Vem får bilen? – Sambolagen

2022-01-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min mor har bott sambo med en man I 20+ år. En bil står i hans namn. Döde mannens dotter vill ta bilen och säger att bodelaren informerar att min mor inte har sambolagen på sin sida. Hur ska mor agera?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över dels vem som har rätt till bilen när ett samboförhållande upphör, dels hur din mor ska agera i det specifika fallet. Reglerna om sambos egendomsförhållanden finns i sambolagen. I ditt beskrivna scenario blir dock även samäganderättslagen relevant.Bilen omfattas inte av sambolagen När ett samboförhållande upphör görs en bodelning. (8 § sambolagen)Upphörandet av samboförhållandet kan bero på att man separerar, men även den ena partners bortgång är att anse som upphörandet av samboförhållandet. (2 § sambolagen)I bodelningen ska all gemensam samboegendom delas lika mellan samborna. Samboegendomen utgörs av bostad och bohag som är införskaffad för gemensam användning. (3 § sambolagen) Med uttrycket "sambors gemensamma bohag" menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. (6 § sambolagen)Motsatsvis innebär det att en bil inte räknas som samboegendom. Enligt sambolagen ska bilen alltså inte ingå i en bodelning utan ska istället tillfalla den person som är registrerad ägare till bilen. Således har din mors före detta sambos dotter tolkat bodelaren rätt i frågan om att din mor inte har sambolagen på sin sida. Det finns dock ett undantag från denna huvudregel, i vissa fall kan det nämligen föreligga vad man kallar för dold samäganderätt till bilen.Det kan dock föreligga en samäganderätt till bilenDold samäganderätt innebär att sambor under vissa förutsättningar kan hävda sin rätt till viss egendom trots att det är den andra sambon som står som ägare till egendomen. För att dold samäganderätt ska föreligga krävs det att följande tre krav är uppfyllda:1. Bilen ska ha köpts med avsikt att användas gemensamt under samboförhållandet.2. Den sambo som inte är registrerad ägare ska ha möjliggjort eller åtminstone underlättat köpet av bilen genom ett ekonomiskt tillskott.3. Båda samborna måste ha förutsatt att egendomen skulle ägas gemensamt.Om samtliga av dessa kriterier är uppfyllda blir samäganderättslagen tillämplig. Det föreligger då en presumtion om att din mor och hennes sambo ägde hälften av bilen var – om det inte går att visa att de betalat olika mycket. (1 § samäganderättslagen)Sammanfattning och rådSammanfattningsvis är alltså huvudregeln vid ett samboförhållandes upphörande att bilen tillfaller den part som står som ägare till bilen. Det kan dock föreligga en dold samäganderätt från den sambo som inte står som ägare till bilen, förutsatt att de tre kriterierna jag nämnde ovan är uppfyllda. Om så är fallet har sambon som inte står som ägare till bilen rätt till det värde som motsvarar dennes del i bilen.Om din mor behöver fortsatt juridisk hjälp i detta ärende rekommenderar jag att hon/ni bokar tid med en av våra jurister, vilket kan göras här.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Avtala bort giftorätten

2022-01-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hur formulerar man ett äktenskapsförord där hela giftorätten avtalas bort?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över hur ett äktenskapsförord kan formuleras för att hela giftorätten ska avtalas bort. I det följande börjar jag med att ge ett exempel på hur det kan formuleras, därefter följer några grundläggande kommentarer om giftorätten. Reglerna om giftorätt och äktenskapsförord återfinns främst i äktenskapsbalken (hädanefter förkortad ÄktB).Exempel på formulering där giftorätten avtalas bortVi, som ska gifta oss, avtalar med detta äktenskapsförord följande:1 § All egendom som var och en av oss förvärvat före äktenskapet, liksom all avkastning av denna egendom, skall vara förvärvarens enskilda egendom som den andra parten inte har giftorätt i.2 § All egendom som någon av oss kommer att få ärva eller få genom gåva eller testamente, samt avkastning därav, ska vara mottagarens enskilda egendom som den andra parten inte har giftorätt i.3 § All annan egendom som någon av oss förvärvar under äktenskapet, samt avkastning därav, ska vara förvärvarens enskilda egendom som den andra parten inte har giftorätt i.Några kommentarer om giftorättenDet bör noteras att giftorätten inte är någonting som i sig går att avtala bort. Det är dock möjligt att indirekt avtala bort giftorätten genom att göra all egendom till enskild egendom.Vid en framtida eventuell bodelning är det bara giftorättsgodset som ingår. (10 kap. 1 § ÄktB)Det innebär att om det inte finns något giftorättsgods, exempelvis till följd av att all egendom är enskild egendom, behövs ingen bodelning göras och respektive make behåller då sin enskilda egendom. (9 kap. 1 § ÄktB)Ett av sätten att göra någonting till enskild egendom på är att upprätta ett äktenskapsförord – vilket exempelvis kan formuleras på det sätt jag gjort här ovan. (7 kap. 2 § ÄktB)Om du känner att du behöver vidare hjälp med upprättandet av äktenskapsförord är det någonting vi erbjuder till ett fastpris här.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan min sambo adoptera mitt barn?

2021-09-11 i Adoption
FRÅGA |Kan min sambo abortera mina barn o måste man ha pappas godkände för att det ska gå igenom
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om din sambo kan adoptera dina barn och i så fall om det krävs att barnens andra förälder godkänner det. Har jag tolkat din fråga fel är du välkommen att skicka in en ny. Det korta svaret på din fråga är att det är fullt möjligt för din sambo att adoptera dina barn men att det som huvudregel kräver den andra förälderns godkännande förutsatt att denne är vårdnadshavare. I det följande går jag mer utförligt igenom vad som gäller. Reglerna adoption återfinns i föräldrabalken (hädanefter förkortad FB)Vad krävs för adoption En sambo (eller make för den delen) får med sin partners samtycke adoptera dennes barn. (4 kap. 6 § st. 2 FB)Utöver partners samtycke krävs som huvudregel dessutom samtycke från den förälder som är vårdnadshavare. Det innebär att om dina barns pappa även är vårdnadshavare, så krävs hans samtycke för att din sambo ska kunna adoptera dina barn. (4 kap. 8 § FB)Från denna huvudregel finns emellertid undantag som innebär att något samtycke från barnets vårdnadshavare inte behövs för adoption om någon av följande punkter är uppfyllda:1. Föräldern är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande.2. Föräldern vistas på okänd ort.3. Det finns synnerliga skäl. Denna tredje punkt tar främst sikte på situationer som rör internationell adoption där det kan hända att personer inte vill delta i ett adoptionsförfarande på grund av en risk för att de drabbas av sociala konsekvenser om adoptionen blir känd.(4 kap. 8 § st. 2 FB)Har barnet fyllt 12 år krävs även samtycke från barnet självt för att din partner ska få genomföra en adoption. (4 kap. 7 § FB)Utöver dessa krav ska även nämnas att man vid fråga om adoption alltid utgår ifrån vad som är barnets bäst och att adoption ska framstå som lämpligt för barnet. Såväl barnets egna behov som lämpligheten hos personen som adopterar barnet tas i beaktning och barnet ska även få tillfälle att framföra sina egna åsikter om adoptionen. (4 kap. 1–3 § FB)Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Who gets custody of newborn when not married?

2021-07-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Me and my boyfriend are not married, but we live together. We have one 5-year old kid together and we both have custody (gemensam vårdnad) with him.Now we are getting a second baby in September 2021. Who gets the custody (vårdnad) of the second baby ? Tack för hjälpen!
Fredrik Nygren |Hej!Thank you for your question and for turning to us at Lawline!As I understand your question, you are wondering who gets the custody of a newborn. The conditions as you describe them are as such that you (the newborn's mother) are not married to the newborn's father, however, you and the father are partners (sambos) – meaning that you live together. The short answer to your question is that you, as the mother, gets sole custody (ensam vårdnad) of the newborn. In the following, I walk you through the rules concerning your question, a couple different scenarios and what you can do if you want joint custody (gemensam vårdnad) of the newborn.The rules regarding custody of children can be found in the Parental Code (föräldrabalken, hereinafter referred to as FB).If you are not married, the mother gets sole custody of newbornThe main rule regarding who gets custody of a newborn is based on the parents being married to each other. In that case, the parents will automatically get joint custody of the child. Though, this only applies if the parents have different legal genders. (6 kap. 3 § FB)However, the same paragraph then states that if the parents are not married, the mother (meaning the parent who gave birth) will get sole custody of the newborn. (6 kap. 3 § FB)If you want joint custody of the newborn, you can simply report that to "socialnämnden" when the paternity or parenthood is being established. As parents, you can also report joint custody later, but then directly to the Swedish Tax Agency (Skatteverket). You can read more about custody and other related topics at Skatteverkets website here. I hope you got the help you needed!Best regards,

Kan man begära mer i underhåll?

2022-01-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej!! Jag bor med min 15 åriga dotter, hennes pappa betalar2000:-/ mån. Hon är aldrig hos honom. Han är gift har väldigt bra ekonomi, gemfört med mig. Han gör aldrig något med dottern aldrig någon semester mm. Kan jag begära mer I underhåll?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om du kan begära mer i underhåll av pappan till din dotter. Det korta svaret är att det är fullt möjligt att försöka få till ett utökat underhållsbidrag. Det är dock inte säkert att en sådan förfrågan kommer leda till framgång men det kan alltid vara värt ett försök. Det finns i huvudsak två tillvägagångssätt för dig att försöka få till ett utökat underhållsbidrag från din dotters pappa. Det ena är att träffa ett avtal om det och det andra är att väcka talan om det i domstol. (7 kap. 2 § 2 st. föräldrabalken)I det följande går jag kort igenom respektive tillvägagångssätt. Avtala om underhållsbidrag Eftersom utgifterna för barn förändras under tiden de växer upp är det fullt rimligt att med jämna mellanrum se över de kostnader du har för barnet och jämföra dem med underhållsbidraget du erhåller från ditt barns far. Det faktum att du och barnets far sedan tidigare har kommit överens om ett belopp som ska täcka underhållet innebär inte att det är hugget i sten – det går alltså att avtala om på nytt.Innan du sätter dig och försöker ta kontakt med din dotters pappa för att försöka komma överens om ett nytt belopp för underhållet kan det dock vara bra att ha någonting att stå på. Ett tips är att räkna ut din dotters och dina egna inkomster och utgifter och beräkna vad du själv anser skulle vara ett rimligt underhållsbidrag från pappans sida. Beakta även skillnaden i din och pappans inkomster för att komma fram till en rimlig kvotdelning för hur mycket ni ska ansvara sinsemellan för er dotters underhåll.Försäkringskassan tillhandahåller utan kostnad ett användarvänligt beräkningsverktyg för just det ändamålet här. De tillhandhåller även en färdig avtals som du hittar här.Väcka talan i domstol Om du och dotterns pappa emellertid inte lyckas komma överens om ett nytt avtal där ett mer generöst underhåll regleras, kan du väcka talan om underhållsbidrag hos tingsrätten. Det blir då istället upp till domstolen att avgöra huruvida underhållsbidraget är skäligt som det ser ut idag eller om din dotters far ska betala mer i underhåll. En god utgångspunkt för när du kan nå framgång med en sådan talan i domstol är om din dotters pappa inte går med på att betala det förslag till belopp som Försäkringskassans beräkningsverktyg kommer fram till. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?

2021-10-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Vad händer om man vill ge upp vårdnaden om sina barn?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vad som händer om man vill ge upp vårdnaden av sina barn. I det följande går jag först igenom hur en ändring av vårdnaden går till, sedan redogör jag för vad vårdnaden innebär för att slutligen sammanfatta vad man förlorar om man inte längre är vårdnadshavare. Frågor om vårdnad av barn regleras i föräldrabalken (hädanefter förkortad FB)Ändra vårdnaden av barnFörst och främst kan det vara bra med ett förtydligande om att det inte finns någon möjlighet för en vårdnadshavare att ensidigt säga upp vårdnaden om sina barn. Vårdnaden av barn finns till för att tillgodose barnens bästa och vårdnaden ska därför vara ordnad så att barnets bästa i så stor utsträckning som möjligt blir tillgodosedd.För att en ändring i vårdnaden ska kunna ske krävs antingen att en domstol beslutar i ärendet eller att ett avtal mellan föräldrarna upprättas och sedan godkänns av socialnämnden. (6 kap. 5 och 6 § FB) Som jag redan har varit inne på ska i såväl en domstols som i socialnämndens bedömning barnens bästa stå i centrum. Generellt sett betraktas gemensam vårdnad och en god kontakt med båda föräldrarna som det bästa för barnen, men bedömningen beror på omständigheterna i det enskilda fallet. (6 kap. 2a § FB)Vad vårdnaden av barn innebärAtt ha vårdnaden av ett barn innebär delvis att man har en viss tillsyn över barnet. En vårdnadshavare ska se till så att barnet får den omvårdnad, trygghet och goda uppfostran som följer av barnets bästa. Den som har vårdnaden om ett barn ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. (6 kap. 1 och 2 § FB)Vidare har vårdnadshavaren även en rätt såväl som skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. (6 kap. 11 § FB)Om man blir av med vårdnaden Även om du inte är vårdnadshavare av barnet så har barnet fortfarande rätt till umgänge med den förälder den inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att man träffar varandra eller har annan kontakt. Eftersom umgänget är till för barnet finns det dock ingen plikt för barnet att umgås med föräldern och föräldern har inte någon rätt att umgås med barnet. (6 kap. 15 § FB)Utifrån det jag skrev ovan om vad vårdnaden av barn innebär kan man dra slutsatsen att det man förlorar om man inte längre är vårdnadshavare är att man inte längre har rätt att bestämma i frågor som rör ens barn – såväl gällande personliga som ekonomiska angelägenheter. Exempel på sådana frågor skulle kunna vara frågor om sjukvård, vilken skola barnen ska gå på, försäkringsfrågor och så vidare.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Om pappan vill ha gemensam vårdnad

2021-08-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om en kvinna blir gravid med en man, men inte talar om det för honom och därför får ensam vårdad, hur stora är hans chanser att få delad vårdnad om han ett halvår efter barnet är fött får reda på att det är hans via DNA test och han vill ha delad vårdnad?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över hur stor chansen är att som fastställd pappa få gemensam vårdnad till ett barn som varit under ensam vårdnad av mamman sedan födseln. Tyvärr är frågan inte så enkel att det går att svara med hur stor eller liten chans pappan har för att nå framgång med en begäran om gemensam vårdnad. Varje fall bedöms var för sig och således beror det på de specifika omständigheterna i det enskilda fallet. I det följande går jag dock igenom vilka faktorer en domstol lägger vikt vid när den beslutar i ärenden om gemensam eller ensam vårdnad. Reglerna om vårdnad finner du i föräldrabalken (hädanefter förkortat FB). Barnets bästa står i centrumFörst och främst ska sägas att det i familjerättsliga frågor som rör barn finns en utgångspunkt om att barnets bästa ska stå i centrum. Det innebär att det i tvister om vårdnad inte brukar talas om föräldrarnas rätt till barnet, utan snarare barnets rätt till sina föräldrar. När en domstol bedömer om man ska bevilja gemensam eller ensam vårdnad utgår den således ifrån vad som är bäst för barnet och fäster då särskilt avseende vid:- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa,- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, och- föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. (6 kap. 2 a och 5 § FB)Att som förälder vilja ha ensam vårdnad av ett barn kan alltså ses som ett tecken på att den föräldern inte sätter barnets bästa i första hand. Motsätter man sig gemensam vårdnad kan det nämligen ses som ett motstånd mot att barnets behov av att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Med det sagt så finns det självklart andra anledningar till att man som förälder motsätter sig gemensam vårdnad utan att det betyder att man inte prioriterar barnets bästa. Trakasserier, övergrepp eller våld i nära relation är exempel på sådana saker som i de flesta fallen innebär att en domstol anser att det bästa för barnet är att den föräldern inte får del i vårdnaden. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Efternamn vid skilsmässa

2021-01-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min exhustru anklagar mig för att jag lever under falsk identitet. Hon använder orden "falskt namn". I mitt tidigare äktenskap tog jag min hustrus familjenamn.
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar ditt beskrivna scenario som att du undrar över om du som exmake kan behålla din före detta hustrus efternamn efter en skilsmässa. Eller annorlunda uttryckt, om din exfru kan kräva att du byter efternamn vid en skilsmässa från ett äktenskap där du tog hennes efternamn. Det korta svaret på din fråga är att hon inte kan kräva att du byter till något annat efternamn än det du fick av henne vid ingående av äktenskapet. I det följande kommer jag att redogöra för grunderna till mitt svar. Om du bara ute efter en snabb överblick finns det ett sammanfattande stycke i slutet. Reglerna om namnbyte finner du i lagen om personnamn. Hindra någon från att använda ens efternamnDet är fullt möjligt för någon att förhindra andra från att använda ens efternamn. Om användandet av efternamnet leder till besvär för någon kan denne väcka talan i domstol om att rätten ska besluta att den som använder efternamnet ska förlora det. För att denne ska ha framgång med sin talan krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första krävs det att den som använder efternamnet inte har rätt till det, och för det andra krävs det att användandet leder till besvär för någon (21 § lagen om personnamn). Rätt till att använda någons efternamnDen första frågan är således om du har rätt att använda din före detta hustrus efternamn. När man har ingått ett äktenskap med någon så uppkommer en möjlighet för makarna att uppnå namngemenskap. En make får då bl.a. byta sitt egna efternamn till den andra makens efternamn (12 § lagen om personnamn). Som make har du således rätt att byta till och använda din frus efternamn. Rätten att fortsatt använda efternamnet kvarstår även om man skiljer sig, vilket innebär att det första kravet för att din exfru ska kunna hindra dig från att använda hennes efternamn inte är uppfyllt. Därmed finns det ingen anledning att pröva den andra förutsättningen om att användandet ska leda till besvär för henne. SammanfattningSammanfattningsvis kan man hindra andra från att använda ens efternamn. Det krävs då att den som använder efternamnet inte har rätt till det samt att det leder till besvär. En rätt att använda någons efternamn uppkommer dock om man har ingått ett äktenskap med den. Detta innebär att man vid en skilsmässa inte kan hindra sin expartner från att fortsatt använda ens efternamn som den erhöll i äktenskapet. Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar! Om du upplever att jag har tolkat din fråga fel är du välkommen att ställa en ny där du förtydligar vad det är du undrar över. Med vänliga hälsningar,