Kontakt under SoL placering

2021-02-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej !Jo, finns det någon juridisk skyldighet för ett par syskon: 13, och 16- år att ha kontakt med, eller att träffa ett SoL placerat syskon: 15-år om de absolut inte vill ?!
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga Socialnämnden ska alltid upprätta en genomförandeplan vid vård av ett Sol-placerat barn. Genomförandeplanen konkretiserar innehållet i vårdplanen och tydliggör för alla som är berörda vid genomförandet av en planerad insats hur den ska genomföras och vilka delmål som ska uppnås. I det inkluderas även vilken kontakt barnet ska ha. Vårdplanen och genomförandeplanen tar sikte på den placerades behov. Det finns alltså inga förutsättningar för att tvinga syskonen att ha kontakt med varandra, om de inte vill. De flesta kontakterna brukar grunda sig på samtycke från parterna, och sällan påtvingade. Det korta svaret är att det finns ingen juridisk skyldighet för syskonen att ha kontakt med sin andra syskon om samtycke från båda sidorna saknas. Hoppas du fick svar på frågan

Vårdnad och umgänge

2020-12-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag blev dömd för grov kvinnofridskränkning och grovt olaga hot och fick fängelse 2år.Jag blev av med vårdnaden på mina 2barn när dom var i spädbarns åldern.Jag har inte fått ha någon kontakt med mina barn på snart över 6år och jag har inte en blekaste aning om hur mina barn ser ut och har inte ens fått höra barnens första ord.Modern till barnen vägrar ha någon kontakt med mig och hon gör allt för att hindra mig även skaffat sig skyddat boende och skyddad identitet och gått till överdrift för att hindra mig från att på något sätt kunna ha kontakt med mina barn.Modern till barnen är en ondskefull människa av det värsta tyranniska slaget i Sveriges historia.Hur går jag till väga för att få kontakt med mina barn då 6år har gått och vi har absolut ingen kontakt, sist jag såg mina barn var dom cirka 2år gamla och idag så går dom på förskola.Mvh en traumatiserad pappa
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Barnets bästa: Först och främst så ska alla beslut som rör barnen utgå från barnets bästa, vilket fastställs i föräldrabalken och Barnkonventionen. Principen om barnets bästa är vägledande för domstolen vid beslut om vem av föräldrarna som ska ha vårdnaden. Den som har vårdnaden ska vidare se till att barnets personliga behov blir tillgodosedda 6 kap 2 st. 2 FB. Principen om barnets bästa kommer till uttryck i 6 kap 2 a§ FB. I bestämmelsen anges att vid bedömningen av vad som är bäst för barnet utgår särskilt från risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa ochbarnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna Vidare ska även barnets vilja tas i beaktning. Vårdnad Svaret på din fråga regleras i 6 kap 5 § FB, där framgår att om barnet står under vårdnad av en av föräldrarna och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Vid ändring av vårdnaden ska domstolen fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det. Frågor om ändringen i vården prövas på talan av en av föräldrarna. Du ska alltså kunna väcka talan i domstol och uppge att du vill få ändring i vårdnaden. Umgänge Du som förälder behöver dock inte ha vården för att kunna träffa dina barn. Av 6 kap 15 § framgår att barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Här måste det även särskilt uppmärksammas att umgänget i första hand är till för barnets skull, och inte föräldrarna. Tanken är att barnet ska ha rätt till en nära och god kontakt med den förälder som det inte bor med. Det handlar alltså om barnets behov av umgänge och inte om föräldrarnas rättighet att få träffa sina barn. Om det saknas anledning att tro att barnet riskerar att fara illa, är utgångspunkten att umgänge med den andra föräldern är förenligt med barnets bästa och ska medges. På talan av en förälder som vill umgås med sitt barn får rätten besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern. En sådan talan får också föras av socialnämnden enligt 6 kap 15 a FB. Frågor om vårdnad boende eller umgänge tas upp av rätten i den ord där barnet har sitt hemvist enligt 6 kap 17 § FB. Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Kan familjehemmet adoptera ett barn

2021-01-17 i Adoption
FRÅGA |Vi är familjehem till ett barn i förskoleåldern som varit placerat hos oss enligt LVU sedan födseln. En vårdnadsöverflytt är på gång. Helst skulle vi vilja adoptera barnet, men detta skulle de biologiska föräldrarna troligtvis ej samtycka till. Hur ser chanserna ut för att vi skulle få igenom en adoption utan de biologiska föräldrarnas samtycke efter att vi blivit vårdnadshavare? Vad skulle rätten titta på för att bedöma om adoptionen vore till barnets bästa? Hur vanligt är det med adoptioner av familjehemsplacerade barn? Är det någon idé att ansöka? Barnet har i dagsläget regelbundet men av socialtjänsten begränsat umgänge med sina biologiska föräldrar.
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Enligt 6 kap 8 § föräldrabalken, får vårdnaden flyttas över till familjehemmet om det kan anses vara bäst för barnet. Frågor om överflyttning av vårdnaden prövas på talan av socialnämnden. Det ska nämnas att för samtycke om adoption krävs att de biologiska föräldrarna har vårdnaden, vilket de inte verkar ha för tillfället. Så något samtycke från de kommer därför inte krävas. Frågan kan ändå prövas av tingsrätten, och de biologiska föräldrarna kan naturligtvis motsätta sig detta i en domstolsprocess. Därmed inte sagt att de kan hindra ett beslut om adoption. Vårdnaden om ett barn som stadigvarande har vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet kan under vissa förutsättningar flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet. Om det är så att barnet har bott hos familjehemmet i flera år och känner större trygghet och känslomässig förankring än i ursprungshemet, kan det finnas anledningar att flytta över vårdnaden till familjehemmet. Barnet ska ha rotat sig i familjehemmet och känna sådan stabilitet och gemenskap att det uppfattar hemmet som sitt eget. Det ska vara uppenbart att det är bäst för barnet att de rådande förhållandena får bestå. Vid bedömningen av om vårdnaden bör överflyttas ska man beakta hur barnets umgänge med de biologiska föräldrarna har sett ut och fungerat. Det finns alltså en möjlighet till överflyttning av vårdnaden genom att barnet adopteras av familjehemsföräldrarna utan att vårdnadshavarna kan förhindra det. Detta är dock inte lika självklart i de fall där barnet har haft en god kontakt med sina biologiska föräldrar. Det man alltid måste ha i beaktning är barnets bästa. Det är socialnämnden som ska överväga en vårdnadsöverflyttning. Det kan alltså finnas förutsättningar för en vårdnadsöverflytt om det bedöms vara till barnets bästa att förhållandena kan bestå. Men om de biologiska föräldrarna skulle motsätta sig detta, kan domstolen komma fram till att adoption inte är lämplig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga