Hur tar man reda på om man har ett registrerat äktenskapsförord?

2021-04-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag undrar om jag har något äktenskapsförord registrerat?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur tar man reda på om man har ett registrerat äktenskapsförord?Du undrar om du har ett äktenskapsförord registrerat. Det är tyvärr en fråga som jag inte kan svara på. Däremot kan du själv beställa uppgifter ur Skatteverkets äktenskapsregister. Tidigare skulle ett äktenskapsförord registreras hos tingsrätten, men sedan 1 oktober 2011 sker registreringen hos Skatteverket. Även om du misstänker att registreringen har skett hos en tingsrätt är det Skatteverket du ska vända dig till.På Skatteverkets hemsida finns det en beskrivning på hur du kan beställa uppgifter. Du kan exempelvis mejla, skriva brev eller ringa till Skatteverket på telefonnummer 010-574 93 00. Du kan därför vända dig till Skatteverket och begära ut uppgifter. Om det inte finns några uppgifter att hämta betyder det att det inte finns något registrerat äktenskapsförord. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Kan ett godmanskap avslutas på grund av att personen blir sambo?

2021-02-06 i God man
FRÅGA |Jag och min pojkvän funderar på att flytta ihop och bli sambos. Jag har en godman och undrar om jag förlorar min godman för att jag skaffar en sambo?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om godmanskap vilket det finns regler om i Föräldrabalken (FB).InledningMin uppfattning är att din fråga är om du kommer att förlora din gode man på grund av att du blir sambo med din pojkvän. Det finns olika sorters av godmanskap och i mitt svar på din fråga kommer jag utgå från att du myndig. För att svara på frågan kommer jag att beskriva när ett godmanskap kan avslutas och när ett godmanskap inte längre behövs.När kan ett godmanskap avslutas?Inledningsvis vill jag upplysa om att ett godmanskap är frivilligt och kräver att personen i frågan samtycker till att ha en god man. Ett godmanskap kan avslutas av flera anledningar. Exempelvis ska godmanskapet avslutas om det inte längre behövs (11 kap. 19 § FB). Behovet av en god man finns inte om personen kan klara sig utan hjälp med att sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom. För att en person ska kunna få en god man ska personen i fråga behöva hjälp på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande med att sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom (11 kap. 4 § FB). Exempelvis kan en person behöva hjälp med att betala sina räkningar.Det finns ingen juridisk anledning till att avsluta ett godmanskap på grund av att en person blir sambo. Däremot ska ett godmanskap avslutas om det inte längre behövs.Om godmanskapet inte längre behövs och existerar på grund av att en person inte kunnat bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom, ska beslutet om entledigande (avsättandet) av den gode mannen beslutas av tingsrätten (11 kap. 19b § FB).SammanfattningEtt godmanskap kan avslutas om behovet för ett godmanskap inte längre finns. Godmanskapet bygger på frivillighet, vilket innebär att du samtycker till att ha en god man. Du kommer inte att förlora din gode man på grund av att du blir sambo. Det beror på att ett samboskap inte utesluter ditt behov av en god man. Om du har en god man för att kunna bevaka din rätt, sörja för din person eller förvalta din egendom så är det tingsrätten som fattar beslut om att avsluta godmanskapet. Det innebär att godmanskapet inte kommer att avslutas automatiskt.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Får man vara gift och samtidigt ha ett särboförhållande med någon annan?

2020-11-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man vara gift med en kvinna medan man är särbo med en annan?Enkel sagt att ha förhållande med två kvinnor och tjejer?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på frågan kommer äktenskapsbalken (ÄB) och brottsbalken (BrB) att tillämpas.Är det lagligt att vara gift med en kvinna eller man samtidigt som man är särbo med en annan kvinna eller man?Det finns ingen lag som förbjuder att en make eller en maka har ett förhållande med någon annan utanför äktenskapet. Att ha ett särboförhållande med någon annan är därför inte förbjudet enligt lag.Däremot får den som är gift eller är partner i ett registrerat partnerskap inte ingå ett nytt äktenskap. Det existerande äktenskapet eller registrerade partnerskapet betraktas då som ett äktenskapshinder (2 kap. 4 § ÄB). Om någon som redan är gift lyckas ingå ett nytt äktenskap trots att det föreligger ett äktenskapshinder, kan den personen dömas för brottet tvegifte till böter eller fängelse i högst två år (7 kap. 1 § BrB).SammanfattningDet är inte olagligt för en gift man eller kvinna att ha förhållande med en annan person utanför äktenskapet. Däremot är tvegifte olagligt i svensk rätt. Om en person är gift och vill ingå äktenskap med någon annan krävs en skilsmässa. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Måste en vårdnadshavare fråga sina barn om att få dricka alkohol?

2020-08-18 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Min svägerska ligger i vårdnadstvist efter att skilsmässan mellan henne och hennes man är klar. Han har gjort allt för att trycka ner henne mm. Nu har han sagt till den 12-åriga dottern att det finns en lag som säger att vårdnadshavare måste fråga sina barn om att dricka alkohol (nu pratar vi om ett glas vin till maten o dyl och inte något stort festande). Vad gäller? Vill få en rätsida på det här då min svägerska redan är så nedtryckt och orkar inte säga emot. Hänvisa mig gärna till någon paragraf el dyl om det finns någon sådan. Med vänlig hälsning,
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara frågan finns i Föräldrabalken (FB).Finns det något lagrum som säger att en vårdnadshavare måste fråga sina barn om att få dricka alkohol?Det finns inget lagrum som säger att en vårdnadshavare måste fråga sina barn om att få dricka alkohol.Däremot finns flera stadganden i Föräldrabalken som beskriver barns rättigheter. Exempelvis har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. Åtgärder som rör barnet ska vägas mot barnets ålder och mognad (6 kap. 1 § FB). Barn ska få den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter (6 kap. 2 § 2 st. FB). Dessa rättigheter har däremot ingenting att göra med barnens bestämmanderätt över en vårdnadshavares alkoholkonsumtion.Avslutningsvis vill jag önska din svägerska lycka till. Du kan hälsa henne att det inte finns något föreskrift eller lagrum som ger stöd åt hennes blivande ex-mans påståenden. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att skriva en till!Vänligen,

Ska egendom som är införskaffad efter ansökan om äktenskapsskillnad ingå i bodelningen?

2021-04-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är det sant att efter att ha lämnat in skilsmässedokumenten till domstolen kommer alla tillgångar som jag köper bara en dag efter att inte betraktas som makars och hustruns gemensamma egendom och kommer inte att ingå i uppdelningen av egendom?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om bodelning i samband med skilsmässa. Regler om detta finns bland annat i 9 kap äktenskapsbalken (ÄktB).InledningDin fråga rör egendomsförhållanden efter den så kallade "brytdagen" vilket är den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes hos tingsrätten (då ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten). Jag kommer i mitt svar förklara vad den här brytdagen innebär och vad som händer med den egendom som införskaffas efter den dagen.Vad händer med egendom införskaffad efter den så kallade brytdagen vid en skilsmässa?Dagen då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten brukar kallas för brytdagen eller "den kritiska punkten". Den här brytdagen är viktig för den kommande bodelningen. Bodelningen ska nämligen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som fanns vid brytdagen (9 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att de tillgångar och skulder som makarna hade vid tiden för ansökan av äktenskapsskillnad ska ingå i bodelningen. Brytdagen kan därför liknas som en "frysning" av tillgångarna.Skulder och tillgångar som uppkommer efter brytpunktsdagen ska som huvudregel inte ingå i bodelningen. Det betyder att egendom som införskaffas efter brytpunktsdagen inte räknas in i bodelningen.SammanfattningSvaret på din fråga är ja! Dagen som en ansökan om skilsmässa inkommer till tingsrätten kallas för brytdagen. Det är egendomsförhållandena på denna dag som den framtida bodelningen kommer att utgå ifrån. Det betyder att skulder och tillgångar som makarna får efter brytpunktsdagen inte ska räknas in i bodelningen. Exempelvis kan det handla om ett arv som den ena maken får efter brytpunktsdagen. Då ska detta arv inte ingå i bodelningen.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har en annan fråga är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Kan föräldrar göra myndiga barn bostadslösa?

2020-12-08 i Underhåll
FRÅGA |Kan mina föräldrar stoppa mig från att åka utomlands?Hade tänkt åka ner till Barcelona med ett par vänner på semester sommaren 2021 både för semester och för att träffa en kompis som ja träffat genom internet.Jag fyllde 18 i September och då finns det väl inget i lagen som gör att mina föräldrar kan stoppa mig?Ja kommer att ha slutat gymnasiet då och hur fungerar det med föräldrars skyldighet till underhållningsstöd mellan jag går på gymnasiet och högskola/universitet? Kan mina föräldrar med stöd av lagen "kasta ut" mig för att jag vägrar lyssna på dom?Jag har väldigt stränga föräldrar och kan definitivt se dom göra någonting väldigt drastiskt om jag inte lyssnar på dom.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer regler ur föräldrabalken (FB) och lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) att tillämpas.InledningInledningsvis vill jag snabbt svara på din första fråga och säga att dina föräldrar inte kan stoppa dig från att åka utomlands då du är myndig. Din andra fråga handlar om huruvida föräldrar har någon försörjningsskyldighet för myndiga barn. Din tredje fråga är om dina föräldrar kan kasta ut dig med stöd av lagen om du vägrar lyssna på dem.Har föräldrar försörjningsskyldighet gentemot myndiga barn?Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills att barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i grundskola eller gymnasieskola har föräldrarna en försörjningsskyldighet tills att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § FB). Kan föräldrar göra sina myndiga barn bostadslösa?Försörjningsskyldigheten föräldrar har gentemot sina barn tills det att barnet fyller 18 år eller tills att barnet fyller 21 år, innebär att föräldrarna ska se till att barnet har både boende och försörjning. Om barnet är över 18 år och inte studerar på grund- eller gymnasienivå har föräldrarna inte en skyldighet att ordna barnets boende. Föräldrar kan därför kräva att barnet flyttar hemifrån.Föräldrar som inte har en försörjningsskyldighet har en möjlighet att kontakta Kronofogden och ansöka om handräckning (3 § BfL). Kronofogden kan efter en sådan ansökan avhysa (vräka) barnet från boendet.Sammanfattning och rekommendationMed tanke på att du är över 18 år och fortfarande går på gymnasiet har dina föräldrar en försörjningsskyldighet. Däremot har dina föräldrar ingen försörjningsskyldighet när du väl går ut gymnasiet. Det innebär att dina föräldrar kan kasta ut dig. Dina föräldrar kan ta hjälp av Kronofogden för att avhysa dig. Detta låter väldigt hårt, men jag vill upplysa dig om att den möjligheten finns. Även om du inte blir bostadslös på detta sätt, så rekommenderar jag att ställa dig i en bostadskö. Det beror på att det ligger ett stort ansvar hos myndiga personer att själva ordna ett boende. Om det uppstår en krissituation går även att kontakta socialtjänsten och ansöka om försörjningsstöd för att kunna betala en eventuell hyra.Hoppas att din situation löser sig och att du fick svar på din fråga. Annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Hur kan man säga upp ett förvaltarskap?

2020-10-09 i God man
FRÅGA |Hur ska jag säga upp min förvaltare jag har skrivit ett mail till förvaltningsrätten, jag sa till dem att jag behöver inte ha nån förvaltare jag är inget små barn alla gör vi misstag men de får man inte göra tydligen jag vill inte ha förvaltare
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om förvaltare finns i föräldrabalken (FB).Din fråga är hur du kan säga upp ditt förvaltarskap. För att besvara din fråga kommer jag först att beskriva vad som krävs för att kunna säga upp förvaltarskapet. Därefter kommer jag beskriva hur man ansöker om att säga upp förvaltarskapet.Vad krävs för att ett förvaltarskap ska upphöra?Ett förvaltarskap ska upphöra när det inte längre finns ett behov av ett förvaltarskap (11 kap. 19 § FB). En förutsättning för ett förvaltarskap ska uppstå är att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person och är ur stånd att vårda sig eller sin egendom (11 kap. 7 § FB). Om förutsättningarna för ett förvaltarskap inte längre finns och personen inte behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska förvaltarskapet upphöra.Hur ansöker man om att säga upp ett förvaltarskap?För att förvaltarskapet ska upphöra ska en ansökan skickas till tingsrätten (11 kap. 19 b § FB). En sådan ansökan får lov att göras av bland annat huvudmannen (den som står under förvaltarskap) och huvudmannens närmsta släktingar eller make/sambo men även av förvaltaren och överförmyndaren. Ansökan ska ske till den tingsrätt på den ort där huvudmannen är folkbokförd (11 kap. 21 § FB).Sammanfattning och rekommendationEtt förvaltarskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av ett förvaltarskap. För att du ska kunna bevisa på ett enkelt sätt att det inte längre finns något behov av en förvaltare är det bra om du har ett läkarintyg som visar på att du inte längre är i behov av en förvaltare. Du ska skicka din ansökan till tingsrätten på den ort där du är folkbokförd och inte till förvaltningsrätten. I din ansökan till tingsrätten kan du bifoga läkarintyget som bevis på att det inte längre finns ett behov av förvaltare.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Kan man klandra eller jämka en bodelning efter fem år?

2020-08-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag har en sådan fundering. Jag skilde mig för 5 år sedan och vi skrev på bodelning. Har nu i efterhand förstått att han lurade mig på pengar och gav mig sämre förutsättningar att skaffa bra bostad för mig och barnen.Kan man på något sätt göra om bodelningen?Vänligen
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara frågan finns i Äktenskapsbalken (ÄktB), Rättegångsbalken (RB) och avtalslagen (AvtL).InledningsvisDin fråga är om det går att göra om en fem år gammal bodelning. Inom juridiken kallas detta för att "klandra" eller "jämka" en bodelning. En bodelning kan tillkomma på två olika sätt. En variant är att anlita en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB). En annan variant är att makarna kommit överens om bodelningen själva och upprättat ett bodelningsavtal (9 kap. 5 § ÄktB). Mitt svar är beroende av vilken typ av bodelning det är frågan om. Därför kommer jag att beskriva hur man klandrar en bodelning utifrån båda bodelningsformerna efter fem år.Går det att klandra en bodelning utförd av en bodelningsförrättare efter fem år?En bodelning utförd av en bodelningsförrättare kan klandras inom fyra veckor från det att man tog del av beslutet (17 kap. 8 § 2 st. ÄktB). Om bodelningen inte klandras inom tidsfristen på fyra veckor är huvudregeln att bodelningen inte går att klandra och makarna har förlorat sin rätt att väcka talan. Bodelningen är en laga kraftvunnen dom och kan som huvudregel inte överklagas. Det går dock att ansöka till hovrätt om resning. Detta är dock väldigt sällsynt och kräver bland annat att nya bevis har framkommit som skulle leda till en annan utgång (58 kap. 1 § RB).Går det att jämka ett bodelningsavtal efter fem år?Det finns ingen lagstadgad tidsfrist för att jämka ett bodelningsavtal. Med tanke på att ett bodelningsavtal är en form av avtal, går det att jämka eller ogiltigförklara avtalet med hjälp av regler i avtalslagen samt avtalsrättsliga principer. Huvudregeln är att avtal ska hållas och att det råder fri avtalsfrihet mellan makar. Det finns dock undantag till denna princip och ett exempel är om ett bodelningsavtalen är oskäligt. Då kan den andra maken begära jämkning av avtalet (36 § AvtL). För att begära en jämkning av avtalet ska en stämningsansökan skickas till tingsrätten. Det kan dock vara svårt vid en tvist i domstolen att nå framgång. Det beror på att bestämmelserna tillämpas restriktivt. Dessutom kan höga rättegångskostnader tillkomma för den förlorande parten i målet.RekommendationJag rekommenderar dig att först och främst identifiera vilken typ av bodelningsavtal som du och din ex-make ingick. Om en bodelningsförrättare utförde bodelningen är klanderfristen redan utgången. Även om det går att begära resning vid hovrätt är det sällsynt och svårt.Om bodelningen inte sköttes av en bodelningsförrättare utan av er själva, finns det möjlighet att begära jämkning om bodelningsavtalet är oskäligt. Då är min första rekommendation att granska avtalet för att se om det finns några klausuler i avtalet som reglerar jämkning. Om du vill begära en jämkning av avtalet ska en stämningsansökan skickas till tingsrätten. Det är viktigt att tänka på att eventuella rättegångskostnader kan tillkomma. Med tanke på att innehållet i bodelningsavtalet är okänt är det omöjligt att avgöra om bodelningsavtalet är oskäligt eller faller in under en annan ogiltighetsgrund i avtalslagen. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en jurist för att avgöra utsikterna av en eventuell stämningsansökan. Vill ni ha fortsatt hjälp kan ni anlita en av Lawlines egna jurister här. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,