Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns barn?

2020-07-19 i Adoption
FRÅGA |Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns son? Hans mamma lever men vill inte ha med barnet att göra?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller frågor om adoption ser man alltid till barnets bästa (4 kap. 1 § FB) och barnet får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Det finns några viktiga kriterier som behöver uppfyllas för att du ska ha möjlighet att adoptera din pojkväns son. Det krävs att:* Du som vill adoptera är över arton år (4 kap. 5 § FB). * Du och din partner är gifta eller sambos (4 kap. 6 § st. 2 FB).* Din partner ger samtycke till adoptionen (4 kap. 6 § st. 2 FB).* Om barnet är över tolv år måste barnet själv samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § st. 1 FB). * Barnets vårdnadshavare måste samtycka till adoptionen (4 kap. 8 § FB). Är pojkens mamma vårdnadshavare måste hon därför även hon samtycka till adoptionen.Väljer ni att gå vidare med adoptionen görs ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där din partners son bor (4 kap. 12 § FB). Vänligen,

Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?

2020-07-05 i Adoption
FRÅGA |Min biologiska pappa är nyligen avliden. Han var tysk medborgare och bosatt i Tyskland. För 2 år sedan adopterades jag av min bonuspappa. Beslut av tingsrätten.Nu hör mina halvsyskon i Tyskland av sig och ber mig inte kräva ut något arv av min biologiska pappa eftersom han hade skulder.Har jag rätt i att jag inte har någon arvsrätt av varken kvarlåtenhet eller skulder?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En adoption medför vissa rättsverkningar som påverkar bland annat arvsrätten. Vid en adoption gäller att den som adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo adopterar den andra makens eller sambons barn ses dock barnet som deras gemensamma. Eftersom den som adopterats juridiskt sätt ska ses som adoptantens barn innebär det att barnet exempelvis får arvsrätt från adoptivföräldern och inte den tidigare föräldern. (4 kap. 21 § föräldrabalken). Det stämmer alltså som du skriver; du har ingen arvsrätt från din biologiska pappa om du har adopterats av en annan person. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer vid adoption av vuxen?

2020-06-30 i Adoption
FRÅGA |Jag vill bli vuxenadopterad av min styvpappa. Jag är 26 år och undrar nu om min mamma kommer förlora juridisk vårdnad eller något annat om han gör detta. de har varit sambos i 20 år och de har uppfostrat mig ihop. jag vill ju att min mamma är min mamma och min styvpappa är min pappa ( vet inte riktigt hur jag ska formulera mig)
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB). När kan adoption av vuxen ske?En vuxen person över 18 år får endast adopteras om det finns särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Utöver detta krävs även att adoptionen är lämplig. När man bedömer vad som är särskild anledning tar man särskild hänsyn till om sökanden uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § FB). Ansökan om adoption görs till tingsrätten av den som vill adoptera. Det är sedan tingsrätten som ser till att ärendet blir tillräckligt utrett och avgör om adoptionen är lämplig och ska beviljas (4 kap. 11-20 § FB)Vem kan adoptera?För att adoptera måste man vara över 18 år. Sambos får endast adoptera gemensamt, men en sambo kan adoptera den andra sambons barn om samtycke finns (4 kap. 6 § FB). Kommer min mamma förlora sin juridiska föräldraroll om min styvpappa adopterar?Som utgångspunkt ska den som adopterats ses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en sambo adopterar den andra sambons barn ska dock barnet ses som sambornas gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Om din styvpappa adopterar dig kommer du alltså ses som barn till din mamma och din styvpappa. Din mamma förlorar inte sin juridiska roll som förälder om hennes sambo skulle adoptera dig. En beviljad adoption i ditt fall skulle bland annat innebära att du får arvsrätt från din styvpappa istället för din biologiska pappa, och du behåller din arvsrätt från din mamma. Om du vill läsa mer om adoption kan du besöka Sveriges domstolars hemsida här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Om att adoptera tillbaka ett biologiskt barn i arvssyfte

2020-06-29 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min biologiska mamma fick mig när hon var 16 år. Jag adopterades då av min mormor och har således växt upp som syskon till min "mamma". Min biologiska mamma fick dock inga fler biologiska barn utan adopterade två st. från Iran respektive Pakistan. Nu vill hon adoptera tillbaka mig för att likställa mig vad gäller arvet med de andra två. Vi har väldigt nära relation alla tre och kallar oss syskon, de är således införstådda och med på det hela. Hur går vi till väga?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i 4 kap föräldrabalken (FB). Av frågan framgår inte hur gammal du är, vilket kommer att påverka omständigheterna något. Kan du adopteras?Den som är under 18 år räknas som barn i föräldrabalkens mening, och då krävs även vårdnadshavarens (i ditt fall din mormor) samtycke för adoption om inte synnerliga skäl föreligger. För någon över 18 krävs inte samtycke från vårdnadshavare (4 kap 8 § FB). Ur din fråga tolkar jag det som att mormorn inte skulle sätta sig emot adoptionen i vilket fall, och jag går därför inte vidare in på vad som kan räknas som synnerliga skäl i det fall du är yngre än 18 år.Om du är vuxen krävs särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera, samt att adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap 4 § FB). Din situation är ett typfall på vad som uppfyller kraven, så där bör inte vara några problem.Vad dina adoptivsyskon har för åsikt om adoptionen har ingen relevans. Så länge du, din biologiska mamma och din mormor är överens kan du adopteras.Hur går adoption till?Arvet kommer automatiskt att likställas med syskonens så fort adoptionen gått igenom (förutsatt att det inte finns testamente som reglerar arvet). Du kommer inte längre som bröstarvinge till din mormor, utan istället till din biologiska mamma.Ansökan görs av den som vill adoptera (din biologiska mamma) till tingsrätten i orten där adoptivbarnet (du) har sin hemvist (4 kap 11-12 §§ FB). Adoptionen kommer att utredas av rätten eller socialnämnden (4 kap 13-14 §§ FB). Ni kommer alla att få yttra er om situationen och om allt ser bra ut, vilket det borde göra utifrån dina förutsättningar, så går adoptionen igenom.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man få hjälp från Lawline med frågor kring adoption och arv?

2020-07-14 i Adoption
FRÅGA |Hej Försökte ringa er på den rådgivning ni har men kommer inte fram.Vill gärna ta reda på lite frågor kring adoption och arv. Hur kan jag nå er?Med vänlig hälsning,Jenny Mohlund
Isabelle Sewelén |Hej, Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan dels nå oss på vår telefonrådgivning, dels genom att boka tid hos en jurist som kan hjälpa dig med dina frågor. Vår telefon är bemannad måndag-fredag kl.10.00-16.00. Telefonnumret är följande: 08-533 300 04. Om du behöver hjälp just kring arv och adoption rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra kunniga jurister. Du kan boka tid direkt här:http://lawline.se/boka.Hoppas du kan få hjälp med ditt ärende utifrån information jag lämnade till dig ovan, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Hur ska man gå tillväga för att få ut handlingar om en adoption?

2020-07-03 i Adoption
FRÅGA |HejBåde min fru och jag har bestämt för oss att det genomfördes en adoption av hennes dotter men vi har förlagt dessa handlingar undrar hur får man tag i nya handlingar kanske ni kan ge ett svar om denna blev genomförd.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I mitt svar kommer jag att utgå från att det var en adoption inom Sverige (se information om adoptioner inom Sverige på Sveriges domstolars hemsida här). Om det var en internationell adoption, se information om internationella adoptioner på Sveriges domstolars hemsida här.Jag kommer att gå igenom vart man ansöker om att få adoptera, och hur du och din fru kan gå tillväga för att få information om ifall det genomfördes en adoption av dottern, och hur ni i så fall kan gå tillväga för att få ut adoptionshandlingarna. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Vart ansöker man om att adoptera?Om man ansöker om adoption inom Sverige skickar man ansökan till Tingsrätten. För att man ska få adoptera krävs ett beslut av tingsrätten. Hur kan du och din fru gå tillväga för att få information om ifall det genomfördes en adoption av dottern, och i så fall få ut handlingar om adoptionen? En ansökan om adoption skickas till tingsrätten. Ansökan ska skickas till tingsrätten där personen som man vill adoptera var folkbokförd första november föregående år, se information på Sveriges domstolars hemsida här. Om ni kommer ihåg vilken tingsrätt som kan ha fattat beslut om adoptionen rekommenderar jag att ni kontaktar denna tingsrätt, och begär att få ut en kopia av adoptionshandlingarna. När ni kontaktar tingsrätten är det bra om du och din fru har så mycket information som möjligt, exempelvis år och datum när adoptionen kan ha ägt rum, samt namn och personnummer på er och på dottern. Om tingsrätten inte har handlingarna om adoptionen bör tingsrätten hänvisa er till rätt person eller myndighet. Om tingsrätten inte kan hjälpa er rekommenderar jag att du och din fru vänder er till kommun- eller stadsarkiv. Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du och din fru kontaktar tingsrätten, och om det inte ger resultat, kommun- eller stadsarkiv. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Samtycke vid adoption av vuxna barn

2020-06-29 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja adoptera 3 st barn som r min ex. fru,s barn dom är 25år, 26år o snart 30 år kan jag göra det utan mamman eller pappans samtycke, det har hänt saker som gör att jag vill Adoptera alla 3 barnen, särskilt dom 2 flickorna, hur ska jag gå till väga, behöver veta för då kan jag göra 2 saker samtidigt, är nämligen bjuden på dop o då vill jag att dom ska få en pappa som bryr sig.
Hanna Brunnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som aktualiseras i ditt fall återfinns i 4 kap. Föräldrabalken (FB).Generella krav för adoption av vuxenAv 4 kap. 4 § FB framgår att adoption av en vuxen person enbart får ske om det finns särskild anledning till en sådan åtgärd med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den sökande och den som sökanden vill adoptera. Adoptionen måste även i övrigt vara lämplig. Vid denna bedömning beaktas särskilt om den sökande har uppfostrat den som önskas adopteras eller annars avser att bekräfta en form av familjerelation.Den som har fyllt 12 år får enbart adopteras som denne själv samtycker till det, 4 kap. 7 § FB. Enbart adoption av barn under 12 år kräver förälder/vårdnadshavares samtycke, 4 kap. 8 § FB. Däremot ges alltid föräldrar tillfälle att yttra sig om adoptionen, 4 kap. 18 § stycke 1 FB. Denna möjlighet erbjuds med hänsyn till adoptionen innebär att det rättsliga förhållandet mellan barnet och föräldern avslutas. Förälderns yttrande har därmed betydelse för helhetsbedömningen av adoptionens lämplighet. Hur stor vikt förälderns yttrande tillmäts avgörs dock utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Tillvägagångssätt för adoptionAnsökan om adoption ska göras hos tingsrätten i den stad där du bor. Ansökan ska innehålla era namn och personnummer samt vara undertecknad av dig och de du ämnar adoptera. I ansökan ska även anges varför ni vill genomföra adoptionen.När tingsrätten prövar en adoptionsansökan görs en helhetsbedömning, varmed jag inte kan uttala mig om hur utgången i just ditt fall skulle bli. Chanserna för en beviljad adoption ökar dock desto starkare relation du har med din exfrus barn. Hoppas du fick svar på dina frågor.

Bli syskon med en vän

2020-06-28 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag har sedan ung ålder haft en väldigt nära vän och vi har sett varandra som bröder hela livet och jag undrar nu om det finns något sett vi kan bli bröder i ögonen av lagen?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enda sättet för er att juridiskt sett ses som syskon är att dina föräldrar adopterar din vän eller att hans föräldrar adopterar dig. Regler om adoption finns i 4 kap. Föräldrabalken (FB).Konsekvenser av en adoptionOm en adoption skulle ske skulle det innebära att alla rättsliga band till de biologiska föräldrarna klipps. Det innebär till exempel att man inte längre ärver av de biologiska föräldrarna. Istället uppstår en arvsrätt från de adopterande föräldrarna. Förutsättningar för en adoptionFör att någon av era föräldrar ska få adoptera den andra krävs att tingsrätten anser det som "lämpligt". Denna bedömning görs utifrån relationen mellan adoptivföräldrarna och den som ska adopteras (4 kap 2 § och 4 §). Det krävs oftast att den som ska adopteras har starkare band till adoptivföräldrarna än sina biologiska föräldrar och att adoptivföräldrarna skött en stor del av uppfostran eller liknande. Om det dessutom är så att den som adopteras är över 18 år krävs ännu starkare skäl (4 kap 4 § FB).Utifrån den informationen du lämnar finns det inget som tyder på att en adoption skulle vara möjlig. Det räcker alltså inte med att du och din vän har en nära relation och att ni sett varandra som bröder. Om ni vill ärva av varandraOm ni vill ärva av varandra kan ni givetvis också upprätta ett testamente där ni anger varandra som arvtagare. Ni behöver då vara över 18 år. Viss egendom kan även testamenteras bort från 16 års ålder (9 kap 1 § Ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar