Måste jag betala min ex-makes hyra och kan man vägra att betala räntekostnader?

2021-06-08 i Underhåll
FRÅGA |Jag är skild men bodelningen är inte klar ännu. Jag bor kvar i huset med våra barn och min ex-make vill att jag betalar för halva hans lägenhetshyra (han flyttade frivilligt). Han vill sen även kunna komma in i huset där jag bor med barnen en dag i veckan men vill inte betala räntekostnaderna för huset. Kan han göra så?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande äktenskap och bodelning återfinnes i äktenskapsbalken, vilken är den lag jag främst kommer att använda mig av för att besvara din fråga.Om en skilsmässa inte är fulländad, på grund av ex. betänketid, är reglerna om äktenskap och underhåll i äktenskapsbalken fortfarande tillämpliga. Här är en huvudregel att makarna ska leva på samma ekonomiska standard (6 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken) och till följd av detta kan det ske att ena maken får betala vissa saker för den andre. Är en skilsmässa avslutad gäller inte denna huvudregel. Däremot finns möjlighet att få underhållsbidrag under en övergångsperiod efter skilsmässan (6 kap. 7 § andra stycket äktenskapsbalken). Skulle detta vara relevant för ert fall är det i första hand ni som ska försöka komma överens om ett belopp och om detta ej är möjligt kan en domstol på yrkande av en make fastställa ett belopp.Vad gäller skyldigheten att betala hyran till en hyresrätt så tillfaller det den/de hyresgäst(er) som står på hyreskontraktet. Om ni båda står som hyresgäster innebär det att du kan ha en skyldighet att betala hyran då ansvaret är delat er emellan. Är det dock endast din ex-make som står som hyresgäst tillfaller medföljande rättigheter och skyldigheter endast honom (12 kap. jordabalken).Angående frågan om din ex-make kan nyttja huset utan att betala räntekostnader så kan jag inte svara ett enkelt ja eller nej på grund av att det finns omständigheter som jag inte har kunskap om som kan förändra svaret, men jag ska försöka ge ett generellt svar.Står du och din ex-make som låntagare båda två så har ni båda en skyldighet att se till att lån och räntekostnader betalas. Har du däremot tagit över lånet till följd av att det är du som bor i huset efter skilsmässan så är det endast du som står som gäldenär och bär därmed ansvaret att lån och ränta betalas. Att du står som ensam låntagare betyder dock inte att han går fri från betalningsskyldighet om ni er emellan har ett eget avtal om nyttjande och betalning. I sådant fall är det ett obligationsrättsligt förhållande som inte påverkas av vem som står som gäldenär i förhållande till banken. Skulle det vara så att du har rätt till betalning för räntekostnader av din ex-make till följd av ett er inbördes avtal eller för att han står som medgäldenär och han vägrar att betala så kan du ansöka om ett betalningsföreläggande genom kronofogden (lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Har du ytterligare frågor du vill få vägledning i är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vad gör en god man?

2021-03-10 i God man
FRÅGA |Hej!Jag har fått en fråga av en kompis om att vara god man för hans barn upp till dem är 18 år, om han själv skulle avlida, eftersom han bor med en sambo då de skulle skriva nått juridiskt papper antagligen testamente mellan dem.Jag är inte så insatt i det här med att vara god man så jag undrar följande:Vad förbinder jag mig till, alltså vad för ansvar tar jag på mig.Vad finns det för problem som kan uppkomma?Är väldigt tacksam för så utförligt svar som möjligt, Jag tar ju detta på stort allvar och vill ha en ökad kunskap av detta ev. åtagande.Mvh
Linn Gustafsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om god man finns i föräldrabalkens 11:e och 12:e kapitel.Till god man ska utses en person som är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig (11 kap. 12 § föräldrabalken). Vanligtvis utses en god man av tingsrätten, men om du blivit föreslagen så ska du förordnas om du uppfyller lämplighetskraven och vill åta dig uppdraget. Av förarbetena till lagen framgår att kraven förblir lika höga på en föreslagen ställföreträdares lämplighet som om det vore en okänd person utsedd av tingsrätten.Innan du utses till god man genomförs en kontroll i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa din lämplighet (11 kap. 12 § andra stycket föräldrabalken). Här kontrolleras bl.a. belastningsregister och kronofogdemyndighetens register.Uppdraget som en god man har handlar i grund och botten om att hjälpa en annan människa som på grund av försvagat hälsotillstånd, sjukdom eller ålder behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person (12 kap. 2 § föräldrabalken). Den person som har en god man är huvudmannen. En god man till skillnad från en förvaltare är en frivillig åtgärd som innebär att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga.Att bevaka huvudmannens rätt innebär att du som god man ser till att huvudmannens rättigheter upprätthålls och tillvaratas gentemot utomstående. Du agerar som god man som huvudmannens ombud och hjälper denne med att exempelvis se till att allt går rätt till då huvudmannen ska ärva pengar eller sälja/köpa bostad. Du är även den som kan behöva sköta kontakt med myndigheter och exempelvis söka bidrag eller liknande.Vad gäller att förvalta egendom kommer du som god man att förvalta eventuella tillgångar i form av pengar, aktier, fastighet m.m. Detta innefattar uppgifter som bl.a. betala räkningar, deklarera, sanera eventuella skulder och lämna fickpengar.Att sörja för personen du är god man för betyder att du ska se till att huvudmannens tillgångar används nyttigt för hen. Här ska du också se till att huvudmannen har goda levnadsvillkor i form av ett bra boende och god omvårdnad. Du kan behöva sköta kontakter med exempelvis fritidsverksamheter m.m. Du som god man behöver däremot inte göra praktiskt omhändertagande arbete som att laga mat, handla, städa eller följa med på ex. läkarbesök.I ditt fall ska du eventuellt vara god man åt ett barn. Här är det viktigt att skilja på vårdnadshavare och förmyndare. Som god man är du inte skyldig att ta hand om vårdnaden, utan har ansvar för förmyndarskapet. Förmyndarskapet innebär att du företräder barnet, då alla som är under 18 år måste ha en vuxen som företräder dem och tar vara på deras ekonomiska och juridiska rättigheter.Exempel på problem som kan uppkomma är att rättshandlingar du företar i egenskap av god man kan bli ogiltiga om personen som har god man inte samtyckt till dem. Som skydd för att inte problem ska uppstå så begränsas den gode mannens förordnande till de områden som personen behöver hjälp med, ex. betala räkningar. Går man som god man utöver det förordnandet blir rättshandlingen ogiltig. Som god man har man inte lika långtgående befogenheter som en förvaltare, vilket innebär att det finns risk att rättshandlingar blir ogiltiga om inte personen samtycker. Det finns även en regel i föräldrabalken som föreskriver att om en god man åsidosätter sina skyldigheter och orsakar skada mot den enskilde med uppsåt eller vårdslöshet, kan denne bli skadeståndsskyldig (12 kap. 14 § föräldrabalken). Som utgångspunkt är däremot inte skulder du ådrar dig i egenskap av god man dina att betala, då god man handlar åt annans räkning.För en djupare förståelse av en god mans förpliktelser kan jag rekommendera att kolla igenom föräldrabalkens 11:e och 12:e kapitel.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline. Lycka till!

Umgänge med barn som inte vill

2021-02-13 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag undrar om jag som umgängesförälder kan tvinga mitt barn att vara hos mig på min umgänges helg som jag och mitt ex är överens om. Jag vet att det är barnet som har umgängesrätten osv enligt föräldrabalkens men nu är det så att min hen (14 år) väljer att vara med sin pojk/flickvän istället för att komma till mig vi har umgänges helg en gång i månaden. Man pratar om att det ska vara för barnens bästa och jag tycker att det inte blir till barnens bästa om inte umgänget blir av//frågande pappa
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om dina och ditt barns rättigheter, vilket gör föräldrabalken tillämplig.Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet har rätt till omvårdnad och trygghet (6 kap. 2 § föräldrabalken). Därtill ska man vid bedömningen av barnets vårdnad, boende och umgänge ta hänsyn till barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man särskilt beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar, vilket är en punkt som ansetts väldigt viktig i svensk barnrätt. Detta i sig innebär att svensk rätt värdesätter att du ska ha en relation till ditt barn, då en vedertagen tro är att det ska vara bäst för barnet med en god kontakt med båda föräldrar. Ditt barn är 14 år gammal, vilket är en ålder då många barn kan ha nått en högre grad av mognad. Detta är något som spelar in vid bedömningen av barnets bästa, då hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken).Barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, men även för detta så ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § föräldrabalken).Sammanfattningsvis för ditt fall gäller alltså att ditt barns vårdnadshavare med beaktande av barnets bästa kan begära att ditt barn ska träffa dig för att upprätthålla en god kontakt. Däremot kan ni inte tvinga ert barn att umgås med dig om det är emot barnets vilja eller önskan, då ni ska ta hänsyn till barnets vilja i takt med ålder och mognad. En förälder har inte en obegränsad rätt att träffa sina barn, utan beslut om umgänge ska göras med hänsyn till ovan nämnda punkter. I och med att rätten sedan innan har beslutat om umgängesfrågan och ni har umgängesrätt, så är det därefter upp till vårdnadshavare och barn att avgöra hur umgänget mellan dig och ditt barn ska se ut.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Får jag sälja egendom efter bodelning utan att dela på vinst/förlust?

2021-05-21 i Bodelning
FRÅGA |Jag har blivit tilldelad en lägenhet vid en bodelning, kan jag sälja den nu när skillsmässan är klar utan att behöva dela vinsten/förlusten med min ex man.
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Egendom som man tilldelas vid en bodelning blir efter skilsmässan din enskilda egendom. Detta innebär att äganderätten till fullo tillfaller dig och du kan således sälja bostaden och behålla vinsten/förlusten och behålla den själv. Detta gäller givetvis under förutsättning att ni inte er emellan upprättat några avtalsvillkor om vinstdelning eller liknande.Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vad ingår vid en skilsmässa

2021-03-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru ska gå isär. Jag är ensam vårdnadshavare för barnet vi har på papper. Jag står också ensam på kontraktet och har ett sparkonto med 3000kr och en bil årsmodell 15. Har hon någon rätt i mina pengar, bil och lägenheten. Vi har varit gifta i 4 år i juni i år.
Linn Gustafsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om äktenskapsskillnad och vilken egendom som ska ingå vid en bodelning, vilket aktualiserar äktenskapsbalken (ÄktB).Jag förstår din situation som så att du och din fru ska skiljas och den egendom som du besitter är en lägenhet, en bil och bankmedel.Vid en bodelning i fall av en skilsmässa ska ert s.k. giftorättsgods ingå och därmed delas lika (10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB). Det som undantas från bodelning är er inbördes enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB ), vilket är den egendom som till följd av äktenskapsförord, gåvovillkor eller testamente är enskild. Var make har även rätt att i skälig omfattning undanta föremål som maken har uteslutande för sitt personliga bruk (10 kap. 2 § ÄktB).I vissa fall kan det finnas skäl att ifrångå huvudregeln om att giftorättsgods ska delas lika. Ett sådant fall då maken med mest giftorättsgods får behålla mer än den andra maken är om en likadelning är oskälig med hänsyn till äktenskapets längd (12 kap. 1 § ÄktB). Som riktlinje brukar man använda 5 år, men i dessa 5 år inkluderas sammanboende innan äktenskapet (sambo). Du och din fru har varit gifta i 4 år, så om inte tiden för ert sammanboende överskrider 5 år så föreligger skäl för jämkning. Detta innebär att om ert äktenskap och sammanboende varat 4 år så ska endast 4/5-delar av giftorättsgodset ingå vid en bodelning. Att tänka på i fall för jämkning av detta slag är att 5-årsregeln endast är ett riktmärke och att även andra omständigheter kan vägas in. Beroende på omständigheterna i ert äktenskap kan jämkningen bli större eller mindre. Att du har ensam vårdnad för ert gemensamma barn kan vara en sådan omständighet som kan få effekt på jämkningen.Sammanfattningsvis för din situation innebär detta att om dina bankmedel, bil eller lägenhet är enskild egendom så har din fru inte rätt till dem vid en bodelning. Däremot om allt utgör giftorättsgods så ska allt ingå vid en bodelning. I sådant fall kan giftorättsgodset via en jämkning sättas ner, så kan du få rätten till mer än hälften av giftorättsgodset.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Utgör det misshandel att ta hål i ett barns öron?

2021-02-01 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Är det olagligt om föräldrar vill ta hål i sin dotters öron men hon vill inte. Kan den som tar hål i hennes öron bli dömd för misshandel ? Kan föräldrarna det också?
Linn Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör enligt min bedömning i första hand barnrätt och därför blir föräldrabalken tillämplig. I andra hand berör den straffrätt och brottsbalken blir tillämplig.Föräldrar har ansvar för vårdnaden av sitt barn om barnet är under 18 år. Jag förutsätter i detta fall att barnet är under 18 år (6 kap. 2 § föräldrabalken). I samma paragraf regleras att föräldrar har ett ansvar för barnets personliga förhållanden. Föräldrarna har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga intressen, men de ska även ta hänsyn till barnets önskemål. Skyldigheten att ta hänsyn till barnets önskemål ökar med barnets ålder (6 kap. 11 § föräldrabalken).En viktig princip inom barnrätten är att man ska ta hänsyn till barnets bästa (6 kap. 2 a § första stycket föräldrabalken). Även här ska hänsyn tas till barnets vilja och skyldigheten ökar i takt med att barnets ålder och mognad.I svensk rätt finns inget som förbjuder salonger att pierca personer under 18 år. Däremot har Socialstyrelsen uttalat att man inte bör pierca barn under 18 år utan vårdnadshavares samtycke. Detta blir dock inte så relevant för din fråga, då det är barnets samtycke som brister.Vad gäller frågan om detta kan utgöra misshandel, blir brottsbalken tillämplig. För att misshandelsbestämmelsen i 3 kap. 5 § brottsbalken ska aktualiseras måste några objektiva och subjektiva rekvisit uppfyllas.De objektiva rekvisiten som framgår av lagbestämmelsen är att någon ska ha tillfogat någon annan kroppsskada, sjukdom, smärta eller försatt personen i vanmakt eller något annat sådant tillstånd (3 kap. 5 § brottsbalken). Har en person gjort detta så faller handlingen under bestämmelsen om misshandel.Bestämmelsens subjektiva rekvisit måste också vara uppfyllt för att en person ska kunna straffas för misshandel. Detta rekvisit innebär att personen ska ha haft uppsåt till den gärning som faller under straffbestämmelsen. Med detta menas att personen ska ha avsett att göra gärningen, insett vad det innebar eller varit likgiltig inför vad gärningen medför, exempelvis inför att personen skadade en annan person.I det aktuella fall du frågar om kan det bli problematiskt att hävda att personen som arbetar med att pierca öron skulle utfört misshandel med uppsåt, i och med att det är en del av dennes arbetsuppgift och att det inte finns något som förbjuder håltagning i öronen för barn under 18 år. För att det ska bedömas vara en misshandel av föräldrarna skulle det antagligen krävas ordentliga motsättningar från barnets sida, så håltagningen kan bedömas vara en uppsåtlig gärning som orsakat kroppsskada och smärta.SammanfattningDet korta svaret på din fråga är att det inte är olagligt att ta hål i sina barns öron, men att det sedan blir en bedömningsfråga huruvida det är olagligt i det specifika fallet. I din fråga är det alltså av vikt att veta barnets ålder för att bedöma hur man ska ta hänsyn till barnets vilja och önskningar.För att föräldrarna ska anses ha begått en misshandel mot barnet måste de objektiva och subjektiva rekvisiten vara uppfyllda, vilket skulle kunna vara svårt att styrka dels på grund av lagligheten och vanligheten att salonger piercar barn och dels om barnet är så pass liten att hon inte kan uttrycka oviljan.Har du ytterligare frågor eller mer detaljer du undrar över är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänliga hälsningar,