Får ett familjehem ändra namn på barnet som inte är deras?

2021-09-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej får ett familjehem ändra namn på barnet som inte är deras
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till lawline! lag (2016:1013) om personnamn står i 11 §: Ett barn som för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem har tagits emot av någon annan än barnets föräldrar, får byta sitt efternamn till1. ett efternamn som familjehemsföräldern eller någon av familjehemsföräldrarna bär,2. ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av efternamn som familjehemsföräldrarna bär,eller 3. ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av det efternamn som barnet bär och ett efternamn som en familjehemsförälder bär. Skatteverket beslutar. Överklagande kan ske till allmän förvaltningsdomstol, 42 §.Sammanfattningsvis får familjehem ändra barnets namn så länge familjehemmet uppfyller en av de ovan nämnda punkter.Hoppas att du fick svar på din fråga,MVH

Bouppteckningen

2021-09-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag undrar vad som händer när inte alla är med på bodelningen och inte har blivit kallad?
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du menar säkert bouppteckningen. Reglerna finns främst i ÄB 20:2, 3 och 10 §§. Om inte alla som ska kallas är med fysiskt eller genom ombud ska det fogas ett bevis om att kallelse har skett. Om det är en felaktighet som kan rättas till i efterhand, gäller ÄB 20:10, annars måste hela bouppteckningen göras om, t ex om det inte kan visas att någon som skulle kallas blivit kallad.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Jag har en farbror från

2021-05-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har en farbror från
Gabriella Zako |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Jag kan tyvärr inte svara på din fråga eftersom den är inte färdigskriven.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsningGabriella Abdulahad

Min sambo har slängt ut mig

2021-09-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Är sambo. Han har slängt ut mig från lägenheten. Har alla mina ägodelar där. Nu säger han att jag inte får komma in i lägenheten. Måste ju komma åt mina grejor. Vad gör jag?
Gabriella Zako |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Angående tillträde till bostaden: Om det är deras gemensamma bostad har din kompis tillträde. Om det däremot inte längre skulle vara deras gemensamma bostad och din kompis flyttat ut, kan den före detta sambon neka honom tillträde. Om din kompis då går in utan lov gör han sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap 6§ brottsbalken). Hur kan man gå till väga för att få sina saker? Din kompis har givetvis rätt till de saker som är hans. Enklast är att han får dem i samförstånd med sin före detta sambo. Om det alternativet inte finns, går det att vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om handräckning. Se mer här (länk till Kronofogden https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Räknas bilen som hemmets gemensamma egendom, eller enskild? Om enskild, vad krävs för att den ska räknas som det då?

2021-05-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Räknas bilen som hemmets gemensamma egendom, eller enskild? Om enskild, vad krävs för att den ska räknas som det då?
Gabriella Zako |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Det är oklart om ni är gifta eller inte men är ni gifta så regleras dessa frågor i äktenskapsbalken (ÄktB), som du hittar HÄR.Utgångspunkten är att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder enligt 1 kap. 3 § ÄktB. Äganderättsförhållandena liksom ansvaret för skulder påverkas inte av om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Det som kännetecknar det giftorättssystemet i den nordiska lagstiftningen är att äktenskapet inte påverkar en makes äganderätt till sin egendom. Å andra sidan finns den andra makens giftorättsanspråk i samma egendom som ett latent anspråk på delning av egendomens värde vid en framtida bodelning.Rättsverkan av att egendom är giftorättsgods är att den ska ingå i bodelning enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Eventuell annan egendom som någon av makarna äger är vederbörandes enskilda egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Genom äktenskapsförord kan makar enligt 7 kap. 3 § 1 st. ÄktB bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom.Bilen kan räknas som gemensam egendom genom t.ex. gemensamma köp. Huvudprincipen vid en makes förvärv av egendom är att den som faktiskt köpt och bekostat egendomen också blir dess ägare. Dold samäganderätt kan dock även föreligga. De rekvisit som fastställts i rättspraxis för att dold samäganderätt ska anses föreligga är att: (1) egendomen förvärvats i en makes eller sambos namn (den öppna ägaren) för parets gemensamma bruk, (2) den andra maken eller sambon (den dolda ägaren) underlättat eller möjliggjort köpet genom ett ekonomiskt bidrag, samt att (3) parternas avsikt är att äga egendomen tillsammans.Är ni inte gifta gäller i de flesta fall generellt sätt att den som betalar köpet också är egendomens ägare. Är ni sambos gäller reglerna om samboegendom som regleras i sambolagen (SamboL) som du hittar HÄR. Enligt 3 § SamboL utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §Sammanfattningsvis är svaret på din fråga beroende på hur köpet gick till och varför bilen har köpts och om den andra parten på något sätt bidragit till bilköpet.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsning