Bodelning av samboegendom

2021-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Köpa ut sambo lägenhet.Hej jag har separerat från min sambo och ska nu köpa ut honom ur lägenheten men vet inte hur jag ska gå till väga. Vi köpte lägenheten för 758 000 krOch idag har den värderats till 1.1 miljoner.Vi har ett gemensamt lån på banken på 568 500 kr. Hur går vi till väga? Vad ska jag betala honom och behöver vi skriva några papper på detta etc så enbart jag står som ägare efteråt.Tack på förhand
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning vid samboegendomSambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om den förvärvats för gemensam användning, 3 § Sambolag (2003:376). Enligt 5 § 1 stycket 3 punkten Sambolagen anges att med sambors gemensamma bostad avses t.ex. bostadsrätt som är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål. Sambors gemensamma bohag är t.ex. möbler och lösöre som ni köpt för det gemensamma hemmet, 6 § Sambolagen. Utifrån din fråga förstår jag det som att ni har köpt lägenheten tillsammans för att den ska vara avsedd för eran gemensamma bostad och att lägenheten därmed utgör samboegendom. I det fallet skulle jag begära en bodelning. Bodelning kan begäras av någon av samborna när samboförhållandet upphör. Utgångspunkten för egendomsförhållandena ska vara den dag då samboförhållandet upphörde. Begäran om bodelning ska göras senast ett år efter att samboförhållandet upphörde, 8 § 1-2 stycket Sambolagen. Hur går bodelningen till i ditt fall? Det som kommer ske vid en bodelning är att lägenheten och ert gemensamma bohag ska fördelas lika mellan er, 12 § Sambolagen. Vad gäller bostaden kommer bostadens värde 1.1 miljoner minus skulderna 568 500 kr att utgöra era vardera andelar, 14 § sambolagen. Ha dock i åtanke att även vinstskatt och ev. mäklararvode medräknas på bostadens värde. Är det så att du ska ta över lånet ska det också dras av på den summa du ska lösa ut sambon för. För att göra ett bodelningsavtal finns mallar att köpa på nätet eller kontaktar ni oss här på Lawline kan vi hjälpa er att utformat ett sådant avtal. I annat fall ska en skriftlig bodelningshandling upprättas som skrivs under av båda er två. Det ställs inget krav på att underskrifterna ska ske samtidigt. I handlingen ska framgå att det skett en bodelning/ett skifte av bostaden samt hur tillgångarna och skulderna fördelats. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar

Är egendom man tog med sig in i hushållet enskild egendom?

2021-05-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vid en skilsmässa. Det finns äktenskapsförord som gäller all enskild egendom, men min fråga är. Allt jag tog med mig in i hushållet, är det min enskilda egendom? Eller är det giftorätt?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enskild egendom och giftorättsgodsHuvudregeln är att all makens egendom är giftorättsgods så länge egendomen inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Vad som är enskild egendom är enligt 7 kap. 2 § ÄktB: 1. egendom som gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord, 2. egendom som maken fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att det ska vara den mottagande makens enskilda, 3. egendom som maken fått genom testamente med villkoret om att det ska vara mottagarens enskilda egendom4. egendom som maken fått i arv och som enligt testamentet är mottagarens enskilda egendom5. egendom som maken fått genom förmånstagare till exempelvis en livförsäkring.Vidare föreskrivs i 7 kap. 3 § 1 stycket ÄktB, att makarna kan genom äktenskapsförord bestämma om egendom ska vara hans eller hennes enskilda egendom. I 7 kap. 3 § 2-3 stycket ÄktB, föreskrivs formkraven, äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parterna och sedan registreras hos Skatteverket. SammanfattningsvisSom jag förstår det har ni ett äktenskapsförord som föreskriver att all eran respektive egendom ska vara enskild egendom. I det fallet så är den egendom som du tog med dig in i hushållet din enskilda egendom enligt 7 kap. 2 § 1 punkten ÄktB. Detsamma gäller om ert äktenskapsförord föreskriver exempelvis att din egendom du hade innan äktenskapets ingående ska vara din enskilda egendom. Om det är så att ni inte har ett äktenskapsförord som föreskriver att egendomen ska vara din enskilda, så kommer egendomen du tog med dig in i hushållet att utgöra giftorättsgods, 7 kap. 1 § ÄktB. Det avgörande är alltså vad exakt ni har skrivit i äktenskapsförordet. Hoppas du fått svar på din fråga, Mvh

Kan man adoptera en vuxen i avsikt att denne ska ärva ens kvarlåtenskap?

2021-04-23 i Adoption
FRÅGA |Jag heter X och är 80 årJag har inga barn. Min fråga är. Min frus kusin har tagit hand om sin mans dotter ( kusinen man är död) .Hon lever ensam vad jag vet i dag och har inga barn. Hon är alltså vuxen.Eftersom jag inte har några egna barn och när jag går bort så blir det huggsexa om allt som jag efterlämnar.Det jag frågar om har jag aldrig pratat med någon om. Men skulle ja kunna adoptera denna flicka som bor hos min frus kusin. Och hon ärver mina tillgångar. Som sagt ingen har jag pratat med utan det är bara en tanke.Mvh. X
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Adoption av vuxenFör att adoptera en person som har fyllt 18 krävs att det finns särskilt anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dig och hon som du vill adoptera. Vidare krävs att adoptionen i övrigt är lämplig, 4 kap 4 § 1 stycket föräldrabalken (1949:381) (FB). Vid den här bedömningen ska det särskilt beaktas om du har uppfostrat hon du vill adoptera eller att adoptionen är avsedd att bekräfta en relation motsvarande den relation som barn och förälder i allmänhet har, 4 kap 4 § 2 stycket FB. Utifrån din information framkommer det inte om du har någon sådan relation till tjejen som du vill adoptera. Syftet med adoptionen verkar vara att du vill att hon ska ärva dina tillgångar. Jag skulle således rekommendera dig att istället skriva ett testamente och att hon på så sätt kan ärva dina tillgångar eftersom en adoption troligast kommer vara svår att åstadkomma. TestamenteOm du väljer att inte skriver ett testamente, kommer din fru att ärva alla dina tillgångar om du går bort innan henne, 3 kap 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Genom ett testamente kan du åsidosätta den legala arvsordningen och din kvarlåtenskap kommer att fördelas i enlighet med din vilja, såsom den kommit till uttryck i testamentet, 11 kap 1 § ÄB. Formkrav testamenteEtt testamente ska upprättas skriftligt med två vittnen. Det innebär att du ska underteckna testamentet med två vittnen närvarande. Vittnena ska därutöver underteckna testamentet med sina namn. Vittnena ska även veta om att det är ett testamente handlingen rör men de behöver inte veta innehållet i testamentet, 10 kap 1 § ÄB. Testamentet är ogiltigt om inte vittnena närvarar, eftersom vittnena är s.k. solennitetsvittnen. Syftet med vittnenas närvaro är att de ska intyga att du hade förmågan att med bindande verkan förordna om din kvarlåtenskap. En presumtion för att du har den här förmågan är att vittnena intygar detta på testamentet, 10 kap 2 § 2 stycket ÄB. Vittnena måste vara över 15 år och får inte lida av psykiska störningar. Din fru eller någon annan släkting du har i upp eller nedstigande led kan inte heller vara vittnen, 10 kap 4 § 1 stycket ÄB. Det är därutöver inte heller möjligt att hon du vill testamentera bort din kvarlåtenskap till är vittne, eftersom man vill förhindra att du blir obehörigen påverkad, 10 kap 4 § 2 stycket ÄB. SlutsatsSom nämnt ovan rekommenderar jag dig att skriva ett testamente istället för att adoptera tjejen. Det grundar jag på att det inte är särskilt troligt att en adoption kommer vara möjlig i ditt fall utifrån den information du lämnat. Vidare är det betydligt enklare att bara upprätta ett testamente i ditt fall. Om du vill ha hjälp med att skriva ett testamente kan du kontakta våra betaltjänster så hjälper vi dig att utforma ett testamente utifrån dina önskningar. Det kan ju till exempel vara så att du vill att din fru också ska få ta del av viss egendom i din kvarlåtenskap vid din bortgång. Hoppas du fått svar på din fråga,Mvh

Göra fastighet som make fått i arv till enskild egendom genom äktenskapsförord

2021-03-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag och mina 2 systrar har ärvt ett fritidshus av våran fader. En syster är singel och den andra har ett äktenskapsförord som dikterar att arv är enskild egendom. Jag är gift och har inget äktenskapsförord men vi syskon vill hålla stugan i familjen. Min fru är med på detta. Vad kan jag och min fru skriva för dokument som gör detta arv till enskild egendom för mig i detta fallet?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Giftorättsgods, enskild egendom och äktenskapsförordUtifrån din information tolkar jag det som att din far inte hade ett testamente eller dylikt som föreskrev att fritidshuset skulle bli enskild egendom för dig och dina syskon. Jag skulle i så fall rekommendera er att skriva ett äktenskapsförord eftersom det är på sådant sätt som s.k. giftorättsgods kan göras till enskild egendom, 7 kap 2 § 1 stycket 1 punkten och 7 kap. 3 § 1 stycket Äktenskapsbalken (1973:230) (ÄktB). Om ni inte skriver ett äktenskapsförord kommer alltså fritidsstugan från din far att fortsätta vara giftorättsgods och kommer således ingå i en framtida bodelning. Förutsättningar för ett giltigt äktenskapsförordFör att ett äktenskapsord ska vara giltigt krävs följande: att äktenskapsförordet är skriftligt, daterat samt undertecknat av både dig och din fru, 7 kap 3 § 2 stycket ÄktB. Vidare ska även äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket, äktenskapsförordet börjar gälla från och med den dag då äktenskapsförordet lämnas in till Skatteverket, 7 kap 3 § 3 stycket ÄktB. SlutsatsDet finns diverse mallar till äktenskapsförord som går att tillförskaffa sig online bara genom att googla, jag skulle därmed rekommendera er att använda en sådan som ni sedan skickar in till Skatteverket. Om ni annars vill ha hjälp med att utforma ett eget äktenskapsförord kan ni vända er till våra betaltjänster så kan vi hjälpa er att utforma ett!I annat fall, att ni väljer att skriva ett själva, är det viktigt att äktenskapsförordet uppfyller formkraven och innehåller skrivelsen att den egendom som som du fått i arv eller gåva, utgör din enskilda egendom. Om ni vill att äktenskapsförordet enbart ska medföra att arvet i form av huset ska bli din enskilda egendom, kan ni i stället skriva något i stil med "fastigheten XXX som make X har ärvt från sin far utgör make X:s enskilda egendom". Det kan även vara smart att skriva till att framtida avkastning från huset, kanske vid en eventuell försäljning, även ska utgöra din enskilda egendom. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!MVH

Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?

2021-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Vid min skilsmässa gjorde vi ingen bodelning utan jag fick bo kvar i villan och vi står båda kvar som ägare. Min exman flyttade till en lägenhet. Nu vill han inte ha något med huset att göra, och kräver inga pengar av mig, utan vill att huset ska ägas av mig. Enligt Lantmäteriet är det inte "bara" att anmäla att Lagfarten står skriven på mig. De säger att om man inte gjort en riktig bodelning finns det kvar en giftorätt, trots att jag skulle stå som ensam ägare. Kan ni hjälpa mig att klura ut det här och hur jag ska gå tillväga för att allt ska gå rätt till? Tack så mycket.
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Giftorätt och bodelningNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behöver inte göras om makarna endast har enskild egendom, 9 kap 1 § Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Som jag förstår din fråga så är huset inte enskild egendom och är således s.k. giftorättsgods som ska fördelas genom bodelning vid en skilsmässa. Bodelning ska göras när äktenskapet är upplöst, 9 kap 3 § ÄktB. Ett äktenskap är upplöst när domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft, 5 kap 6 § ÄktB. Hur länge man kan vänta med att göra en bodelning har prövats av Högsta domstolen ett fåtal gånger. I NJA 1993 s. 570 hade en make underlåtit att påkalla bodelning i 24 år och därmed förlorat sin rätt därtill. I NJA 2009 s. 437 hade en make rätt att begära bodelning efter tio år. Vad ska du göra?Som Lantmäteriet säger finns det alltså i dagsläget kvar en giftorätt för din ex make i huset även om du numera står som ägare på huset. Det innebär att din ex man kan begära bodelning och få rätt till värdet av halva huset oaktat om du nu står som ensam ägare. Det jag således skulle rekommendera dig och din ex man är att göra en bodelning. På så sätt kan du ändå få ta över huset utan att det finns kvar en giftorätt förutsatt att din ex man är med på att du ska få ta över hela huset. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till! Med vänliga hälsningar,

Är det möjligt att få ensam vårdnad när ena vårdnadshavaren ägnar sig åt kriminalitet?

2021-05-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag vill söka ensam vårdnad för jag känner inte mig trygg i att min son ska vara hos sin pappa då dom har nyligen hittat droger i hans bostad delvis bil igen. Han är ute väntan på dom. Han kom ut för 1.5 år sen och då satt han för grov narkotikabrott i 3 år och 10 månader. Det var då ja bestämde mig för att lönna honom. Han satt även inne när jag födde vår son. Han lovade att inte börja igen och ha kontakt med sin son. För jag sa att ja kommer söka ensam vårdnad om han gör om det igen. Nu är vi här igen och går inte att kommunicera med honom och han är hotfull och aggressiv. Jag vågar inte lämna min son där över helgen eftersom han suttit häktad i över en månads tid. Han är oansvarig och självisk och tänker inte alls på sin son och försökte inte kontakt för än några dagar efter för att prata med sin son. Men varje gång vi bestämt tid så ringer han inte utan han ringer på kvällarna när vår son lagt sig. Jag vet inte hur ja ska ta mig till. Vill gärna att han ska ha kontakt med sin son men jag är rädd att vår son ska fara illa och bli skadad och att något ska hända.
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansöka om ensam vårdnadDet är möjligt att på begäran av en vårdnadshavare ansöka hos tingsrätten om en förändring i vårdnaden, 6 kap. 5 § 1 stycket föräldrabalken (1949:381) (FB). Vid rättens bedömning av om vårdnaden ska vara gemensam eller förordnas åt en av vårdnadshavarna ska föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet särskilt beaktas, 6 kap. 5 § 2 stycket FB. När rätten ska besluta om vårdnaden är utgångspunkten för bedömningen barnets bästa, 6 kap. 2 a § FB. Förutsättningarna för rätten ska förordna om gemensam vårdnad är att ni som föräldrar ska kunna ha ett konfliktfritt samarbete i frågor som rör eran son. Det innebär däremot inte att ni alltid måste tycka lika om frågor som rör sonen, men era meningsskiljaktigheter får inte drabba eran son negativt. I ditt fall vill du ha ensam vårdnad, det vill säga du motsätter dig gemensam vårdnad. Om du således ansöker om förändring i vårdnaden så kommer de omständigheter som du åberopar att bedömas av rätten utifrån eran sons bästa. Det vill säga omständigheterna som föranleder att du inte tycker att ert samarbete fungerar väl, exempelvis hans kriminalitet, hans hotfullhet och aggressivitet kommer att bedömas i frågan om det ligger i er son bästa intresse att ni ska ha fortsatt gemensam vårdnad eller någon av er ska förordnas att ha vårdnaden själv. I det fallet att du märkt att er son har drabbats negativt av din och pappans relation och samarbete rörande vårdnaden, kan det vara en faktor som talar emot gemensam vårdnad. Vidare kan en faktor som talar för att du ska ha ensam vårdnad vara om du blivit utsatt för våld, hot, eller trakasserier av pappan. Det grundar sig i att det i allmänhet anses vara i barnets bästa intresse att den föräldern inte har del i vårdnaden eftersom det inte är givet att barnet isåfall får den omsorg och tryggheten som barnet bör ha inom ramen för en gemensam vårdnad (prop. 2005/06:99 s. 51).Värt att nämna är att det är i allmänhet svårt att få till ensam vårdnad eftersom en utgångspunkt dessutom är att det ligger i barnets bästa att ha en god och nära relation med båda föräldrarna, 6 kap 2 a § 2 stycket FB. Det innebär att även om du får ensam vårdnad kan pappan möjligen ändå ha rätt till umgänge med sonen. Avslutningsvis beroende på hur gammal och mogen eran son är, kan även hans åsikt beaktas vid bedömningen om hur rätten ska bedöma vårdnaden, 6 kap. 2 a § 3 stycket FB. I regel brukar det röra sig om barn som är 12 år och äldre som anses vara mogna nog för att deras åsikt bör beaktas av rätten. Avslutande kommentarDet är svårt för mig och säga exakt vad dina möjligheter är för att få igenom ensam vårdnad. Däremot utifrån informationen finns det en del saker som talar för att du skulle kunna få ensam vårdnad. Som nämnt är det dock inte säkert eftersom det är många olika bedömningar och omständigheter som beaktas. Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till!Mvh

Är det lagligt att gifta sig med fler än en person?

2021-03-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om jag är i en trevägsrelation där alla älskar varandra kan vi då gifta oss alla tre till varandra?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är nej, månggifte är inte tillåtet i Sverige. Ett äktenskap är ett slags juridiskt avtal som enbart kan ingås mellan två personer, 1 kap 1 § Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Om någon av er skulle vara gift sedan tidigare eller är i ett registrerat partnerskap så utgör det ett s.k. äktenskapshinder att gifta sig med ytterligare en person. I 2 kap 4 § ÄktB föreskrivs att den som är gift eller har en registrerad partner inte får ingå äktenskap. Äktenskapet som ingås blir däremot inte ogiltigt men det finns då särskilda bestämmelser som gör att åklagaren kan föra en talan om äktenskapsskillnad, 5 kap 5 § 3 stycket ÄktB. I Sverige är det vidare ett brott, s.k. tvegifte, att gifta sig med en ogift person om man redan är gift. Det innebär att om man ändå gifter sig med en tredje person, kan man åtalas för brottet tvegifte, 7 kap 1 § brottsbalken (1962:700) (BrB). I annat fall kan man även åtalas för osann försäkran, 15 kap 10 § BrB om man vid prövningen av äktenskapshinder enligt 3 kap 1 § ÄktB felaktigt uppger att man inte är gift. Det innebär att alltså att det inte är möjligt för er tre att tillsammans ingå äktenskap. Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Är det lättare som vårdnadshavare att få ensam vårdnad när man blivit utsatt för våldsbrott av den andre vårdnadshavaren?

2020-12-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och min man har gått isär, skilt oss.Vi väntar på rättegång där han står åtalad för tre fall av misshandelsfall mot mig. Det var snudd på att det blev grov kvinnofridskränkning.Har jag lättare att få ensam vårdnad över våra fyra barn om han döms?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är ja, det kan påverka, men det är inte säkert. Utgångspunkten vid frågor som rör vårdnaden är att barnets bästa ska tas i beaktning vid beslutet. Där ska särskilt ta hänsyn till t.ex. om någon annan i familjen utsätts för övergrepp, 6 kap. 2 a § 2 st. p.1 föräldrabalken (1949:381) (FB). Enligt prop. 2005/06:99 s.41 ff. kan risken för att barnet kommer fara illa vara mindre, om en förälder gjort sig skyldig till enstaka överilad handling mot den andra föräldern. Om det däremot är så att övergreppen sker systematiskt över en längre tid, finns det ofta skäl att utgå från att barnet skulle fara illa med den föräldern som vårdnadshavare. Det grundas på att övergreppen är ett utslag av förövarens behov att utöva makt och kontroll över sitt offer och ett sådant beteende kan vara svårt att förändra. I bedömningen om vad som är bäst för dina barn, kan även deras egna vilja beaktas, beroende på hur gamla dina barn är och vilken mognad dem besitter, 6 kap. 2 a § 3 st. FB. Om du har barn som är omkring tolv år kan deras vilja tillmätas större betydelse. Om dina barn är yngre så kan barnen ha svårt att överblicka konsekvenserna av deras olika val. Dvs, det här innebär att man således gör en bedömning utifrån eran och främst utifrån dina barns situation. Jag har inte tillräckligt med information om hela situationen för att kunna göra en säker bedömning, men att du blivit utsatt för flertalet våldsbrott av ditt ex är något som kommer att tas i beaktning i en vårdnadstvist. Däremot är det svårt att få ensam vårdnad i regel, eftersom barn anses ha ett behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, 6 kap. 2 a § 2 st. p.2 FB. I bedömningen om ensam vårdnad tas också i beaktning om du och ditt ex. har förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, om det är så att varken du eller ditt ex. vill ha gemensam vårdnad, kan rätten inte besluta om gemensam vårdnad, 6 kap. 5 § FB. Hoppas du fått svar på din fråga, lycka till och ta hand om dig!MVH