Vem äger vad makar emellan?

2021-09-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |2012 köpte jag en lägenhet ensam, står som ensam ägare och är ensam låntagare. 20XX flyttade min sambo in. Hon hade inte möjlighet att köpa in sig i lägenheten. Hon har ända sedan hon flyttade in endast betalt halva kostnaden till BFR, andra halvan samt lånekostnaderna har jag betalt 100% själv. 2017 gifte vi oss och nu råder delade meningar om vem som äger vad?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig statusVarje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Du råder alltså över lägenheten och svarar för skulderna förknippade med ägandet. Vilket, precis som vid allt annat ägande, bland annat innebär att pengarna är dina vid försäljning.Ovanstående ger dock inte en helt rättvisande och nyanserad bild av rättsläget då ni är gifta. Med giftermål följer en viss rättsligt förankrad ekonomisk gemenskap som framför allt kommer till ytan först vid skilsmässa. När äktenskapet upplöses, ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ingår giftorättsgods och en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, något som av uppräkningen framgår kan t.ex. föreskrivas i äktenskapsförord, 10 kap. 1 § ÄktB och 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. All giftorättsgods går, något förenklat, till delning mellan makarna (11 kap. ÄktB). Vid oskäliga resultat efter bodelning, eller oskäliga villkor i äktenskapsförord, kan jämkning som en slags skälighetsventil komma på tal (12 kap. ÄktB). I praktiken används den regeln för äktenskap som varat kortare tid än fem år och makarna får då regelmässigt behålla 20% av sin, i och för sig giftorättsgods, egendom, ökat per år. Ett äktenskap som varat i två år innebär då att makarna kan undandra vars 60% av varderas giftorättsgods som annars skulle gått till delning och som i ditt fall blir fyra år 20%.SammanfattningKontentan är att din make kan komma att få del av det ekonomiska värdet lägenheten betingar vid en skilsmässa med hänsyn till bodelningsmekanismen. Noga taget spelar det ingen roll om pengarna är i lägenheten eller om du säljer den och har samma summa i likvida medel, egendomen går till delning ändå. I dagsläget äger och råder du dock över lägenheten.Hälsningar,

Makars underhållsskyldighet gentemot varandra

2021-03-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag lever I äktenskap sedan en relativt kort tillbaka, min man har över 40000 i mån lön o även ett hus som han hyr ut och får in pengar i månaden på.Vi delar lika på räkningar o mat hyra. Jag har dock liten lön på 20000 före skatt.Nu är jag sjukskriven så min inkomst är ännu lägre. Min man har bil och betalar för den, jag delar bensin när vi reser till vår sommarstuga.Är det så det ska vara eller kan jag kräva att få tillgång till hans lön så att det blir mer lika?Jag är 54 år o min man 60.
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Makar har en ömsesidig underhållsskyldighet gentemot varandra, vilken bestäms utifrån makens förmåga 6 kap. 1-5 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Till förmågan räknas förutom förvärvsinkomsten också hyresintäkten. Den bakomliggande tanken är att makar ska leva på ungefär samma ekonomiska standard och att makarna ska hjälpa varandra i ojämlika och svåra tider. Det är inte möjligt att ange ett exakt belopp som din man ska tillskjuta. Men det förefaller rimligt utifrån principen om bidrag efter förmåga, att din man bör betala mer än hälften då han tjänar mycket mer än dig. Du kan aldrig få tillgång till hans lön utan hans samtycke, inte ens på rättslig väg, annat än indirekt via underhållsbidrag. Det domstolen kan göra efter stämningsansökan från dig, om frivillig lösning inte nås, är att fastställa ett underhållsbidrag som din man ska betala till dig (6 kap. 5 § ÄktB).Hälsningar,

Har makar underhållsskyldighet gentemot varandra även när de lever åtskilda?

2020-11-04 i Underhåll
FRÅGA |Det står i äktenskapsbalken att man är solidariskt ansvarig att jämna ut utgifterna om man är gifta. Jag är sjukskriven har knappt ut 10 000 medan min man arbetar 100% fullt frisk har ut 40.000. Om han väljer att skriva sig på annan bostad tex vår sommarstuga (som han står på ensam) hur driver jag rent praktiskt igenom att han ändå betalar för VÅR hyra i lägenheten? SKickar man räkningarna med bud eller hur gör man? Kan han komma undan att betala?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du anförtror din fråga till Lawline!Den rättsliga utgångspunkten för makars underhållDen rättsliga utgångspunkten för situationen är 6 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken (1987:230). Lagtexten utgår från att varje make själv ombesörjer de utgifter som avser hans eller hennes personliga behov. De sammanlagda kostnaderna för underhållet fördelas enligt 6 kap. 1 § mellan makarna efter varderas ekonomiska förmåga. De pengarna som eventuellt behöver tillskjutas enligt 6 kap. 2 § är den tillskjutande makens egendom i den mån pengarna används till egendom som inte konsumeras, t.ex. en bil som typiskt faktiskt kan omsättas i pengar efter köpet.Utifrån din fråga drar jag slutsatsen att ni inte varaktigt kommer bo tillsammans, i sådana fall kan make dock åläggas att betala underhållsbidrag till den andra maken 6 kap. 6 § ÄktB.Grundtanken är att makarna ska leva på samma standard, är så inte falleet uppkommer underhållsskyldighet för ena maken. Skyldigheten är tvingande och realiseras genom dom om underhållsbidrag 6 kap. 5 § ÄktB. Makes försumlighet att betala underhåll har en retroaktiv verkan, dvs. gäller också för förfluten tid, ytterst begränsad av en preskriptionstid av tre år 6 kap. 9 § ÄktB.Vad kan du göra nu?- Överlägset kostnadseffektivt är att komma överens utan domstols inblandning- Kommer ni inte överens kan du yrka om underhållsbidrag vid domstol.Behöver du hjälp att gå vidare med ditt fall, rekommenderar jag någon av Lawlines betaltjänster, https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga.Hälsningar,

Går det att säkra arv och gåvor från att ingå i en skilsmässa?

2021-08-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Vi vill veta om det går att säkra vår sons arv efter oss så att det inte blir tillgängligt för hans fru efter ev skilsmässa mellan dem?Det gäller både gåvor under tiden vi lever och arv då vi båda är döda. Med vänlig hälsning
Pontus Fridén |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Kort sagt går all egendom till delning vid skilsmässa (giftorättsgods), så även arv och gåvor. Undantaget är enskild egendom. Enskild egendom undantas bodelningen och den andre maken kan således inte lägga händerna på den egendomen. Det kan vara gåva eller arv. Enskild egendom är till exempel egendom som en make har fått i gåva an någon annan än den andre maken med det villkoret att egendmomen ska vara mottagarens enskilda. Och egendom en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den ska vara mottagarens enskilda. Nämnda framgår av 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) och 7 kap. 1-2 §§ ÄktB.Viktigast att ta med sig är att gåvor ska, när givaren önskar gåvan stå utanför den delningsbara egendomsmassan, tillfogas villkor om enskild egendom och detsamma för arv fast i testamentet. Arvet säkras därmed när gåvan eller arvet tillfogats föreskrift om enskild egendom. Hälsningar,

Kan modern hindra att ett ofött barn bortförs till faderns hemland?

2020-12-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är gravid i vecka 7 och är nu orolig inför framtiden. Han som är far till barnet säger nu att han inte vill ha något med mig och barnet att göra. Han kommer från Afrika och är just nu i Sverige på prov. Om han ansöker om ensam vårdnad om han eventuellt ändrar sig och får rätt i domstol, har han då rätt att flytta med sig barnet tillbaka till Afrika trots att barnet riskerar att växa upp i ett fattigt land med helt andra lagar och regler där barnet riskerar att hamna i fara?
Pontus Fridén |Hej och tack för förtroendet att besvara din fråga!Utgångspunkten i alla rättsliga frågor rörande barn är barnets bästa 6 kap. 2 a § föräldrarbalken (FB) och art. 3 barnkonventionen (numera svensk lag).Är du ogift när barnet föds blir du barnets förälder 1 kap. 1 § FB. Faderskap kan dock fastställas genom bekräftelse eller dom 1 kap. 3 § FB. Vill du inte erkänna honom faderskap kan han inget göra förutom att sätta sitt hopp till att antingen barnet eller socialnämnden (har en skyldighet att utreda vem som är fadern) väcker talan 3 kap. 5 § FB. Jag nämner detta därför att vårdnaden är knuten till föräldrarskapet. Men, och detta är eventuellt avgörande för din fråga, även om faderskapet fastställs står barnet under din ensamvårdnad såvitt ni inte är gifta med varandra 6 kap. 3 § första stycket FB.Om ni är gifta anses maken vara fadern till barnet tillika vårdnadshavare. Vad du kan göra då är att väcka talan och yrka på ensamvårdnad enligt 6 kap. 5 § FB, mot bakgrund av att barnet riskerar fara illa 6 kap. 2 a § FB. Vid bedömningen ska det fästas särskild vikt avseende risken för att barnet olovligen förs bort eller annars far illa. I praktiken lär argumentet behöva stödja sig mot underlag i form av bevis, från t.ex. socialnämndens utredning, annars har rätten ett ansvar att tillbörligt utredda alla frågor som inbegriper att inhämta socialnämndens upplysningar 6 kap. 19 § FB. En i rättstillämpningen utvecklad princip är kontinuitetsprincipen med innebörden att domstolen undviker att rycka barnet från sin invanda miljö. Barnet har ett behov att stabilitet. Tanken bygger på att för barnet obekanta miljöer kan vara skadliga. Kontinuitet väger alltid tungt i vad som ska anses vara barnets bästa.AvslutningsvisTilläggas kan att vårdnadstvister statistiskt sett i majoritet utfaller till moderns fördel och du verkar ha goda utsikter att nå framgång med en talan (om det behövs). Därtill vill jag tillägga att jag håller det som uteslutet att fadern skulle tilldelas ensam vårdnad, så länge det inte framkommer att du missbrukar eller i övrigt brister i omsorgen om barnet som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling 6 kap. 7 § FB (högt ställda rekvisit, förekommer i undantagsfall). På så vis kan barnet aldrig utan samtycke från dig lämna landet.Hoppas svaret kan dämpa din oro och att allt löser sig!Behöver du fördjupad analys av situationen eller annars hjälp, rekommenderar jag att ta kontakt med någon av Lawlines jurister Kontakt - LawlineHälsningar,

När kan en dom om ensamvårdnad ändras, och under vilka förutsättningar?

2020-10-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, vet inte om denna fråga är besvarad. Men jag har ensamvårdnad efter att exet sa upp vårdnaden när vårdnadsfrågan togs upp i tingsrätten. Jag har vart själv med mitt barn sedan hen föddes, och exet var aldrig i våra liv. Han har inte vart intresserad i något, varken hjälpt eller betalat underhållsstöd. Han är extremt manipulativ och farlig. Han gjorde reseförbud och ville inte ens ha vårt barn. Han planerade att ge bort barnet utomlands. Nu till kärnfrågan, vi bor inte i samma land, kan han tvinga till sig delad vårdnad eller umgänge? Jag pratar med mitt barn ofta och har sagt vad hen än vill så ställer jag upp. Hen vägrar totalt och börjar gråta och tror att hen ska få reseförbud och skadas. Vad har mitt barn för rättigheter i detta läge? En dag kommer hen vilja träffa men just nu är hen inte redo.
Pontus Fridén |Hej och tack för att du ger Lawline förtroendet att besvara din fråga!Om en förälder har ensam vårdnad över barnet kan vårdnaden endast ändras genom dom eller avtal. Relevant är här – antar jag utifrån din fråga – huruvida din rätt till ensamvårdnad kan ändras genom dom.Alldeles grundläggande och vägledande för domstolens beslut är hänsyn till barnets bästa, 6 kap. 2 a § föräldrarbalken. Särskilt avseende fästs vid t.ex. risken för att barnet olovligen förs bort. Den risken torde finnas i detta fallet. Hänsyn tas också till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Domstolen fäster därtill avsevärd vikt vid att barnet inte ska bortföras från sin hemmastadda miljö (kontinuitetsprincipen), var skola och kompisar finns.Ditt barn har alltså rättigheter och barnets vilja väger tungt samtidigt som man i ung ålder ofta är lättpåverkad, i synnerhet av föräldrars påtryckningar. Därför kan barnets uttalade vilja inte alltid tillmätas avgörande betydelse. Till underlag för beslut i vårdnadsärende utför socialnämnden vårdnadsutredning som förhoppningsvis ska ge en rättvisande bild av barnets situation; dvs. var barnet går i skolan, om risk finns för att barnets förs bort av ena föräldern, barnets kontakt med föräldrarna etc.Sammantaget bedömer jag, mot bakgrund av den information du uppgivit, risken att du förlorar ensamvårdnanden som liten. Om du behöver vidare konsultation, rekommenderar jag dig att boka tid med någon av Lawlines jurister. https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga.Hälsningar,