delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB). Denna uträkning ger er hur mycket värdet av egendomen ni har efter bodelningen ska vara. Det kallas för er andel. Andelarna ska sedan fördelas på lotter för att man ska veta vilken egendom varje make ska ha (11 kap. 7 § ÄktB). Varje make har rätt att i första hand få sitt eget giftorättsgods (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär att din man i första hand kommer ha rätt att få sitt hus på sin lott, och istället ersätta dig med samma värde i annan egendom eller pengar. Det finns också en rätt för den make som bäst behöver bostaden att få den i avräkning p sin lott (11 kap. 8 § ÄktB). En förutsättning för detta är att det men hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Man kan här ta hänsyn till exempel ta hänsyn till om den ena maken har gemensam vårdnad om de gemensamma barnen eller om det är mycket svårare för den ena maken att skaffa en ny bostad. Jag kan inte svara på om detta skulle vara aktuellt i ditt fall eftersom jag inte vet exakt hur er situation ser ut. Vad skulle hända om din man avlider?Om din man skulle avlida skulle först en bodelning göras mellan dig och hans dödsbo. Den skulle gå till på samma sätt som jag beskrivit ovan. Det du får i bodelningen är helt och hållet ditt och det din mans dödsbo får utgör hans kvarlåtenskap och ska fördelas enligt reglerna om arv. Jag har i mitt svar utgått ifrån att din man inte har något testamente. De som i första hand har rätt att ärva är den avlidnes barn, vilka även kallas bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Barnen ska dela lika på arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Den del barnen då har rätt till kallas arvslott. Arvsrätt för efterlevande makeÄven en efterlevande make har arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före de gemensamma barnens rätt. Den efterlevande maken får då ärva, och de gemensamma barnen får vänta på sitt arv tills även den andra föräldern avlidit. Situationen ser dock annorlunda ut i ditt fall, då du och din man har barn sedan tidigare men inga gemensamma barn. Sådana barn som endast är barn till den ena maken kallas särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att om den avlidne endast har särkullbarn kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt, och den efterlevande maken har inte rätt att ärva något. Den enda inskränkningen i särkullbarnens rätt är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.Vad innebär detta för dig?Detta innebär att om din man skulle avlida har du inte rätt att ärva efter honom, utan hans barn kommer få hela hans kvarlåtenskap. Du kommer ha kvar din del i bodelningen, men hans del kommer alltså gå till hans barn. Beroende på hur huset delats upp i bodelningen kan detta alltså innebära att hans barn kommer äga hela eller en del av huset. Ditt enda skydd är att du efter bodelningen ska ha åtminstone fyra prisbasbelopp. Vad kan ni göra för att förändra situationen?Om detta inte är den situation ni önskar finns möjligheten att skriva ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). Ni kan skriva ett inbördes testamente tillsammans där ni skriver att den som överlever den andre ska ärva med fri förfoganderätt, och att när ni båda är avlidna ska arvet fördelas enligt lag. Fri förfoganderätt innebär att man kan använda egendomen hur man vill, men man kan inte testamentera bort den. Då skulle du kunna bo kvar i huset, och när även du avlider kan din mans barn få ut arvet efter sin pappa genom så kallat efterarv. Det som kan hända är dock att särkullbarnen väljer att jämka testamentet, och de har då rätt att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott. Om ni vill ha hjälp att upprätta ett testamente är ni välkomna att boka en tid hos en av våra jurister. Det kan ni göra på https://lawline.se/boka.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad händer med min skuld på vårt gemensamma hus vid bodelning mellan sambor?

2019-09-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo köpte ett hus för 3 år sedan. Vi har inget samboavtal (som man såklart borde haft).Huset kostade 2 200 000 och jag lånade personligen upp ca 550 000 SEK till kontantinsats och renovering. Nu skall vi separera, och min fråga är om jag har någon rätt till "mina" 550 000 SEK efter försäljningen av huset. Eller blir det så att skulden är min personlig, men huset delas lika mellan oss?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). Eftersom det inte framgår av din fråga kommer jag utgå ifrån att ni äger huset hälften var. Jag kommer också utgå ifrån att din skuld till banken är 550 000 SEK. Om du betalat av på lånet och skulden nu är till exempel 300 000 SEK är det den summan som ska räknas med. Jag utgår också ifrån att ert hus är värt 2 200 000 SEK idag.Vad ingår i bodelningen mellan sambor?Då två sambor separerar ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, och i bodelningen ingår samboegendomen (8 § SamboL). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Eftersom ni köpt huset tillsammans med avsikten att bo där tillsammans är det samboegendom och ska ingå i bodelningen. Även era möbler, hushållsmaskiner och liknande som någon av er köpt med avsikten att ni ska använda det tillsammans ska ingå (6 § SamboL). Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska era andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Först kommer all er respektive samboegendom listas på er sida, och all er egendom som inte är samboegendom kommer listas som annan egendom. Det ni äger gemensamt listas med hälften var hos er. Efter att all egendom listats får varje sambo avräkna så mycket som krävs för att täcka sina skulder (13 § SamboL). Sådana skulder som är direkt hänförliga till samboegendomen får avräknas därifrån. Alla skulder som inte är direkt hänförliga till samboegendomen ska avräknas från annan egendom, och endast om annan egendom inte räcker till får man avräkna från samboegendomen (13 § andra stycket SamboL). Efter att avdrag för skulder gjorts ska det som återstår av samboegendomen läggas ihop och delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Detta är det värde som varje sambo ska få efter bodelningen. Efter att man vet detta ska samboegendomen fördelas på lotter (16 § SamboL). Detta för att man ska veta exakt vilken egendom varje sambo ska få. Eftersom detta inte var din fråga kommer jag inte gå in i mer detalj på det. Om du undrar över det är du välkommen att ställa en ny fråga.Din situationJag kommer nedan visa en bodelning om man utgår ifrån att det enda ni äger är huset, ingen annan samboegendom och ingen annan egendom. Du Din sambo Hus 1 100 000 Hus 1 100 000 Skuld -550 000 Summa: 550 000 1 100 000 Totalt: 1 650 000Delas på två: 825 000 var.Detta innebär att du får behålla 550 000 för att täcka dina skulder plus de 825 000 du får då ni delar lika. Du kommer alltså efter en sådan här bodelning ha 1 375 000 SEK och din sambo kommer ha 825 000 SEK. Du måste dock komma ihåg att detta var en väldigt förenklad bodelning, samt att jag utgick ifrån att huset är värt 2 200 000 SEK och att din skuld är på 550 000 SEK. I er riktiga bodelning kommer ju även all annan samboegendom, och eventuella andra skulder ingå, samt de riktiga värdena för huset och din skuld. Men jag hoppas att detta ändå kunde göra det lite tydligare för dig. Mvh,

Upphävande av faderskap till barn

2019-09-06 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo är separerade. Vi har ett barn som jag nu vet inte är mitt. Men eftersom jag har skrivit på faderskapsbekräftelse kan inte kommunen hjälpa till med att upphäva farderskapet. Vem ska jag vända mig till och hur går processen till steg för steg?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för faderskap till barn regleras i föräldrabalken (FB). Upphävande av faderskapOm en bekräftelse av faderskap gjorts och det senare visar sig att det är felaktigt ska rätten (alltså domstol) förklara att bekräftelsen saknar verkan (1 kap. 4 § tredje stycket FB). För att upphäva faderskapet ska du väcka talan om detta (3 kap. 1 § FB). Talan ska väckas i den ort där barnet bor (3 kap. 3 § FB). Du ska alltså vända dig till tingsrätten i orten där barnet bor, och där väcka talan om upphävande av faderskap. I målet ska du bevisa att du inte är barnets far, och det ställs höga beviskrav. Att du inte är barnets far skulle kunna bevisas genom t.ex. ett DNA-test. Detta kan rätten förordna om, enligt lagen om blodundersökning mm. vid utredning av faderskap. Hur går processen till?Efter att du vänt dig till tingsrätten och lämnat in din stämningsansökan kommer denna skickas till din motpart, alltså barnet. Om barnet är underårigt får förmyndare eller god man föra talan åt hen (3 kap. 4 § FB). Ni kommer sedan kallas till en förberedelse där tingsrätten reder ut vad det handlar om och hur ni ställer er till det. Ni kommer även kunna sammanträda inför en domare. Då gås till exempel behovet av bevis igenom. Ibland kan domstolen avgöra mål på handlingarna, alltså enbart genom att titta på skriftliga bevis och andra handlingar. Detta kanske skulle kunna ske om ni har gjort DNA-test som bevisar att du inte är barnets far. Om det inte går kallas ni till huvudförhandling. Om du vill veta mer om hur hela den här processen går till finns det jättebra information om allting på Sveriges Domstolars hemsida. Om du känner att du behöver mer hjälp är du välkommen att boka tid hos en av våra jurister. Det kan du göra här. Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Vad kan jag göra för att hindra min sambo från att göra anspråk på mitt hus vid en separation?

2019-09-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min dotter håller på att köpa en fastighet. Hon ensam betalar och söker ensam lagfart. Hur skall hon göra för att hennes sambo ej skall göra anspråk på fastigheten vid ev. separation?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). Vad händer om två sambor separerar?Om två sambor bestämmer sig för att separera ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, och i bodelningen ska samboegendomen ingå (8 § SamboL). Samboegendomen är sambornas gemensamma bostad och bohag, om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Sambornas gemensamma bostad kan vara ett hus (fast egendom) som endast en av dem äger (5 § första punkten SamboL). Det är dock endast samboegendom om det förvärvats för gemensamt bruk. Sambor får avtala om att bodelning inte ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå (9 § SamboL). Ett sådant samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna (9 § andra stycket SamboL). Vad kan din dotter göra?Som nämnt ovan kommer fastigheten bli samboegendom om din dotter förvärvar den med avsikten att hon och hennes sambo ska bo där tillsammans. Detta innebär att den isåfall ska ingå i en eventuell framtida bodelning. För att undvika detta behöver din dotter och hennes sambo skriva ett samboavtal. Där kan de antingen bestämma att ingen bodelning ska ske alls, eller att enbart fastigheten ska hållas utanför.Det finns en rätt för en sambo att överta en bostad i vissa fall (22 § SamboL). Denna rättighet är absolut och kan inte avtalas bort genom samboavtal. Denna rätt gäller dock enbart hyresrätt eller bostadsrätt, och inte fast egendom. Därför behöver ni inte oroa er över denna i detta fall. Om ni vill kan ni enkelt och till ett fast pris upprätta ett samboavtal via vår avtalstjänst på http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan makar skriva äktenskapsförord för att göra andelar i företag till enskild egendom?

2019-10-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man skriva ett äktenskapsförord under bestående äktenskap och göra sin andel i ett handelsbolag resp aktiebolag till enskild egendom?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Ett äktenskapsförord är ett avtal i vilket makar, eller blivande makar, kan avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Detta gör man eftersom enskild egendom ska hållas utanför en framtida bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Det är upp till makarna att i äktenskapsförordet själva välja vilken egendom som ska vara enskild och vilken som ska vara giftorättsgods. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet ska också registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB)Huvudregeln är att villkor i äktenskapsförord ska accepteras. Det finns dock en möjlighet att jämka villkor i ett äktenskapsförord om det är oskäligt (12 kap. 3 § ÄktB). För att jämkning ska komma i fråga ska man göra en helhetsbedömning av situationen. Denna möjlighet till jämkning tillämpas dock restriktivt. Det kan ske till exempel om den ena maken tvingats att skriva under ett äktenskapsförord mot sin vilja.Svaret på din fråga är alltså ja, man kan skriva ett äktenskapsförord där man skriver att ens del i ett företag till enskild egendom. Ni bör dock komma ihåg att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, och såldes ska ingå i en framtida bodelning (7 kap. 2 § andra stycket). Om detta inte är vad ni önskar kan ni i äktenskapsförordet skriva att även avkastning av enskild egendom ska vara enskild. Om ni vill kan ni enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst. Den hittar ni på https://lawline.avtalsrobot.se/.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vem tillfaller min gifta pappas egendom om han avlider?

2019-09-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej undrar kring hur en bodelning går till? Vår pappa har gift sig på äldre dar med en kvinna som sedan tidigare har 2 vuxna barn. Han äger en del sedan innan giftermålet. Hon ägde inget. Om han avlider vad kommer tillfalla henne och hennes barn via bodelning?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur en bodelning ska gå till och vad som ska ingå regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad som händer med en persons egendom då denne avlider regleras i ärvdabalken (ÄB). Vad händer om din pappa avlider?Om din pappa skulle avlida ska först en bodelning göras mellan hans dödsbo och hans make (1 kap. 5 § ÄktB och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller förordnande i gåva eller testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem som äger egendomen. Om den inte är enskild egendom är det giftorättsgods. Hur går bodelningen till?Vid bodelningen kommer allt giftorättsgods listas och makarnas andelar ska räknas (11 kap. 1 § ÄktB). Varje make får från sitt giftorättsgods räkna bort så mycket som krävs för att täcka respektive makes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Efter att skulderna räknats bort ska makarnas giftorättsgods läggas samman och sedan ska värdet delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Giftorättsgodset ska sedan fördelas på lotter (11 kap. 7 § ÄktB). Detta för att man ska veta exakt vilken egendom respektive make ska få. Varje make har rätt att i första hand få sin egen egendom på sin lott (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär att i bodelningen mellan din pappas dödsbo och hans efterlevande make kommer de dela lika på allt giftorättsgods. Det som tillfaller din pappas make är hennes att förfoga över som hon vill och det som tillfaller din pappas dödsbo utgör arvet efter honom. Ingen av egendomen kommer tillfalla din pappas makes barn genom bodelningen. Vem kommer ärva efter din pappa?De som i första hand har rätt att ärva är den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Det finns dock en arvsrätt för efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Denna arvsrätt går före de gemensamma barnens rätt, men inte före den avlidnes barn med någon annan än den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om din pappa avlider är det du och dina syskon som kommer dela lika på arvet efter honom. Den enda inskränkningen i detta är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hon rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hon uppnår det.Din pappas makes barn kommer, som nämnt ovan, inte få någon egendom från bodelningen. De kommer inte heller få någon egendom i arv efter din pappa, eftersom de inte är släktingar till honom. Däremot kommer de ju kunna ärva efter sin mamma det som tillfaller henne i bodelningen, eftersom de är hennes bröstarvingar. Vad kan göras för att ändra detta?Om detta inte är det resultat som din pappa vill uppnå har han en möjlighet att påverka det. Han kan upprätta ett äktenskapsförord och göra delar av, eller all, sin egendom till enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Detta skulle innebära att den egendomen hålls utanför en framtida bodelning, och går direkt till att bli arvet efter din pappa. Att komma ihåg är dock att ett äktenskapsförord kan jämkas om det är oskäligt (12 kap. 3 § ÄktB). Huvudregeln är dock att ett äktenskapsförord ska respekteras.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Har min sambo rätt till mina sparpengar om vi separerar?

2019-09-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min tjej bor tillsammans, men hon har en annan lägenhet där hon är skriven och hyrs av hennes ex. Hon betalar hälften av hyran i våran lägenhet. Jag har lån och har två jobb har hon rätt till mina sparpengar eller vad har hon rätt när vi går isär??
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). När är man sambor?Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). I förarbetena till lagen (proposition 2002/03:80 s. 44) konstateras att en gemensam folkbokföringsadress innebär att man presumeras vara sambor. Men även om man inte har gemensam folkbokföringsadress utesluter det inte att man är sambor. Då ska en helhetsbedömning göras. Om en sådan visar att paret har en gemensam permanent bostad och gemensamt hushåll och att detta inte varat en allt för kort tid (ett riktmärke kan vara sex månader) är de sambor i lagens mening. Med detta sagt kommer jag utgå ifrån att du och din flickvän är sambor.Vad händer om två sambor separerar?Om två sambor bestämmer sig för att separera ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, och i bodelningen ska samboegendomen ingå (8 § SamboL). Samboegendomen är sambornas gemensamma bostad och bohag, om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med gemensamt bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Det är alltså enbart samboegendom som ska ingå i bodelningen. Sådant som inte är samboegendom ska inte ingå i bodelningen. Till exempel bankkonton, bilar och sådant som uteslutande används för den ena sambons bruk är inte samboegendom och ska således inte ingå i bodelningen. SlutsatsSom svar på din fråga, nej din sambo har inte rätt till dina sparpengar om ni skulle separera. Det hon har rätt till är hälften av er samboegendom, det vill säga er gemensamma bostad och bohag, om det förvärvades för gemensamt bruk. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Ingår gåva i bodelningen mellan sambor?

2019-09-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Min sambo och jag ska separera och vi bor i ett hus som han tagit över som gåva när vi var tillsammans. Vi bodde då på en annan adress tillsammans för att sedan flytta till våran nuvarande adress (gåvan). Gäller sambolagen för det nuvarande huset, gåvan, som vi bor tillsammans i nu?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambor regleras i sambolagen (SamboL). Vad ingår i en bodelning mellan sambor?Om två sambor ska flytta isär ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Sådant som inte är samboegendom ingår inte i bodelningen. I samboegendomen ingår inte sådant som den ena sambon fått i gåva av någon annan, med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § SamboL). Det är möjligt för sambor att avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå (9 § SamboL). Eftersom du inte skriver något om det utgår jag ifrån att ni inte skrivit något sådant samboavtal. Om ni skrivit ett samboavtal där huset finns med gäller såklart det ni då kommit överens om. Vad gäller för ert hus?Huruvida huset ni bor i är samboegendom och ska ingå i bodelningen beror på om det förvärvades med syftet att ni skulle bo där tillsammans. Om din sambo fick huset som gåva med villkoret att huset ska vara din sambos enskilda, är det inte samboegendom och ska då inte ingå i bodelningen. Utgångspunkten för bedömningen är vad som var gåvogivarens vilja. Om din sambo fick huset i gåva och avsikten var att ni skulle bo i huset tillsammans, inte att det skulle vara din sambos enskilda, är det samboegendom och ska ingå i bodelningen. Det är den sambo som påstår att något förvärvats för gemensamt bruk som ska kunna bevisa det. I detta fall är det alltså du som ska bevisa att huset förvärvades för gemensamt bruk, för att det ska ingå i bodelningen. Det är svårt för mig att svara på exakt vad som gäller i din situation eftersom jag inte känner till alla omständigheter, och särskilt vad som var gåvogivarens avsikt. Men jag hoppas ändå att detta kan vara svar på din fråga! Mvh,