Har jag rätt till hälften av gåvan som min make fick?

2021-08-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man har fått pengar, alltså i gåva, av sina far genom arv från min svärfars farbror. Har jag rätt till hälften av pengarna, då vi är gifta?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga framgår i äktenskapsbalken (ÄB).Jag har uppfattat det som att din make har erhållit en gåva från hans fader, som erhållit egendomen genom ett arv från dennes bortgångna broder. Men oavsett om det är en gåva eller arv som din make har erhållit så gäller samma slutsats. Denna slutsats kommer jag förklara nedan.Har du rätt till hälften av pengarna?Enligt 1 kap. 3 § ÄB så råder vardera maken över sin egendom (och därmed tillgångar såsom pengar). Omständigheten att det är just din make som ärver/mottar pengar som gåva medför alltså inte att du får rätt till hälften av denna egendom.SlutsatsDetta innebär alltså att du inte har någon rätt till pengarna. Du kan givetvis fortfarande fråga din make om han kan tänka sig dela pengarna med dig, men han har ingen skyldighet att göra det.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Är det möjligt att begära sin f.d. make att byta efternamn?

2021-06-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.När jag och min exman gifte oss 1999 så tog vi min mammas efternamn, ett rätt ovanligt. Nu blev det skilsmässa pga att han kommer bli åtalad för grovt barnpornografibrott! Varken jag eller vår gemensamma vuxna son vill att han har "vårat " efternamn då vi inte vill bli förknippade med det brott han har begått. Finns det något jag kan göra så att han tar tillbaka sitt gamla efternamn?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar främst lagen (2016:1013) om personnamn (namnlagen).Enligt 12 § namnlagen så är det möjligt för en person (din exman) att överta sin makes efternamn (dig).Det finns endast ett fåtal sätt som man kan föra en talan vid domstol för att tvinga någon att byta efternamn. Detta framgår enligt 21 § namnlagen. En sådan situation skulle kunna vara att ett barn har erhållit faderns efternamn, men faderskapet därefter har hävts. Då anser lagen att barnet inte har "rätt" till efternamnet. Din situation omfattas dessvärre inte av paragrafens tillämpningsområde. Makar har rätt till att ta över den andra makens efternamn vid äktenskap.Detta innebär att du inte rätteligen kan kräva honom att byta efternamn enligt 21 § namnlagen. Din exman har alltså möjlighet att behålla ditt efternamn, men har givetvis alltid en möjlighet att byta tillbaka till hans ogiftnamn.Det som är närmast till hands är förmodligen att samtala med exmannen om situationen och förklara hur detta kan påverka din familj, särskilt den gemensamma sonen.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att ni lyckas lösa situationen!Med vänlig hälsning,

Fastställande av faderskap

2020-11-04 i Faderskap
FRÅGA |Genom DNA prov har jag ansetts vara far till en son född 6 juni 1949 . modern avliden 2011. Har aldrig haft något förhållande med modern. Sonen tänker anlita advokat för att fastställa faderskapet. vad vidtager jag för åtgärder.
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har tolkat det som att du undrar vilka åtgärder du kan vidta när någon vill få sitt faderskap (då du är den potentiella fadern) fastställt. Jag utgår också från att barnet inte ännu har någon fastställd fader.Svaret på din fråga regleras i Föräldrabalken (FB).Hur sker bekräftelse av faderskapet för ett barn?Det finns flera olika sätt som faderskapet till ett barn kan fastställas. Utgångspunkten i svensk rätt är den så kallade faderskapspresumtionen.Faderskapspresumtionen innebär att moderns make presumeras vara far till barnet enligt 1 kap. 1 § FB. Du har däremot klargjort att du inte har haft ett förhållande med modern tidigare och därav så har denna presumtion inte varit tillämplig på din situation.Kan faderskapet fastställas på annat sätt?Ifall modern är ogift så kan istället faderskapet fastställas med en bekräftelse eller med ett domstolsbeslut (1 kap. 3 § FB). Det första sättet som faderskapet kan fastställas är genom att fadern utför en faderskapsbekräftelse enligt 1 kap. 4 § FB. Detta innebär att fadern utför en skriftlig bekräftelse om att han är fadern till ett barn.Det andra sättet som ett faderskap kan fastställas är genom en dom. Detta är en talan som endast får väckas av barnet för att fastställa faderskapet enligt 3 kap. 5 § FB. Faderskapet kan fastställas ifall det genom en genetisk undersökning är utrett att mannen är barnet far enligt 1 kap. 5 § punkt 1 FB.Utifrån uppgifterna du har lämnat så bör barnet ha en möjlighet att väcka en talan om att få faderskapet fastställt. Denna talan bör också bifallas då det är utrett att du är barnets biologiska fader genom DNA-provet. Det finns således ingen möjlighet för den potentiella fadern (du) att vidtaga några åtgärder för att påverka domstolsbeslutet.Kan det fastställda faderskapet hävas i efterhand?Utifrån uppgifterna du har lämnat så framstår det som troligt att en talan för att fastställa faderskapet kommer bifallas. Detta innebär att domstolen kommer fastslå att du är barnets fader. Finns det då någon möjlighet för dig att häva det fastställda faderskapet?Enligt svensk rätt så finns det en möjlighet för fadern att häva faderskapet till ett barn. Däremot förutsätter det att fadern kan bevisa att han inte är biologisk far till barnet. Eftersom det redan är bekräftat att du är barnets biologiska far så innebär detta att du inte har någon möjlighet att häva ett eventuellt fastställt faderskap.Sammanfattningsvis så har alltså barnet en möjlighet att väcka en talan för att fastställa att du är hans pappa. Ifall barnet väcker denna talan som sedan bifalles (fastslås av domstolen) så finns det som utgångspunkt en möjlighet för den fastställda fadern att häva faderskapet. Detta förutsätter däremot att fadern inte är biologisk far till barnet, vilket du har informerat mig om att du är. Slutsatsen är alltså att du inte kan vidta några åtgärder för att påverka beslutet som eventuellt ska tas.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Samäganderätt av bostad

2020-11-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag undrar hur det fungerar. Då min man och jag hyrde en bostad som sen blev så vi fick köpa den. Där fanns en överlåtelseavtal som enbart han står som ägare på när man köper av en förening. Hur fungerar det då? Jag står med på lånet men tydligen inte som ägare? Vi har även skrivit äktenskapsförord där allt mitt är mitt och allt hans är hans. Så han äger lägenheten helt själv då? Om vi skulle skiljas så får jag inte något?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill först klargöra hur jag tolkat din fråga. Det framstår som att ni under äktenskapet har köpt en bostad tillsammans varav enbart din make står på överlåtelseavtalet. Ni har även ett äktenskapsförord som fortfarande gäller.Svaren på dina frågor regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB).Vem äger lägenheten?Vid bestämmande av vem som äger lös egendom (ex. en bostad) så är utgångspunkten att det är personen som ingått som medpart i köpet som är ägaren. I detta fall är det din make som har skrivit under överlåtelseavtalet som presumeras vara ägaren.Däremot så finns det vissa undantag till detta. Det kan nämligen vara så att samäganderätt föreligger, det vill säga att bostaden ägs delvis av dig samt din make. Principen kallas för dold samäganderätt och har utvecklats i domstolsavgöranden och är således inte kodifierad, men är fortfarande juridiskt giltig. Denna princip gäller fastän bostaden är din makes enskilda egendom.För att dold samäganderätt ska anses föreligga så måste tre olika krav vara uppfyllda.Det första kravet som måste uppfyllas är att en av makarna har köpt bostaden i eget namn men att själva syftet med bostadsköpet var att den skulle brukas av båda makarna. Det andra kravet är att den make som inte står på kontraktet (Du) ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet. Det tredje kravet är att båda parterna ska ha avsett att äganderätten för bostaden skulle vara gemensam.Utifrån informationen du har lämnat så framstår det som att ni bodde tillsammans innan ni köpte bostaden. Du står på lånet för lägenheten och därmed så har du lämnat ett ekonomiskt tillskott för inköpet av bostaden. Att ni i efterhand har flyttat in i bostaden och bott tillsammans talar för att ni har avsett att bruka bostaden gemensamt.Från det lilla jag vet så talar dessa omständigheter för att principen om dold samäganderätt är uppfylld i ditt fall. Ifall dold samäganderätt anses föreligga kommer det presumeras att du och din make äger hälften vardera av bostaden.Vad händer vid en skilsmässa?När ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas så kallade giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).Enligt uppgifterna du har gett mig så har alla dina respektive din makes egendom omvandlats till enskild egendom genom äktenskapsförordet. Att detta är möjligt framgår av 7 kap. 1 §, st. 1 p. 1 ÄktB.Eftersom en bodelning enbart sker ifall det finns giftorättsgods att dela upp så kommer en bodelning inte att ska ske i ditt fall. Däremot så kan du ha rätt till hälften av pengarna vid en försäljning av bostaden förutsatt att kraven för dold samäganderätt är uppfyllda i ert fall.SammanfattningMin slutsats är alltså att äganderätten tillfaller din make såvida du inte skulle uppfylla kraven för principen om dold samäganderätt. I och med att det är osäkert ifall kraven för dold samäganderätt skulle uppfyllas i ert fall så skulle jag rekommendera dig att bli delägare av bostaden. På detta sätt så är din äganderätt av bostaden nedskriven. Detta skulle fastställa din rätt till din andel av bostaden och därmed dess värde.Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag bli betalningsansvarig för min makes skulder?

2021-06-30 i Bodelning
FRÅGA |Min make har avlidit. Han har tre söner. inga gemensamma barnOm jag åberopar Äktenskapsbalkens 12:2§Vad händer med makens skulder? Skall jag betala dessa?Tacksam för svar
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar ifall du riskerar att ansvara för din avlidna makes skulder. Svaret på din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Kan du bli ansvarig för din makes skulder?Utgångspunkten är att eventuella skulder som en make har dragit på sig inte ska påverka den andra maken. Detta framgår av 1 kap. 3 § ÄktB där det står att varje make ansvarar för sina egna skulder.Kan en makes skuld påverka den andra maken under äktenskapet?När ett äktenskap upplöses (exempelvis när ena maken går bort) så ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB).Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas så kallade giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Innan bodelningen sker så kommer en skuldtäckning att ske. Detta innebär att den make som har skulder får dra av dessa från sitt giftorättsgods (11 kap. 1 §, st. 1 ÄktB) innan allt giftorättsgods som kvarstår blir fördelad mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB), hälften vardera.Vid en bodelning så kommer alltså den ena makens skulder dras av på sitt giftorättsgods. Ifall den skuldsatta makens skulder är stora på kommer alltså du få ut mindre egendom vid en bodelning efter en skilsmässa. Däremot så kommer aldrig den skuldsatta makens skulder att påverka den andra makens (Ditt) giftorättsgods. Skulderna kan inte heller överflyttas till den andra maken.Om du väljer att åberopa 12 kap. 2 § ÄktB kommer inte det sammanlagda giftorättsgodset att fördelas jämnt mellan dig och dödsboet såsom jag beskrev ovan. Detta innebär, liksom vid en bodelning, att du inte kommer behöva betala makens skulder.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig allt gott,Med vänlig hälsning,

Hävande av faderskap som har fastställts genom en dom

2021-03-20 i Faderskap
FRÅGA |1986 hade jag ett kort förhållande med en gift kvinna hon blev gravid och jag dömdes till far till barnet pojken är nu 34 år gammal jag vet fortfarande inte om han är min son eller inte har krävt faderskapstest många gången utan att lyckas jag undrar om jag kan stämma honom i Tingsrätten kräva faderskapstest
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så tänker jag beskriva hur faderskapsbekräftelse går till, samt hur en eventuell omprövning av faderskap kan ske. Jag har tolkat det som att du önskar att häva ett faderskap som har fastställts. Svaret på din fråga regleras i föräldrabalken (FB) och rättegångsbalken (RB). Hur sker bekräftelse av faderskapet för ett barn? Det finns flera olika sätt som faderskapet till ett barn kan fastställas. Utgångspunkten vid fastställandet av faderskap är den så kallade faderskapspresumtionen. Den innebär att moderns make presumeras vara far till barnet enligt 1 kap. 1 § FB. Detta är en presumtion som gäller så länge giftermålet är bestående när barnet föds. Kan faderskapet fastställas på annat sätt? Det finns dock utrymme för att en annan man än den dåvarande maken fastställs vara fader till barnet. Detta kan ske genom att rätten förklarar att mannen i äktenskapet inte är fader till barnet, om det exempelvis är utrett att modern har haft samlad med annan än mannen och att det är sannolikt att barnet har avlats av denna (1 kap. 2 § FB). Jag utgår från att ditt faderskap fastställdes genom en liknande regel, där rätten ansåg att du sannolikt var fadern till barnet.Är det möjligt att häva ett faderskap? Utifrån uppgifterna som du har delat med dig av så har domstolen fastslagit att du är fader till barnet men du är osäker på om så är fallet. Finns det då någon möjlighet för dig att häva det fastställda faderskapet? Möjligheterna att häva ett faderskap som har blivit fastställt genom dom är väldigt begränsade. En dom vinner efter en viss tidsfrist laga kraft (typiskt sett tre veckor enligt 50 kap. 1 § RB), vilket innebär att den inte längre kan ändras genom en överklagan. Eftersom det har gått en sådan lång tid sedan faderskapet fastställdes med beaktande av barnets ålder (37), så bör domen ha vunnit laga kraft och kan inte längre ändras genom överklagan. Det finns däremot en annan möjlighet för att häva faderskapet – resning! Det finns nämligen ett rättsmedel som kan utnyttjas för att få frågan om faderskapet omprövat. Detta kan ske genom rättsmedlet resning (58 kap. 1 § RB), vilket innebär att en dom som har vunnit laga kraft ändå kan omprövas i domstol. Rättsmedlet tillämpas däremot väldigt sällan eftersom den ställer höga krav. Det krävs däribland att det ska ha tillkommit nya omständigheter eller bevis i efterhand som sannolikt skulle ha lett till en annan utgång i målet. En sådan omständighet skulle kunna vara ett DNA-test som bevisar att du inte är far till barnet. I ditt fall så framgår det dock att inga tester har utfärdats och att barnet inte är villig att genomföra DNA-analysen. Enligt svensk rätt så krävs båda parternas (du och barnets) samtycke för att genomföra en DNA-analys, vilket innebär att du inte kan utkräva något test. Ifall du och barnet skulle vara överens om att genomföra ett sådant DNA-test som därefter skulle påvisa att ni inte är besläktade, så finns det alltså en möjlighet att häva faderskapet till barnet genom resning. Då ska alltså domstolen upphäva faderskapsbeslutet. Ifall ni lyckas komma överens om att genomgå en DNA-analys så är det viktigt att påpeka att en sådan omständighet (om DNA-testet utesluter att du är biologisk fader till barnet) ska tas upp vid en domstol inom ett år från det att kännedom om omständigheten erhölls (58 kap 1 § p. 3 och 58 kap. 4 § st. 2 RB). Slutsats: Eftersom det har gått så pass lång tid sedan faderskapet fastställdes så kan inte denna längre överklagas då den har vunnit laga kraft. Däremot så kan du fortfarande aktualisera resning ifall du kan få tag på DNA-analyser som bevisar att ni inte är biologiskt besläktade. Dock så skriver du att inga sådana har genomförts och att det inte verkar som att barnet vill genomföra ett DNA-test. Såvida inte ett sådant kan erhållas med samtycke så kan du alltså inte häva faderskapet vid en domstol genom resning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till!

Betalningsansvar för exmakes lån

2020-11-01 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min x man har ett lån skrivet på sig på 600000.Kan han kräva att jag ska betala när inte mitt namn står någonstans? Vi har inte gjort något avtal heller. Han har även lagt om lånen så att dom är tagna efter våran skilsmässa. Känns som att han försöker lura mig på en alldeles för stor månadskostnad. Vill ju gärna veta vad lånen har gått till för så högt va inte lånen när vi var gifta.
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar ifall du riskerar att ansvara för lån som din exmake har tecknat. Jag har även förstått det som att dessa lån är upptagna efter eran skilsmässa.Svaret på din fråga är reglerad inuti Äktenskapsbalken (ÄktB).Kan du bli ansvarig för din exmakes lån?Mot bakgrund av att ditt namn inte återfinns på lånen som din exmake har tecknat så är du inte ansvarig för att återbetala dessa.Även i det fallet din exmake hade tecknat dessa lån under erat äktenskap så skulle du inte ansvara för dessa skulder. Detta framgår av 1 kap. 3 § ÄktB där det står att varje make ansvarar för sina egna skulder.Kan en makes skuld påverka den andra maken?När ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas så kallade giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Innan bodelningen sker så kommer en skuldtäckning att ske. Detta innebär att den make som har skulder får dra av dessa från sitt giftorättsgods (11 kap. 1 §, st. 1 ÄktB) innan allt giftorättsgods som kvarstår blir fördelad mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).Vid en bodelning så kommer den ena makens skulder dras av på sitt giftorättsgods. Ifall den skuldsatta makens skulder är stora på kommer alltså du få ut mindre egendom vid en bodelning efter en skilsmässa. Däremot så kommer aldrig den skuldsatta makens skulder att påverka den andra makens giftorättsgods. Skulderna kan inte heller förflyttas från den skuldsatta maken till den andra maken.Sammanfattningsvis så ansvarar du inte för eventuella skulder som din make hade under erat äktenskap såsom lån han har valt att teckna efter skilsmässan. Ifall din exmake upptog lån under erat äktenskap så skulle detta eventuellt ha påverkat din utdelning av giftorättsgods vid en bodelning. Men eftersom han har tecknat lånen efter eran skilsmässa så bör detta inte ha påverkat din utdelning.Hoppas du fick svar på din fråga,Vänligen,