Kan ett rättsligt föräldrapar vara av samma kön?

2020-12-02 i Barnrätt
FRÅGA |Kan ett rättsligt föräldrapar vara av samma kön?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB). Ett samkönat par kan båda vara rättsliga föräldrar, svaret är alltså ja på din fråga. Det finns flera exempel på detta men nedan kommer jag endast att nämna två olika scenarion. Ett exempel är när ett samkönat par med två kvinnor tar emot spermadonation i Sverige. Den kvinna som föder barnet fastställs direkt som rättslig moder. Medan den andra kvinnan kommer efter att ha samtyckt att fastställas som rättslig förälder (FB 1 kap. 9 § första stycket). Ett annat exempel är när ett samkönat par adopterar så fastställs båda som föräldrar rent rättsligt (FB 4 kap. 21 § första stycket). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att ställa en ny!Med vänliga hälsningar,

Går det att häva en adoption?

2020-11-13 i Adoption
FRÅGA |Hej.I början av 90-tal när jag var ca 11/12år blev jag adopterad av min mammas man. Min biologiska pappa, som enligt handling inte skrivit under har inte godkänt det här. Dessutom står att läsa att det var brådskande med adoptionen så det fanns inte utrymme att hitta min pappa.Min adoptivpappa var även min förövare under alla år och såg till att min biologiska pappa inte fick ha kontakt med mig är dömd för de brott han begått mot mig. Jag är och var medborgare i annat nordiskt land. Min biologiska pappa bor kvar i mitt födelseland, min mamma flydde hit med oss när jag 10-års åldern, utan att informera min riktiga pappa,Jag vill ha råd hur jag, om det går, annullerar denna adoptionen? Min biologiska pappa finns i mitt liv idag.Handlingarna från arkivet gällande adoption är tydlig med att min pappa inte skrivit under.Tack på förhand//Hoppfull
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att säga att jag är hemskt ledsen att höra om att din adoptivpappa varit din förövare, jag förstår även att hela situationen är väldigt jobbig! Jag kommer nedan försöka ge svar på din fråga. När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av 4 kap i föräldrabalken (FB). Det går det inte att häva en adoption enligt svensk rättI svensk rätt finns det ingen möjlighet att häva eller återkalla en adoption. Detta beror på att adoptioner i Sverige anses vara väldigt starka vilket innebär att adoptivföräldern anses vara förälder medan tidigare förälder slutar ha juridisk koppling till barnet (FB 4 kap. 21 § första stycket). Kan däremot ske en ny adoptionÄven om det som sagt inte går att häva en adoption enligt svensk rätt så innebär en ny adoption av barnet att den första adoptionen upphävs. Det innebär alltså att om du skulle adopteras av någon ny, såsom din biologiska pappa, så upphävs din adoption av din nuvarande adoptivpappa. Under vilka förutsättningar kan du som vuxen adopteras på nytt?Den som fyllt 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet och om adoption i övrigt är lämplig (FB 4 kap. 4 § första stycket). Vid bedömning av om det finns särskild anledning ska det beaktas om sökanden har uppfostran den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (FB 4 kap. 4 § andra stycket). Detta innebär bland annat att det inte är tillräckligt att sökanden är nära släkt med den som ska adopteras eller att det finns en god relation de emellan. Om det är så att du vill adopteras av din biologiska pappa tänker jag att det som talar för en sådan adoption är att din biologiska pappa aldrig godkände adoptionen av din adoptivpappa. Dessutom tänker jag att det som också talar för att en adoption av din biologiska pappa kan ske är att han finns i ditt liv idag och att din nuvarande adoptivpappa har varit din förövare. En ansökan om adoption görs till den tingsrätt där du bor. Om det är så att du vill ansöka om adoption där din biologiska pappa ska adoptera dig är det bra att trycka på att ni vill genomföra adoptionen för att bekräfta er relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att ställa en ny!Med vänliga hälsningar,

När är en individ rent juridiskt ett barn och vad har ofödda barn för rättigheter?

2020-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag undrar när ett barn juridiskt räknas som barn i Sverige och därmed omfattas av exempelvis Barnrättslagen/barnkonventionen?Jag funderar över frågan kring vad ett ofött barn har för rättigheter exempelvis till skydd mot alkoholskador under graviditet.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är ett barn rent juridiskt när personen är under 18 årDen som är under 18 år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (föräldrabalken 9 kap. 1 §). I barnkonventionen som numera är svensk lag framkommer det att med barn avses varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet (barnkonventionen artikel 1). Vad har ett ofött barn för rättigheter?I preambeln (bakgrund och historia som man ska förhålla sig till när man läser konventionen) till barnkonventionen står det att barnet på grund av sin fysiska och psykiska omognad behöver särskilda skyddsåtgärder och vård, inklusive rättsligt skydd, såväl före som efter födseln. Däremot finns det inga tydliga regleringar kring hur rättigheter för ofödda barn ser ut. Det råder dessutom delade meningar kring huruvida artikel 1 i barnkonventionen omfattar ofödda barn eller inte. Det finns många som hävdar att barnkonventionen enbart behandlar det födda barnets rätt eftersom konventionen inte svarar på när individens liv börjar. Svaret på din fråga är alltså att det finns delade meningar kring det ofödda barnets rättigheter och därför kan jag tyvärr inte ge dig ett klart svar för vad som gäller vid alkoholskador under graviditet. Med vänliga hälsningar,

När har en skilsmässa utan betänketid gått igenom?

2020-07-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi har gemensamt begärt skilsmässa och har inga barn. Jag har begärt kvarsittningsrätt till huset. När har skilsmässsn gått igenom?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄB). Skilsmässa utan betänketid Eftersom du skriver att ni gemensamt har begärt skilsmässa och inte har några barn utgår jag ifrån att ingen betänketid på sex månader löper, ÄB 5 kap. 1 §. Skilsmässan går igenom när domen vinner laga kraftDet tar oftast bara några veckor för tingsrätten att handlägga en ansökan om äktenskapsskillnad. Skilsmässa gäller sedan från den dag då tingsrättens dom har vunnit laga kraft. Detta sker normalt tre veckor efter tingsrättens dom har kommit och då tiden för överklagandet har gått ut. Efter dessa tre veckor meddelar tingsrätten till Skatteverket som i sin tur registrerar skilsmässan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan en förälder bli förvaltare för sin son som lider av spelmissbruk?

2020-12-02 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min son är spelmissbrukare. Han är myndig. Han har spelat bort flera miljoner av pengar han ej har, dvs tagit fler och fler idiotiska lån. Vi har flera ggr löst ut honom och trott oss rädda situationen och skapa en möjlighet för honom att vända skeppet men hela tiden faller han tillbaka. Nu är det 600 000 kr till i skulder som dykt upp under några månader. I somras fick han läkarintyg på att han skulle spärras för kreditupplysning i 5 år. Det visade sig dock att han hur enkelt som helst kunde häva den spärren mha bank-ID. Helt galet! Han har inga tillgångar, bara skulder och ångest. Kan jag på något vis bli förvaltare för honom och vad innebär det/hur gör man? Finns dte någon "light-version"? Problemet har funnits i drygt 4 år, men alltså eskalerat till det enorma under det senaste 1,5-2 åren. Tacksam för svar och idéer
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB). Kan en som lider av spelmissbruk förordnas god man eller förvaltare?Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan godmanskap eller förvaltarskap bli aktuellt för den enskilde (FB 11 kap. 4 § första stycket och FB 11 kap. 7 § första stycket). Du skriver att din son är spelmissbrukare eftersom han spelar bort flera miljoner av pengar som han har lånat. I ett rättsfall från 2019 kommer Högsta domstolen fram till att spelmissbruk kan anses utgöra ett "liknande förhållande" vilket innebär att godmanskap eller förvaltarskap kan bli aktuellt för en som lider av spelmissbruk (NJA 2019 s. 837). Förvaltarskap får endast förordnas om godmanskap inte är tillräckligtDu frågar om du skulle kunna bli förvaltare för din son men innan jag går in på förvaltarskap och vem som kan bli detta måste jag nämna att förvaltarskap ses som en väldigt ingripande åtgärd. Detta gör att förvaltarskap aldrig ska förordnas för det fall godmanskap är tillräckligt (FB 11 kap. 7 § första stycket). Därför ska jag kort resonera kring om det finns möjlighet för din son att förordnas en god man. Kan din son förordnas en god man?Huvudregeln är att din son måste samtycka till att bli förordnad en god man för det fall han mentalt sätt förstår vad det innebär. Du skriver ingenting i frågan som tyder på att din son mentalt sätt inte skulle förstå och därför krävs alltså ett samtycke. En god man skulle kunna hjälpa din son att förvalta över hans egendom. Med en god man har dock din son fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga vilket innebär att han fortfarande kan ingå avtal. Eftersom din son fortsätter skuldsätta sig genom sitt spelmissbruk och troligen inte skulle lyssna på en god man anser jag inte att detta är en tillräcklig åtgärd. Därför ska jag nedan utreda ifall din son kan förordnas förvaltare. Kan din son förordnas en förvaltare?Enligt din beskrivning tycker jag det är visat att din son inte kan hantera sin ekonomiska situation och han har genom att skuldsätta sig så pass mycket hamnat i stora ekonomiska svårigheter. Det verkar som att ni försökt hjälpa sonen men utan framgång vilket tyder på att sonen inte behöver hjälp utan snarare inte kan själv och därför bör någon annan förvalta hans egendom åt honom. Detta sammantaget anser jag visar att din son är ur stånd att vårda sin egendom vilket innebär att en förvaltare kan förordnas (FB 11 kap. 7 § första stycket). Kan du bli förvaltare för din son?De krav som finns på en förvaltare är att denne ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig (FB 11 kap. 12 § första stycket). För det fall domstolen skulle finna dig lämplig kan du förordnas som förvaltare för din son. Det faktum att du är förälder är inget hinder mot att också vara förvaltare. En god relation och nära kontakt talar snarare generellt sätt till din fördel för att kunna förordnas som förvaltare för din son. Vad skulle förvaltarskapet innebära?Eftersom din son lider av spelmissbruk skulle förvaltarskapet främst innebära att förvalta hans egendom. Uppdraget kan antingen innebära att förvalta din sons ekonomi i sin helhet (inkomster, utgifter, tillgångar, skulder) eller så kan uppdraget begränsas till att endast avse en viss del av egendomen. I detta fall skulle förvaltarskapet alltså kunna begränsas till att endast omfatta ekonomin som rör själva spelmissbruket och inte omfatta andra situationer såsom till exempel ett arv. Att begränsa förvaltarskapet till att endast omfatta en del av din sons egendom är den enda "light-version" som jag kommer på avseende förvaltarskapet. Hur ansöker man om förvaltarskap?Din son kan själv ansöka om förvaltarskap men annars kan du göra det på eget initiativ (FB 11 kap. 15 § första stycket). För att ansöka om förvaltarskap kan du antingen vända dig till överförmyndaren i din kommun där du är folkbokförd eller göra en ansökan direkt till den tingsrätt där du bor enligt folkbokföringen. Det kostar inget att ansöka om förvaltare. Om du vill veta mer om själva ansökan om förvaltarskap och vad ansökan ska innehålla kan du läsa här.SammanfattningJag har ovan kommit fram till att eftersom din son anses lida av spelmissbruk och spelmissbruk kan anses utgöra "liknande förhållande" innebär det att godmanskap eller förvaltarskap kan förordnas. Förvaltarskap får endast förordnas om ett godmanskap för din son inte anses tillräckligt. Eftersom din son har hamnat i stora ekonomiska svårigheter och inte verkar kunnat hantera detta själv anser jag att ett godmanskap inte är tillräckligt för honom utan det skulle behövas en förvaltare. Om domstolen finner dig lämplig som förvaltare kan du förordnas. Förvaltarskapet kan begränsas till att endast omfatta viss egendom vilket skulle innebära en mindre ingripande åtgärd jämfört med att omfatta all egendom. Du kan antingen vända dig till överförmyndaren i din kommun med ansökan om förvaltarskap för din son eller direkt till tingsrätten. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem har rätt till hunden vid samboseparation?

2020-11-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och sambo (mer än 2 år) skaffade hund tillsammans. Delade kostnader, lika ansvar och omvårdnad. Sambon stod som ägare. Jag på försäkringen. Vi skrev aldrig något avtal om något.Vi har separerat och nu hävdar sambon sin rätt till hunden med motiveringen: "Jag står som ägare ju".Uppstår inte samägande av hunden och vårdnaden är inte given någon part?Tack på förhand.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen (SamboL) och samäganderättslagen.Kan du hävda rätt till hunden genom bodelning?När ett samboförhållande upphör ska samboegendom fördelas genom en bodelning om någon av samborna begär detta (SamboL 8 § första stycket). Det är sambornas gemensamma bostad och bohag som hör till samboegendom om det har förvärvats för gemensam användning (SamboL 3 §). Även om en hund i juridisk mening betraktas som "lös sak" ska hunden ändå inte ingå i en eventuell bodelning eftersom det inte räknas som bohag. Gemensamt bohag är istället saker som är avsedda för hemmet, till exempel möbler (SamboL 6 §). Det jag vill komma fram till med ovan är egentligen bara att varken du eller din sambo kan få rätt till hunden genom en bodelning enligt sambolagen. Kan du hävda samäganderätt till hunden?Du skriver att din sambo står som ägare till hunden och utgångspunkten skulle därför kunna vara att din sambo har rätt till hunden. Samtidigt skriver du också att ni skaffade hunden tillsammans, har haft delade kostnader, lika ansvar och omvårdnad samt att du står på försäkringen. Detta talar för att ni har samäganderätt kring hunden (samäganderättslagen 1 §). Det krävs dock att du bevisar att du också äger hunden trots att du inte står som ägare till den. Detta kan du exempelvis göra genom att visa på att du betalat lika mycket för hunden och stått för löpande utgifter. Om du skulle behöva juridisk hjälp med att bevisa att samäganderätt föreligger rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Föräldrars underhållsskyldighet när barnet studerar på annan ort

2020-07-22 i Underhåll
FRÅGA |HejMin dotter är skriven hos mig 20 år. Ska studera på annan ort . Bo inneboende med sin kille. Har hon rätt att få bidrag då från båda föräldrarna eller 1 förälder tills hon fyller 21 ?Hälsningar Mamman
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB). Som huvudregel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år. Om barnet däremot går i skolan är föräldrarna underhållsskyldiga under tiden som skolgången pågår (dock längst tills barnet fyller 21 år). I detta sammanhang räknas skola som grundskola, gymnasieskola eller jämförlig grundutbildning (FB 7 kap. 1 § andra stycket). Din dotters typ av studier har betydelse Du skriver att din dotter ska studera på annan ort och beroende på vad hon har för studier så har ni som föräldrar underhållsskyldighet tills hon är 21 år eller inte. Om din dotters studier sträcker sig längre än gymnasiekompetens (till exempel högskoleutbildning) så har inte ni som föräldrar underhållsskyldighet för henne. Om däremot din dotters studier inte sträcker sig längre än gymnasiekompetens så är ni båda föräldrar underhållsskyldiga fram tills hon fyller 21 år. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag

2020-07-07 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag är 19 år gammal och ska börja 3 året på gymnasiet. Jag bor hemma hos min mamma. Mamma har krävt att hon ska ha mitt studiebidrag även fast jag är över arton. Jag har under 2020 jobbat mycket, är nu uppe i 80 000. Mamma säger nu att hon ska ha 2000 plus studiebidraget som ligger 1250 i månaden. Det hör till saken att min mamma jobbar inte alls då hon inte vill arbetar, utan lever på sparande pengar. Hon säger att om familjen hade haft socialbidrag hade soc räcknat mitt studiebidrag som familjens inkomst och då sagt att familjen ska ha studiebidraget istället för att pengarna ska hamna i min ficka. Nu har vi ingen socialbidrag för mamman inte vill ha med soc och göra. Jag har under 1 års tid betalat för min egna mat och nu kräver hon att jag ska betala 2000 extra varje månad. Är detta lagligt eller ska jag betala, har hon inte försörjningsansvar då jag går på gymnasiet.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB). Du har rätt till underhållsbidragTill att börja med är din mamma underhållsskyldig eftersom du går på gymnasiet och är under 21 år, FB 7 kap. 1 § andra stycket. Det är båda föräldrarna som har ansvar för underhåll till barnet. Om föräldrarna inte längre bor tillsammans är den föräldern som inte bor tillsammans med barnet skyldig att betala underhållsbidrag till den förälder som bor med barnet, FB 7 kap. 2 §. Underhållsbidraget ska betalas ut direkt till dig eftersom du är över 18 år. Underhållsbidraget ska användas till vad som anses vara skäligt utifrån dina behov, FB 7 kap. 1 § första stycket. Att du ska betala för din egen mat kan inte anses vara skäligt utan detta ska bidraget användas till. Boende, kläder och fritidsaktiviteter är andra skäliga kostnader som underhållsbidraget ska stå för. Vad gäller underhållsskyldighet för din mamma ska detta bedömas utifrån föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och hänsyn ska också tas till dina inkomster. Du skriver att din mamma inte jobbar alls men att du under år 2020 har jobbat mycket. Även om ena föräldern har låga inkomster så ska det alltså bedömas utifrån båda föräldrars samlade ekonomiska förmåga. Om däremot båda föräldrarna har låga inkomster går det att söka om extra tillägg från CSN utöver studiebidraget. Du kan läsa mer om det här.Du har rätt till studiebidragEftersom du är över 18 år så har du rätt på det studiebidrag som CSN betalar ut. Mina råd till digMitt råd är att du försöker prata med din mamma och förklara att du har rätt på att få underhållsbidrag och studiebidrag. Skulle din mamma fortsätta att kräva dessa bidrag av dig kan du vända dig till socialtjänsten i din kommun och förklara problemen. SammanfattningDu har alltså rätt på både underhållsbidrag och studiebidrag och detta är inget som din mamma ska kräva att få av dig. Du ska inte behöva betala all mat till dig själv för dina egna pengar utan detta är skäliga kostnader som underhållsbidraget ska användas till. Det exakta beloppet för ditt underhållsbidrag vet jag inte eftersom det beror på föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och dina egna inkomster. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du mer än välkommen att skicka in en fråga till oss igen!Med vänliga hälsningar,