Kan man tvinga en tonåring att åka till en förälder mot sin vilja?

2021-10-31 i Barnrätt
FRÅGA |Om en 16' 17 åring nte vill åka tillbaka till sin boendeförälder efter sitt umgänge med den andre vårdnadshavaren. Är hen tvungen till det? Om det finns 2år gammalt domslut på boendet och umgänge? Vad krävs av tonåringen för att slippa åka tillbaka till sin boendeförälder?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett domslut ska i regel gälla, dock tvingar man oavsett vad en dom säger inte en äldre tonåring på 17 år att åka till en förälder mot sin vilja. Skulle boendeföräldern begära verkställighet av domen skulle verkställighet inte ske med utgångspunkt i barnets bästa och den åsikt barnet har rörande boendefrågan (21 kap. 1 § föräldrabalken). Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Resekostnader för umgängesresor

2021-10-31 i Barnrätt
FRÅGA |De var jag som flyttade från mitt ex, flyttade till en annan ort och län. Samarbeten från mitt ex sida anser jag blir inte bättre, ska vi komma överens om alla dessa saker som körning osv? Vad händer om jag hämtar barnen men har inte råd att köra tillbaka dem vad händer då rent juridiskt sätt för mig? Vad händer om jag förklarar för han att jag kan inte köra hela tiden och han får köra dem också och han vägrar och jag får inte träffa dem vad händer då? Jag har bara umgängesrätt och han har hela barnbidraget.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Angående resekostnader är huvudregeln att den föräldern som barnet ska umgås med har det primära kostandsansvaret för barnets umgängesresor. Om barnet bor tillsammans med endast en förälder ska den föräldern ta del av kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Detta ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 15 b § föräldrabalken).Den förälder som barnet bor hos är i allmänhet dock endast skyldig att ta del av resekostnaderna när avståndet mellan bostadsorten och umgängesorten är relativt stort, riktpunkt ligger på tio mil. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnader är inte heller skyldig att göra det, även andra omständigheter beaktas vid skälighetsbedömningen så som att en förälder utan en godtagbar anledning flyttar långt bort. Domstolen kan på yrkande av en part besluta om resekostnader.Slutsatsen är att du ensam inte behöver stå för kostnader som hör till umgängesresorna beroende på avståndet och din ekonomiska förmåga. Även övriga omständigheter så som anledningen till din flytt är av betydelse om avståndet på grund av flytten blir väldigt stort.Domstolen kan även på begäran besluta om fördelningen av resekostnader. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Bestämmanderätt rörande när barnet ska vara hos vardera vårdnadshavare

2021-10-31 i Barnrätt
FRÅGA |Kan barnens mamma ensamt bestämma hur barnens veckor hos respektive vårdnadshavare ska se ut? Hon lägger schemat efter hur hon arbetar och förändrar därför tiderna genom att de ska spendera mellan 10-14 dagar hos respektive där det tidigare varit enkelt med varannan vecka. Tydligt för barnen och övriga inblandade. Jag ansåg att vi skulle fortsätta med varannan vecka, frågade om hon pratat med arbetsgivaren kring det. Vilket hon inte gjort. Hon har nu kontaktat familjerätten. Om denna förändring sker kan inte heller jag söka något annat jobb utan måste då anpassa mina arbetstider efter hennes för att ha möjlighet att umgås med mina barn. Barnen är 11 respektive 14 år gamla.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan ni inte komma överens om när barnet ska vara hos vardera vårdnadshavare och saknas det en dom på umgänge eller växelvist boendet är det enklast att vända sig till familjerätten i er kommun för att via samarbetssamtal få hjälp att komma överens i frågan. Kan ni fortfarande inte enas går det att vända sig till domstol för att få en dom på hur ett umgänge ska se ut eller om ni ska ha växelvist boende. Det finns ingen regel om att någon utav vårdnadshavarna ensam ska bestämma när barnet ska vistas hos vardera förälder, kan ni inte komma överens får ni försöka lösa frågan via samarbetssamtal eller genom en dom få fastslaget när barnet ska vara hos vardera vårdnadshavare. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ändring av ett barns boende

2021-10-31 i Barnrätt
FRÅGA |6 kap. 13 § föräldrabalkenJag skriver för en vän som inte har tiden att ta reda på det själv .Vi har gemensam vårdnad av sonen som är 4 år!när mamman var mammaledig flyttade hon med sonen från Halmstad till Arvika jag träffar min son en gång i månade i 3 timmar när jag kör dit!!kan jag kräva att mamman flyttar närmre eller att sonen ska bo hos mig?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din vän hade gemensam vårdnad förutsätter jag att han godtog flytten. Den vårdnadshavare som barnet bor hos får nämligen inte ensam bestämma om barnet ska flytta med honom eller henne då en flytt anses vara av en sådan angelägenhet där båda vårdnadshavarna måste vara överens i frågan (6 kap. 13 § föräldrabalken).Om din vän vill bli boförälder kan han begära detta i domstol (6 kap. 14 a § föräldrabalken). Domstolen kommer bland annat ta den så kallade kontinuitentsprincipen i beaktande. Principen går ut på att inte flytta ett barn från dess invanda miljö så att exempelvis skola, kompisar och fritidsaktiviteter påverkas av flytten. Därför flyttar man ogärna ett barn från den föräldern som barnet för närvarande bor hos, detta vägs dock mot principen att barnet bästa är förenligt med en nära och god kontakt med båda barnets föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken).En flytt där barnets invanda miljö förändras kan alltså berättigas om flytten leder till att den föräldern som barnet bor hos i en mycket högre grad främjar en nära och god kontakt med båda barnets föräldrar. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Grund för ensam vårdnad

2021-10-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag och min 4-åriga dotters andra förälder är skiljda sedan 2 år tillbaka och under dessa 2 år har det kommit in fyra orosanmälningar mot den andra föräldern. Den första gällde en oro för att föräldern och barnet inte fått en positiv anknytning, den andra om att det förekommer skrik mm i lägenheten, den tredje om att barnet upplever sig otryggt i hemmet samt upplever sig slagen och den fjärde att barnet återigen upplever sig slagen och inte mår bra hos föräldern. Den andra föräldern har enbart bitvis tagit emot och tillgodosett sig av den stödbehandlibg som socialtjänsten satt in för att trygga upp runt barnet. Är detta skäl för mig att söka egen vårdnad om barnet och kan detta ses som grund för att jag skulle få egen vårdnad?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen presumtion för gemensam vårdnad utan vårdnaden bestäms utefter vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Domstolen resonerar dock gärna så att gemensam vårdnad är utgångspunkten i de fall där barnets tillvaro fungerar på ett rimligt sätt. Vid ett avgörande av vårdnadsfrågan tar domstolen hänsyn till flera aspekter så som föräldrarnas lämplighet. Där ingår det om barnet far illa på grund av bristande tillsyn eller om barnet upplever våld och otrygghet i hemmet. Är det så att att grunden till orosanmälningarna stämmer kommer de ha en inverkan på vårdnadsfrågan. Omständigheterna du angav med våld i hemmet pekar på att föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare. Domstolen tar även hänsyn till andra omständigheter i sin bedömning av vårdnadsfrågan, föräldrarnas lämplighet är dock av stor vikt. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vårdnadstvist

2021-10-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag och barnens mamma är separerade. Nu kräver hon mig på vårdnaden. Detta i samband med att jag blev inlagd ett dygn på psykakuten. Hon har ljugit under samtalet med sitt ombud och jag har inte råd med ett. Vad bör jag göra?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att barnets mamma begär att vårdnaden ska ändras från gemensam till ensam vårdnad (6 kap. 5 § föräldrabalken). Rörande ombud kan du via rättsskyddsförsäkringen som är en del av din hemförsäkring få hjälp att betala en större del av rättegångskostnaderna vid en vårdnadstvist. Är detta inget alternativ kan du möjligen även få rättshjälp. Se över dessa alternativ först. Angående hur domstolen dömer i en vårdnadstvist utgår man ifrån barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Flera faktorer spelar in så som föräldrarnas lämplighet och barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Den föräldern som få vårdnaden ska därmed som huvudregel se till att barnet även har en fortsatt god kontakt med den andra föräldern. Någon presumtion för gemensam vårdnad existerar inte utan tyngden ligger alltid i vad som är förenligt med barnets bästa, utgångspunkten är däremot oftast att gemensam vårdnad föredras om barnets tillvaro fungerar på ett rimligt sätt. Att du har varit inlagd ett dygn på psykakuten betyder således inte automatiskt att du mister vårdnaden utan domstolen tar hänsyn till fler omständigheter utöver dessa. Exakt vad resultatet i er vårdnadstvist troligen blir kan jag inte svara på med så lite information men att du har varit på psykakuten under ett dygn kommer ensamt inte avgöra vårdnadsfrågan till din nackdel. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Flytta med barnet vid gemensam vårdnad

2021-10-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och min fd sambo har tre barn tillsammans, vi separerade med gemensam vårdnad, hon flyttade tio mil bort, barnen är skriven hos mig (pappa) och går skola här. Barnen bor bara hos mamma varannan helg. Nu vill jag flytta närmare henne men endå inte till samma ort men en ort på 4 mils avstånd istället för 10 mil, men hon vill inte skriva på. Måste jag ha hennes tillåtelse om jag vill flytta närmare?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid gemensam vårdnad bestämmer vårdnadshavarna tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Den vårdnadshavare som barnen bor hos får inte ensam bestämma att barnet ska flytta med den föräldern. Kan ni inte komma överens om vart barnen ska bo ska rådande förhållanden bestå, delvis barnen ska bo kvar där barnet bor för närvarande. Ett första steg är att försöka komma överens om flytten med den andra vårdnadshavaren, ni kan även genom samarbetssamtal via kommunen få hjälp att enas i frågor som dessa. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man tvinga en tonåring att åka till en förälder mot sin vilja?

2021-10-31 i Barnrätt
FRÅGA |Om en 16' 17 åring nte vill åka tillbaka till sin boendeförälder efter sitt umgänge med den andre vårdnadshavaren. Är hen tvungen till det? Om det finns 2år gammalt domslut på boendet och umgänge? Vad krävs av tonåringen för att slippa åka tillbaka till sin boendeförälder?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett domslut ska i regel gälla, dock tvingar man oavsett vad en dom säger inte en äldre tonåring på 17 år att åka till en förälder mot sin vilja. Skulle boendeföräldern begära verkställighet av domen skulle verkställighet inte ske med utgångspunkt i barnets bästa och den åsikt barnet har rörande boendefrågan (21 kap. 1 § föräldrabalken). Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar