Kan man fortsätta äga en bostadsrätt med lån gemensamt efter en skilsmässa?

2021-03-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur gör man om man vill fortsätta äga en bostadsrätt med lån 50/50 efter en skilsmässa? Behöver man skriva ett avtal eller räcker det som står på ägarbeviset? Fördelningen av ägandet eller lånet förändras ju inte efter skilsmässan.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När ett äktenskap upplöses sker en bodelning, 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). I ett äktenskap finns två sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Utgångspunkten är att all egendom ni äger är giftorättsgods, 7 kap. 1 § ÄktB. I en bodelning kommer allt giftorättsgods delas lika mellan dig och din maka. Enskild egendom delas dock inte upp, vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB.För att förtydliga handlar giftorätt inte om äganderätt. Giftorätt är ett latent anspråk vid äktenskapets upplösning på hälften av det gemensamma giftorättsgodset. Man kan avtala om vilka tillgångar som skall utgöra enskild egendom genom äktenskapsförord. Ni kan alltså via äktenskapsförord välja att behålla fastigheten med samma ägarförhållande som enskild egendom. Följden av ett äktenskapsord blir att enskild egendom inte ingår i bodelningen. Makarna/delägarna kan således komma överens i förväg om hur eventuella kommande anspråkskonflikter om egendomen ska lösas. Men efter som att ni redan verkar äga bostadsrätten med 50% vardera så hade uppdelningen av bostadsrätten som giftorättsgods inte förändrat anspråksförhållandet.Ni blir fortfarande samägare av bostadsrätten efter bodelningen och skilsmässan, och då gäller lagen om samäganderätt (SamägL) som reglerar de rättsliga rättigheter och skyldigheterna mellan samägare av egendom. I lagens första paragraf, se 1 § SamägL, definieras samägandet som när två eller fler tillsammans äger en fastighet eller lös sak. Lagen innehåller dock främst bestämmelser om hur handlingar som försäljning av samägd egendom skall hanteras. Sammanfattningsvis kan ni alltså välja att skriva äktenskapsförord för att ägarförhållandet av bostadsrätten skall utgöra enskild egendom för att slippa ha med den i bodelningen. Ägarförhållandet kommer således inte att förändras. Som skilda kan ni fortsätta äga fastigheten gemensamt och ägaravtalet kommer att vara det samma. Behöver ni mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Ni kan boka tid direkt här. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor.

Vad händer med sommarhuset vid ev skilsmässa eller vid dödsfall?

2020-10-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Min särbo och jag har köpt ett gemensamt sommarhus. Vi har två barn var, var för sig. Vad är viktigt för oss att tänka på och skriva juridiskt vid en ev. skilsmässa eller vid dödsfall (både om en dör eller om båda skulle förolyckas)? Hur ska vi tänka med arvsrätt och ev. övertag av torpet om den enes barn vill behålla torpet? Andra saker vi behöver tänka på, vad har ni för erfarenheter?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Inledningsvis vill jag säga att svaret på frågan kan variera beroende på om ni är gifta eller inte. Jag konstaterar detta då både särbo och skilsmässa nämns i frågan och dessa ord indikerar olika typer av relationer där olika lagstiftningar tillämpas. Jag kommer därför besvara frågan på två sätt utifrån dessa två olika utgångspunkter. Vid skilsmässa, förutsatt att ni är gifta, så inträffar något som kallas bodelning där giftorättsgodset delas upp mellan makarna. Vad som är giftorättsgods framgår av 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) och är all egendom som inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom framgår i sin tur av 7 kap. 2 § ÄktB. Ert sommarhus skulle högst troligen räknas som giftorättsgods och där med räknas in i bodelningen. Ett förslag på vad ni kan göra för att en eventuell skilsmässa skall bli mer lätthanterlig och förutsägbar är att teckna ett äktenskapsförord. Det kan hjälpa till att förebygga diskussioner, motsättning och tvister. Äktenskapsförordet är praktiskt taget ett avtal där ni som makar bestämmer vilken egendom som skall vara enskild, och där med hållas undan bodelningen. Skulle ni inte vara gifta så räknas sommarhuset som samägd egendom. I det fallet är utgångspunkten att ni, de båda parterna ska komma överens gemensamt om vad som ska hända med sommarhuset. Om ni till exempel skulle bestämma er för att inte längre vara särbos och den ena parten vill köpa ut den andra bör ni i första hand försöka förhandla med varandra och komma fram till en lösning som båda kan vara nöjda med. Om parterna inte kan enas om vad som ska hända med sommarhuset finns det istället en möjlighet för parterna att hos tingsrätten begära att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Det framgår av 6§ lagen om samäganderätt.När det kommer till frågan om arv så är utgångspunkten att varje bröstarvinge, dvs. barn till den avlidne, har rätt till lika stor del av den avlidnes arv och där med andel på huset. Det framgår av 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Det innebär att sommarhusets andelar hade delats upp mellan era barn. Ett alternativ är att skriva ett gemensamt testamente för att tillsammans reglera och förtydliga fördelningen av er egendom. Man kan testamentera som man vill, men man kan dock inte testamentera bort en bröstarvinges laglott.Skulle ni vara gifta och den ena maken dö ska arvet från denne gå till den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att den andra maken får fri förfoganderätt över arvet och i stort sätt kan göra vad hen vill med egendomen, förutom att testamentera vidare den eller genom gåva avsevärt minska den (3 kap. 2-3 § ÄB). När den efterlevande maken sedan går bort får barnen ut en kvotdel av arvet i form av efterarv. Hoppas detta varit till hjälp med att besvara era frågor. Om ni har fler frågor är ni givetvis välkomna att vända er till oss på Lawline igen.Vänliga hälsningar

Testamente eller äktenskapsförord för att säkra arvet till mina barn?

2021-01-24 i Bodelning
FRÅGA |Testamente eller Äktenskapsförord??Vi är gifta sedan 2016 och bor i bostadsrätt vi har inga gemensamma barn men var och en av oss har barn sedan tidigare.Min man vill nu ta lån till sina barn som förskott på arv men jag vill inte skriva under detta lån. Han har även lån sedan tidigare.Jag vill att mina barn skall ärva efter mig hur skall jag göra?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna om arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB), bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Verken din make eller din makes barn har någon legal arvsrätt efter dig. Det är dina bröstarvingar, dina barn närmare bestämt, som enligt den legala arvsordningen kommer att ärva dig. Det kommer dock att genomföras en bodelning när du eller din make går bort. En bodelning innebär att alla gemensamma tillgångar(Giftorättsgods) delas lika, 9 kap. 1 § och 9 kap. 5 § ÄktB. Hälften av tillgångarna blir den efterlevande makens egendom och den andra halvan utgör den bortgångna makens arv. Enskild egendom delas dock inte upp, vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. En strategi för att försäkra dig om att din egendom kommer att ärvas av dina barn är att skriva äktenskapsförord där ni avtalar om att den egendom som vardera make äger skall utgöra enskild egendom i lagens mening och där med inte ingå i bodelningen. Om du gör majoriteten av din egendom till enskild egendom innebär det att du skyddar den egendomen från att ingå i bodelningen. Äktenskapsförord regleras i 7 kap 3 § ÄktB. Ni kan inte reglera direkta frågor om arv i ett äktenskapsförord, genom äktenskapsförord regleras endast vad som ska utgöra enskild egendom vid bodelning. Då dina barn redan är legala arvtagare finns det egentligen ingen anledning att skriva testamente, dock är det en enkelt genomförbar handling och kan vara bra för att förtydliga hur du vill att ditt arv skall fördelas. Behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt här. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågorVänliga hälsningar