Ärver barn trots att faderskap inte har fastställts?

2021-08-09 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Har en vuxen dotter som mitt ex hennes pappa vägrat skriva på faderskapsintyget för. Hur blir det då med arv om han dör?Mvh
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om faderskapet inte är fastställt kan arv inte utgå. Detta eftersom arv enbart utgår till den avlidnes juridiskt fastställda avkomlingar. Alltså när det gäller arvsfrågor är det relevanta vem som juridiskt sett är far till barnet och detta behöver inte nödvändigtvis vara den biologiska fadern. Det är dock aldrig för sent att fastställa faderskapet. Om detta görs kommer arv att utgå till det biologiska barnet efter faderns död i enlighet med reglerna i ärvdabalken. Faderskapet kan fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken (FB)). En bekräftelse av faderskap ska göras inför två vittnen och sedan ska detta skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern (1 kap. 4 § FB). Utifrån din fråga tolkar jag det som om din dotters biologiska pappa inte vill bekräfta faderskapet, därmed kan faderskapet istället behöva fastställas genom domstol. Rätten tar bland annat hänsyn till genetisk undersökning för att bedöma om personen är far till barnet och därmed kunna fastställa faderskapet (1 kap. 5 § FB). Din vuxna dotter kan alltså fastställa faderskapet trots att pappan vägrat skriva på faderskapsintyget och därmed kan arv utgå från honom vid hans bortgång. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?

2021-07-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejHar upptäckt att min fru har en massa kontoskulder och tagit lån utan min vetskap.Hur blir det vid en eventuell skilsmässa? Blir jag delaktig i dessa då ?Med vänlig hälsning
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?Huvudregeln är att varje person ansvarar över sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Vid en eventuell skilsmässa kommer en bodelning att ske där makarnas giftorättsgods ska fördelas lika mellan dem. Giftorättsgodset är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom exempelvis testamente, gåva eller äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). När bodelningen sker ska makarnas eventuella skulder avräknas (11 kap. 2 § ÄktB). Alltså är du inte skyldig att ta över eller betala din makes skuld vid en skilsmässa. Däremot ska din makes skulder täckas av dennes giftorättsgods. Efter denna skuldtäckning läggs ert giftorättsgods ihop och delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB). Om din makes skulder överstiger dennes giftorättsgods innebär det att den maken bidrar med 0 kr i giftorättsgods och får då hälften av ditt giftorättsgods i andelsberäkningen. Resten av skulden behåller din make och delas inte vid bodelningen. Värt att tillägga är att det inte spelar roll om din make skuldsatte sig innan eller under eftersom det är den egendom makarna har på brytdagen som ingår i bodelningen. Brytdagen är den dag då ni lämnar in skilsmässoansökan till Tingsrätten. SlutsatsDu blir inte delaktig i och övertar inte din makes skulder vid en eventuell skilsmässa utan dessa ansvarar din make själv för. Skulderna kan trots detta påverka dig och innebära att du får ut mindre av er gemensamma egendom (giftorättsgods) vid en bodelning. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och lycka till! Jag kan rekommendera att du tar hjälp av en jurist som kan företräda dina intressen vid bodelningen. Lawline kan hjälpa dig med detta och du kan kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Kan föräldrar avtala om enskild vårdnad vid en eventuell skilsmässa?

2021-05-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag och min fru är gifta och har ett gemensamt barn. Vi undrar om det juridiskt sätt går att skriva en fullmakt eller liknande där vi bestämmer, om vi i framtiden väljer att skilja oss, att enbart en utav oss blir ensam vårdnadshavare. Är detta möjligt?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är det juridiska problemet?Som jag tolkar din fråga vill du och din fru avtala om att en av er ska bli enskild vårdnadshavare till ert gemensamma barn om ni i framtiden skulle bestämma er för att skiljas. Först kommer jag att redogöra för vilka regler som blir aktuella i ert fall för att sedan besvara din fråga. Kan föräldrar avtala om enskild vårdnad?Regler angående vårdnad finns i föräldrabalken (FB). Här anges att det juridiskt sett är möjligt för föräldrar att när minst en av dem har vårdnaden om ett barn att avtala om att vårdnaden ska vara gemensamt eller att en av dem ska ha ensam vårdnad (6 kap. 6 § FB). Avtalet blir rättsligt bindande under förutsättning att avtalet uppfyller ett antal formkrav. Det ska vara ett skriftligt avtal och socialnämnden måste godkänna detta avtal. Detta avtal kan verkställas om socialnämnden har godkänt det eftersom nämndens godkännande får samma verkan som ett domstolsbeslut om vårdnad. Alltså blir avtalet giltigt i samband med godkännande av socialnämnden och en förälder kan därmed ändra sig fram till denna tidpunkt. När beslut tas gällande vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa beaktas (6 kap. 2a § FB). Därför ska barnets bästa även beaktas av socialnämnden när avtal sluts kring vårdnad. Kan föräldrar avtala om att enskild vårdnad ska gälla vid eventuell skilsmässa?Med tanke på att avtalet börjar gälla direkt vid godkännande av socialnämnden är det inte möjligt att reglera vårdnad inför framtiden. Dessutom kan det blir svårigheter kring vad som egentligen anses vara barnets bästa. Detta eftersom barnets bästa kan bedömas annorlunda vid tidpunkten för skilsmässa jämfört med när avtalet upprättats. Utgångspunkten rent juridiskt blir därmed att föräldrarna själva ska få bestämma om barnets vårdnad när en sådan situation uppkommer och inte inför framtida vårdnad. SlutsatsDet är inte möjligt för dig och din fru att reglera vem av er som ska ha enskild vårdnad vid en eventuell skilsmässa. Om ni i framtiden skulle skilja er kan ni då avtala om vårdnaden med ovan nämnda formkrav i beaktande. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och skulle du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Har föräldrar försörjningsplikt för sitt barn som fyllt 19 år?

2021-02-21 i Underhåll
FRÅGA |Hej, min dotter har fyllt 19 och tar studenten i år. Hon har haft anpassade studier och får därför inte ett fullvärdigt betyg utan ska läsa vidare på komvux till hösten. Jag är skild och hon bor hos mig. Vad gäller ang försörjningsplikt och underhållsbidrag, om hon väljer att bo kvar hos mig, flyttar hemifrån eller bor hos sin pappa? Ha en fin dag!
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka bestämmelser är tillämpliga?Din fråga gäller huruvida föräldrars försörjningsplikt kvarstår efter det att barnet fyllt 19 år när denne fortsätter att bedriva studier på komvux efter gymnasiet. Bestämmelser angående föräldrars försörjningsplikt regleras i föräldrabalken (FB). Föräldrar har en försörjningsskyldighet för sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1 stycket FB). Vid bedömningen av försörjningsskyldighetens storlek tar man hänsyn till barnets inkomster och tillgångar samt barnets sociala förmåner som exempelvis studiebidrag. Hur länge gäller förälders försörjningsplikt gentemot sitt barn?Försörjningsskyldighet upphör när barnet fyllt 18 år (7 kap. 1 § 2 stycket FB). Dock finns ett undantag från denna regel när barnet går i skolan efter att ha fyllt 18 år. Alltså kan försörjningsskyldigheten kvarstå även efter det att barnet har blivit vuxet. Föräldrarna är då försörjningsskyldiga under den tid som skolgången pågår men som längst till barnet fyllt 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskola eller gymnasieskola och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § 2 stycket FB). Högsta domstolen har i ett rättsfall (NJA 1990 s. 49) kommit fram till att kompletterande studier på komvux räknas som grundutbildning. Detsamma gäller ytterligare utbildning på gymnasienivå som ett barn väljer att läsa trots att denne redan har fullgjort en gymnasieutbildning. Vad gäller i ditt fall? Trots att din dotter är 19 år kvarstår nuvarande försörjningsskyldighet för dig och din dotters pappa fram till att hon är 21 år, förutsatt att hon läser vidare på komvux. Detta eftersom kompletterande studier på komvux anses vara en annan jämförlig grundutbildning enligt 7 kap. 1 § 2 stycket FB. Om din dotter slutar att studera eller fyller 21 år upphör försörjningsskyldigheten. Värt att tillägga är att försörjningsskyldigheten i sig inte påverkas av att din dotter eventuellt erhåller studiebidrag för sina studier. Dock kan det påverka hur stort hennes behov anses vara och därmed storleken på försörjningsskyldigheten. Om din dotter exempelvis flyttar hemifrån och har en egen inkomst är försörjningsplikten inte lika omfattande jämfört med om hon bor hemma och saknar inkomst. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du varm välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Ingår CSN skuld i bodelningen vid internationell skilsmässa?

2021-08-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vid internationell skilsmässa, dras CSN skuld ifrån tillgångarna vid bodelning vid skilsmässa?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilket lands lag gäller?Utifrån din fråga tolkar jag det som om att äktenskapet ingåtts i ett land och att skilsmässan sedan sker i ett annat. Om makarna själva avtalat om vilken lag som ska gälla på äktenskapets förmögenhetsförhållanden gäller detta. Om de dock inte har avtalat om detta ska den lag i den stat de tog hemvist när de gift sig gälla. Jag kommer i mitt svar att utgå från att svensk rätt är tillämplig eftersom annat inte framkommer ur frågan. Ingår CSN skuld i bodelningen?Vid en eventuell skilsmässa kommer en bodelning att ske där makarnas giftorättsgods ska fördelas lika mellan dem (9 kap 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom exempelvis testamente, gåva eller äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Huvudregeln är att varje person ansvarar över sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Detta inbegriper även studieskulder. När bodelningen sker ska därför makarnas eventuella skulder avräknas och täckas av dennes giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). SlutsatsCSN skulden ingår i bodelningen och ska avräknas från den skuldsatte makes giftorättsgods innan delning sker. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Vad gäller angående barnbidrag och underhållsplikt vid gemensam vårdnad?

2021-06-29 i Underhåll
FRÅGA |Föräldrarna har delad vårdnad. Modern har hand om barnbidraget. Fadern betalar endast mat varannan vecka aldrig något annat. Rätt eller fel av honom? De har bestämt gemensamt om barnbidraget.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka kostnader ska barnbidraget täcka?Vilka kostnader som barnbidraget ska gå till finns inte reglerat utan bidraget är ett ekonomiskt stöd till föräldrar för samtliga kostnader de får till följd av att de vårdar ett barn. Bidraget ska hjälpa föräldrarna att uppfylla sin lagstadgade försörjnings- och vårdnadsplikt gentemot sitt barn. Vad gäller kring barnbidrag vid delad vårdnad? När föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn är huvudregeln att barnbidraget delas lika mellan föräldrarna (16 kap. 5 § socialförsäkringsbalken (SFB)). Om barnet varaktigt har bott hos den ena föräldern har denne rätt till hela barnbidraget (16 kap. 6 § SFB). Vid växelvist boende utgår barnbidraget till båda föräldrarna eller enbart till den ena efter anmälan av någon av dem till Försäkringskassan (16 kap. 7 § SFB). Normalt sett utgår barnbidraget till den förälder som barnet bor hos men vill föräldrarna ändra mottagare för barnbidraget kan de göra en anmälan till Försäkringskassan. De kan antingen göra en gemensam anmälan om de är överens eller så kan den förälder som vill få till en ändring själv göra en anmälan. I det sistnämnda fallet måste Försäkringskassan utreda barnets boende för att i sin tur reda ut vem som har rätt till barnbidraget. Eftersom du nämner att modern i överenskommelse med fadern ensamt har hand om barnbidraget kommer nu att redogöra för om fadern uppfyller sin försörjningsplikt eller inte. Uppfyller föräldern sin försörjningsplikt gentemot sitt barn?Försörjningsplikten grundar sig i att föräldrarna ansvarar för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken (FB)). Föräldern har alltså ett ansvar att se till att barnet får det som barnet behöver, till exempel mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter, sjukvård och så vidare. Även om föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn kan barnet varaktigt bo tillsammans med den ena föräldern. Om så är fallet ska den föräldern som barnet inte varaktigt bor hos betala underhållsbidrag för att fullgöra sin underhållsskyldighet (7 kap. 2 § andra punkten FB). För de fall den underhållsskyldige föräldern inte betalar underhåll eller betalar för sent kan den andra föräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Ett hjälpmedel för att bland annat beräkna underhållets storlek går att finna hos Försäkringskassan här. SlutsatsModern och fadern har gemensamt bestämt om barnbidragets utdelning vilket gör att det inte blir aktuellt att bedöma den här frågan. Det återstår därför att bedöma om fadern i dagsläget uppfyller sin underhållsplikt gentemot barnet genom att betala för mat varannan vecka. I din fråga framkommer det inte om barnet bor varaktigt hos modern eller inte. Med utgångspunkt att barnet bor hos modern kan det vara tveksamt om fadern uppfyller sin underhållsskyldighet. Fadern kan därmed bli skyldig att betala underhållsbidrag till modern för att uppfylla sin underhållsskyldighet. Föräldrarna kan gemensamt avtala om underhållets storlek och om de inte skulle komma överens kan en domstol bestämma om underhållet. Dock brukar en domstolsprocess vara kostsam och ta lång tid så jag rekommenderar att kontakta en jurist om en sådan process inleds. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Kan förälder få tillbaka utbetalt underhållsstöd efter att barnet adopterats?

2021-04-08 i Underhåll
FRÅGA |Hej Min sambo gjorde en tjej gravid långt innan vi träffades. Han har aldrig träffat detta barn och önskade ej detta barn men hon behöll det.Han är ju fader till barnet och nu är barnet 6år gammalt , hon och hennes pojkvän vill att hennes pojkvän ska adoptera barnet , vilket är en ganska rimlig väg att gå då min sambo aldrig träffat barnet och barnet kallar hennes pojkvän för sin pappa då han har varit fadersfigur åt barnet i 6 års tid. Min sambo har under dessa 6år betalt underhåll för barnet , men nu när dom äntligen valt att adoptera barnet så har ju inte min sambo någon skyldighet till detta längre. Finns det någon möjlighet för min sambo att få tillbaka underhållspengarna han har betalt för detta barn? Då dom under dessa år levt som familj och nu väljer att gå denna väg.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Föräldrar har en underhållsskyldighet gentemot sitt barn. Det är föräldrarna som ansvarar för underhåll för sitt barn upp till vad som är skäligt utefter barnets behov och familjens ekonomiska situation. Denna underhållsskyldighet kvarstår till att barnet fyller 18 år, alternativt 21 år om barnet studerar på gymnasiet eller liknande (7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)). Förälder som inte bor med sitt barn har även underhållsskyldighet (7 kap. 2 § FB). I ditt fall har din sambo troligtvis uppfyllt sin underhållsskyldighet gentemot sitt barn eftersom du nämner att han har betalat underhåll. Om adoptionen genomförs kommer barnet inte i fortsättningen att betraktas som din sambos barn. Genom adoptionen klipps alla rättsliga band mellan den biologiska föräldern och barnet. Adoptivföräldern blir istället barnets rättsliga förälder (4 kap. 21 § FB). Därmed har din sambo inte längre en underhållsskyldighet utan denna skyldighet övergår till adoptivföräldern. Slutligen så kan dock inte din sambo få det utbetalda underhållet tillbaka men har ingen skyldighet efter adoptionen att fortsätta att betala underhåll för barnet. Hoppas att du fick din fråga besvarad och om du har fler frågor är du varmt välkommen att återigen kontakta oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan barn till avliden sambo begära bodelning och ha rätt samboegendom?

2021-01-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag behöver råd i frågan om sambolagen och vad för rättigheter som innefattas av den. Min förälder äger sedan tidigare en bostad som hens sambo senare flyttat in i. Sambon har diagnostiserats med en obotlig sjukdom och det är en tidsfråga innan sambon kommer att gå bort. Efter att sambon har flyttat in har det gjorts gemensamma inköp till lägenheten men köket har också blivit totalrenoverat på min förälders bekostnad. Sambon har sedan tidigare egna barn och min fundering är om de exempelvis sambons barn har rätt att åberopa hälften av renoveringskostnaderna i enlighet med sambolagen vid bortgång och ifall min förälder då behöver skriva ett samboavtal? Hur kan detta behöva formuleras i ett samboavtal för att min förälder inte ska behöva kompensera barnen för halva investeringskostnaden för köket den dag hennes sambo går bort samt har ni någon ytterligare rådgivning i detta ärende? Tack på förhand för hjälp med detta.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka lagbestämmelser gäller?Utifrån din fråga verkar det som om dina föräldrar inte har ett samboavtal vilket gör att sambolagen (SamboL) blir tillämplig vid en eventuell bodelning. Om din förälder och dennes sambo skulle upprätta ett samboavtal kan detta reglera vem som får vad vid en eventuell separation eller dödsfall. Ska en bodelning ske om en sambo avlider?I en bodelning mellan sambos ingår samboegendom, dvs sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Dock har endast den efterlevande sambon rätt att välja om denne vill begära bodelningen eller inte om en sambo avlider. Dödsboet kan alltså inte begära bodelning (8 och 18 § SamboL). Om din förälder väljer att begära bodelning kommer samboegendomen att delas lika mellan din förälder och den avlidne sambons dödsbo. Om din förälder inte begär bodelning kommer samboegendomen tillfalla sin förälder. Eftersom bostaden ägs av din förälder och dessutom införskaffats innan samboskapet inleddes kommer bostaden inte utgöra samboegendom oavsett om din förälder väljer att begära bodelning eller inte. Renoveringskostnaderna ingår i bostaden och ingår därför inte heller i samboegendomen. Detta har klarlagts i praxis att om renoveringen avser själva huset eller fast inredning i huset så ingår dessa investeringar i bostaden och kommer inte att ingå i bodelningen. På så vis kommer din förälder inte att behöva kompensera sambons barn för halva investeringskostnaderna. Ytterligare rådgivningJag hoppas att du fick din fråga besvarad och om du önskar vidare hjälp i ditt ärende eller med att upprätta ett samboavtal råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för ytterligare juridisk vägledning. Med vänliga hälsningar,