Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?

2021-10-24 i Adoption
FRÅGA |Hej!Har en fråga gällande vuxenadoption. 1) Vem av parterna är det som måste skicka in ansökan till adoption? Är det den som adopterar eller den som blir adopterad? 2) På domstolens hemsida pratas det mycket om samtyckespapper från både parterna men för allt i livet kan jag inte hitta någon form av blankett. Hur går jag tillväga här, är det något jag ska skriva ihop själv?MvhKarolina
William Nordstrand Larsson |Hej Karolina!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.AnsökanRegler om adoption finns i föräldrabalken (FB). Där stadgas att en adoptionsansökan ska göras av den som vill adoptera (4 kap. 11 § FB). Denna person kallas för sökanden. Ansökan ska lämnas till tingsrätten på den ort där den som sökanden vill adoptera bor (4 kap. 12 § FB). När ansökan lämnats in blir det tingsrättens jobb att utreda om adoptionen är möjlig att genomföra (4 kap. 13 § FB). SamtyckespapperDen som är över 12 år gammal kan inte adopteras utan att först ha lämnat samtycke (4 kap. 7 § FB). Som jag nämnde precis ovan är det domstolens jobb att utreda om adoptionen är möjlig att genomföra. Domstolen ska därför kontakta den som sökanden vill adoptera och inhämta dennes samtycke. Detta kan ske på lite olika sätt, men här har du ett exempel på en blankett som skickas ut av Varbergs tingsrätt.Istället för att vänta på att tingsrätten hör av sig är det också möjligt att bifoga en egengjord samtyckeshandling direkt till sin adoptionsansökan. Det är viktigt att det framgår vem det är som skriver under, att personen förstår vad adoption innebär samt att det inte getts eller utlovats någon ersättning på grund av adoptionen.Domstolsverket har en steg-för-steg guide på sin hemsida som du kan följa. Där finns även möjlighet att söka efter vilken domstol man ska skicka ansökan till samt kontaktuppgifter direkt till den domstolen. Guiden hittar du här.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Kan min sambo adoptera mitt barn?

2021-09-11 i Adoption
FRÅGA |Kan min sambo abortera mina barn o måste man ha pappas godkände för att det ska gå igenom
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om din sambo kan adoptera dina barn och i så fall om det krävs att barnens andra förälder godkänner det. Har jag tolkat din fråga fel är du välkommen att skicka in en ny. Det korta svaret på din fråga är att det är fullt möjligt för din sambo att adoptera dina barn men att det som huvudregel kräver den andra förälderns godkännande förutsatt att denne är vårdnadshavare. I det följande går jag mer utförligt igenom vad som gäller. Reglerna adoption återfinns i föräldrabalken (hädanefter förkortad FB)Vad krävs för adoption En sambo (eller make för den delen) får med sin partners samtycke adoptera dennes barn. (4 kap. 6 § st. 2 FB)Utöver partners samtycke krävs som huvudregel dessutom samtycke från den förälder som är vårdnadshavare. Det innebär att om dina barns pappa även är vårdnadshavare, så krävs hans samtycke för att din sambo ska kunna adoptera dina barn. (4 kap. 8 § FB)Från denna huvudregel finns emellertid undantag som innebär att något samtycke från barnets vårdnadshavare inte behövs för adoption om någon av följande punkter är uppfyllda:1. Föräldern är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande.2. Föräldern vistas på okänd ort.3. Det finns synnerliga skäl. Denna tredje punkt tar främst sikte på situationer som rör internationell adoption där det kan hända att personer inte vill delta i ett adoptionsförfarande på grund av en risk för att de drabbas av sociala konsekvenser om adoptionen blir känd.(4 kap. 8 § st. 2 FB)Har barnet fyllt 12 år krävs även samtycke från barnet självt för att din partner ska få genomföra en adoption. (4 kap. 7 § FB)Utöver dessa krav ska även nämnas att man vid fråga om adoption alltid utgår ifrån vad som är barnets bäst och att adoption ska framstå som lämpligt för barnet. Såväl barnets egna behov som lämpligheten hos personen som adopterar barnet tas i beaktning och barnet ska även få tillfälle att framföra sina egna åsikter om adoptionen. (4 kap. 1–3 § FB)Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

2021-07-31 i Adoption
FRÅGA |6 kap. 2 § föräldrabalkenOm jag som ensamstående förälder med ensam vårdnad gifter mig med någon som inte är barnets biologiska pappa, kan min blivande man då få delad vårdnad om det barnet eller adoptera det? Barnets biologiska pappa bor utomlands och har ingen kontakt i nuläget. Han har aldrig haft vårdnad då vi aldrig varit gifta och heller aldrig ansökt om delad vårdnad. Vad skulle man behöva tänka på för att ge det barnet en trygg framtid lagligt sett ifall adoption inte är möjligt?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är enbart barnets föräldrar som kan bli vårdnadshavare (6 kap. 2 § föräldrabalken). I vissa fall kan rätten förordna vårdnaden åt en eller flera så kallade särskilt förordnade vårdnadshavare. Det görs enbart när båda föräldrarna är döda eller obenägna att ta hand om barnet på grund av exempelvis missbruk. Är det möjligt för enbart en förälder att vara vårdnadshavare ska den föräldern få vårdnaden ensam (6 kap. 9 § föräldrabalken). Det är möjligt för din blivande make att adoptera ditt barn om du samtycker och är ensam vårdnadshavare (4 kap. 6, 8 §§föräldrabalken). Är barnet 12 år eller äldre krävs även barnets samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § föräldrabalken). Utöver detta krävs det att adoptionen är förenlig med barnets bästa och att en adoption i det enskilda fallet anses lämplig (4 kap. 1,2 §§ föräldrabalken). För att adoptionen ska anses lämplig ska syftet med adoptionen vara att skapa ett förhållande som finns mellan en förälder och barn, delvis den som adopterar barnet ska vilja leva och fostra barnet som om barnet vore dennes biologiska barn. Hänsyn måste även tas till den förälder som vid en adoption förlorar föräldraskapet, delvis barnets biologiska pappa. Vid en genomförd adoption kommer ni båda ses som föräldrar till barnet och båda kan därmed bli vårdnadshavare. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Krävs det samtycke från de biologiska föräldrarna vid en vuxenadoption?

2021-07-29 i Adoption
FRÅGA |Om den biologiska fadern inte går med på adoption. Dottern är 40 år och vill adopteras av mammans man. Vad händer då?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det krävs inget samtycke från de biologiska föräldrarna när den som ska adopteras är vuxen (4 kap. 8 § första stycket föräldrabalken). Däremot måste adoptionen godkännas av domstol (4 kap. 12 § föräldrabalken). Domstolen prövar om det finns någon särskild anledning till adoptionen utifrån det personliga förhållandet mellan sökanden och den som ska adopteras, samt om det är lämpligt i övrigt (4 kap. 4 första stycket § föräldrabalken). Vid bedömningen tas det hänsyn till om sökanden har uppfostrat den som ska adopteras och om relationen liknar den mellan förälder och barn (4 kap. 4 andra stycket § föräldrabalken). De biologiska föräldrarna ska ges tillfälle att yttra sig och deras inställning vägs in i helhetsbedömningen av adoptionens lämplighet (4 kap. 18 § föräldrabalken). Sammanfattningsvis saknar det betydelse att den biologiska fadern inte går med på adoptionen men hans inställning kan påverka domstolens bedömning av om adoptionen är lämplig. Du hittar hur du ansöker om adoption här. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?

2021-09-18 i Adoption
FRÅGA |Jag har ensam vårdnad på mina barn måste deras pappa godkänna för min sambo ska kunna abortera mina barn då
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om barnens biologiska pappa behöver godkänna att din sambo adopterar era barn.Ansökan om adoptionDe regler som är aktuella för din fråga återfinns i föräldrabalken, som förkortas FB.För att din sambo ska kunna adoptera dina barn behöver han skicka in en ansökan om detta till den tingsrätt som han är bokförd i (4 kap. 12 § FB).Hur går utredning av adoption till?Tingsrätten kommer efter ansökan ge uppdrag åt socialnämnden att starta en utredning gällande adoptionen (4 kap. 14 § FB). Först och främst, så kommer barnens bästa att tas störst hänsyn till i fråga om adoption (4 kap. 1 § FB). De kommer även i sin utredning ta hänsyn till vad alla inblandade tycker om saken. Du som mamma till barnen kommer att behöva godkänna adoptionen (4 kap. 8 § FB). Beroende på hur gamla barnen är, kommer även dessa att behöva lämna ett samtycke till adoption. Om barnen är 12–18 år eller äldre, behöver ett samtyckes ges av barnen (4 kap. 4 § samt 7 § FB). Barnen kommer även att få information om vad adoptionen innebär, och deras åsikter kring adoptionen kommer att tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).Du nämner att du har ensam vårdnad av barnen. Eftersom utredaren kommer behöva höra hur alla inbladade har för inställning till adoptionen, kommer även han kontaktas och höras (4 kap. 15 § FB). Tingsrätten kommer även att ge pappan möjlighet att yttra sig om adoptionen inom viss tid (4 kap. 18 § FB).Adoptionen kommer sedan bedömas utifrån alla dessa omständigheter, och därmed bedöma om adoption anses vara lämpligt eller inte (4 kap. 2 § FB). Utredaren kommer att lämna ett förslag på beslut gällande adoptionen till tingsrätten, som tingsrätten sedan också kommer ta ställning till (4 kap. 15 § 2 stycket FB).Vad innebär en adoption juridiskt sett?Om beslutet blir att barnen adopteras av din sambo, kommer din sambo träda in som förälder till barnen i stället för den biologiska pappan. Barnen kommer därmed att vara era gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Barnen står då under dig och din sambos vårdnad från det att beslutet av tingsrätten vinner laga kraft (4 kap. 22 § FB). Att en dom eller beslut har vunnit laga kraft, betyder att tiden för överklagan har gått ut.SammanfattningAnsökan om adoption ska göras till tingsrätten, som kommer att utse en utredare hos socialnämnden för att lämna in tillräckligt med underlag till tingsrätten, som sedan fattar ett beslut. Oavsett om du har ensam vårdnad om barnen, så kommer barnens biologiska pappa att kontaktas för att få yttra sig om adoptionen. Tingsrätten kommer sedan sammanställa alla omständigheter och åsikter kring adoptionen, för att sedan fatta ett beslut utifrån detta.Jag hoppas att jag har kunnat besvara din fråga. Om du har fler funderingar, tveka in på att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,Hilma

Adoption av makes barn

2021-08-31 i Adoption
FRÅGA |4 kap. 2 § föräldrabalkenJag tar ensam hand om min mans barn som han har ensam vårdnad av sedan han åkt tillbaka till sitt hemland för snart 1,5 år sedan. Han ska komma tillbaka men det drar ut på tiden. Det ena barnet har permanent uppehållstillstånd det andra är papperslösa men med pågående uppehållstillståndsansökan, båda baserade på pappans uppehållstillstånd. Biologisk mamma är i sitt hemland igen. Vi har pratat om adoption mest jag då jag är orolig för det papperslösa barnets hälsa. De äldre barnet har varit här mer än halva sitt liv och bott med mig hela tiden, det yngre barnet är fött här och bott i mitt hem hela tiden och som sagt det senaste 1,5 året har jag tagit hand om båda ensam. Kan jag dra igång adoptionsprocessen själv? Givetvis med gemensam vårdnad med min man.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En make får med sin makes samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 6 § 2 st. föräldrabalken). Förutom detta får adoptionen endast genomföras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § föräldrabalken). En adoption förutsätter som regel en påtaglig brist när det gäller föräldrarnas vilja eller förmåga att ta ansvar för sitt barn. Det förhållandet att ett barn har en nära relation till en styvförälder är i sig inte tillräckligt skäl för adoption. En allmän önskan att ge barnet möjlighet att vistas i Sverige för att barnet ska få bättre levnadsvillkor är inte heller tillräcklig. Förutom detta ska förhållandet mellan barnet och den adoptionssökanden motsvara en typisk relation som brukar finnas mellan en förälder och barn. Ett barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (4 kap. 8 § föräldrabalken). Detta betyder att en adoption kan ske utan samtycke från den föräldern som inte är vårdnadshavare. Hänsyn i adoptionsfrågan ska ändå ges till den förälderns som inte är vårdnadshavare, främst med tanke på att rätten till umgänget med den föräldern som inte har vårdnaden upphör eftersom barnet efter adoptionen anses vara adoptantens barn. Ett i princip icke existerande umgänge med den föräldern som inte har vårdnaden talar för att en adoption bör vara möjlig (jfr med NJA 1987 s. 628). Även barnets åsikt ska tillmätas betydelse i adoptionsfrågan, ju äldre barnet är desto större hänsyn tas till barnets vilja (4 kap. 3 § föräldrabalken). Har barnet fyllt 12 år måste barnet samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § föräldrabalken).Det skulle således eventuellt kunna vara möjligt för dig att adoptera barnen om din make samtycker till adoptionsprocessen. Det kommer dock göras en individuell bedömning i ditt specifika fall där utfallet kan variera, ett samtycke från vårdnadshavaren är inte ensamt avgörande i frågan. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Adoptera 18 åring

2021-07-30 i Adoption
FRÅGA |Hej min son är 18 år och vill bli adopterad av min man som han har bott tillsammans med sedan 2011. Min man har sedan 2011 försörjt min son mm. Eftersom min son är 18 år kan väl inte hans biologiska pappa hindra el stoppa honom? Min son har dessutom valt detta på egen hand det är helt och hållet hans egna beslut.
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kommer att besvaras med hjälp av föräldrabalken (FB).När ett barn adopteras inom Sverige kallas det för nationell adoption. En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § FB).Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § 1 st. FB).Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § 2 st. FB).Utöver detta krävs samtycke från den som adopteras (4 kap. 7 § FB).I ditt fallFör att din man ska kunna adoptera din son behöver han göra en ansökan till tingsrätten i den ort där din son har sin hemvist. Tingsrätten kommer då att göra en bedömning av om det finns särskild anledning till en adoption där ovan nämnda omständigheter kommer att beaktas. Eftersom din man har försörjt din son och de har bott tillsammans under några år kan det tala för att en adoption skulle gå igenom. Domstolen kommer dock att göra en bedömning i det enskilda fallet. Det krävs även att din son samtycker till adoptionen, vilket framgår av frågan att han gör. Det krävs alltså inget samtycke eller liknande från den biologiska pappan.Här hittar du hur du ansöker om adoption.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man adoptera utländska vuxna över 18 år?

2021-07-21 i Adoption
FRÅGA |Jag vill adoptera min frus vuxna dotter, X, hon har inget minne av sin biologiska far eftersom han övergav familjen när X var 3 år.X har varit asylsökande men fått avslag på asylansökan, vi anser att hon behöver bo tillsammans med sin familj eftersom hon blivit illa behandlad i sitt hemland, hon har blivit våldtagen flera gånger den andra våldtäkten som genomfördes i en fru-kidnappning som tyvärr förekommer fortfarande i hemland, det resulterade i att hon blev gravid och hon har nu en son Y som är 7 år, X och Y kom till Sverige för lite mer än 2 år sedan. Jag har ansökt hos tingsrätt att få adoptera X, tyvärr verkar Tingsrätten enbart gå på Migrationsverkets linje att X inte ska kunna får uppehållstillstånd för anknytning till familjen, X är nu 24 år och vi har haft kontakt sedan 2015. Migrationsverket säger att adoptionsansökan bara är ett sätt att kringgå lagen för att få uppehållstillstånd medan jag hävdar att det är för att hålla familjen samlad.Jag har 4 egna barn sedan tidigare förhållanden som har träffat X och dom anser också X ska kunna få bli min dotter och deras syster.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du önskar att adoptera din frus vuxna dotter och således bana väg för att hon och hennes son ska få bo tillsammans med er i Sverige För att besvara din fråga tänker jag redogöra för varför tingsrätten kräver en utredning från migrationsverket samt vilka övervägande som migrationsverket gör vid prövning. Din fråga regleras i föräldrabalk (FB). Din fråga har också blivit anonymiserad av frågebesvararen. Skälen för tingsrättens övervägandenTingsrätten har en skyldighet att vid adoptioner som rör individer utan svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd att inhämta ett yttrande från migrationsverket (4 kap. 17 § FB). Det ska även göras särskilda överväganden om man vill adoptera en individ över 18 år (4 kap. 4 § FB). Bland annat ska syftet med adoptionen vara att det den som adopterar och den som blir adopterad ska utbilda en nära relation såsom den som finns mellan förälder och barn. Det har särskilt uttalats att man vill förhindra adoptioner som sker i syfte av att underlätta för den som blir adopterad att få tillstånd att stanna i sverige (prop. 1980/81:112 s. 9 och s. 14). Vad som har uttalats genom praxis (NJA 1986 s. 604) har det etablerats höga krav för att ansökan har till syfte att befästa ett nära personligt förhållande mellan sökanden och adoptanten. I NJA 1989 s. 67 hade en svensk medborgare träffat en gambiansk pojke. Den svenska medborgare hade finansierat hans skolgång och uppehälle under många år och de hade bibehållit personlig kontakt under hela pojkens ungdom. Vid 21 års ålder ville den svenska medborgare adoptera. Högsta domstolen kom fram till att relationen mellan de två var att jämställa såsom mellan förälder och barn. HD resonerade även kring faktumet att höga krav ska ställas så att inte adoptioner utnyttjas för att underlätta för individer att få uppehållstillstånd i sverige. SlutsatsDet är ingen omöjlighet att adoptera vuxna utländska barn. Däremot så har du till att visa att er relation är att efterlikna en sådan som finns mellan förälder och barn. Det faktumet ska dessutom stå över intresset av att adoptioner inte har till syfte att underlätta processen för en individ att få uppehållstillstånd i Sverige. Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig imorgon, Torsdag, (22/07 - 2021) klockan 10.30. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid. Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga.