Är hus man fått i gåva samboegendom?

2021-09-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har gått isär och han kräver nu pengar för halva husets värde. Innan vi flyttade ihop så har jag dock bott i huset i 10 tillsammans med min förra sambo och våra två barn. Under de 10 åren stod min dåvarande sambo som ägare på huset men i ett gåvobrev fick jag huset när vi fick i sär, detta "så att barnen ska få bo kvar". Min senaste sambo (som nu kräver pengar) flyttade in hos mig i samband med att gåvobrevet daterades. Min fråga är nu, har mitt ex rätt till pengarna? Är det inte mitt hus?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer utgå från bestämmelserna i sambolagen (2003:376) för att besvara din fråga. Enskild egendom Huvudregeln vid separation är att den gemensamma bostaden och bohaget utgör samboegendom om det förvärvats för gemensam användning (3 § Sambolagen). Sådan egendom ska inkluderas i en bodelning ifall samborna separerar och en av de ber om det (8 § Sambolagen). En egendom som sambon fått i gåva i det här fallet huset ska ses som en enskild egendom och undantas från en bodelning ifall gåvogivaren uttryckt detta i gåvobrevet (4 § första punkten sambolagen). Alltså om gåvogivaren i gåvobrevet skrev att huset ska vara din enskilda egendom så har din ex sambo inte något rätt till huset. Alltså är en möjlighet att behålla huset ifall din första sambo skrivit i gåvobrevet att det ska va din enskilda egendom. Förvärvat för gemensamt bruk I annat fall, för att ett förvärvat hus ska ses som samboegendom måste det ha förvärvats med syftet att det ska brukas gemensamt av båda samborna. I den juridiska litteraturen talas det om att ifall huset förvärvats innan samboförhållandet uppkommit ska det inte betraktas som samboegendom och därmed inte vara del i en bodelning. Som jag förstått det fick du huset i gåva efter att du separerat med din tidigare sambo och i samband med daterandet så flyttade din nuvarande ex sambo in. Enligt den juridiska doktrinen menar man att ifall egendomen givits i gåva utan att det uttrycks som enskild egendom talar det inte nödvändigtvis för att egendomen ska ses som gemensam. Vad som är viktigt är själva avsikten vid förvärvet. Om avsikten med gåvan varit att ni skulle leva tillsammans i huset så ska det ses som samboegendom. Enligt förarbeten på området krävs det för att en gåva ska ses som gemensam egendom en form av medverkan eller uttryck för avsikt hos mottagaren som talar för att egendomen skall användas för gemensamt bruk av samborna. Så om avsikten med ditt mottagande av gåvan inte talat för att ni skulle leva tillsammans i huset så ska det inte ses som en gemensam bostad. Det framstår som oklart i litteraturen ifall gåvogivarens avsikt och mottagarens inställning till den, samt gåvans natur ska tillmätas betydelse. Men det har dock sagts att om gåvoavtalet endast nämner en av samborna talar det för att det ska vara dennes enskilda egendom. I det nu aktuella fallet talar det för att det ska ses som endast din egendom i och med att din före detta sambo som överlät huset som gåva till dig med avsikten att "barnen ska få bo där", vilket talar för att det inte ska ses som samboegendom ämnat som gemensam bostad mellan dig och din senaste sambo och därmed ska den inte delas mellan er. Sammanfattning och Slutsats Egendom som utgöra gemensam bostad ska delas mellan samborna när dem separerar. Så i det aktuella fallet är det en fråga om vare sig huset ska ses som gemensam bostad eller inte. Ifall gåvogivaren i gåvobrevet föreskrivit att huset ska vara din enskilda egendom ska det inte ses som gemensam bostad. Om han inte skrivit det måste man göra en bedömning om mottagandet/förvärvet av huset hade avsikten att användas som gemensam bostad för dig och din senaste ex sambo. Men mycket talar för att avsikten vid förvärvet eller mottagandet av gåvan var att den skulle användas som bostad för dig och dina barn, av den anledningen har jag svårt att se hur avsikten istället kan betraktas som att du och din senaste sambo skulle inneha den som gemensam bostad. Bevisbördan i en potentiell tvist kommer ligga på dig som hävdar rätten till huset. Jag kan omöjligt säga hur en domare hade ställt sig till tvisten men enligt min egen uppfattning och av informationen som framgår av din fråga talar det mesta för att huset inte ska ses som gemensam egendom och därmed inte delas mellan er, utan att du ska ha full äganderätt. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Vad kan man göra om före detta sambo inte vill sälja den gemensamma bostaden?

2021-08-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min dotter köpte ett hus tillsammans med sin dåvarande pojkvän för ca 2 år sedan. Men de har nu gått isär och ex sambon vill att de rustar upp huset först innan de säljer. Tanken var att de skulle sälja i somras men han håller hela tiden på med renoveringar i huset och min dotter är inte stark nog att säga ifrån. Han hade först tänkt att lösa ut henne men fick inte ensam så mycket lån i banken.Nu håller min dotter på att betala halva kostnader för huset trots hon har eget boende med hyra i lägenhet och ex sambon bor kvar i huset för halv kostnaderna med räntor+amorteringar och annat.Vad rekommenderar ni?Mvh orolig mamma
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer utgå från bestämmelserna i sambolagen (2003:376) för att besvara din fråga. Jag tolkar det vidare som att din dotter vill sälja huset eller varje fall inte ha det i sin ägo längre. När ett samboförhållande upphör ska på begäran av ena av parterna en bodelning göras där samboegendomen delas lika mellan er båda (8 § sambolagen). Ett samboförhållande ska anses ha upphört om samborna flyttat isär (2 § sambolagen). Begäran av bodelning ska ske senast 1 år efter att samboförhållandet upphör (8 § 2 stycket). I en bodelning kommer samboegendomen att delas lika mellan båda, med samboegendom anses den gemensamma bostaden och bohaget (3 § sambolagen). En bostad som samborna köpt för gemensamt bruk anses som gemensam bostad, i din dotters fall talar det för att det ska ses som en gemensam bostad då de köpte det tillsammans, därmed ska den ingå i bodelningen. Ifall man inte kommer överens över vad som ska ske med bostaden kan i vissa fall ena sambon få rätt till huset i utbyte mot att denne avräknar värdet från sin lott (16 § sambolagen), om det inte räcker till ska ersättning utgå i form av kontanta medel (17 § sambolagen). För övertagande krävs det även att det är skäligt utifrån omständigheterna i övrigt (16 § sambolagen) Ifall samborna inte kan komma överens om vad som ska ske med bostaden eller att dem inte kan avgöra vem som ska överta huset kommer de att äga huset med samäganderätt (19 § sambolagen). Enligt samäganderättslagen finns en viss möjlighet att få till en så kallad tvångsförsäljning såvida inte den andra delägaren kan visa synnerliga skäl till varför den ej bör säljas (6 § samäganderättslagen). Rekommendation Som jag tidigare nämnt är huset en gemensam bostad och ska ingå i en bodelning. Ifall din dotter inte redan gjort det bör hon begära en bodelning då samboförhållandet upphört. Ifall det då inte finns något som talar för att hennes före detta sambo har bättre rätt till huset finns det inget som talar för att en försäljning inte kan äga rum av bostaden. Och även om han skulle anses ha rätt att överta bostaden kommer din dotter att få ersättning för hennes andel. Ifall man inte kan avgöra vem som har bäst rätt blir dem båda samägare till den, då finns även där en möjlighet till tvångsförsäljning. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Hur länge får efterlevande sambo bo kvar i bostaden efter att den gått i arv?

2021-07-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min mammas sambo gick bort för ett tag sen och nu har huset gått till barnen. Dem han aldrig skriva något testamente. Kan dem vräka min mamma hur som helst eller har hon någon rätt att stanna kvar tills hon hittar nytt?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i jordabalken (1970:994) och ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga. I sambolagen är det inte reglerat hur länge efterlevande sambo får bo kvar i händelse av ena sambons bortgång. I och med att du säger att den först avlidnes barn fått huset i arv är det de som är dödsbodelägare (18 kap 1 § ärvdabalken) och därmed är det även de som får bestämma hur länge din mamma får bo kvar i huset. Det är ett oklart område utan någon tydlig lagreglering men mitt råda hade varit att ha en dialog med arvtagarna och se vilka möjligheter det finns att få stanna en viss tid tills din mamma hittat något nytt. I händelse av att de inte kommer överens om något som passar båda kan man även ta vägledning av jordabalkens bestämmelser om hyra. Dessa bestämmelser kommer att tillämpas analogt och ger efterlevande sambon en uppsägningstid på 3 månader (12 kap 4 § jordabalken). Sammanfattning Som jag nämnde tidigare är det ett oklart område utan någon vidare lagreglering, av den anledningen rekommenderar jag att ni för en dialog med arvtagarna och försöker lösa det på det viset. I händelse av att det inte fungera bör jordabalkens bestämmelser tillämpas analogt. Jag hoppas du fått vägledning och insyn i hur det förhåller sig och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Rätt till gemensam bostad efter att ena sambon flyttat ut

2021-06-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag köpte ett hus gemensamt 1998. Men jag står som ägare. Min sambo flyttade ifrån mig 2010 men flyttade tillbaka 2013. Nu har han tänkt flytta igen. Har han verkligen rätt till en del av huset??. När han flyttade så borde huset blivit min enskilda egendom. Vi båda står på lånen men han betalar in kostnader för lån och drift till mitt konto. Sedan dras allt från mitt konto.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer främst att utgå från Sambolagen (2003:376) bestämmelser för att besvara din fråga. Som utgångspunkt vid upphörande av ett samboförhållande ska en bodelning göras (8 § 2 stycket Sambolagen). Ett samboförhållande anses ha upphört om samborna flyttar isär (2 § 2:a punkten Sambolagen). I ert fall skulle jag säga att samboförhållandet upphört när din före detta sambo flyttade ut i första fallet. Efter att samboförhållandet upplöses ska man inom ett år begära en bodelning ifall detta inte sker faller ens rätt att kräva bodelning (8 § 2 stycket Sambolagen). Så din före detta sambos rätt att begära bodelning har gått förlorad. Dock kommer inte rätten till en del av det samägda huset att försvinna eftersom att huset ägs gemensamt. Du står som ägare men det har i praxis vuxit fram ett begrepp om dold samäganderätt som innebär att i vissa fall har båda parterna rätt till en del av egendomen även om den ena inte är ägare. Det som krävs för det är bl a att 1) egendomen ska ha anskaffats för gemensamt bruk 2) den som inte är ägare måste ha tillfört ett ekonomiskt bidrag till köpet 3) det ska ha funnits en gemensam vilja att den skulle vara ägd av båda. Förutsatt att dessa kriterier är uppfyllda föreligger en dold samäganderätt. Av det du skrivit i frågan så talar det för att en samäganderätt föreligger, att din före detta sambo indirekt betalt för lånen talar också för detta. Dock har jag inte tillräckligt med information för att göra en uteslutande bedömning av samäganderätten. Så förutsatt att huset ägs gemensamt ska lagen om samäganderätt (1904:48) tillämpas. Ett gemensamt ägande innebär att båda har lika rätt till huset (1 § lag om samäganderätt). Av den anledningen kan din före detta sambo åberopa sin rätt till en del av huset även i detta fall. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

När anses ett utomlands äktenskap giltigt i Sverige?

2021-09-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag har gift mig med en muslimsk man i Gambia enligt islam. Nu ska vi ansöka om uppehållstillstånd för honom i Sverige. Skall nu registrera äktenskapet hos Skatteverket. Kommer dom att godta det och registrera oss som gifta?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vare sig ditt äktenskap kommer att anses som giltigt i Sverige. Jag kommer främst att utgå från bestämmelser i Lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (förkortas IÄL). Ifall ett par gift sig utomlands och flyttat hit måste det registreras i Sverige, vilket ni redan ansökt om hos skatteverket. För att bedöma vare sig detta är giltigt eller inte kommer man betrakta bestämmelserna i IÄL. Huvudregeln i IÄL är att äktenskap som ingåtts utomlands ska anses som giltiga i Sverige förutsatt att äktenskapet anses som giltiga i landet det ingicks i (1 kap 7 § IÄL). Att äktenskapet ingåtts enligt Islam utgör inget hinder för att det ska ses som ogiltigt. Så ifall ert äktenskap varit giltigt enligt Gambias rättsordning, kommer även äktenskapet att vara giltigt i Sverige. En annan förutsättning är att det inte ska finns hinder för det. Med hinder talar man bl a om ifall en av parterna var under 18 år, om det hade funnits hinder enligt svensk lag, t ex att man redan är gift med en annan eller att äktenskapet ingåtts med tvång (1 kap 8 a § IÄL). Men om något sådant inte föreligger ska äktenskapet anses giltigt. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Hur går man tillväga om sambo vägrar flytta ut?

2021-08-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan!Jag har en fråga angående mitt förhållande, jag och min sambo bor just nu tillsammans i ett hus som jag äger, hon står inte på några lån eller någonting jag äger allting, vi har en dotter och en son på väg, men vårt förhållande har gått i backen och jag vill att vi ska separera, men min sambo vägrar flytta härifrån hur går jag tillväga
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i sambolagen (2003:376) för att besvara din fråga. När ett samboförhållande upphör ska på begäran av ena av parterna en bodelning göras där samboegendomen delas lika mellan er båda (8 § sambolagen). Som samboegendom räknas den gemensamma bostaden och bohaget (3 § sambolagen). Utgångspunkten är att en bostad anses gemensam egendom om den förvärvats för gemensamt bruk. Så även om du har full äganderätt betyder det inte nödvändigtvis att bostaden inte ingår i en bodelning. Ifall bostaden är förvärvad innan ert förhållande inleddes talar det ofta för att den inte är förskaffad för gemensamt bruk, eller om det gått i arv eller gåva, det är intentionen som ges betydelse. Det framgår inte av din fråga ifall den ska betraktas som en gemensam bostad eller inte. Men ifall den betraktas som gemensam ska den ingå i en bodelning och delas mellan er. I och med att dessa omständigheter inte framgår av frågan utgår jag från att den endast är ägd av dig och inte ska anses vara gemensam egendom och därmed inte ingår i en bodelning. En viss begränsad rätt finns till den andra sambon att överta en bostad som inte är gemensam egendom, detta sker om den sambon bäst behöver bostaden och det med hänsyn till resterande omständigheter kan anses skäligt (22 § sambolagen). Ifall sambon vägrar flytta ut kan du begära en bodelning för att klargöra att samboförhållandet upphört, ifall sambon ej går med på detta kan du hos tingsrätten ansöka om bodelningsförättare (26 § sambolagen) efter det kommer samboförhållandet anses ha upphört (2 § sambolagen). Ifall sambon efter detta vägrar att flytta kan du ansöka om avhysning hos kronofogden här. Rekommendation Ifall bostaden inte anses vara gemensam kommer den inte att ingå i bodelning och sambon har därmed ingen rätt att bo kvar där. Ifall denne fortfarande vägrar att flytta ut kan du hos Kronofogdemyndigheten ansöka om avhysning Jag hoppas att du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Har arv som enskild egendom företräde framför Äktenskapsförord?

2021-06-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min fru har skrivit på ett äktenskapsförord där bankomedel är enskild egendom och allt annat ska ingå i giftorätten. Vad händer om jag får ett arv där personen i fråga har satt mig som enskild ägare (enskild egendom) vad träder förre? Väger arvets enskilda egendom högre än äktenskapsförord i fråga eller måste jag dela arvet även om det står enskild egendom?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i Äktenskapsbalken (1987:230) för att besvara din fråga.Utgångspunkten i äktenskap är att all egendom utgör giftorättsgods i den mån det inte utgör enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Som enskild egendom räknas egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild egendom samt egendom som gått i arv och det är föreskrivet att det ska vara enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB).Det står inte uttryckligt i lagtext vilken av de olika formerna som har företräde men av den juridiska doktrinen framstår det att om det är föreskrivet att arvet ska vara enskild egendom så är det inte möjligt att ändra det till giftorättsgods. Anledningen är att egendomen är från en tredje person och endast om villkoret förenades med möjligheten för egendomen att omvandlas till giftorättsgods hade det då fungerat.Slutsatsen blir då att ifall arv är förenat med föreskriften att egendomen ska vara enskild kommer arvet då ha företräde framför äktenskapsförordet om att egendom ska vara giftorättsgods. Du kommer därför inte behöva dela arvet. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Kan en sambo ärva lägenhet?

2021-05-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,jag har bott in min lägenhet i 2 år som jag köpt själv. Efter 1 år blev jag sambo med min kille, han flyttade in hos mig. Om jag dör vill jag mina 2 barn ska ärva min lägenhet, blir det så automatiskt eller måste jag skriva detta i testamente?Jag vill inte dom ska vänta på att få ut lägenheten efter mig. Även om vi bor ihop i 10 år till är reglerna samma då? Mvh
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) och Sambolagen (2003:376) för att besvara din fråga. Som utgångspunkt när ett samboförhållande upplöses ska en bodelning göras 2 § sambolagen. Där ska den gemensamma bostaden och bohaget delas lika mellan båda 3 § sambolagen. Bostaden ska i ert fall anses vara din då du har äganderätten till den, den ska därför inte ingå i en bodelning utan förbli den enskilda egendom. Det har i praxis vuxit fram ett begrepp om dold samäganderätt som innebär att i vissa fall har båda parterna rätt till en del av bostaden även om den andre inte är ägare. Det som krävs för det är bl a att 1) egendomen ska ha anskaffats för gemensamt bruk 2) den som inte är ägare måste ha tillfört ett ekonomiskt bidrag till köpet 3) det ska ha funnits en gemensam vilja att den skulle vara ägd av båda. I ditt fall så tillämpas inte detta då du köpte bostaden innan förhållandet så bostaden anskaffades inte för gemensamt bruk. Lägenheten är således din enskilda egendom och kommer inte att gå till din sambo i händelse av en bodelning. När det kommer till arvsfrågan så har sambor ingen arvsrätt, hade ni varit gifta hade den rätten funnits med för samboförhållanden gäller inte det. Det spelar ingen roll hur länge ni levt tillsammans, så länge ni inte är gifta har din sambo inte arvsrätt. Därmed kommer dina barn att ärva lägenheten i händelse av din bortgång enligt den legala arvsordningen. Ett testamente kommer då inte behövas (2 kap. 1 § ärvdabalken & 3 kap. 1 § ärvdabalken). De har då rätten att direkt få ut sitt arv utan att behöva vänta.Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!