Bodelning - får man ändra det man sagt?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej, får jag ändra det jag sagt i en bodelning om bodelningen inte är klar?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga är något svår att besvara eftersom det inte framgår vad du skulle vilja ändra eller vilka omständigheter som i övrigt föreligger. Således blir detta svar av mer generell karaktär.BodelningEnligt 9:2 ÄktB ska ska bodelningen göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som förelåg när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Enligt 9:3 ÄktB inträder därefter en redovisningsplikt, vilken innebär att man ska kunna visa på vilket sätt ens egendom påverkats genom försäljning, byte, reparationer och liknande samt att man ska kunna uppvisa verifikationer på detta (alltså till exempel kvitton). Jämkning I 12 kap ÄktB finns regler om jämkning i det fall att utfallet av bodelningen annars skulle bli oskäligt. SlutsatsOm det är så att dina egendomsförhållanden ändrats (om du exempelvis sålt egendom) ska detta redovisas i enlighet med redovisningsplikten i 9:3 ÄktB. Huvudregeln är i annat fall att väckt talan inte får ändras (13:3 RB), vilket bör gälla även vid mål om äktenskapsskillnad. Återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

God man eller förvaltare till förälder

2021-03-29 i God man
FRÅGA |Hej. Min pappa är 85 år och blev blind för 4-5 år sen pga sjukdom. Jag hjälper honom med att betala räkningar och har en fullmakt från banken att sköta hans ekonomi. Men han har blivit sämre den senaste tiden och har ibland svårt att förstå när man förklarar saker. Jag skulle vilja ha mer "befogenhet". tex att avsluta abonnemang eller byta försäkringar mm. Eller om han blir ännu sjukare och behöver bo på ett hem. Får jag sälja hans lägenhet? Han förstår detta och har sagt att det är ok. Men behöver vi något juridiskt dokument på detta? Han kan tyvärr inte signera pga att han är blind.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag har förstått din fundering rätt så vill du kunna hjälpa din far på ytterligare områden utöver ekonomi. I dagsläget har du en fullmakt genom vilken du får sköta hans ekonomi.De alternativ som finns i er situation är (utöver fullmakt) antingen godmanskap eller förvaltarskap. God man Enligt 11:4 FB kan rätten besluta om godmanskap till den som på grund av till exempel sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Ett sådant beslut får dock inte fattas utan samtycke från den berörde. Vid godmanskap behåller din far sin rättshandlingsförmåga, vilket innebär att endast rättshandlingar som företagits med hans samtycke blir bindande (11:5 FB). Förvaltare Enligt 11:7 FB kan rätten besluta om att förordna förvaltarskap om någon som befinner sig i sådan situation som anges ovan är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Enligt 11:9 FB har förvaltaren ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltarskap får dock inte förordnas om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller om det finns mindre ingripande alternativ - förvaltarskap är alltså det mest ingripande alternativet. Vem kan bli god man eller förvaltare? Till god man eller förvaltare utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person (11:12 FB). Om den som godmanskapet eller förvaltarskapet ska avse föreslår en viss person ska denne förordnas om han eller hon är lämplig. I det fall att du anses lämplig för uppdraget kommer du alltså bli god man eller förvaltare om det är vad din far önskar. Hur ansöker man?En ansökan om förordnande av god man eller förvaltare får göras av nära släktingar till den som ansökan avser (11:15 FB), vilket innebär att du kan ansöka. Ansökan ska lämnas till tingsrätten. Formulär för ansökan finns ofta tillgänglig som PDF på din kommuns hemsida, tillsammans med ytterligare relevant information.Sammanfattning Antingen godmanskap eller förvaltarskap kan bli relevant i ert fall. Som nära släkting kan du skicka in en ansökan till tingsrätten. Om din far föreslår dig och du bedöms vara lämplig för uppdraget kommer du att bli din fars gode man eller förvaltare. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Lägenhet till sambos barn - ingår den i bodelning?

2021-01-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag är sambo idag och vi har inget samboavtal och jag vill köpa en lägenhet till min son men ha i enbart mitt namn och köpa för egna pengar. Min son är inte sambons son och jag har ensam vårdnad. Tanken är att hyra ut den tills min son blir 20 år. Sonen är idag 12 år. Om jag köper en lägenhet idag räknas den som gemensamt bohag med min sambo? Måste jag dela den om vi skulle gå isär? Samboavtal är inte aktuellt. Vilka risker finns om jag köper en lägenhet men ska inte bo där? Nackdelar & fördelar?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om din sons framtida lägenhet kan räknas som samboegendom och huruvida det finns risk för att den kan ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din sambo. Vad säger sambolagen?Med tanke på att inget samboavtal föreligger blir sambolagen tillämplig. I 3 § står att sambos gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning.Vad gäller i din situation?En lägenhet som du köper för dina pengar där ni inte ska bo tillsammans kommer inte omfattas av sambolagen, eftersom syftet inte är gemensam användning. Således kommer den heller inte ingå i en eventuell bodelning. Hoppas att du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Bodelning - ingår bilar och pengar?

2021-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min man ska skilja oss efter 14 års äktenskap. Han är 66år och jag 44. Under hela äktenskapet har han velat att jag ska endast vara hemma och vara där för honom 100%. Nu när jag vill utbilda mig och äntligen få göra nytta krockar det med hans bild av äktenskap. För att göra det kort. Vi har ett hus värt ca 2 milj och bolån på 1 milj. Jag är inte så insatt men jag tror att vi ska dela som ett äkta par. Han ska bo kvar och vill lösa ut mig. Då borde det vara 500' till båda. Han har köpt en lägenhet till mig för 300'+100' möbler=400' och han tycker att jag redan har fått mer än vad jag ska ha. När jag nu vill ha några få lampor från huset känner han sig väldigt trängd och ska ta dit en värderingsman. Vad gäller där ? En annan sak är att han har flera olika bilar och vad han har på sitt bankkonto vill han inte yttra sig om. Vad gäller där ang bilar och bankkonto ? Jag är inte ute efter hans pengar. Min frihet är värd mycket mer. Jag vill bara att det ska kännas rättvist för mig. Det är jag som kommer stå ensam, ostabil och ska starta ett helt nytt liv. Tusen tack om ni kan hjälpa mig.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag har förstått din fundering rätt så undrar du hur uppdelningen av egendom (bodelningen) bör se ut när ni går skilda vägar. Jag kommer utgå ifrån att ni väckt talan om äktenskapsskillnad. När sker bodelning? Enligt 9:1 ÄB ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning när ett äktenskap upplöses. Bodelningen kan antingen förrättas när äktenskapet upplösts eller direkt om en av er begär det medan mål om äktenskapsskillnad pågår (9:4 ÄB). Du kan alltså begära bodelning även om skilsmässan ännu inte har gått igenom. Vad ingår i en bodelning?Enligt 10:1 ÄB ingår makarnas giftorättsgods i bodelningen. Dock ingår inte enskild egendom, vilket är egendom som undantagits från bodelning genom äktenskapsförord (7:2 p.1 ÄB). All egendom som inte är enskild egendom ska ingå i bodelningen. Det innebär att det allra mesta som ni äger ska anses utgöra giftorättsgods (utom till exempel kläder och liknande personliga föremål). Förenklat ska detta sedan delas på hälften, så att ni får hälften av tillgångarnas värde var.I ditt fallDu kan begära att bodelning ska förrättas genast. Vid bodelningen ska ni (förenklat) dela lika på värdet av den egendom ni har. Förutsatt att inget äktenskapsförord föreligger ska detta även innefatta hans bilar och finansiella tillgångar. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Hus som inte är bostad vid bodelning (sambolagen)

2021-01-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej, min sambo och jag äger två hus varav det ena är vårt bostadshus. Det andra huset hyr vi ut i gården. Allting är anskaffat för gemensam bostad och köptes efter några år som sambos i ett annat hus som vi då hyrde.Alltså bör sambolagen vara gällande. Jag undrar vad som gäller med hyresbostaden vid en eventuell separation. Bostaden inbringar pengar i framtiden och jag undrar om lagen i någon mån kompenserar den partnern som inte kommer vara ägare i framtiden. Eller gör man bara en värdering av värdet på bostäderna och delar på summan?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag har förstått dig rätt så äger ni två hus; ett som ni bor i och ett för uthyrning och du undrar hur det senare ska behandlas vid en eventuell bodelning. Sambolagens bestämmelser omfattar sambors gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att de förvärvats för gemensam användning (3 § Sambolagen). I ert fall är er bostad och tillhörande bohag att betrakta som samboegendom och ingår således i en bodelning. Desto svårare blir det med huset som ni hyr ut, eftersom att det inte omfattas av sambolagen. Däremot skulle det huset kunna bli föremål för dold samäganderätt, förutsatt att ni båda bidragit ekonomiskt till köpet. I det fallet presumeras ni äga 50% var av huset. Den fördelning som känns närmast till hands vid en separation är att värdera bostaden och huset på tomten och sedan dela lika på värdet. Dock är sambolagen inte tvingande och ni kan själva i ett samboavtal avtala om hur ni önskar att tillgångarna ska fördelas vid en separation.Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Vem får bilen när sambos separerar?

2020-12-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har kollat igenom de tidigare svar gällande ungefär samma sak som min fråga gäller, men inte hittat riktigt det jag söker. Jag och min sambo skall separera och i det stora hela är vi överens om vem som vill ha vad och vi har bra koll på vad sambolagen säger, men när det kommer till en av våra bilar så förstår ingen av oss riktigt vad som gäller. Vi köpte en gemensam bil för några år sedan, på kredit hos en bilhandlare. Vi är överens om att jag ska behålla denna bil eftersom han har en egen. Jag står som ägare på både bilen och "lånet" men sambon har förstås betalat hälften av avgiften varje månad (jag betalade dock handpenningen vid inköpet, men hälften av den har han sedan, successivt, betalat tillbaka till mig). Vi har ungefär 30tkr kvar på lånet och har hittills betalt ungefär 50tkr. Ska jag betala tillbaka alla pengar han lagt ut eller ska vi kolla upp vad bilen är värd idag och så betalar jag honom hälften av det värdet - och skall resterande del av krediten räknas in här? Ex: bilen värderas till 50tkr, säger vi, ska jag då köpa ut honom för 25tkr eller blir det 25tkr minus de 15tkr av "hans del" som är kvar av lånet? Hjälp oss!
Viktoria S |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!SambolagenSamboegendom utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Definition av begreppet "bohag" finns i 6 §. Där definieras gemensamma bohag som "möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet." Således kan vi konstatera att en bil inte ingår i samboegendomen och således inte omfattas av sambolagens regler.Samägande Du står alltså som ägare på bilen och det är även du som står på lånet, men ni har gemensamt betalat av lånet och delat på handpenningen. Detta innebär att dold samäganderätt föreligger (han äger alltså också en andel av bilen även om det är du som står som ägare) och således blir samäganderättslagen tillämplig.Enligt 1 § samäganderättslagen ska "Lotterna vare för lika räknad, där ej annat förhållande kan visas" - annorlunda uttryckt presumeras ni äga hälften var om det inte går att visa att ni betalat olika mycket. I ert fall uppfattar jag det som att ni betalat hälften var hittills och såldes äger lika delar av bilen. Förslag på lösning I det fall att ni inte hade kunnat enas om vem som skulle få egendomen hade bilen sålts, varpå ni skulle fått hälften var av pengarna. Således anser jag att den lösning som är mest i linje med lagstiftningen är att du köper "hans andel" i bilen - alltså betalar honom hans andel av bilens värde på liknande sätt som du själv beskrivit i din fråga och sedan framöver betalar av lånet själv. Hoppas att ni fått svar på er fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,