Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

2021-12-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och min x-man har gemensam vårdnad om våra barn. Tyvärr vill pappan varken kommunicera eller samarbeta med mig vilket ställer till det i vardagen. Vi går på samarbetssamtal hos Familjerätten men jag tycker att vi står och stampar på samma ställe och vill ha en lösning nu. Jag föreslog att vi skulle skriva ett juridiskt bindande avtal där det klart och tydligt står regler kring semestrar, högtider, aktiviteter, abonnemang, skola, vård, ekonomi osv. Dubbelriktade regler som gäller båda två. Familjerätten är på min linje men pappan säger "nej" till ett juridiskt bindande avtal. Han ser ingen fördel i det, säger han. Kan jag tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om våra barn?
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har funderingar kring om du har möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barnen. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga återfinns i Föräldrabalken (FB). Som du är inne på kan familjerätten erbjuda möjligheten att teckna juridiskt giltiga avtal avseende vårdnad, boende och umgänge. Det går alltså bra att hos familjerätten avtala om regler rörande barnen utan att behöva väcka talan om saken i domstol. Beslutet får samma verkan som en dom förutsatt att avtalet upprättats på rätt sätt. För att ett avtal som upprättats hos familjerätten ska anses vara upprättat på rätt sätt krävs dock att båda föräldrarna är överens om att beslutet ska fattas och därför att båda undertecknat beslutet. Vidare måste avtalet vara skriftligt och godkännas av socialtjänsten, 6:6 FB. Jag förstår att det måste vara frustrerande att stå och stampa på samma ställe men för att kunna teckna ett juridiskt bindande avtal krävs alltså båda vårdnadshavarnas samtycke. Det finns således ingen möjlighet att "tvinga" fram ett sådant avtal.Den enda möjligheten för dig att ensidigt kunna fatta beslut rörande barnens personliga angelägenheter är att gå vidare i ärendet genom att väcka en talan om ensam vårdnad i domstol. För att inleda en sådan process tar du kontakt med ett juridisk ombud som kan hjälpa dig vidare med ärendet.Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga och jag önskar dig all lycka till i framtiden!Mvh,

Vad kan man göra för att ensam få fatta beslut för ens barn?

2021-11-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag har en dotter med en man, vi har gemensam vårdnad men en lång historia av konflikt. Hon har hela tiden bott mest hos mig och i perioder inte haft kontakt med honom alls, då han har mått psykiskt dåligt och inte velat ha kontakt med henne. Senaste gången han kastade ut henne var i januari 2019, då träffades de inte alls på tio månader och jag gick till domstol för att begära enskild vårdnad. Där ångrade han sig och grät och domaren gick på hans linje, vi tilldömdes fortsatt gemensam vårdnad och umgänge hos honom avseende fem dagar per 14-dagarsperiod. Umgänget återupptogs men fungerade inte särskilt bra, han mådde dåligt och dottern ville inte vara där. I juni i år sade hon till honom att hon inte ville åka till honom. Han sade då att hon inte behöver vara där alls och efter det har de inte hörts en enda gång (nu är det november). Han svarar varken på hennes eller mina kontaktförsök. Nu bor hon alltså på heltid hos mig och har ingen kontakt alls med honom, samtidigt som han fortfarande har beslutanderätt över t ex skolval och passansökan. Vad gör jag? Jag vill ogärna gå till domstol igen eftersom han "vann" sist och eftersom situationen för henne, som boende hos mig på heltid, nu är lugn och skön. Jag vill inte riskera något. Samtidigt är det lite ohållbart att ha gemensam vårdnad med en person man inte har någon som helst kontakt med. Har ni ett råd att ge?
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har funderingar kring vad du kan göra för att du enskilt ska kunna fatta beslut för ditt barn. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga återfinns i Föräldrabalken (FB). Vilka beslut fattas av vårdnadshavareDet är barnets vårdnadshavare som bestämmer i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6:11 FB. Vid gemensam vårdnad, vilket är fallet i din situation, gäller att besluten ska fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna, 6:13 FB. Att utgångspunkten är att besluten ska fattas av er gemensamt innebär dock inte att alla beslut behöver fattas av er båda. Vissa beslut har du rätt att fatta själv förutsatt att besluten rör daglig omsorg. Exempel på sådana beslut är beslut av mer vardaglig karaktär som ditt barns mat, kläder, sovtider osv. Beslut om skolgång och passansökan är dock, som du är inne på, sådana beslut som en förälder inte får fatta ensamt då de anses ha mer ingripande betydelse för barnets framtid, 6:13 2 st FB. För att du ska kunna fatta alla beslut själv krävs ensam vårdnadI ditt fall verkar det vara svårt att få samtycke från den andra vårdnadshavaren vid beslut. Det som krävs för att du enskilt ska kunna fatta alla beslut utan samtycke från den andre föräldern är dessvärre att du behöver få ensam vårdnad om ditt barn. Om den gemensamma vårdnaden inte längre fungerar på grund utav att ni som vårdnadshavare inte kommer överens eller ens kan kontakta varandra har du möjlighet att väcka en ny talan om ensam vårdnad hos tingsrätten. Jag är medveten om att du inte vill väcka en ny talan och har full förståelse för detta. Men möjligheterna för dig att få ensam vårdnad är beroende av nuvarande omständigheter kring frågor såsom bland annat vårdnadshavarnas samarbetsförmåga, en vårdnadshavares olämplighet samt barnets relation till den andra föräldern. Vidare är det som alltid ska vara avgörande vid en vårdnadstvist det som är barnets bästa, 6:2 a FB. I ditt fall har omständigheterna förändrats sedan förra gången du väckte talan om ensam vårdnad. Den andre föräldern har uttryckligen medgivit sin ovilja att ha kontakt med barnet och svarar inte vid kontaktförsök. Att den andre föräldern inte svarar vid kontaktförsök gör det näst intill omöjligt för dig att kunna fatta beslut för ditt barn. Jag kan givetvis inte uttala mig om hur en domstol skulle välja att hantera en talan om enskild vårdnad i detta fall då jag vet alldeles för lite. Men att den andre vårdnadshavaren gör det omöjligt för dig att fatta beslut för ditt barn är troligen något som rätten kommer fästa vikt vid då det påverkar ditt barns rätt till en trygg uppväxt och det är trots allt barnets bästa som ska vara avgörande. Det finns därför anledning för dig att påbörja en ny process om ensam vårdnad. Det finns möjlighet att få hjälp av familjerättenSom sagt är jag medveten om att du inte vill väcka en ny talan om ensam vårdnad. Därför råder jag dig att först och främst vända dig till familjerätten. Familjerätten är en del av socialtjänsten i din kommun. Familjerätten kan erbjuda (kostnadsfria) samarbetssamtal där ni vårdnadshavare kan få hjälp att förbättra ert samarbete och komma överens i frågor rörande ert barn. På så vis slipper du ännu en domstolsprocess. Utöver samarbetssamtal kan familjerätten också erbjuda möjligheten att teckna juridisk giltiga avtal avseende vårdnad, boende och umgänge. Det går alltså bra att hos familjerätten avtala om att den ena föräldern ska få ensam vårdnad om barnet utan att behöva väcka talan om saken i domstol. Beslutet får samma verkan som en dom förutsatt att avtalet upprättats på rätt sätt. För att ett avtal som upprättats hos familjerätten om ensam vårdnad ska anses vara upprättat på rätt sätt krävs dock att båda föräldrarna är överens om att beslutet ska fattas och därför att båda undertecknat beslutet. Vidare måste avtalet vara skriftligt och godkännas av socialtjänsten, 6:6 FB. Godkännandet av socialtjänsten avgörs av vad som utgör barnets bästa. Sammantaget finns det alltså två sätt för dig att få ensam vårdnad och på så vis få ensamrätt att fatta beslut för ditt barn. Vilken av de två sätten du har möjlighet att välja är beroende av om du har den andre vårdnadshavaren samtycke eller inte. Om samtycke finns till att du ska få ensam vårdnad går det bra för er båda att tillsammans med socialtjänsten teckna ett juridisk giltigt avtal om saken hos familjerätten. Om samtycke inte föreligger behöver du dessvärre gå vidare i ärendet genom att väcka en ny talan om ensam vårdnad i domstol. För att inleda en sådan process tar du kontakt med ett juridisk ombud som kan hjälpa dig vidare med ärendet. Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga och jag önskar dig all lycka till i framtiden! Mvh,

Kan en förälder som har det bättre ekonomiskt ställt bli skyldig att betala underhållsbidrag trots delad vårdnad?

2021-10-29 i Underhåll
FRÅGA |Skillda sedan 2014. Pappan tjänar mer än mig. Vi har delad vårdnad för ett barn. Dom andra två är vuxna. Har jag rätt att kunna få underhåll? Jag kan aldrig köpa kläder till sonen. Och han har en diagnos.
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!. Jag förstår din fråga som att du undrar ifall du har rätt att få underhållsbidrag från ditt barns pappa trots att ni har delad vårdnad. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga återfinns i Föräldrabalken (FB). Föräldrar har underhållsskyldighetSom förälder har man en skyldighet att svara för underhåll av barnet utefter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga 7:1 FB. Då både du och pappan är föräldrar till ditt barn svarar ni alltså gemensamt för barnets underhåll. Barnets pappa kommer inte bli skyldig att betala underhållsbidrag till följd av 7:2 FB I det fall enbart en utav föräldrarna har vårdnaden om barnet alternativt att båda har vårdnaden men att barnet varaktigt bor hos enbart en av föräldrarna så ska den andra föräldern fullgöra denna underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, 7:2 FB. Som utgångspunkt är det alltså enbart i dessa två fallen som den ena föräldern har en skyldighet att betala underhållsbidrag. Då du inte lämnar någon uppgift om att din son enbart varaktigt bor hos dig gör jag här en antagelse att så inte är fallet. Jag tolkar det alltså som att ni både har delad vårdnad och att barnet bor hos er växelvis. Detta innebär att ingen av de två typfallen är aktuella i ditt fall. Barnets pappa har därför ingen skyldighet enligt 7:2 FB att betala underhållsbidrag. (I det fall jag gjort en felaktig tolkning och barnet varaktigt bor hos enbart dig har du rätt att få underhållsbidrag med stöd av 7:2 1 st 2 p FB). Barnet pappa kan dock bli skyldig att betala underhållsbidrag med stöd av 7:6 FBTill saken hör dock att högsta domstolen i ett rättsfall från 2013 ändå bedömt en förälder skyldig att betala underhållsbidrag trots att föräldrarna hade delad vårdnad och att barnen bodde hos dem båda växelvis. Varför domstolen kom fram till denna bedömning är för att de tog utgångspunkt i en central princip inom barnrätten. Principen lyder att barn ska ha rätt till en likartad ekonomisk standard hos båda föräldrarna. Detta innebär att ett barn har rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern kan erbjuda även under den tiden barnet bor hos den andre föräldern, NJA 2013 s.955. I ditt fall innebär principen att din son har rätt att leva utefter (ungefärligen) samma ekonomiska förutsättningar som hos pappan även den tiden han bor hos dig. Om ditt barn inte får denna möjlighet kan pappan till din son anses försumma sin skyldighet att svara för barnets underhåll enligt 7:1 FB. Detta innebär i sin tur att rätten, trots det att ni har delad vårdnad och växelvis boende, kan förelägga pappan att betala underhållsbidrag, 7:6 FB. Detta för att sonen ska få möjlighet att leva utefter den standard han är berättigad oavsett vart han bor. Mina råd Då jag inte vet så mycket om dina eller pappans ekonomiska förutsättningar är det svårt för mig att uttala mig om en talan med stöd i 7:6 FB skulle finna vinning i domstol på samma sätt som i NJA 2013 s. 955. Domstolen gör nämligen en individuell bedömning i varje enskilt fall. Det bästa vore såklart om du och din före detta kunde finna en överenskommelse och därmed slippa hamna i domstol. Om detta inte är möjligt råder jag dig att i första hand vända dig till familjerätten. Familjerätten är en del av socialtjänsten i din kommun. Familjerätten kan erbjuda (kostnadsfria) samarbetssamtal där ni får hjälp att reda ut situationen. Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga och stort lycka till i framtiden! Mvh,

Fråga om en morförälders umgängesrätt + arv från morförälder

2021-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Min exman har nu psykiskt misshandlat mig så länge och tagit ifrån mig livslusten, så jag börjar överväga att ta mitt liv. Känns som den enda utvägen för att mina barn ska få lugn och ro. Vi har barn ihop. Relationen mellan min pappa och exman har också blivit infekterad på grund av allt detta. Jag är min pappas enda barn och mina barn är hans enda barnbarn, och de betyder mycket för honom. Jag är dock rädd att om jag dör så ser mitt ex till att han inte får träffa sina barnbarn, som straff. Min pappa äger en gård (mitt och barnens uppväxthem) som sedan skulle tillfalla mig och sedan mina barn. Hur kan jag påverka att det ändå kommer bli så, att barnen får gården? Jag har skrivit testamente att den tillfaller mina barn som enskild egendom om jag dör, men hur blir det när min pappa fortfarande äger gården och jag dör? Hur kan jag påverka så att barnen får träffa sin morfar? Tacksam för svar!
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Innan jag besvarar dina frågor vill jag först och främst uttrycka min sorg och medkänsla för din situation. Du behöver dock veta att du inte är ensam och att det finns hjälp att få. Jag har full respekt för att ta ditt liv kan kännas som enda utvägen för att dina barn ska få lugn och ro men det stämmer inte. Saker och ting förändras alltid över tid och i ditt fall kommer det bara förändras till det bättre. För att saker ska kunna förbättras behöver du dock va mycket modig och söka hjälp. Det kommer vara tufft men jag lovar dig att du klarar av det. Här kommer ett gäng länkar till olika nummer du kan ringa och få hjälp. Vissa av hemsidorna erbjuder också chatt om du känner dig mer bekväm med det. Mind- självmordslinjen tel nr 90101Kvinnofridslinjen tel nr 020505050Unizon- samlingssida för kvinnojourer över hela landet. 1177- Vårdguiden tel nr 1177Kyrkans SOS 0771800650 Nu till dina frågor. Jag tolkar din första fråga som att du undrar över barnens möjlighet att ärva gården efter din far. Reglerna som blir relevanta för att besvara denna fråga återfinns i Ärvdabalken (ÄB). Din andra fråga tolkar jag som att du undrar över din möjlighet att på förhand påverka din pappas möjlighet att få umgås med dina barn i det fall du gått bort. Reglerna som är relevanta för att besvara denna fråga återfinns i Föräldrabalken (FB). Dina barn skulle ärva gården från din pappa Inom svensk arvsrätt finns det tre grupper som den avlidnes släktingar delas in i och som har rätt till arv. Grupperna kallas för arvklasser och bland dessa tre finns en viss turordning. Till den första arvsklassen hör den avlidnes barn, 2:1 ÄB. Dessa kallas för bröstarvingar och har alltså rätt att ta del av arvet först. Eftersom du är din pappas barn räknas du som bröstarvinge och kommer få ta del av arvet först. I det fall du skulle vara avliden när din pappa går bort kommer dina barn träda i ditt ställe och har därför lika stor rätt till arvet som du skulle haft. Detta innebär att dina barn skulle ärva gården av din far, 2:1 2 st ÄB Din pappas möjligheter att träffa dina barn Det finns ingen lagreglerad rättighet till umgänge Som utgångspunkt har en morförälder ingen lagreglerad rättighet att umgås med sina barnbarn. Vårdnadshavare har dock ett ansvar för att barnen så gott som möjligt ska få möjlighet att träffa personer som står barnen särskilt nära, 6:15 3 st FB. En morförälder har enligt förarbetena till lagen ansetts vara exempel på just en sådan person som står barnen nära. Talan om umgängesrätt kan enbart väckas av socialnämnden Det finns dock inga möjligheter för dig att nu på förhand få till umgänge mellan dina barn och din pappa. Inte heller kan din pappa väcka talan om att få träffa sina barnbarn utan det är istället socialnämnden som fattar beslut om att en sådan talan ska väckas 6:15 a 2 st FB. Av förarbetena till lagen framgår dock att socialnämnden har anledning att väcka talan om en förälder motsätter sig att barnen träffar den andra förälderns förälder. Särskilt om det tidigare funnits en nära och god relation mellan morföräldern och barnen och att det skulle påverka barnen negativt om den kontakten gick förlorad. Det din pappa hade kunnat göra i denna situation är att ta kontakt med socialnämnden och förklara läget vilket ger dem ett incitament att väcka en sådan umgänges talan. Hur skulle rättens beslut angående din pappas umgängesrätt se utVad rättens beslut skulle bli i en sådan talan kan såklart inte sägas såhär i förhand. Vid alla beslut som tas kring barn är det dock barnens bästa som ska vara avgörande, 6:2 a FB. Vad som utgör barnens bästa bedöms utifrån en mängd faktorer men barnens egna vilja är dock något som ska tas hänsyn till. Eftersom du beskriver att din pappa och dina barn har en fin relation är det högst troligt att barnens vilja att få träffa sin morfar och fortsätta påbygga deras fina relation kommer tas hänsyn till av rätten. Mina råd Trots att jag nu redogjort för det juridiska läget angående dina barns arv och din pappas umgängesrätt så finns det bara en sak jag vill att du ska ta med dig från detta svar. Att ta ditt liv kommer aldrig att vara din enda utväg. Det viktigaste nu är att du tar dig mod till att våga prata om din situation och söker hjälp. Jag lägger återigen en länk till sidor där sådan hjälp finns. Mind- självmordslinjen tel nr 90101Kvinnofridslinjen tel nr 020505050Unizon- samlingssida för kvinnojourer över hela landet. 1177- Vårdguiden tel nr 1177Kyrkans SOS 0771800650 Jag hoppas du känner att du fått svar på dina frågor och jag önskar dig all lycka till i framtiden. Mvh,

En fråga om möjlighet till ensam vårdnad

2021-11-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag har ensam vårdnad för mina två barn och jag är gravid nu fråga samma pappa men han bor inte här i Sverige jag undrar hur ska vi göra om faderskap jag vill behålla ensam vårdnad annars finns något papper som han kan skriva på så jag kan ta ansvar själv..?!Vi är inte gifta .. Kan vi söka på faderskap efter ett år eller med måste när barnen kommer.
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga återfinns i Föräldrabalken (FB). Av den information du ger mig tolkar jag det som att du inte är gift. Om föräldrarna till ett barn inte är gifta med varandra vid barnets födsel så blir mamman automatiskt ensam vårdnadshavare till barnet, 6:3 FB. Detta innebär att du kommer få ensam vårdnad till barnet utan att behöva skicka in något papper eller liknande. För att vårdnaden ska kunna bli gemensam krävs att ni som föräldrar gifter er, ansöker om gemensam vårdnad vid domstol eller skickar in en anmälan till skatteverket, 6:3 FB och 6:4 FB. Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga och stort grattis till graviditeten! Mvh,

Hur påverkar ett godmanskap huvudmannens föräldraskap?

2021-11-10 i God man
FRÅGA |Min dotter är gift med en man som har god man. De väntar nu barn tillsammans. Hur påverkar detta hans blivande föräldraskap? Kommer den gode mannen att ha ett ansvar även för det kommande barnet? Vad gäller juridiskt angående min dotters mans föräldraskap? Blir han vårdnadshavare i vanlig mening för det blivande barnet?
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har funderingar kring hur pass stort inflytande den gode mannen kommer ha på din dotters makes föräldraskap. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga återfinns i Föräldrabalken (FB). Vad innebär föräldraskapFör att besvara din fråga finner jag det lämpligt att inleda med att förklara vad ett föräldraskap i juridisk mening innebär. Man kan lite förenklat dela in ett föräldraskap i två delar, dels vårdnadshavarskap och förmyndarskap. Med vårdnadshavare menas det ansvar som tillkommer på en förälder att svara för barnets omvårdnad, trygghet och fostran, 6:1 FB. Då din dotter och hennes make är gifta kommer de båda bli barnets vårdnadshavare, 6:3 FB. Med förmyndare menas det ansvar som tillkommer en förälder att företräda sitt barn i rättsliga sammanhang. Då både din dotter och hennes make är barnets vårdnadshavare är huvudregeln att de båda kommer vara barnets förmyndare, 10:2 FB. Kommer godmanskapet påverka makens rätt att vara vårdnadshavare och förmyndare? Vad innebär ett godmanskap Ett godmanskap är ett uppdrag en person har som går ut på att hjälpa en huvudman (din dotters man i detta fallet) att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska intressen. För att kunna tillvarata dessa intressen består uppdraget i tre delar, 11:4 FB. Den första delen består i att bevaka huvudmannens rätt såsom t.ex. att ansöka om bidrag och insatser eller att teckna avtal. Den andra delen består i att förvalta egendom genom t.ex. att betala räkningar eller skapa en budget. Den sista delen består i att den gode mannen ska sörja för personen. Med detta menas att den gode mannen t.ex. ska se till att huvudmannen har en en meningsfull fritid och att hens medel används på bästa sätt. Ett godmanskap behöver inte innefatta alla de ovanstående delarna utan anpassas utefter huvudmannens behov. Till följd utav att uppdraget är behovsanpassat kan jag inte uttala mig kring vad godmannsåtangandet i just din dotters mans fall innefattar. Jag kan alltså inte uttala mig om vilken/ eller vilka av de tre ovannämnda delarna den gode mannen ska bistå din dotters make med då innehållet av uppdraget bestämdes under den process som genomfördes när den gode man utsågs. Det jag kan uttala mig om är däremot om godmanskapet kommer medföra några hinder för makens egna föräldraroll. Maken har kvar sin rättshandlingsförmåga Oavsett vad uppdraget innefattar har den som tilldelas en god man alltid kvar sin rättshandlingsförmåga. Med detta menas att din dotters man har kvar sin rätt att agera med rättsligt bindande verkan. Han har alltså kvar sin rätt att t.ex. genomföra köp eller teckna avtal osv. Att han har kvar sin rätt att själv agera med rättsligt bindande verkan hindrar dock inte maken från att ta hjälp av den gode mannen vid dessa handlingar. Den gode mannen har dock ingen rätt att på egen hand vidta rättshandlingar för makens räkning utan att först inhämta samtycke från denne. Detta förutsätter dock att samtycke går att inhämta från huvudmannen vilket jag utgår från att den gode mannen kan i detta fall, 11:5 FB. Denna stoppregel, alltså att den gode mannen behöver inhämta makens samtycke innan hen vidtar rättshandlingar, bygger på att godmanskap är frivilligt och att godmanskapet är till för ge stöd till huvudmannen, inte att bestämma över huvudmannen, se 11:4 FB. Applicerat på fall innebär detta att maken har rätt att vidta rättshandlingar både för sig själv och för sitt barns räkning utan inblandning från den gode mannen men det kan fortfarande finnas skäl för den gode mannen att hjälpa till då hen är tillsedd för att tillvarata makens intressen. Godmanskapet kommer inte inverka på makens rätt att vara vårdnadshavare. Utöver den kvarvarande rättshandlingsförmågan innebär godmanskapet inte någon begränsning på din dotters make rätt att vara vårdnadshavare. Till följd utav att din dotter och hennes man är gifta kommer de båda alltså att bli vårdnadshavare till barnet och därmed ansvara gemensamt för barnets personliga angelägenheter såsom att ta hand om barnets uppfostran och den dagliga omvårdnaden, 6:3 FB ihop med 6:1 FB. Detta utan någon närmare inblandning från den gode mannen eftersom en god man inte ska utföra praktiska åtgärder hos huvudmannen. Kring detta kan du läsa mer här. Godmanskapet kommer inte inverka på makens rätt att vara förmyndareInte heller medför godmanskapet några hinder från att din dotters make skulle kunna vara förmyndare till barnet eftersom ett sådant hinder enbart föreligger om maken hade haft en förvaltare, 10:1 FB. En person som har en förvaltare får nämligen inte vara förmyndare till ett barn enligt 10:1 FB men eftersom maken inte har en sådan kommer denna bestämmelse inte utgöra något hinder. Att maken har rätt att vara förmyndare hindrar dock inte maken från att ta hjälp eller rådfråga den gode mannen när det kommer de ekonomiska angelägenheterna då den gode mannen som sagt har i uppgift att tillvarata makens rättsliga och ekonomiska intressen. Sammantaget har maken kvar sin rättshandlingsförmåga och begränsas inte på något sätt. Han kommer tillsammans med din dotter bli både barnets vårdnadshavare och förmyndare. Den gode mannen har inte något ansvar för barnet utan enbart ett ansvar att bistå maken med den hjälp maken har rätt till utifrån vad som beslutats om vid godmanskapsuppdragets ingång. Vidare måste huvudmannen (om maken kan framföra sin vilja vilket jag utgår från att han kan) ha makens samtycke till de handlingar som utförs under uppdraget. Den gode mannen utför på så sätt sitt uppdrag tillsammans med maken. Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Mvh,

Hur kontaktar man Lawline för hjälp?

2021-10-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag är rädd för att jag håller på att orättvist behandlad vad gäller bouppdelning. Vem kan jag kontakta för råd ?
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga tolkar jag det som att du just nu genomgår en bodelning. En bodelning kan vara jobbigt på många plan särskilt om man känner sig orättvist behandlad. Du är alltid välkommen att kontakta Lawlines juristbyrå där våra skickliga jurister kan hjälpa dig vidare med ditt ärende. Det finns givetvis också möjlighet att skriva en fråga via frågeformuläret på samma sätt som du skrev den här frågan. Stort lycka till framöver! Mvh Jennifer