Muntlig förberedelse i indispositivt tvistemål har hållits, jag har ändrat min inställning angående ensam vårdnad, hur ska jag gå tillväga?

2021-09-19 i Barnrätt
FRÅGA |Jag var på muntlig förberedelse och ville inte släppa kravet om ensam vårdnad som då skulle gå vidare till huvudförhandling om några månader.Nu har jag ångrat mig och vill släppa kravet. Hur går jag tillväga då?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadstvister är så kallade indispositiva tvistemål. Vid indispositiva tvistemål är det inte tillåtet för parterna att förlikas. Du har varit på muntlig förberedelse där du står vid kravet om ensam vårdnad. Muntlig förberedelse regleras i 42 kap. 6 § RB. Den muntliga förberedelsen syftar bland annat till att undersöka möjligheten till förlikning i tvisten. När det handlar om indispositiva tvistemål angående vårdnad är syftet med en muntlig förhandling att undersöka om det går att komma till en samförståndslösning. Det ni kommer överens om är inte bindande mellan er då förlikning är förbjudet, men kan komma att vara underlag vid den huvudförhandling som senare kommer att hållas. I ditt fall har du stått fast vid ensam vårdnad för att nu ändrat dig. 42 kap. 9 § RB ger en viss möjlighet till ny muntlig förberedelse. Om det är möjligt ska förberedelsen avslutas helt vid sammanträdet (som ni nu har haft). Kan det inte ske ska förberedelsen fortsätta, genom ett nytt sammanträde som en möjlighet eller skriftväxling. Du kan försöka få till en ny muntlig förberedelse för att på så sätt berätta om din ändrade inställning. Det är inte tillåtet att återkalla din talan, se 13 kap. 5 § RB e contrario, bestämmelsen gäller bara för dispositiva tvistemål. Du har dock rätt att åberopa nya omständigheter fram till dess att huvudförhandling hålls, se 13 kap. 3 § in fine RB. Eftersom det rör sig om ett indispositivt tvistemål kommer huvudförhandling att hållas. Du har givetvis möjlighet att berätta om din ändrade inställning vid huvudförhandlingen.Med vänlig hälsning!

Är det tillåtet att flytta utomlands, utan en förvaltares samtycke?

2021-08-04 i God man
FRÅGA |Om man har en förvaltare, får man flytta till ett annat land utan sin förvaltares tillstånd?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om förvaltares befogenheter regleras i 11 - 16 kap. Föräldrabalken (FB).11 kap. 7 § FB talar om att om en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får förvaltarskap anordnas. Ett förvaltarskap fungerar som ett sista tillvägagångssätt, då det är förbjudet att förordna förvaltare ifall det anses tillräckligt att förordna en god man till personen.11 kap. 9 § FB stadgar att förvaltaren har ensam rådighet över den enskildes egendom samt att förvaltaren företräder den enskilde i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltaren behöver således inte inhämta samtycke från den enskilde utan får på eget ansvar själv vidta åtgärder i den enskildes intresse.Förvaltarens befogenheter över dig som huvudman begränsas av uppdragets ramar. Företar förvaltaren en rättshandling utanför förvaltaruppdragets ramar är den enskilde inte bunden av rättshandlingen, se 11 kap. 11 § FB.Att flytta till ett annat land under förvaltarskap utan samtycke från din förvaltare är inte tillåtet, under förutsättning att det ligger inom förvaltaruppdragets ramar. En förvaltare kan ha mer eller mindre snäva uppdrag för huvudmannen. Som utgångspunkt gäller dock att utan samtycke från förvaltaren är det inte tillåtet att flytta utomlands.Med vänlig hälsning!

Hur säkras enskild egendom som tillkommit genom gåvobrev respektive testamente vid äktenskapsskillnad?

2021-07-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag har två frågor angående "enskild egendom". A: Min fru och jag har skänkt en gåva (1,0 mnkr) till vår dotter som är 25 år. I gåvobrevet har vi bl a skrivit "Gåvan jämte framtida avkastningen därav, samt allt som kan träda i dess ställe skall vara gåvotagarens enskilda egendom, dock med rätt för gåvotagaren att genom äktenskapsförord annat förordna." B: I testamente har vi skrivit bl a följande text: "Efter bådas vårt frånfälle ska följande tillgångar xxxx tillfalla vår dotter som legat och som enskild egendom."Nu till de två frågorna: 1. Vår dotter och hennes kille har nu för avsikt att gifta sig. Hur kan den enskilda egendomen säkras för vår dotter? Krävs det att dottern skriver ett äktenskapsförord eller räcker det med ovanstående texter i gåvorbrev och testamente?2. Troligtvis kommer paret på sikt att köpa en bostadsrätt där vår dotter troligtvis sätter in ett större belopp. Hur säkrar man den enskilda egendomen vid en eventuell separation?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Fråga 1:Ni har i ett gåvobrev samt i testamente avgett en önskan om att egendom som er dotter erhåller från er genom dokumenten skall vara hennes enskilda egendom. Vad gäller fördelning av enskild egendom och giftorättsgods och liknande vid giftermål återfinns reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB).Frågan gäller hur egendomen kan säkras som enskild för er dotter. Uppdelning i enskild egendom och giftorättsgods blir endast aktuell vid eventuell äktenskapsskillnad. Under tiden som personerna är gifta ansvarar de själva och råder ensamma över deras egendom, se 1 kap. 3 § ÄktB.Det är först om er dotter vill skilja sig från sin make som enskild egendom respektive giftorättsgods blir relevant. I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå, se 10 kap. 1 § ÄktB. All egendom är giftorättsgods, om det inte är enskild egendom, se 7 kap. 1 § ÄktB.Enskild egendom är all egendom som tillkommit genom gåva (från annan person än make, dvs. er), och genom testamente. Både gåvobrevet och testamentet kräver dock att det uttryckligt anges att det ska tillfallas som enskild egendom, se 7 kap. 2 § ÄktB.Kriterierna är uppfyllda för att egendomen ska anses som enskild för er dotter, både vad gäller gåvobrevet och testamentet, och er dotter behöver alltså inte vidta några ytterligare åtgärder vid händelsen av en skilsmässa. Egendomen kommer att förbli enskild.Fråga 2:Om er dotter köper en bostadsrätt tillsammans med hennes make, där hon står för den större delen av insättningen kommer det anses vara ett samägande makarna emellan. Vid en äktenskapsskillnad kommer bostadsrätten som utgångspunkt att vara giftorättsgods, se ovan och specifikt 7 kap. 1 § ÄktB tillsammans med 7 kap. 2 § ÄktB. Gåvan på 1 000 000 kr kommer fortfarande att anses vara enskild egendom även om den summan har använts för köpet av bostadsrätten, detta följer av att ni i gåvobrevet angett att allt som träder i dess ställe också ska anses vara enskild egendom, se också 7 kap. 2 § 6p. ÄktB.Vid en äktenskapsskillnad kommer den summa på 1 000 000 kr alltså fortfarande anses vara enskild egendom.Med vänlig hälsning!

Min man står som ägare på en fastighet i Thailand, hur fördelas egendomen vid eventuell bodelning med anledning av hans frånfälle? Gäller svensk lag?

2021-04-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Endast min man står som ägare på ett hus i Thailand.Vilka regler gäller om han avlider?Vi är gifta, svenska medborgare och har 2 barn.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din man avlider blir frågan vad som skall ske med hans fastighet i Thailand. Då ni är gifta ska bodelning ske, i enlighet med 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB i fortsättningen). Bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses. Ett äktenskap upplöses när den ena maken avlider, se 1 kap. 5 § ÄktB.Fastigheten din man äger i Thailand kommer att ingå i bodelningen, se 10 kap. 1 § ÄktB. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods, vilket är vad som ingår i bodelningen.Den svenska familjerättens tillämplighet kräver dock att svensk lag är tillämplig i ovan fall. Svensk lag kommer att vara tillämplig då båda makarna bor och lever i Sverige, och har Sverige som hemvist. Det finns ingen internationell anknytning mellan makarna i det här fallet.Svensk lag kommer att tillämpas vid eventuell bodelning, varför din makes fastighet kommer att ingå i bodelningen då den utgör giftorättsgods (såvida den inte utgör enskild egendom).Med vänlig hälsning!

Make köpte en lägenhet innan vi gifte oss, vem får lägenheten vid en eventuell äktenskapsskillnad?

2021-08-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Innan 2010 köpte min dåvarande pojkvän (idag man) lägenhet för sina egna pengar, jag betalde ingenting, och vi bodde där tillsammans (som sambos). Vi gifte oss 2010 och har haft lägenheten tills sommaren 2021 såldes lägenheten, och vad händer vid separation/skilsmässa. Delas vi på lika, eller får min man mer då han köpte lägenheten innan vi gifte oss, eller får jag ingenting? Vi har två gemensamma barn. Med vänliga hälsningar,Celine
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Som gift kan ett äktenskap upplösas på två sätt. Det ena sättet är att den ene maken avlider. Det andra sättet är att makarna ansöker om, och genomgår, äktenskapsskillnad (skiljer sig), se 1 kap. 5 § ÄktB.Ni är nu gifta. I äktenskapet svarar var make för sina egna tillgångar och skulder, se 1 kap. 3 § ÄktB. Det är först vid en eventuell äktenskapsskillnad som frågan om fördelning av egendom uppkommer.Vid äktenskapsskillnad upplöses äktenskapet, se ovan. Vid äktenskapsskillnad ska bodelning mellan makarna förrättas. Det är här som giftorättsgodset och enskild egendom blir relevant. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ska i bodelningen makarnas giftorättsgods ingå.Giftorättsgodset kommer att delas lika mellan er två vid en skilsmässa, se 11 kap. ÄktB. Frågan blir då om din makes lägenhet kommer att ingå i giftorättsgodset? Det korta svaret, med utgångspunkt i den information du givit, är ja. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Att din make har köpt lägenheten innan ni gifte er spelar i det här läget inte någon roll. Annorlunda hade det varit om ni fortfarande varit sambor, vilket då inneburit att lägenheten inte ingått i samboegendomen (jfr. 3 § SamboL).Såvida du och din make inte skrivit ett äktenskapsförord rörande lägenheten och där bestämt att den ska vara din makes enskilda egendom, kommer ni att dela lika på lägenhetens värde vid bodelningen av en eventuell äktenskapsskillnad.Med vänliga hälsningar!

Jag vill skydda min make från mina skulder vid skilsmässa, kan detta göras med hjälp av äktenskapsförord?

2021-08-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag är gift och funderar på att skilja mig, jag vill skydda min make från mina skulder i en bodelning, kan vi skriva ett äktenskapsförord så att alla konton, bilen, stugan mm blir enskild egendom och som inte omfattas i bodelningen?Måste man ta upp skulder och tillgångar i bodelningen om man är överens om att våra personliga skulder och tillgångar inte ska ingå i bodelningen? Utan att vi bara delar på lös egendom i hushållet?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad skall bodelning förrättas mellan makarna, se 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna, se 10 kap. 1 § ÄktB.Du skriver att du vill skydda din make från dina egna skulder vid en bodelning. Som utgångspunkt gäller enligt 11 kap. 2 § ÄktB att vid fördelning av giftorättsgodset ska makars skulder först skrivas av innan likadelning tar vid av det som finns kvar som egendom. Detta innebär att de skulder som du eventuellt har inte kommer att föras över på din make vid skilsmässa, detta eftersom det som delas lika som giftorättsgods inte omfattar dina skulder.Varje make svara för sina egna skulder, det anges i 1 kap. 3 § ÄktB. Det är inte möjligt att i ett äktenskapsförord reglera sina skulder, även med den andre makens medgivande, detta eftersom det kommer att tas hand om vid bodelningen, då skulderna räknas av. Ni behöver alltså inte vidta några extra åtgärder i er situation, utan låta det tas om hand av bestämmelserna i Äktenskapsbalken.Med vänlig hälsning!

Behöver jag betala min motparts rättegångskostnader i vårdnadstvist?

2021-05-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har gått igenom rättegång mot min ex, där hon krävde att få 100% vårdnad av vår gemensamma barn.Jag gick med på det och trodde att målet var avslutad, men idag fick jag ett brev som bl.a. var om at jag ska stå för kostnaden för min ex advokat (arbete + mervärdesskatt). Det var inte ett ord sagt om detta tidigare, behöver jag alltså betala summan eller finns det något annat väg att gå?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En vårdnadstvist är ett tvistemål. Huvudregeln i vårdnadsmål är att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, där advokatkostnader och deras arvode inbegrips, se 6 kap. 22 § FB. Som huvudregel gäller alltså att du står för dina egna rättegångskostnader, och din före detta står för sina rättegångskostnader. Du behöver alltså inte betala ditt ex advokatkostnader, det måste din före detta stå för själv. I 2st. I samma paragraf stadgas dock att under vissa förutsättningar, som regleras i 18 kap. 3 och 6 §§ RB, kan en part vara tvungen att helt eller delvis ersätta den andra partens rättegångskostnader. Detta ifall en rättegång har startat å dina vägnar utan att din motpart fått föra förlikningsförhandlingar eller i övrigt ta ställning till dina krav. Också ifall du på ett vårdslöst sätt vållat kostnader för din motpart.Utifrån vad som framkommit av din undran bör du inte betala din motparts rättegångskostnader.Med vänliga hälsningar!

Har personen rätt till halva vinsten av gemensamt ägd tomträtt, som sålts utan giltigt samtycke?

2021-04-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sons sambo flyttade från honom 181125 sedan har dom haft ett "av och till" förhållande utan att bo på samma adress. Nu 2101 har det tagit slut. Hon hävdar att hans rätt att kräva något från boet gick ut 1 år och 5 mån från 181125, stämmer det?Under deras sambotid 2016 köptes en tomt gemensamt, dom stod som ägare till halva tomten var på lagfarten. Den såldes 20180926 med nettovinst på 170 000. Har han nu rätt att hävda sin rätt till halva vinsten?Mvh
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Besvarandet av din fråga görs med utgångspunkt i sambolagen. Du anger att samborna flyttade isär 25/11 2018 och har sedan dess haft ett av och till-förhållande utan att bo tillsammans. Enligt 2 § 2p. SamboL upphör ett samboförhållande när samborna flyttar isär.Samboförhållandet upphörde således som utgångspunkt 25/11 2018, oberoende av deras förhållande efter den tidpunkten. När ett samboförhållande upphör ska bodelning av samboegendom genomföras, om detta begärs av någon av samborna, se 8 § SamboL.Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Det innebär att rätten att begära bodelning, och därigenom rätten att kräva ut något från boet, gick ut 25/11 2019.Eftersom de inte var gifta, utan sambor, skulle den eventuella bodelningen endast täcka samboegendomen. Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning, se 3 § SamboL.Tomträtt utgör inte samboegendom, varför den inte skulle ingått i en eventuell bodelning. Din son har inte rätt att begära ut halva vinsten av den anledningen.Dock framgår det av frågan din att de är samägare till tomten. Det är under de förutsättningarna inte möjligt för din sons före detta att sälja tomten utan din sons samtycke, se 2 § Samäganderättslagen.Har det inte funnits samtycke till försäljningen har din sons före detta begått ett avtalsbrott. Försäljningen är inte giltig i sådana fall. Din son kan ansöka om stämning i tingsrätten för att få det fastställt.Med vänlig hälsning!