Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?

2021-04-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad gäller om min ena förälder köper den bostadsrätt som jag och min sambo gemensamt flyttat in i och lever i och som jag sedan förvärvar som gåva av min förälder? Av gåvoavtalet framgår att bostadsrätten och dess eventuella avkastning ska tillhöra mig såsom enskild egendom. Hur förhåller sig detta till de regler i sambolagen om boende som införskaffats för gemensamt bruk osv? Undrar mest ifall det gåvoavtalet som utformats är "vattentätt" för det fall jag och min sambo går isär.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om bostadsrätten kommer att ingå i en eventuell bodelning för det fall ditt samboförhållande skulle upphöra. Jag kommer att hänvisa till sambolagen (hädanefter SamboL).När ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Det är således endast samboegendom som ingår i en bodelning. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Av 4 § SamboL framgår dock att egendom som en sambo fått i gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda inte utgör samboegendom. Detta innebär i ditt fall att bostadsrätten inte utgör samboegendom eftersom den givits till dig i gåva med en föreskrift om att den ska vara din enskilda. Detta i sin tur innebär att bostadsrätten inte kommer att ingå i en eventuell bodelning. Svaret på din fråga är därmed att gåvoavtalet är utformat korrekt för att du ska få behålla bostadsrätten om samboförhållandet skulle upphöra. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma med dem. Med vänliga hälsningar,

Vem får behålla vad i en bodelning?

2021-01-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag och min man har varit tillsammans i 5,5 år men gifta i 3,5 år. Har ett barn som är 2 år. Han äger innan jag kom i bilden två lägenheter, en hyresrätt och ett företag där även jag har använt honom för att fakturera etc. Dock aldrig tagit ut någon lön. Mer låtit det ligga i företaget då han och jag och en 3:e part har ett företag ihop och hans företag är huvudförslag - men ett "under" företag har inte registrerats ännu, pga att han blev sjuk. Så allt fakturering etc sker just nu i hans företag. En punkt: jag har varit skriven i hans lägenhet som han äger men han har varit skriven i sin hyresrätt. Men vi har alltid bott ihop. Min fråga är: Vid en skilsmässa, hur fördelas allt? Jag har inga tillgångar, utan endast arbete och endast en skuld på CSN. Men han har haft skulder som vi har gemensamt betalat på och betalar av varje månad och personliga skulder till sina föräldrar. Vem får behålla vad? (Den ena lägenheten han äger delar han ägande med en vän) jag vill veta hur det "slutar" enligt lag.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur din och din makes egendom kommer att fördelas vid en skilsmässa. Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) som innehåller regler om äktenskap. Vad ingår i en bodelning?När ett äktenskap upplöses ska en bodelning förrättas, där makarnas egendom ska fördelas mellan dem (ÄktB 9 kap. 1 §). I bodelningen är det makarnas giftorättsgods som skall ingå (ÄktB 10 kap. 1 §). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Enskild egendom är i sin tur allting som tas upp i ÄktB 7 kap. 2 §, d.v.s. egendom som till följd av ett äktenskapsförord gjorts enskilt via ett äktenskapsförord, egendom som givits i gåva, arv eller testamente med villkor om att den ska vara mottagarens enskilda, o.s.v.. Detta innebär att lägenheterna, hyresrätten, och företaget kommer att ingå i bodelningen och delas lika mellan er om inte något av dessa faller in under punkterna i ÄktB 7 kap. 2 §. Vad gäller skulderna kommer dessa att räknas av från er respektive andel i boet innan andelarna läggs ihop och delas lika mellan er (ÄktB 11 kap. 3 §). Jämkning av bodelning Dock finns det i lagen en möjlighet att jämka en bodelning ifall resultatet av en hälftendelning av giftorättsgodset anses oskäligt (ÄktB 12 kap. 1 §). Detta innebär att en make får behålla mer av sin egendom om exempelvis äktenskapet varit kortvarigt eller om ena maken har en betydligt större förmögenhet att dela på. Eftersom att du och din man har varit tillsammans i 5,5 år och gifta i 3,5 år är det inte fråga om ett kortvarigt äktenskap.Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående, juridisk hjälp. Med vänliga hälsningar,

Får en frånvarande far begära vårdnadsrätt?

2020-11-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Får en frånvarande far komma tillbaka och begära/få vårdnadsrätt? Han är varken på födelsebeviset eller stöder barnet ekonomiskt. Han bestämde att inte vara i barnets liv. Han såg barnet när hen var ett nyfött barn men inte sedan dess. Det har varit mer än 4 år.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du frågar om ditt barns far kan begära/få vårdnadsrätt när han inte varit närvarande i barnets liv innan. Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB), specifikt FB 6 kap., som reglerar frågor om vårdnad, boende och umgänge. Ändring av vårdnad Jag utgår från att att du just nu är ensam vårdnadshavare och att du är orolig över att barnets far kan få gemensam vårdnad eller ensam vårdnad av barnet. I lagen finns det en möjlighet för fadern att få vårdnad genom att ta upp frågan till domstol i enlighet med FB 6 kap 5 §. Då är det rätten som beslutar om vårdnaden ska vara gemensam eller om den ena föräldern ska ha vårdnaden ensam. I enlighet med andra stycket kan rätten inte besluta om gemensam vårdnad om både du och fadern motsätter sig det. Barnets bästa är avgörande Utgångspunkten är att barnets bästa ska vara avgörande vid alla åtgärder som rör barnets vårdnad, boende och umgänge (FB 6 kap. 2 a §.). Principen om barnets bästa finns också i artikel 3 i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter och utgör där en av grundpelarna i konventionen. Detta innebär att om barnets bästa är att du står som ensam vårdnadshavare kommer du fortsätta att vara det. Hur sker bekräftelse av faderskapet för ett barn? Du skriver dock att han inte är med på födelsebeviset. Ifall du är gift presumerad din make vara far till barnet (FB 1 kap. 1 §) och ifall du är ogift fastställs faderskapet med en bekräftelse eller med ett domstolsbeslut (FB 1 kap. 3 §). Faderskap som fastställt genom bekräftelse fastställs genom att fadern utför en skriftlig bekräftelse om att han är fadern till barnet. Detta måste dock bevittnas av två personer och godkännas av socialnämnden och av dig (modern). Faderskap som fastställt genom dom kan endast bli möjligt om det är barnet som väcker talan (FB 3 kap. 5 §). Socialnämndens ansvar Viktigt att nämna är att socialnämnden har ett utredningsansvar att se till så att faderskapet fastställt (FB 2 kap. 1 §). I enlighet med FB 2 kap. 6 § kan fadern därmed begära att en blodundersökning äger rum, vilket hade bekräftat honom som far. Det innebär att den omständighet att fadern inte står på födelsebeviset, kan komma att ändras. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,

Vem får bo kvar i bostaden under betänketid vid skilsmässa?

2021-01-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej Min fru vill skilsmässa sig och jag vill inte, vi har tre son 29,23 och snart 18 år, vi bor i lägenhet som jag stor på kontrakten ,jag ska söka betänketid för att när hon bli nervös säger jag vill skilsmässa ,frågan vem bor kvar i lägenheten under betänketiden om hon vill inte bo till samma under betänketiden,tack
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som får bo kvar i lägenheten under betänketiden. Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) som innehåller regler om äktenskap. Om en make inte vill bo tillsammans med den andra maken under betänketiden kan maken vända sig till tingsrätten och ansöka om ett interimistiskt beslut som säger att hen ska ha rätt att bo i lägenheten under betänketiden. Ett interimistiskt beslut är ett tillfälligt beslut (ÄktB 14:7) och kommer därmed att sluta gälla efter betänketidens slut. Det domstolen kommer att göra är att bedöma vem som ska beviljas kvarsittningsrätt, alltså en rätt att bo kvar i lägenheten under betänketiden. Domstolen kommer bland annat att ta hänsyn till vem som har störst behov av att bo kvar i bostaden, vem som kommer att bo med barnen och vem som har bäst förutsättningar att få en annan bostad. Jag kan därmed inte ge dig ett rakt svar på din fråga men jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående juridisk hjälp.

Kan ett bortadopterat barn ärva biologiska syskon?

2020-12-28 i Adoption
FRÅGA |Min man har 5 barn med 3 olika kvinnor. En av sönerna har blivit bortadopterad nu i vuxen ålder. Min man fick bara ett sms från ex-hustrun att så är fallet och han kan inte göra något åt det, och att han stryker den sonen ur testamentet. Vår fråga är: är hans 5 barn fortfarande syskon i laglig bemärkelse? Sonen som nu är bortadopterad är ensamt syskon i det tidigare förhållandet. Eller upphör det också vid en adoption? Syskon ärver ju varandra om det inte finns föräldrar och bröstarvingar, om vi inte har fel.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga enligt följande. Du vill veta om ett syskonband upphör vid en adoption. Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB)Enligt FB 4 kap. 8 § innebär adoption att alla juridiska band till de biologiska föräldrarna bryts. Detta innebär att sonen därmed inte juridiskt sett längre anses vara barn till din man. Eftersom att de rättsliga släktbanden till de biologiska föräldrarna upphör, förlorar också barnet sin legala arvsrätt (FB 4 kap 8 §). Sonen kan därmed heller inte ärva efter din man utan har istället arvsrätt inom den familj han adopterats in i. I sin tur innebär detta att sonen inte kan ärva från sina biologiska syskon då han i laglig bemärkelse är en fullvärdig familjemedlem i adoptivföräldrarnas familj och därmed kanske fått nya syskon. Det stämmer även som du säger att syskon ärver varandra om det inte finns bröstarvingar eller föräldrar (ÄB 2 kap 2 § 2 st.). SammanfattningSvaret på din fråga är att den bortadopterade sonen och din makes övriga fyra barn inte längre är syskon i laglig bemärkelse.Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,