Hur påverkar en adoption släktskapet med de biologiska föräldrarna?

2020-06-25 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min sambo är uppvuxen i fosterfamilj. Nu vill hennes fosterpappa adoptera henne i vuxen ålder så det blir på riktigt. Hur påverkar juridiskt detta hennes släktrelation med sin styvsyster och biologiska mamma? Hennes biologiska pappa har gått bort och systern är på dennes sida. Den biologiska mamman är tillfrågad och är okej med adoptionen.
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En adoption innebär att de rättsliga banden till de tidigare föräldrarna upphör. Efter adoptionen kommer din sambo med andra ord inte längre betraktas som barn till sina biologiska föräldrar utan endast till sin adoptivförälder. Det innebär att din sambo tappar sin juridiska släktrelation med sin syster och mamma. (4 kap 8 § föräldrabalken – FB). Konsekvenserna av detta är att din sambo inte kommer ha arvsrätt efter sin biologiska mamma utan av sin fosterpappa istället. Jag hoppas att ni fått svar på er fråga! Vänligen,

Är jag underhållsskyldig om mitt barn adopteras av en annan?

2020-06-12 i Adoption
FRÅGA |Om jag donerar sperma till ett homosexuellt par. Och mamman föder barnet. Sedan görs en närstående adoption dill mammans partner... kan jag bli betalningsskyldig för underhåll eller dylikt då?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att utgå från föräldrabalken (FB).Det är barnets föräldrar som är underhållsskyldiga (7 kap. 1 § FB). Att vara underhållsskyldig innebär att man som förälder är ansvarig för att barnets behov tillgodoses.Om ett barn adopteras är adoptivföräldern barnets rättsliga förälder (4 kap. 21 §). Det innebär att adoptivföräldern (i det här fallet barnets mammas partner) är underhållsskyldig och inte du.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.Vänligen,

Krav för vuxenadoption

2020-05-28 i Adoption
FRÅGA |För att få adoptera en vuxen krävs det att man kan styrka en relation som är typisk för relationen föräldrar - barn? Vad är i lagens mening en typisk relation mellan barn-föräldrar?Hur länge bör man ha tagit hand om en vuxen för att tiden ska vara OK?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB).Krav på personligt förhållandeFör att adoptera en vuxen (person som fyllt 18) krävs särskild anledning. Detta med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och personen sökanden vill adoptera (4 kap. 4 § första stycket FB).När det bedöms huruvida det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat personen i fråga eller om adoptionen i övrigt anses bekräfta en relation som motsvarar relationen mellan barn och förälder. (4 kap. 4 § andra stycket FB).Exempel på situationer då vuxenadoption är möjligtVuxenadoption är möjlig när det redan föreligger en relation mellan sökanden och personen denne vill adoptera. Exempel på detta är adoption av styvbarn eller adoption av en person som på något sätt bott hos eller tagits hand om av sökanden. Det kan förefalla som så att det vuxit fram en stark relation genom kontakter och umgänge som vanligtvis förekommer i en familj. Övrig särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet kan vara att sökanden återförenas med ett barn som adopterats bort vid mycket ung ålder.Inget exakt tidskravDet finns inget exakt tidskrav på hur länge ett personligt förhållande ska ha pågått. Det är emellertid en fördel att förhållandet varat en längre tid eftersom tiden inkluderas i bedömningen.Bedömning sker med hänsyn till omständigheterna i det enskilda falletDet är svårt att ge ett uttömmande svar eftersom det görs en samlad bedömning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan man begära ut andras adoptionshandlingar?

2020-05-28 i Adoption
FRÅGA |Är adopterad, har jag rätt att söka min halvbrors adoptionshandlingar? Han adopterades av annan familj.
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!När jag besvarar din fråga så kommer jag att anta att det rör sig om en svensk adoption och inte en internationell vilket innebär att föräldrabalken är tillämpbar. Rör det sig om en internationell adoption så är det viktigt att också kolla i socialtjänstlagen som innehåller kompletterande bestämmelser.Föräldrabalken = FBOffentlighets- och sekretesslagen = OSLDu som är adopterad har rätt att få veta det av dina föräldrar så snart dem anser att det är lämpligt (4 kap. 23 § FB). Denna regel är däremot inte förenad med någon sanktion, vilket innebär att om dina föräldrar skulle välja att undanhålla informationen om att du är adopterad så följer inga konsekvenser av lag. I Sverige är huvudregeln att all den offentliga förvaltningen ska gå att granska. Detta är offentlighetsprincipen. Vissa uppgifter som är känsliga behöver däremot hållas hemliga. I socialtjänsten är huvudregeln istället sekretess när det gäller uppgifter om en persons personliga förhållanden. Men kan man visa att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående lider men av detta så kan man få ut uppgifter (26 kap. 1 § OSL). Det innebär att du kan pröva att få ut uppgifterna om din halvbror men du måste då kunna bevisa att detta inte kommer att påverka din halvbror eller någon i hans närhet negativt, då det är känsliga uppgifter. Som adopterad har du rätt att begära uppgifter om din adoption när du är myndig, om det är av betydelse för att du ska kunna få vetskap om vilka dina biologiska föräldrar är (26 kap. 8 § OSL). Det betyder att din halvbror kan begära ut sina uppgifter utan att man ser till om detta skulle resultera i att någon lider men av det. Hoppas att du fick svar på din fråga. Sammanfattningsvis så kan jag säga att om din halvbror själv begär ut uppgifterna så ska han få ut dem utan någon bedömning av om någon kan lida av det. Vill du få ut uppgifterna så måste du visa att ingen kommer att lida av att uppgifterna görs tillgängliga för dig och att de har offentliggjorts till någon som inte är den adopterade. Vänligen,

Hur gör vi när min partner ska adoptera mitt barn?

2020-06-23 i Adoption
FRÅGA |Min pojkvän ( blivande make ) vill adoptera min son. Min blivande make bor i USA och min sons pappa vill ge mig full vårdnad. Hur ska vi gå till väga?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Jag hänvisar dig till en steg-för-steg-guide för adoptionsprocessen som sveriges domstolar har gjort. En sambo eller make får adoptera sin partners barn 4:6 2 st FB om partnern samtycker. Är barnet över 12 år ska barnets samtycke också inhämtas 4:7 FB. I och med att sonens pappa är vårdnadshavare behöver hans samtycke också inhämtas om det inte finns synnerliga skäl för att det inte ska behövas 4:8 FB. Ansökan görs av den som vill adoptera hos tingsrätten på den ort där pojken bor 4:11-12 FB. En adoption ska vara lämplig, för att avgöra detta är det framförallt barnets behov och adoptivförälderns lämplighet som beaktas 4:2 FB, barnets bästa ska vara avgörande i adoptionsfrågor 4:1 FB. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Adoptera partners barn

2020-05-29 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag och min man har ett gemensamt barn och ett till på väg. Det finns också ett barn som bara är mitt som han önskar att adoptera då han varit med från start. Jag har ensam vårdnad för barnet. Hur går han tillväga för att adoptera henne? Mvh M.S
Edessa Barmousa Altun |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar kring gällande rätt avseende adoption när ett par är gifta.Möjlighet till adoptionDe grundläggande reglerna om adoption finns i 4 kap. Föräldrabalk (1949:381) (hädanefter FB). Enligt 4 kap. 1 § FB ska barnets bästa ges störst vikt, vilket innebär att man utgår från vad som nyttjar barnet och inte vårdnadshavare eller dess partners vilja. Vidare måste man vara minst 18 år för att adoptera, se 4 kap. 5 § FB. Enligt 4 kap. 6 § andra stycket FB gäller att en make eller sambo får, med sin makes eller sambos samtycke, adoptera sin makes eller sambons barn. Eftersom barnet är under 12 år behövs inte barnets samtycke enligt 4 kap. 7 § FB. Dock ska man ta hänsyn till barnets vilja i den mån det går med hänsyn till ålder och mognad. Vårdnadshavares samtyckeEtt barn får inte adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare enligt 4 kap. 8 § FB. Då du skriver att du har ensam vårdnad behövs inte den biologiska förälderns samtycke för adoption. Enligt 4 kap. 18 § FB har den biologiska föräldern rätt att yttra sig om adoptionen, om det inte är uppenbart obehövligt, om föräldern vistas på okänd ort eller om det föreligger synnerliga skäl. Huruvida någon av förutsättningarna för att din sons biologiska pappas yttrande inte ska behövas kan jag inte svara på eftersom för lite information har getts i frågan.Var vänder man sig till när man vill adoptera?För att adoptera ska man göra en ansökan om adoption vid allmän domstol, alltså den tingsrätt i den ort där ni har er hemvist enligt 4 kap. 12 § FB. Det är domstolen som tar beslut i ärendet och ansvarar för att ärendet blir tillräckligt utrett enligt 4 kap. 13 § FB. Utöver det som nämnts kan det vara bra att veta att tingsrätten som ni vänder er till kommer att inhämta ett yttrande från socialnämnden i den kommun där ni är bokförda enligt 4 kap. 14 § FB. SammanfattningDet innebär att din man har möjlighet att adoptera ditt barn och uppfostra det som sitt eget enligt 4 kap. 6 § FB. För att din man ska kunna adoptera ditt barn så måste en ansökan skickas in till tingsrätten som därefter beslutar i ärendet.

Adoption av utländsk vuxen

2020-05-28 i Adoption
FRÅGA |Kan jag som svensk medborgare adoptera en vuxen utländsk vuxen person?
Sandra Rust |Enligt 4 kap. 4 § Föräldrabalk (1949:381) (FB) får den som fyllt 18 år endast adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.Enligt Högsta domstolen finns "Särskild anledning" endast om det klart framgår att det mellan sökande och det tilltänkta adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan en förälder och dennes barn vilket framgår av NJA 1989 s67.Det huvudsakliga syftet med adoptionen får inte vara att möjliggöra eller att underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd i Sverige. För att undvika att adoption missbrukas för sådana syften ställs det höga krav på relationen för att den ska anses jämställbar med sådan som typiskt sätt föreligger mellan förälder och barn. För de fall som den tilltänkta adoptivpersonen inte är nordisk medborgare ska tingsrätten vid prövning av lämpligheten av adoptionen även inhämta yttrande från Migrationsverket enligt Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2§ 2st. Man kan alltså adoptera en vuxen utländsk person, men det ställs högre och hårdare krav för att adoptionen ska gå igenom. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Det är möjligt att adoptera sin sambos barn utan att gifta sig

2020-05-28 i Adoption
FRÅGA |Hej.Jag och min sambo har en son på snart 3 år. Jag är inte hans biologiska pappa men jag har funnits där sen han föddes och varit den som uppfostrat honom.Han har inte träffat den biologiska fadern på snart 2 år för det har aldrig funnits något intresse från faderns sida. Min sambo har nyligen fått ensam vårdnad om honom och vi funderar på om jag ska adoptera honom då jag är den enda pappan han har.Hur går en sån procedur till? Måste vi gifta oss eller kan jag adoptera honom även om vi bara är sambos utan att hon förlorar vårdnad om honom? Googlat men hittar bara otydliga och olika svar.Mvh
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni behöver inte vara gifta för att du ska kunna adoptera din sambos barn utan en sambo kan adoptera sin sambos barn (4 kap 6 § föräldrabalken). Lagen ändrades 2018 vilket skulle kunna vara varför det kommer upp olika svar när du googlar. För att du ska få adoptera din sambos barn krävs vårdnadshavarens samtycke (4 kap 8 § föräldrabalken). I och med att den biologiska pappan inte är vårdnadshavare krävs inte hans samtycke. Som förälder kommer han dock att ha rätt att yttra sig om saken (4 kap 18 § föräldrabalken). Er ansökan om adoption ska lämnas in till den tingsrätt där ni bor (4 kap 12 § föräldrabalken). Det är du som vill adoptera som ska göra ansökan (4 kap 11 § föräldrabalken). Vad som kommer bli avgörande när rätten beslutar om du får adoptera din sambos son är huruvida de anser att det är lämpligt med hänsyn till alla omständigheter. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandes lämplighet att adoptera särskilt bedömas (4 kap 2 § föräldrabalken). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar