Vad kan man göra om ena maken vid bodelning undanhåller tillgångar?

2021-06-28 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning: båda parter är skyldiga att redovisa skulder o behållning. Om den ena parten inte redovisar t. ex. Pensionspengar eller andra konton, vem kan då kräva att få insyn i dessa? Jurist, advokat el bodelningsförrättare kan det inte. Vilka möjligheter finns det att få fram dessa konton, vem har befogenhet till det?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Från den dag att talan om äktenskapsskillnad väcktes fram tills att bodelning sker har makarna mycket riktigt en redovisningsplikt för sina tillgångar och skulder (se 9 kap. 3 § ÄktB). Denna redovisningsplikt omfattar både makarnas giftorättsgods och enskilda egendom.Om makarna inte kan enas om bodelningen eller om man misstänker att den andra maken försummar sin redovisningsplikt kan maken ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare (se 17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren ska vid behov se till att en bouppteckning förrättas. Om en make där undanhåller uppgifter om sina tillgångar kan bodelningsförrättaren till tingsrätten yrka på att de ska förelägga och döma ut vite mot den maken (se 17 kap. 5 § första stycket ÄktB). En make kan även begära att den andra maken ska bekräfta riktigheten av sin bouppteckning inför domstol under ed (se 17 kap. 5 § andra stycket ÄktB). Även detta kan göras med föreläggande om vite.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Har makat underhållsskyldighet om de inte bor tillsammans?

2021-02-28 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min man är fortfarande gifta men lever i sär, vi bor alltså åtskilda i varsitt hus och delar ingen ekonomi, är jag ändå underhållskylldig gentemot min man?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Makars underhållsskyldighet gentemot varandra regleras i 6 kap. 1 § äktenskapsbalken. Av lagrummet framgår att makarna, var och en efter sin förmåga, ska bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. En konsekvens av paragrafens utformning är att den maken med den högsta inkomsten får täcka en större del av dessa gemensamma och personliga utgifter.Om makarna inte varaktigt bor tillsammans försvinner inte denna underhållsskyldighet. Det framgår av 6 kap. 6 § äktenskapsbalken att den ena maken i en sådan situation ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra maken. Svaret på din fråga blir därmed att du fortfarande kan vara underhållsskyldig gentemot din man, även om ni inte varaktigt bor tillsammans.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva att min före detta fru byter efternamn?

2020-09-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |HejMin familj har ett mycket ovanligt efternamn. Jag har nu skilt mig och undrar om jag kan kräva att min ex fru byter tillbaka till sitt gamla efternamn (som hon hade innan hon gifte sig m mig) och inte längre använder sig av mitt och min familjs efternamn? Finns det något stöd från min sida att kunna kräva en sådan sak?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i Lag (2016:1013) om personnamn. I lagens 12 § regleras rätten för en make att byta sitt efternamn till det som den andre maken har.Lagen medger en enbart en möjlighet för någon att kräva att en annan person ska byta sitt efternamn, detta är om någon har förvärvat ett efternamn som hen inte har rätt till och detta leder till besvär för någon (se vidare 21 §). Detta lagrum kommer du emellertid inte att kunna använda dig av då din före detta fru förvärvade ditt efternamn i enlighet med lagens 12 §.Du har dessvärre ingen rätt att kräva att din före detta fru ska ändra sitt efternamn utan hon är berättigad att behålla det om hon vill. Dessutom kan hon om hon gifter om sig föra över efternamnet till en eventuell ny make.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan gåva mellan makar vara enskild egendom?

2020-08-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |hej,jag undrar om det har skett en gåva mellan två makar, är då alltid den att betrakta som enskild egendom? var kan man se om ngt är enskild egendom, är det bara i testamentet eller finns det som offentlig handling? det specifika fallet gäller två makar som har ett hus tillsammans där det i många år stod skrivet att den ena ägde 100% av huset och sedan ändades detta genom en gåva där den andra fick 50% så att båda står som ägare. kan gåvan ha gjorts utan att det är en enskild egendom eller blir det det per automatik när det är en gåva mellan makar? annars behövs väl inte en gåva göras?tacksam för svar!
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Utgångspunkten är att all makarnas egendom är giftorättsgods, så länge den inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Hur egendom kan göras till enskild regleras uttömmande i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken och den situationen att en make ger en gåva till den andre maken med föreskrift om att egendomen ska vara enskild finns inte uppräknad i lagrummet. En gåva mellan makar kan alltså inte göras till enskild egendom enbart genom ett gåvobrev, utan gåvan är tvärtom giftorättsgods.För att en gåva mellan makar ska kunna göras till enskild egendom räcker det alltså inte att man föreskrivit det i samband med gåvan, utan därtill måste det skrivas in i ett äktenskapsförord. Formkraven för ett äktenskapsförord återfinns i 7 kap. 3 § andra stycket äktenskapsbalken. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. Det ska även registreras hos skatteverket.Om detta inte har gjorts avseende huset i ditt exempel är gåvan alltså giftorättsgods, inte enskild egendom.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad händer med egendom vid bodelning under äktenskapet?

2021-05-27 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man är gifta. Vi har gjort en bodelning mellan makar så båda husen står därmed på mig. Vid eventuell skilsmässa hur blir det med husen då?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En bodelning sker som huvudregel när ett äktenskap upplöses men om båda makarna är överens om saken kan bodelning även ske under äktenskapet (se 9 kap. 1 § första och andra stycket äktenskapsbalken). En bodelning under äktenskapet sker oftast för att reda ut vem som äger vad.Äganderätten måste dock noga skiljas från giftorätten, vilken är ett latent anspråk på att vid en eventuell bodelning få ta över viss andel av egendom. Du äger nu båda husen men detta påverkar inte giftorätten vid en eventuell framtida äktenskapsskillnad. Om ni sedermera skulle skilja er kommer ni båda fortsatt att ha rätt till hälften vardera av giftorättsgodset. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild (se 7 kap. 1 äktenskapsbalken). Husen kommer att ingå i bodelningen (jfr 10 kap. 1 § äktenskapsbalken) om de ej görs till enskild egendom på något av de sätt som framgår av 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. En annan sak är att du vid en eventuell äktenskapsskillnad som utgångspunkt kommer ha rätt att få husen på din lott (se 11 kap. 7 § äktenskapsbalken) men värdet på dem kommer som sagt ingå i bodelningen så länge de utgör giftorättsgods och inte enskild egendom.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att få min egendom vid en bodelning?

2020-09-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vid skilsmässa så skall Vi ju dela lika av Det ekomiska värdet i en bodelning. Men om jag tex hade med mig ett köksbord in i äktenskapet, kan jag då ha förtur på det vid skilsmässan? Men självklart att värdet räknas in. Finns inget skrivet om tex enskild egendom.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Till att börja med ska det poängteras att i ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (se 1 kap. 3 § ÄktB). Det händer alltså ingenting med äganderätten över egendom när man ingår ett äktenskap. Däremot uppkommer genom äktenskapet ett latent anspråk på att vid en bodelning få en viss andel av all egendom som är giftorättsgodsPrecis som du säger ska makarnas egendom när ett äktenskap upplöses fördelas lika mellan dem genom en bodelning (se 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom ska alltså ingå i bodelningen såsom giftorättsgods.Efter att makarnas andelar i boet beräknats följer den så kallade lottläggningen. Vid denna har varje make rätt att på sin lott i första hand få sin egen egendom (se 11 kap. 7 § ÄktB). Du har således rätt att i första hand få till exempel ditt köksbord på din lott vid en eventuell äktenskapsskillnad.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan min sambo få rätt att överta min bostad?

2020-08-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag äger idag en fastighet som jag har haft under 4 års tid.Jag har nu träffat en partner och vi planerar att flytta ihop, vi tänker skaffa ett samboavtal trots att bostaden är införskaffad tidigare bara för att under inga omständigheter det kan bli något fel eller liknande vid en ev seperation.Jag undrar dock hur det ser ut att om ifall vi skulle få barn, äger den andra partnern ev någon besittningsrätt vid en ev separation, trots att fastighet är införskaffad innan vi träffades?Kan man isåfall skriva bort detta?Tack på förhand.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Precis som du säger kommer din bostad inte att utgöra samboegendom eftersom den inte har förvärvats för gemensam användning (se 3 § SamboL). Det kan ändock vara smart att reglera situationen i ett samboavtal (jämför 9 § SamboL) för att vara helt säker, något du också säger att ni kommer att göra.När det gäller din fråga finns det ett scenario vari en sambo har rätt att överta den andre sambons bostad, även om den inte utgör samboegendom. Situationen regleras i 22 § SamboL. Den sambon som bäst behöver bostaden har rätt att överta den när samboförhållandet upphör, förutsatt att bostaden utgörs av en hyresrätt eller en bostadsrätt. Paragrafen är således inte tillämplig på vare sig fast egendom eller eventuellt bohag i bostaden. Om det alltså är en fastighet som du äger behöver du inte oroa dig för ett sådant scenario, din sambo kommer i så fall inte vid en eventuell separation att kunna ta över din fastighet.Att observera är dock att 22 § SamboL inte är dispositiv, paragrafen kan alltså inte avtalas bort i ett eventuellt samboavtal.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Ärver efterlevande make före arvlåtarens syskon?

2020-03-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |En vän till mig gick bort nyligen. Han var gift, men hade inga barn. Han som gick bort har 2 systrar. Det finns ett äktenskapsförord som säger att all egendom som han och hans maka äger är är enskild egendom. Han hade också upprättat ett testamente där det finns ett legat som tillfaller den ena systern, och testamentet avslutas med " all min övriga egendom ska delas mellan mina arvingar enligt lag". Vilka är hans arvingar enligt lag? Är det systrarna eller är det hans maka?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Makars arvsrätt regleras i 3 kap. 1 § ärvdabalken. Denna arvsrätt går före alla andra arvingars rätt i de olika arvsklasserna, med undantag för om den avlidne endast efterlämnar särkullbarn, vilket dock inte är aktuellt i ditt fall. Detta innebär att din väns make kommer ärva det som din vän efterlämnade i kvarlåtenskap, även det som är enskild egendom.Din väns systrar, som tillhör den andra arvsklassen enligt 2 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken, kommer emellertid att ha en efterarvsrätt till det som hans make ärver (se vidare 3 kap. 2 § ärvdabalken). Det medför att din väns systrar kommer ärva en kvotdel av din väns makes kvarlåtenskap vid hens eventuella bortgång.Legatet till den ena systern ska utgå innan boet skiftas och kommer således att gå ur boet innan hans efterlevande make tillskiftas resten av hans kvarlåtenskap (se vidare 11 kap. 2 § ärvdabalken).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,