Har jag rätt att hålla kvar barnen från deras våldsamma pappa?

2021-11-29 i Barnrätt
FRÅGA |Hej har jag rätt att hålla mina barn kvar hemma hos mig när jag fått höra av mina barn att deras pappa är våldsam och arg ? Jag oroar mig för deras välmående och jag vågar inte släppa iväg dem dit ? Har jag rätt att hålla dom tills jag fått hjälp juridiskt ?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte skrivit något annat i din fråga så utgår jag från att ni har gemensam vårdnad om barnen. Oavsett om barnen delvis bor hos sin pappa eller inte så har barnen rätt till umgänge med sin pappa. Båda vårdnadshavarna är skyldiga att verka för att umgänge kommer till stånd (6 kap. 15 § föräldrabalken). Om en förälder motverkar att barnen får träffa den andra föräldern så gör denne sig skyldig till umgängessabotage. Detta är något domstolen ser strängt på och som kan göra att den föräldern förlorar vårdnaden i en eventuell vårdnadstvist.Om ni har gemensam vårdnad så innebär det även att du kan begå brottet egenmäktighet med barn när du håller kvar barnen så att de inte får träffa sin pappa (7 kap. 4 § brottsbalken). Brottet innebär att en person skiljer ett barn under 15 år från sin vårdnadshavare. Straffet kan bli böter eller fängelse i högst ett år. Ett undantag från straffansvar är dock om en vårdnadshavare med gemensam vårdnad skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren av beaktansvärda skäl. För detta krävs det att barnen, i den miljö de befinner sig i, riskerar att utsättas för övergrepp eller ohälsa eller annars utvecklas ogynnsamt och inte få det skydd och stöd de behöver (NJA 1983 s. 750). Detta innebär att undanhållandet av barnen måste vara till för att undanröja riskerna för barnet. Det är dock upp till domstol att bedöma om sådana omständigheter föreligger och jag rekommenderar dig därför inte att hålla kvar barnen på denna grund. Skulle du bli dömd för egenmäktighet med barn så skulle även utgöra en risk för att du skulle förlora vårdnaden i en eventuell vårdnadstvist. Sammanfattningsvis så rekommenderar jag dig inte att hålla krav dina barn. Istället rekommenderar jag dig att så snart som möjligt ta kontakt med familjerätten och få till stånd ett avtal om vårdnad alternativt väcka talan om ensam vårdnad i domstol. Om du fortsätter verka för att barnen ska få träffa sin pappa så ökar dina chanser att få behålla vårdnaden om dina barn. Med tanke på att barnen säger att deras pappa är våldsam och arg så har du goda chanser att få ensam vårdnad, förutsatt att du inte gör dig skyldig till umgängessabotage. Om du skulle hålla kvar dem så finns risken att du förlorar vårdnaden på grund av umgängessabotage. Tyvärr har du alltså ingen juridisk rätt att hålla kvar dina barn tills du fått juridisk hjälp.Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har man som far rätt att kräva faderskapstest?

2021-10-20 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag skulle vilja veta om jag som man kan kräva faderskapstest för vår nyfödde son?Jag och min sambo har inga planer på att gå isär eller i någon form av tvist. Vi fick göra ett faderskapstest för våran förstfödde efter hänvisning att vi faktiskt betalar skatt för att kunna kräva tex dessa saker.Vad säger reglerna egentligen, då man inte blir klok av att googla.Tack på förhand!
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om faderskapstest finns i föräldrabalken (FB).När ett barn föds är socialnämnden skyldiga att utreda vem som är far till barnet (2 kap. 1 § FB). Eftersom ni är sambor så kommer de ju börja med att utreda om du kan vara far till barnet. Socialnämnden inhämtar då uppgifter från modern och andra personer som kan vara relevanta för utredningen (2 kap. 4 § FB). Just i samboförhållanden anses ofta faderskapsfrågan vara så uppenbar att det inte krävs mer utredning för att fastställa faderskapet. Då ska socialnämnden ge dig som man möjlighet att bekräfta faderskapet (2 kap. 5 § FB). Socialnämnden bör dessutom verka för att en blodundersökning, alltså ett faderskapstest, görs om mannen begär det även om inget tyder på att mer än en man är aktuell som möjlig far till barnet (2 kap. 6 § FB). I denna process är det socialnämnden som står för kostnaderna av faderskapstestet.Skulle faderskapet redan vara fastställt så kan du som far inte kräva ett faderskapstest. Det är endast barnet som kan väcka en talan om fastställande av faderskap i domstol. Denna talan kan dock modern eller socialnämnden föra i barnets ställe (3 kap. 5 § FB).Skulle faderskapet redan vara fastställt och du och din sambo är överens om att göra ett faderskapstest så finns det inga regler som hindrar detta. Det finns dock inte heller några regler som ger en privatperson rätt att kräva att staten/kommunen ska stå för kostnaderna för ett faderskapstest i detta fall. Tyvärr innebär det att man som privatperson får stå för kostnaderna för faderskapstestet själv.Sammanfattningsvis kan du som man alltså kräva att ett faderskapstest görs om det sker före faderskapet är fastställt. Skulle faderskapet redan vara fastställt så kan din sambo eller socialnämnden, väcka talan i domstol om fastställande av faderskap. Skulle ni välja att göra faderskapstestet på annan väg så är det tyvärr ni som får stå för kostnaderna själva.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag kräva att det ska genomföras ett faderskapstest under graviditeten?

2021-08-05 i Faderskap
FRÅGA |Jag är gift, men är osäker på om min make är far till barnet, pga otrohet. Båda män faller inom tiden.Kan jag, enligt lag, kräva att få ett rättsgenetiskt test innan barnet föds? För att veta om jag/vi vill ha barnet.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till bestämmelser i föräldrabalken (FB).Om mamman till ett barn är gift med en man vid födseln så presumeras det att maken är far till barnet (1 kap. 1 § FB). Detta gäller dock inte om det är utrett att modern under perioden när barnet blivit till har haft samlag med någon annan och barnet kan vara den andra mannens barn (1 kap. 2 § FB). Om det finns osäkerhet kring vem som är far till barnet ska socialnämnden göra en utredning och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). Om någon av männen begär det så ska socialnämnden verka för att en blodundersökning görs för att fastställa vem som är far till barnet (2 kap. 6 § FB). Detta sker efter födseln. Under graviditeten genomförs endast faderskapstest på uppdrag av polisen eller läkare.Svaret på din fråga är därmed att du tyvärr inte kan kräva att få ett rättsgenetiskt test innan barnet föds. Ett faderskapstest kommer du inte kunna göra förrän efter barnets födsel. Skulle du välja att behålla barnet så kommer din make presumeras vara far till barnet.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Går det att säga upp faderskap och behöver man betala underhåll om barnet blir adopterat?

2021-07-26 i Faderskap
FRÅGA |Hej jag har 2 söner ena vill inte träffa mig han är född xxxxxx-xxxx men han vill bara ha underhållet av mig måste jag betala det om jag säger upp mitt faderskap. Sen den andra sonen som är född xxxxxx-xxxx han kommer jag inte träffa har ej träffad honom på länge Min lille bror som är gift med mamman han ville adoptera min son behöver jag betala något underhåll då eller hur blir det med den saken
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar hänvisa till bestämmelser i föräldrabalken (FB). Vidare kommer jag dela upp mitt svar i två delar, först om det går att säga upp sitt faderskap och sen om man behöver betala underhåll om barnet adopteras bort.Går det att säga upp sitt faderskap?Som utgångspunkt går det inte att säga upp sitt faderskap. I undantagsfall kan det dock ske om det visar sig att det är någon annan som ska räknas som far till barnet, till exempel om det visar sig att någon annan är barnets biologiska far (1 kap. 4 § FB). En talan ska då väckas om upphävande av faderskap av antingen fadern eller barnet (3 kap. 1–2 §§ FB). Faderskapet kan även upphöra om barnet blir adopterat, då blir nämligen adoptionsföräldrarna barnets nya föräldrar (4 kap. 21 § FB). Detta innebär att den tidigare fadern förlorar både alla rättigheter och skyldigheter gentemot barnet. Om du är barnets far så kan du alltså inte säga upp ditt faderskap såvida inte barnet bli adopterat av någon annan.Behöver man betala underhåll om barnet bli adopterat?Ett barns föräldrar är skyldiga att betala underhåll för barnet fram tills det barnet fyller 18 år, eller 21 år om barnet fortfarande går på gymnasiet (7 kap. 1 § FB). Om barnet adopteras kommer du emellertid inte längre räknas som barnets förälder och därmed behöver du inte längre betala underhåll för barnet. Underhållsskyldigheten övergår då till adoptivföräldern.Vad gäller i ditt fall?Eftersom du inte kan säga upp ditt faderskap så kommer du behöva fortsätta betala underhåll till din son. Enda möjligheten för dig att inte betala underhåll är om din lillebror skulle adoptera dina söner. Då kommer du inte längre vara dina söners förälder och då övergår underhållsskyldigheten till din lillebror. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får man flytta med barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

2021-10-29 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en dotter på snart 12 år, jag och pappan har varit separerade sedan hon var 2år. Vi har gemensam vårdnad, men hon bor sedan ca 3 år tillbaka hos mig då hon inte vill bo hos pappa. motiverar för att träffa pappa varannan helg, ibland går det ibland inte. Jag har bott kvar i kommunen efter då pappan inte gått med på att flytta. Dottern säger nu själv sedan en tid tillbaka att hon vill flytta till min hemkommun ( 1,5 timme bort) då hon vill vara nära morföräldrar och släkt som hon har fin kontakt med. Vi håller på med hästar och hon vill bo på gård och kunna ha hästarna nära. Vi har nu fått möjligheten att köpa en familjegård i min hemstad och vi samt dottern vill flytta dit. Men pappan säger att han bara godkänner en flytt 30 min bort. Vi har erbjudit att köra dottern varannan helg till pappan samt hämta. Vad är det som gäller? Kan vi flytta trots att pappan inte godkänt? Dottern mår som bäst då hon får vara bland hästarna, och tror att det hade varit bra för henne att ha dom utanför dörren. Hon trivs inte i skolan hon går in nu, och tror att det hade underlättat med skolbyte(pappan instämmer) . Kan tillägga att dottern har medelsvåra ADHD om det skulle påverka svaret. Tack på förhand!
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten när det gäller gemensam vårdnad är att vårdnadshavarna ska fatta alla beslut som rör barnet tillsammans (6 kap. 11 §, 6 kap. 13 § föräldrabalken). Enda undantaget då en förälder får fatta ett sådant beslut ensam är om det gäller ett beslut som inte kan skjutas upp och den andra föräldern inte kan fatta beslut till följd av sjukdom, frånvaro eller någon annan orsak (6 kap. 13 § föräldrabalken).Att flytta med barn, utanför hemkommunen, kräver därför att båda vårdnadshavarna godkänner flytten. Skulle en vårdnadshavare flytta från hemkommunen utan den andra vårdnadshavarens godkännande så kan man göra sig skyldig till umgängessabotage och egenmäktighet med barn. Umgängessabotage innebär att man förhindrar umgänget med den andra föräldern vilket kan tala för att den andra föräldern skulle få ensam vårdnad om det skulle uppstå en vårdnadstvist. Egenmäktighet med barn är straffbart och kan bland annat innebära att en vårdnadshavare flyttar på barnet från en plats till en annan utan samtycke från den andra vårdnadshavaren (7 kap. 4 § brottsbalken).När vårdnadshavarna fattar beslut gällande barnet ska dock hänsyn tas till barnets synpunkter och åsikter i takt med barnets mognad och ålder (6 kap. 11 § föräldrabalken). Eftersom er dotter är 12 år gammal så bör hennes åsikter tas hänsyn till i en liten utsträckning. Detta förändrar dock inte det faktum att båda vårdnadshavare ändå måste godkänna flytten.Sammanfattningsvis så är min rekommendation att du inte flyttar med barnet om du inte får samtycke från pappan. Istället bör du försöka komma överens med honom om något som fungerar. Ni kan även få hjälp att komma överens genom samarbetssamtal via familjerätten i kommunen om ni behöver det. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan fader som avsagt sig vårdnaden om sitt barn ansöka om gemensam vårdnad igen?

2021-09-24 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Om fadern skrev över ensam vårdnad till modern pga att fadern levde under sämre förhållanden en viss tid i livet men sedan återhämtade sej igen och blev trygg och stabil i sin tillvaro. Kan fadern då ansöka om att åter ha gemensam vårdnad igen eller är det så för gott? Mvh
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad finns i 6 kap. föräldrabalken (FB).Det finns alltid möjligheter att ändra vem som har vårdnaden av barn. Om föräldrarna är överens om att ha gemensam vårdnad så kan föräldrarna skriva ett avtal om gemensam vårdnad (6 kap. 6 § FB). Ett sådant avtal måste godkännas av socialnämnden för att vara godkänt. Skulle föräldrarna däremot inte kunna komma överens och lyckas skriva ett avtal så kan fadern istället välja att väcka talan i domstol om gemensam vårdnad (6 kap. 5 § FB). Domstolen kommer då bedöma vem som ska få vårdnaden utifrån vad som är bäst för barnet (6 kap. 2a § FB). Om domstolen skulle döma till faderns nackdel och ge vårdnaden till modern finns det ändå alltid en möjlighet att väcka talan igen.För att svara på din fråga så kan alltså fadern ansöka om att åter ha gemensam vårdnad. Detta kan han göra antingen genom att skriva ett avtal om vårdnad tillsammans med modern eller genom att väcka talan hos tingsrätten.Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Krävs båda vårdnadshavares samtycke för att barnet ska få resa?

2021-08-04 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min fd. man har delad vårdnad och min son 15 år (16 i år) vill resa till sin flickvän i Växjö. Flickvännen (15år) har rest ensam till Göteborg för att bo hos oss ett par nätter och jag har god kontakt med hennes föräldrar. Min son vill nu ta tåget själv till henne och bo där ett par nätter under sommarlovet. Hennes föräldrar har godkänt. Resan är direkttåg utan byten från Gbg till Växjö. Flickans föräldrar kommer att vara på plats och min son har ett gästrum i deras hus som han får nyttja. Jag är skild och har delad vårdnad. Min sons far godkänner inte resan. Räcker det att jag godkänner eller måste vi bägge vara överens/godkänna? Flickans föräldrar vill kontakta min sons far men han vägrar. Vad säger lagen om att en förälder godkänner en sådan resa själv, trots delad vårdnad?Vi har ingen kontakt alls idag då mina barns far bestämt sig att han inte vill ha kontakt med mig överhuvudtaget. All kommunikation går via våra ungdomar. Det är tyvärr enbart stolthet det handlar om då jag alltid varit den som sagt ja till allt han velat sedan skilsmässan 2012. Nu är barnen stora och får bestämma lite mer själva vilket han då inte godkänner och har börjat kränka barnen. Min dotter vill inte vara hos sin far och bor till 90% hos mig. Min son vågar dock inte fatta några beslut och har ständigt dåligt samvete då hans far tvingar honom till umgänge. Nu har vår 15-åring äntligen börjat få tillbaka livslusten och vill besöka sin flickvän. Tack på förhand!Anonym
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Måste båda vårdnadshavarna godkänna resan?Huvudregeln är att vårdnadshavarna ska besluta gemensamt i alla frågor som rör barnet. Barnet ska även få större inflytande i takt med barnets ålder och mognad (6 kap. 13 § föräldrabalken). Undantaget är när det gäller frågor som rör den dagliga omsorgen. Kortare resor, både inrikes och utrikes, anses ingå i den dagliga omsorgen vilket innebär att den ena föräldern ensamt kan fatta beslut om detta, så länge resan inte inkräktar på den andra förälderns umgänge. Var gränsen går mellan en kortare och längre resa är lite oklart men ett par nätter borde enligt min uppfattning utgöra en kortare resa. Men även om det skulle krävas båda vårdnadshavarnas godkännande så ska ni även ta större hänsyn till er sons vilja eftersom han är 15 år. Detta innebär att han kan ha rätt att åka på resan även om hans far motsätter sig det, eftersom hans far då inte tar hänsyn till sin sons vilja trots hans ålder.Detta innebär att du kan fatta beslut utan samtycke från din sons far så länge resan sker under tiden din son skulle ha varit hos dig. Dessutom har din sons vilja att åka på resan större tyngd än hans fars vilja om att han inte åker, eftersom han redan är 15 år och man i den åldern anses vara tillräckligt mogen för att få inflytande över sådana beslut. Därmed borde han även kunna åka på resan om det inkräktar på hans fars umgängestid. SamarbetssvårigheterNär man har gemensam vårdnad är det viktigt att föräldrarna kan samarbeta i beslut som rör barnet. Det kräver i princip att föräldrarna ska kunna ha kontakt med varandra när det gäller frågor om barnen. Att stolthet står i vägen för att ha kontakt med den andra vårdnadshavaren blir lätt ett problem då det finns en risk att barnens bästa inte kommer i första rummet. Att en vårdnadshavare tvingar ett barn till umgänge är också fel, eftersom umgängesrätten är barnets rätt till umgänge med sin förälder och inte tvärt om.Om du känner att ni har samarbetssvårigheter och att dina barns far inte vill ge barnen mer inflytande nu när de är lite äldre så skulle jag rekommendera er att ta kontakt med familjerätten i kommunen. De kan hjälpa till med medling mellan föräldrarna och eventuellt skriva ett avtal om hur vårdnaden ska bedrivas för att undvika framtida konflikter. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet

2021-07-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Mitt ex och jag har gemensam vårdnad om ett barn i nedre tonåren. Barnet bor heltid hos mig och träffar sen 3 år tillbaka enbart den andra föräldern några timmar i veckan och då endast dagtid (på barnets egen begäran efter samtal med socialsekreterare). Samarbetet har nästan aldrig fungerat men nu är det värre än någonsin. Mitt ex svarar inte när jag ringer och inte heller på sms trots att jag enbart tar kontakt gällande barnet. Vi har testat samarbetssamtal men det ledde inte till någon förbättring då exet kränkte mig inför personalen och vägrade lyssna på dem. Nu ska barnet med den andra föräldern på semester men allt jag får veta är vilken dag och tid de ska åka och vart. Inte när de kommer hem och inte heller om barnet blir skjutsat hem till mig. Jag har försökt få svar men blivit ignorerad sedan 3 månader tillbaka. Vad ska jag göra?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till föräldrabalken (FB).Vårdnadshavarnas uppgift är att bestämma i frågor som rör barnet och därför är det viktigt att båda föräldrarna kan samarbeta och komma överens i frågor som rör barnet. Eftersom ditt ex inte svarar när du försöker ta kontakt och problemen inte har löst sig efter samarbetssamtal så är min bedömning att det kan vara lämpligare med ensam vårdnad. Du skriver att ni har försökt komma överens genom samarbetssamtal men att det inte har fungerat. Därför blir nästa steg att ta det till domstol.Domstolen kommer då besluta om vad som är bäst för barnet (6 kap. 2 a § FB). Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam tittar domstolen särskilt på föräldrarnas förmåga att samarbeta kring barnet och ta gemensamma beslut (6 kap. 5 § FB). Om föräldrarna inte kan samarbeta i frågor som rör barnet så talar detta emot gemensam vårdnad. Eftersom ditt ex har svårt att samarbetssvårigheter och du anstränger dig för att ta kontakt och samarbeta så talar detta för att du kommer få vårdnaden om barnet. Ditt ex kan dock fortfarande få rätt till umgänge med barnet.Angående semestern så får ditt ex inte åka på semester med barnet själv utan ditt samtycke nu när ni har gemensam vårdnad. Ditt ex har därför en skyldighet att diskutera detta med dig för att ta gemensamma beslut om resan. Även detta talar ju för att du ska få ensam vårdnad.Tyvärr finns det inte mycket du kan göra i nuläget för att få ditt ex att samarbeta mer än att fortsätta försöka ta kontakt. Jag rekommenderar dig därför att försöka framföra till ditt ex att du kommer kräva ensam vårdnad hos domstolen om ditt ex inte samarbetar. I framtiden om du har en dom så kan du kräva verkställighet om ditt ex inte skulle följa den. Då kan ditt ex bli skyldig att betala vite och eventuellt kan det även beslutas om att polis hämtar barnet till dig om domen inte följs.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,