När bör en orosanmälan göras?

2021-04-25 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga efter separationen.Vi var gifta och betänketiden går snart ut, vi har en dotter på 5 år. Skilsmässan har varit ett faktum ett år och jag flyttade även ut ur det gemensamma hemmet för 1 år sedan. Min exman är väldigt arg, bitter och vill inte sammarbeta. Ännu mindre sen jag träffade en ny man för 6 månader sedan. Jag vill introducera den nya försiktigt för min dotter men min exman sätter sig emot och hotade med orosanmälningar för att jag kan ge henne men för livet. Även svärmor är inblandad i detta. Jag drog mig tillbaka, men hans krav är väldigt orimliga med psykolog som parsamtal för att förbereda dottern, min nya ska komma och fika hos honom m.m. Jag upplever att han endast vill förstöra. Jag undrar, har han rätt att lägga sig i, lagligt sätt? Vi har delad vårdnad och barnet bor växelvis hos oss. Hur kan jag bemöta detta? Såklart vill jag mitt barn bästa å tänker ta introduceringen väldigt långsamt för hennes skull. Hur kan jag bemöta hans hot om orosanmälningar? Finns de laga grund för det?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av socialtjänstlagen (SoL). Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Vad som innefattas i termen ''far illa'' beror på barnets ålder och förhållandena i övrigt. Därför går det inte generellt säga när ett barn far illa. Lagstiftaren har dock i förarbetena till denna lag uttalat att en anmälan bör göras i de situationer då den som anmäler känner till eller har grundad anledning att misstänka att ett barn i hemmet behandlas på ett sådant sätt att fara för barnets hälsa eller utveckling föreligger (prop. 1996/97:124 s. 190) . Det måste alltså finnas en befogad anledning som resulterar i att den nya mannen som du träffar utgör fara för din dotters hälsa eller utveckling. Jag kan inte utifrån förutsättningarna i din fråga utläsa att en sådan situation skulle kunna föreligga. En anmälan skall alltså göras i de lägen då det krävs att socialnämnden behöver ingripa för att skydda barnet. Ett exempel på situationer som denna skyldighet aktualiseras är följande. Justitieombudsmannen har i ett fall, där en förälder som bodde tillsammans med två minderåriga barn frihetsberövades på grund av misstankar om inblandning i upprepad allvarlig brottslighet, ansett att en anmälan till socialnämnden borde ha gjorts (JO 2010/11. 130). Jag bedömer det som att din exman inte har laga grund för det han påstår och du har därmed inte någon skyldighet att acceptera hans krav. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Kan min make ge bort egendom innan skilsmässa för att inte dela?

2021-03-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |SkilsmässaHej, min man och jag har nu gått över betänketiden för skilsmässan vid har en 1åring, vi ska nu lämna in skilsmässa efter betänkte tiden. Min fråga är: Vilka är mina rättigheter? Han har sin restaurang men bara för att jag inte ska ha rätt till den så skrev han sin syster på pappret som ägare och han står om suppleant vet inte vad det innebär. efter skilsmässan ska han ta över restaurangen från hans syster till sig.kan jag kräva något gällande restaurangen även efter skilsmässan? Vad har jag rätt till? Jag får barnets vårdnad 100%
Atefa Jafary |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utifrån förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att du och din man står inför en bodelning och du undrar vilka rättigheter du har med tanke på att din man har ''gett bort'' egendom. I mitt svar kommer jag vidare att utgå ifrån att det inte föreligger något äktenskapsförord mellan dig och din man samt att restaurangen inte är enskild egendom. För att besvara frågan kommer äktenskapsbalken (ÄktB) att tillämpas.I samband med en skilsmässa ska bodelning skeEnligt huvudregeln ska bodelning ske när ett äktenskap blivit upplöst (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap blir upplöst vid bland annat skilsmässa (1 kap. 5 § ÄktB). Bodelning ska vidare göras utifrån egendomsförhållandena den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till domstolen (9 kap. 2 § ÄktB). Denna tidpunkt kallas den kritiska tidpunkten eller brytdagen. Det är alltså de tillgångar och skulder som finns på brytdagen som ska bli föremål för bodelning. Som beskrivits ovan är ditt och din makes giftorättsgods på brytdagen som ska delas (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som till exempel på grund av äktenskapsförord är enskild eller arv/villkor med föreskrift att det ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom du inte angett i frågan ifall restaurangen är enskild egendom eller arv med föreskrift att det ska vara enskild så utgår jag ifrån att den är giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen. Vid bodelning ska vidare era andelar i boet beräknas (11 kap. § 1 ÄktB). Vid beräkningen av era andelar ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det räcker till de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad skickades till domstolen (11 kap 2 § ÄktB och 9 kap. 1 § andra stycket ÄktB). Vad som återstår av ert giftorättsgods, sedan avdrag har gjort för att skulderna ska täckas, ska läggas samman. Värdet av denna beräkning ska sedan delas lika mellan dig och din man. Eftersom du har angett att din make har ''gett bort'' restaurangen till sin syster ska vi nu undersöka vad som gäller. Det finns skyddsregler för att förhindra att en make ger bort egendomSom ovan angivits ska resturangen bli föremål för bodelning. Men eftersom du har skrivit att din make har ''gett'' den i gåva till sin syster blir frågan när detta skedde. Gjordes denna värdeöverföring efter det att talan om äktenskapsskillnad kom in till domstolen ska restaurangen ingå i bodelningen. Det finns dock fler skyddsregler till förmån för dig.Har din man utan ditt samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning genom gåva minskat sitt giftorättsgods ska din makes andel vid bodelning på grund äktenskapsskillnad beräknas som om gåvans värde hade ingått i din mans giftorättsgods. Din makes del i det sammanlagda giftorättsgodset ska minskas i motsvarande mån (11 kap. 4 § ÄktB).För att det ska betraktas som i inte obetydlig omfattning ska det handla om ett värde som i relation till restaurangen är mer än 10 % (prop. 1986/87:1 s. 172 och s. 323-324). I ditt fall bedömer jag det som att detta rekvisit är uppfyllt om det inte är så att din man har andra egendom där restaurangen är mindre än 10 % i relation till hans övriga tillgångar. En sista förutsättning för att restaurangen ska kunna delas mellan dig och din man är därmed att han har inom tre år innan ni ansökte om skilsmässa har gett bort den. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma med ny fråga!Vänligen,

Har ett EU-land rätt att vägra erkänna svensk äktenskapsskillnad?

2021-02-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag känner en man som har varit gift tidigare och skilde sig. Äktenskapet har sket i ett EU-land för många års sedan och var registrerat här i Sverige. Paret skilde sig här i Sverige, men ingen av dom registrerat skilsmässa i den EU-landet, där gått dom in i äktenskapet. Dom syns i alla registret som äktenskap där i den EU-landet.Manen gifte sig om här i Sverige, trots att hans skilsmässa är inte registrerad i den andra landet. Är det bigami? Är det lagligt att vara gift i två olika länder med två olika kvinnor?
Atefa Jafary |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB), brottsbalken, och Bryssel II-förordningen. Tvegifte är olagligt Den som är gift får inte ingå ett nytt äktenskap (2 kap. 4 § ÄktB). Ingår den som är gift nytt äktenskap dömes för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år (7 kap. 1 § BrB).Bryssel II-förordningen reglerar att äktenskapsskillnader meddelande i ett EU-land erkänns även i andra EU-länderEftersom jag inte vet vilket EU-land din fråga syftar på och vilka regler som gäller i det landet kommer jag att besvara din fråga på ett generellt plan.I Bryssel II-förordningen föreskrivs att äktenskapsskillnader meddelade i ett EU-land ska godkännas även i andra EU-länder. Sverige omfattas av nämnda förordningens tillämpningsområde (art. 1.1 a Bryssel II-förordningen). Detta innebär att det EU-land som den vederbörande har ingått äktenskap i ska erkänna dennes äktenskapsskillnad i Sverige. Detta EU-land har inte som huvudregel rätt att vägra godkänna den svenska äktenskapsskillnaden. Undagsvis kan dock landet i fråga göra det, till exempel i de fall där erkännandet av äktenskapsskillnaden uppenbart skulle strida mot grunderna för rättsordningen i det landet. Denna omständighet torde inte vara vanligt förekommande. Svensk rätt gäller i SverigeObservera dock att svensk rätt dömer till straff enligt sina nationella regler. Den vederbörande har skilt sig i Sverige och har därmed inte begått något brott när denne ingått ett nytt äktenskap, oberoende av om landet han ingått äktenskap i godkänner hans äktenskapsskillnad i Sverige eller inte. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Vänligen,

Har barn rätt till ombud i samband med en vårdnadstvist?

2021-01-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |HejJag och min dotter vill att jag ska ha ensam vårdnad för henne. Hon är 15 år gammal. Min fråga är om en 15 åring kan ha en egen advokat i vårdnadstvistå.
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller vårdnadsmål saknar barn processbehörighet. Detta innebär att barnet är inte behörig att föra sin talan domstolen. Talerätten tillkommer istället dig i form av din dotters ställföreträdare. Du som ställföreträdare kan i sin tur anlita ett ombud. Ett ombud är i regel en advokat eller en person med juridisk utbildning. Du väljer dock själv om du vill ha ombud eller inte. Kostnaden för ombudet ska du stå för själv. I vissa fall finns det möjlighet att genom din hemförsäkring få ersättning i samband med en vårdnadstvist. Detta kallas för rättsskydd. Är det så att du inte har den möjligheten kan du under vissa förutsättningar få rättshjälp, där staten betalar delar av kostnaderna (domstol.se). Mer info om rättshjälp kan du läsa under Rättshjälp.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister. Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka. Vänligen,

Vad krävs för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt?

2021-03-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |vilket är anledningarna till att en äktenskapsförord inte är giltig.which are the reasons why a äktenskapsförord is not valid.Tack så mycket
Atefa Jafary |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och egenhändigt undertecknat av makarna (eller de blivande makarna). Vidare fordras att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket och det blir gällande från den dag det getts in till Skatteverket. Dessa grundkrav ska vara uppfyllda.Vidare kan ett äktenskapsförord helt eller delvis jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen om ett villkor i ett äktenskapsförordet är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3 § äktenskapsbalken). Jämkningsregeln ska dock tillämpas restriktivt. Utgångspunkten är att ingångna avtal ska hållas.Jag hoppas att du fick svar på fråga! Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Vänligen,

Är vigsel på distans giltig?

2021-03-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag är svensk medborgare och bor i Sverige och min flickvän bor i Colombia och är colombianska. Vi har alltså ett distansförhållande och planerar att gifta oss på distans. Vi vill leva ihop och gör allt vi kan för att det ska bli verklighet av det. Vilka hinder har vi framför oss rent juridiskt? Vad behövs för att det ska gälla i Sverige med tanke på att vi vill bo här i Sverige?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara dig fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB) och utlänningslagen. Vigsel på distans är inte tillåten i SverigeFör att det ska föreligga en giltig vigsel ska tre krav vara uppfyllda. För det första ska vigseln bevittnas. Detta görs i närvaro av vittnen eller andra släktingar (4 kap. 1 § ÄktB). För det det andra ska vigselförrättaren vara behörig (4 kap. 3 § ÄktB). För det tredje ska makarna vara närvarande samtidigt (4 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att brudparet, vittnen och vigselförrättaren måste vara på samma fysiska plats. Det går dock att ingå äktenskap via videosamtal i Sverige under den omständigheten att vigselförrättaren befinner sig i ett annat land där videokonferensbröllop är giltiga. Bröllopet kan då bli giltigt i Sverige genom att Skatteverket fastställer det i efterhand.Vem kan få uppehållstillstånd?Den som vill resa in i Sverige och stanna här längre än tre månader måste ha ett uppehållstillstånd (2 kap. 4 och 5 §§ utlänningslagen).Uppehållstillstånd kan ges på olika grunder till exempel på grund av arbete, studier, asyl eller på grund av anknytning till familj här i Sverige. I ert fall, anser jag att anknytning med anledning av ert kommande giftermål är mest aktuellt (5 kap. 3a § p1 utlänningslagen).Uppehållstillstånd på grund av anknytningFör att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som lever i Sverige finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda. Det krävs 1) att personen som ska komma hit kan styrka sin identitet, detta görs genom giltigt pass eller annat liknande. 2) anknytningspersonen i Sverige ska kunna försörja den personen (5 kap. 3 b § utlänningslagen). Det innebär att båda ska ha en bostad i tillräcklig storlek samt kunna leva i en bra standard. Mer om försörjningskravet går att läsa här. En annan förutsättning är att förhållandet ska framstå som seriöst och att inget annat skäl talar emot att tillstånd ges. En omständighet som talar emot att tillstånd ges är om det uppenbart skulle röra sig om ett skenäktenskap.Hur ansöker ni?Ansökan kan göras via internet, antingen av personen som ska komma hit eller av anknytningspersonen här i Sverige. För instruktioner kring hur ansökan går till, kan du läsa om här på Migrationsverkets egna hemsida. Där hittar du även ansökan. Dock måste ansökan göras innan personen kommer till Sverige, alltså i hemlandet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Avräkning av skulder vid bodelning

2021-02-25 i Bodelning
FRÅGA |HejJag har varit gift 18 månader men vi har aldrig bott tillsammans eftersom min partner bor i ett annat land.Vi har inte heller gemensamma barn. Jag har ett barn (16 år) från min tidigare äktenskap med en annan man. Min fråga är så: Jag har sparat barnets pengar (barnbidrag och underhållstöd). Ca 100 tusen kronor. måste jag dela pengarna med honom vid skilsmässan.? Han har aldrig varit här och aldrig tjänat pengar. tack för svaret :)HejTack så mycket. Jag fick snabbt svar för min fråga men jag undrar också en annan grej. jag har lån som jag betalar tillbaka till csn. Det är 240 tusen kvar som jag ska betala. Enligt reglerna som jag har läst här får min man ingenting från mina sparade pengar för att de täcker inte ens skulden. Har jag rätt?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Utgångspunkten är vidare att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § ÄktB). Ändamålet är att fördela giftorättsgodset mellan makarna (10 kap. 1 § ÄktB). Detta beror i sin tur på att makarna har giftorätt i varandras egendom. Med giftorätt menas att en make har rätt att få hälften av den andre makes egendom efter att varje make har räknat av sina skulder. Vid beräkningen ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som sedan återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna ska täckas, ska läggas samman. Värdet av denna beräkning ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). I ditt fall har du mer skulder än tillgångar och därför återstår ingenting till delning. Din man kommer alltså inte få några pengar av dig vid en framtida äktenskapsskillnad. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Vänligen,

Kan svensk domstol pröva skilsmässoansökan när käranden inte är svensk medborgare?

2021-01-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag och min man är gifta sedan 2003, har två barn tillsammans ( 11; 13 år), och nu vill vi skilja oss . Vi är gifta i Rumänien men vi är bosatta i Sverige sedan 2010( utan medborgarskap).Min fråga är om vi kan skilja oss här i Sverige eller måste vi göra det i Rumänien.Tack!
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler från lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) och äktenskapsbalken (ÄktB). Svensk domstol får pröva skilsmässoansökanSvensk domstol får pröva skilsmässoansökan om käranden inte är svensk medborgare men har hemvist här i riket sedan minst ett år (3 kap. 2 § IÄL). Med hemvist avses att den vederbörande är bosatt i landet, om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses stadigvarande (7 kap. 2 § IÄL). Kravet på hemvist är uppfyllt i ert fall då ni är bosatta i Sverige sedan 2010. Inte säkert att skilsmässan blir giltig i RumänienJag vill dock poängtera att även om svensk domstol dömer till äktenskapsskillnad är det inte säkert att skilsmässan blir giltig i Rumänien beroende på vilka regler som gäller där. Därför kan det eventuellt bli aktuellt att ni ansöker om äktenskapsskillnad även i Rumänien.En stämningsansökan ska skickas till tingsrättenRent generellt när det gäller ansökan om äktenskapsskillnad i Sverige kan sägas att en stämningsansökan ska skickas till tingsrätten. På domstolens hemsida hittar ni blanketterna för detta (domstol.se). Eftersom ni har hemmaboende barn under 16 år ska en betänketid på sex månader löpa innan äktenskapsskillnad kan ske (5 kap. 1 § ÄktB). Det krävs dock ingen betänketid om ni har levt åtskilda sedan minst två år (5 kap. 4 § ÄktB). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra jurister. Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka. Vänligen,