Kan ett bodelningsavtal ogiltigförklaras?

2021-06-11 i Bodelning
FRÅGA |om man var djupt deprimerad vid en bodelning, som senare visar sig vara felaktig, kan man ogiltigförklara bodelningen?
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln när makar skiljer sig är att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning ska företas av makarna tillsammans och över bodelningen ska det upprättas en handling som skrivs under av de båda, 9 kap. 5§ ÄktB. Går det att ångra ett bodelningsavtal i efterhand? Det finns möjlighet till jämkning under en pågående bodelning, 12 kap. ÄktB. Med jämkning avses att egendomsfördelningen till grund för bodelningen ändras/justeras. Däremot innehåller inte Äktenskapsbalken några regler om jämkning av bodelningsavtal i efterhand när bodelningen redan gjorts. I samband med bodelningsavtalet som båda makarna skrivit under, uppstår ett enligt allmänna avtalsrättsliga principer bindande avtal som inte går att ångra. Går det att ångra ett bodelningsavtal på annat sätt? I ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1982 s. 230) uttalades att 36§ avtalslagen är tillämplig på familjerättens område. Bestämmelsen utgör en s.k. generalklausul som stadgar att avtal och avtalsvillkor kan jämkas (justeras) eller lämnas utan avseende (upphöra) om det är oskäligt (orimligt) med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. I ditt fall: Av din bakgrundsinformation har du inte angivit mer än att du varit deprimerad vid bodelningen. För att kunna hjälpa till och ge ett tydligare svar hade mer information behövts. Att ta med sig är i alla fall att ett undertecknat bodelningsavtal inte går att ogiltigförklara, men att det kan finnas andra sätt att gripa an det hela, t.ex. med stöd av avtalslagen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur fungerar skulder för gifta särbos?

2021-06-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hejsan!Har 2 frågor....1. Kan man vara gift o särbos?2. Om man kan det, hur räknas inkomsten ifall den ena parten har skulder hos KFM?
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din första fråga kan framhållas att det inte finns någon lag som tvingar gifta par att bo ihop. Med andra ord är det fullt möjligt att vara gift och särbo. Ett äktenskap upphör inte att existera av denne anledning, utan det råder valfrihet mellan makarna att välja hur de vill göra med sin bosituation. Vad gäller din andra fråga ska det till en början erinras om att skulder är personliga. Enligt 1 kap. 3§ Äktenskapsbalken, råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Skulder skrivs således ej över på den andre maken till följd av äktenskap. Däremot finns vissa presumtionsregler som kan påverka makarnas ekonomi. En sådan presumtionsregel är att egendom som befinner sig i den skuldsattes besittning (gäldenären) anses tillhöra denne om det inte görs sannolikt att egendomen samägs med den andra maken eller helt tillhör den andre maken, 4 kap. 19§ Utsökningsbalken. Det är den andre maken som har bevisbördan, dvs som ska stärka bevis att egendomen är samägd eller dennes själv. Som sagt är detta en presumtionsregel som gäller makar som sammanbor, varför detta inte bör utgöra något större problem om ni är särbor. Skulle du vilja flytta ihop med din make eller önskar du generellt undvika komplikationer, rekommenderar jag dig att upprätta ett äktenskapsförord. Där kan ni tydligt ange vad som ska utgöra enskild egendom osv, men återigen återstår som sagt huvudregeln- att varje make svarar för sina skulder. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Behöver båda vårdnadshavarna skriva under inför barnets språkval?

2021-05-20 i Barnrätt
FRÅGA |Behöver båda vårdnadshavarna (gemensam vårdnad, växelvis boende), skriva under blanketten för språkval inför åk 6?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavarnas beslutanderätt regleras i 6:11 Föräldrabalken (FB). Bestämmelsen stadgar att vårdnadshavare både har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Däremot har det införts en erinran i andra meningen om att vårdnadshavare ska ta allt större hänsyn till barnens synpunkter och önskemål i takt med deras stigande ålder och utveckling. Bestämmelsen i 6:11 FB utgör en förutsättning för att föräldrarnas ansvar gentemot barnen i enlighet med 6:1-2 FB, ska kunna uppfyllas. Om barnet står under vårdnaden av två vårdnadshavare ska vad som sägs i 6:11 FB gälla de tillsammans, 6:13 st. 1 FB. Möjligheten en vårdnadshavare att ensamt fatta beslut, är ifall den andre till följd av sjukdom eller annan orsak är förhindrad att fatta beslut som rör vårdnaden och som inte utan olägenhet kan uppskjutas. Här rör det sig om beslut av enklare karaktär såsom val av kläder, sovtider mm. Detta till trots finns det ännu ett undantag om att ena vårdnadshavaren inte ensamt får besluta om sådant av ingripande betydelse för barnets framtid, såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det, 6:13 st. 2 FB. Det måste alltså föras en diskussion kring ifall språkval inför åk 6 utgör en sådan ingripande betydelse för barnens framtid som kräver bådas samtycke. Med andra ord måste man se till beslutets karaktär. Enligt min mening är detta ej en fråga av ingripande betydelse varför det bör räcka med att en vårdnadshavare fyller i blanketten, men jag kan tänka mig olika resonemang här. Språkval är däremot något som bör spegla barnets preferens varför större hänsyn bör tas till barnets synpunkter. Sammantaget blir det nog upp till er huruvida ni vill att båda ska skriva under. Är ni överens om att den ena av gör detta bör det inte utlösa något problem. Finns inte ett sådant samtycke, är jag fortfarande av den uppfattningen att frågan inte är av ingripande betydelse för barnet. Det finns ingen allmän skyldighet att båda vårdnadshavarna måste skriva under inför språkval, men detta kan mycket väl vara något skolan begär. Det hela beror därför på. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet efter barn blivit myndig

2021-02-20 i Underhåll
FRÅGA |Son gått 1år av 3 på gymnasiet, hoppade av när han var 17 år. Han läser nu gymnasiepoäng på folkhögskolan, studerar 100% och han har fyllt 20 år. Föräldrar är separerade och sonen bor hos mamman på heltid och frågan är om Pappan underhållsskyldig tom 21 år??
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kap. 1§ Föräldrabalken ska föräldrar svara för deras barns underhåll. De har en s.k. underhållsskyldighet som sträcker sig efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Barnets behov är hur mycket barnet kostar varje månad t.ex. i form av busskort, mat, fritidsaktiviteter mm. Denna underhållsskyldighet upphör vanligtvis när man blir myndig, men går man i skolan upphör den vid högst 21 år ålder. I detta fall går sonen i skolan och är 20 år. Eftersom sonen bor med sin mamma, behöver hon inte betala något underhåll sett till att hon uppfyller denna del av underhållet genom de kostnader det medför att ha honom boende hos sig. Detta talar därför för att pappan kommer behöva betala underhållsbidrag även fast sonen inte bor hos honom. Hur stort underhållsbidrag som ska betalas till mamman kan föräldrarna gemensamt komma överens om genom antingen eget upprättat avtal, eller genom dom.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Villkor i underhållsavtal

2021-06-09 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex har nyligen kommit överens om underhållsbidrag iom att vi är skilda, barnen bor mer hos henne och jag har större inkomster eftersom hon är långtidsarbetslös. I avtalet, som sträcker sig över två år, står det att:"Parterna ska skyndsamt informera varandra om förändringar rörande inkomster ochkostnader i de fall då de varaktigt och väsentligt ökar eller minskar. Underhållsbidragetska därmed justeras och detta avtal om underhållsbidrag ska omförhandlas."Min fråga: Vad innebär "varaktigt och väsentligt"? Om jag får en lönehöjning, hur stor behöver den vara för att vara "väsentlig"? Under hur lång tid för att vara "varaktig"?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till en början kan jag framhålla att det inte finns något konkret svar på vad som avses med varaktigt och väsentligt. Jag har av din bakgrundsinformation uppfattat det som att du och ditt ex upprättat ett gemensamt underhållsavtal. Jag anser därför att du kan ta upp detta med ditt ex och som en alternativ lösning ha med klausuler, dvs tillägg där ni gemensamt anger vad som avses med varaktigt och väsentligt i just ert fall. Varaktigt är synonymt med konstant och därtill kan det uppfattas som att en justering av underhållsbidrag ska göras först när en fast inkomst eller kostnad inte går att fastställa för månaden- oregelbunden. Ordet "väsentlig" är ett väldigt starkt ord innebärande att det krävs en ökning eller minskning som inte är obetydlig. En liten höjning eller minskning skulle fortfarande kunna falla utanför "väsentlig". Den sammantagna bedömningen jag drar är att det inte går att ge dig ett tydligt svar utan detta är något du måste diskutera med ditt ex. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur mycket ska en förälder betala i underhåll?

2021-05-20 i Barnrätt
FRÅGA |Hur mycket ska pappa betala i underhåll? 2017 beslutades att underhåll skulle betalas utan FK:s medverkan. Kan ju fungera om föräldrarna har en fungerade kontakt men inte i detta fall, ingen kontakt alls mellan föräldrarna. Mamma skrev bara ett brev till pappa 2017 och begärde 2000 kr per månad i underhåll vilket accepterades. Nu har 4 år passerat och dottern blivit äldre och därav högre kostnader t.ex har hon börjat med ridlektioner. Dottern har komjölksallergi sedan 6-årsåldern vilket ger ökade matkostnader. /Hälsningar från mormor som är behjälplig med detta.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kap. 1§ Föräldrabalken ska föräldrar svara för deras barns underhåll. De har en s.k. underhållsskyldighet som sträcker sig efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Barnets behov är hur mycket barnet kostar varje månad t.ex. i form av busskort, mat, fritidsaktiviteter mm. Denna underhållsskyldighet upphör vanligtvis när man blir myndig, men går man i skolan upphör den vid högst 21 år ålder. Jag förutsätter av din bakgrundsinformation att dottern bor hos sin mamma, varför mamman inte behöver betala något underhåll. Detta baseras på att hon redan uppfyller sin del av underhållet genom de kostnader det medför att ha dottern boende hos sig. Detta talar därför för att pappan behöver betala underhållsbidrag.Det finns ingen bestämmelse som stadgar hur mycket den ena föräldern ska betala i underhåll, utan detta är något föräldrarna tillsammans får komma överens om. Detta kan göras genom eget upprättat avtal eller genom dom. Hur gammal barnet är en sådan faktor som kan få betydelse vid bestämmandet av summan på underhållet. Då jag inte vet hur gammal dottern är blir detta svårt att besvara. Även om dottern har ökade utgifter måste som sagt underhållsskyldigheten sträcka sig till vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Hur mycket pappan tjänar blir därför av betydelse. Du har inte angivit ifall mamman begärt ökat underhåll än eller inte, men skulle det vara så att hon inte gjort det, råder jag henne att testa att begära det av pappan och motivera varför. Att han accepterat tidigare underhåll skulle kunna tyda på att han accepterar även det ökade underhållet. Det är inte alls ovanligt att underhållsbidraget ökar i takt med barnets stigande ålder. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Enskild egendom- historia

2021-04-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Enskild egendom.När började man använda begreppet "Enskild egendom" inom juridiken?Vad kallade man det innan begreppet infördes?
Jasmine El Mallah |Huvudregeln vid upplösande av äktenskap är att makarnas egendom ska fördelas mellan de genom en bodelning, såvida de inte kommit överens om annat, 9:1 ÄktB. Ett äktenskap kan antingen upplösas genom ena makens död eller vid en äktenskapsskillnad, 1:5 ÄktB. Det som ingår i bodelningen ska utgöras av egendomsförhållandet då ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in till tingsrätten. Detta brukar med andra ord benämnas brytdagen eller den kritiska tidpunkten, 9:2 ÄktB. Det är enbart giftorättsgods som ska ingå i bodelning. Enligt 7:1 ÄktB utgör all makes egendom giftorättsgods i den mån den ej är enskild egendom. Vad som är enskild egendom finns uppräknat i 7:2 ÄktB.Din fråga är väldigt intressant och jag har tyvärr inget tydligt svar. Däremot har jag studerat den tidigare äktenskapsbalken- Giftorättsbalken- från år 1920. Det går att utläsa av dåvarande 6 kap. 8§ Giftorättsbalken att termen enskild egendom brukades. Jag länkar till den lagen och länkar dessutom till 1734 års Giftermåls Balk. Har för övrigt hittat några uppsatser som jag tror kan vara av intresse för dig att läsa. https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3801877&fileOId=3809839 https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1562061&fileOId=1565838Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?

2020-10-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan, min fråga är, jag och mitt ex har 50% vårdnad om våra vara var. Nu önskar hon att få full vårdnsd av barnen. Vad innebär det igentligen. Kan hon neka mig träffa banen? Jag förstår att de är på hennes vilkor då men förlorar jag allt att säga till om? Om jag ber henne att skriva under ett papper där det står att, om hon vill ha full vårdnad så behöver inte jag betala underhåll. Funkar det tex? Ja känner att om ja förlorar min del av vårdnaden så får hon allt och jag ingenting så där av att då vill jag slippa betala underhåll.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag vill börja med att erinra dig om att även ifall vårdnaden hade övergått från gemensam till ensam, att du fortfarande kan ha en umgängesrätt enligt 6:15 föräldrabalken (FB). Enligt 6:15 ska barnen ha rätt till umgänge med den förälder som de inte bor med. Umgänget kan ske genom fysisk kontakt eller på annat sätt, t.ex. via telefon mm. Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnens behov av umgänge tillgodoses så långt det är möjligt. Vidare har barnens vårdnadshavare ett ansvar för att barnens behov av umgänge tillgodoses. Ifall barnen har två vårdnadshavare, men bara bor med en av dem, har den vårdnadshavararen barnen bor hos en upplysningsplikt beträffande sådant som kan främja umgänget med barnen. Detta gäller såvida inte särskilda skäl talar emot. Denna upplysningsplikt gäller även ifall du inte skulle vara vårdnadshavare. Upplysning ska således lämnas av ditt ex förutsatt att hon har vårdnaden, 6:15 st. 2 FBPraxis har visat att det betraktas som väldigt allvarligt om en boförälder motverkar umgänge med den andre. I många fall kan det indikera på att den föräldern inte borde få ensam vårdnad, sett till att man dels ska betrakta barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, 6:2 a FB (se t.ex. NJA 1989 s. 335 och RH 1999:74). En förälder som inte har vårdnaden har rätt att väcka talan om umgänge enligt 6:15 a FB. Umgänget kan fastställas av domstolen eller avtalas med socialnämnden. Avtalet ska då vara skriftligt och godkännas av socialnämnden om det är till barnets bästa enligt 6:15 a FB. Beträffande underhåll har det inte samband med vårdnad utan ditt ansvar som förälder. Huvudregeln är att ni båda i form av föräldrar ska betala underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. 7 kap 1 § stycke 1 FB. Eftersom barnen huvudsakligen hade bott hos sin mamma vid ensam vårdnad, behöver hon inte betala något underhåll sett till att hon uppfyller denna del av underhållet genom de kostnader det medför att ha barnen boende hos sig. Detta talar därför mer för att du kommer behöva betala underhållsbidrag även om de inte bor hos dig. Hur stort underhållsbidrag du ska betala till mamman kan ni komma överens om antingen genom att själva avtala om det, eller genom dom.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,