Kan en make adoptera ensam?

2019-01-22 i Adoption
FRÅGA |Vad säger lagen avseende vuxenadoption där en make vill adoptera ett fosterbarn och där makan inte vill vara med juridiskt och adoptera pga att hon har särkullbarn?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du väder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption hittar vi i 4 kap. Föräldrabalken (FB).Av 4 kap. 6 § FB framgår att huvudregeln är att makar och sambor enbart får adoptera gemensamt. Detta innebär att en make inte ensam kan adoptera utan det krävs att även den andre maken adopterar. Undantag till detta är situationer där en make avser att adoptera den andre makens barn. Det andra undantaget är situationer där den andre maken vistas på okänd ort alternativt till följd av psykisk sjukdom eller annat liknande förhållande är förhindrad att adoptera. Det är därmed inte möjligt att maken ensam adopterar fosterbarnet om inte den andre maken avser att adoptera fosterbarnet. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Överklaga adoptionsbeslut

2018-05-10 i Adoption
FRÅGA |Min make har ansökt om att få adoptera min 7 åriga dotter som jag är ensam vårdnadshavare till. Den biologiska pappan har således fått yttra sig angående ansökan och motsätter sig adoptionen. Min make har fostrat och varit min dotters "pappa" sedan hon var 1år Han är på alla praktiska och psykologiska plan hennes pappa och hon anser honom vara hennes pappa. Hon har träffat sin biologiska pappa vid 3 tillfällen de senaste 5 åren. Han har inte förhindrats umgänge men han har inte heller visat något intresse. Han betalar inte underhåll utan påminnelse osv. Familjerätten har gjort sin utredningen och även pratat med vår dotter som uttrycker att hon vill att min make skall vara hennes pappa. Handläggaren på familjerätten anser att barnets bästa ska råda och då är frågan klar, min make bör få adoptera. Sen är det ju trots allt tingsrätten som avgör. Min fråga är vad som händer om Tingsrätten beslutar sig för att låta min make adoptera? När träder adoptionen i laga kraft och huruvida är det möjligt för biopappan att överklaga då han inte är vårdnadshavare? Och om tingsrätten inte bifaller adoptionen, kan min man då överklaga eller måste man då söka på nytt??tacksam för ert svar.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om adoption hittar vi i Föräldrabalken (FB).Ett adoptionsbeslut vinner laga kraft när överklagandetiden löpt ut, vilket är tre veckor efter att beslutet meddelats (se 52 kap. 1 § 2 stycket. Rättegångsbalken). I 4 kap. 11 § FB anges vilka som har rätt att överklaga adoptionsbeslut. Här framgår att de som har del i ärendet antingen som sökande eller genom att höras får överklaga beslutet. Föräldrar som saknar del i vårdnaden om barnet som adoptionen avser ska, trots att samtycke från denne inte krävs, höras i ärendet om det är möjligt (se 4 kap. 10 § 3 stycket FB). Både den sökande dvs i detta fall din make och den biologiska pappan ska därmed ha rätt att överklaga adoptionsbeslutet.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Adoption av sambos vuxna son

2018-11-09 i Adoption
FRÅGA |Jag och min sambo har varit ihop i över trettio år. Jag vill adoptera hennes biologiske son. Han var 16 år när vi träffades och har vi har haft en relation sedan dess. Han är således en vuxen man med egna tonåringar idag.Får jag adoptera? Hur gör jag/vi?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om adoption hittar vi i 4 kap. Föräldrabalken (FB).Den som vill söka om adoption ska göra detta hos tingsrätten i den ort där den som adoptanten vill adoptera har sin hemvist (se 4 kap. 12 § FB). Enligt 4 kap. 6 § FB kan en person med sin sambos samtycke adoptera sambons barn. Av 4 kap. 4 § framgår att personer över 18 år får adopteras om det finns särskild anledning till adoptionen. Detta med hänsyn till det personliga förhållandet mellan adoptanten och den som denne vill adoptera samt att adoptionen i övrigt ska vara lämplig. Detta innebär att en helhetsbedömning av adoptionen ska göras. Vid en bedömning om det föreligger särskild anledning anges vidare att det särskilt ska beaktas om adoptanten har uppfostrat den som denne vill adoptera eller om avsikten med adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och vuxen. Som exempel på bekräftelse av en sådan relation har i förarbetena angetts vara situationer där adoptanten under sena tonår eller i vuxen ålder varit styvförälder till den som denne vill adoptera på så sätt utvecklat en relation. För adoption av personer som är 12 år eller äldre krävs enligt 4 kap. 7 § FB även dennes samtycke till adoptionen. Eftersom det i varje enskilt fall ska ske en helhetsbedömning av den sökta adoptionen kan en inte med säkerhet säga om en adoption kommer godkännas eller inte, men utifrån vad som framgår av frågan tycks det inte finnas hinder mot en adoption av din sambos son. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Adoption av sambos barn

2018-04-09 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag har ett barn på två år som blivit uppfostrad med min fästman sedan han var fyra månader gammal. Fadern vägrar ge upp sonen men har inte träffat sonen på snart sju månader och hör inte av sig till mig när han inte kommer till bestämt umgänge. Nu till frågan är om min fästman kan få adoptera min son och hur vi kan gå tillväga. Jag har ensam vårdnad om sonen och vi har även ett gemensamt barn och vi vill inte behöva separera på barnen om något skulle hända mig.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Reglerna om adoption hittar vi i Föräldrabalken (FB).När det handlar om att adoptera barn gemensamt dvs att barnet kommer få två vårdnadshavare så gäller den rätten endast för makar. Detta innebär därmed att det endast är en make som kan adoptera den andre makens barn (förutsatt att vårdnaden inte ska övergå utan bli gemensam). För sambor finns därmed ingen rätt att adoptera den andre sambons barn (se 4 kap. 3-4 §§ FB).Vidare gäller att föräldrarnas samtycke till adoption krävs när det rör barn som inte fyllt arton år. Detta krav på samtycke gäller däremot inte från förälder som inte har någon del i vårdnaden (se 4 kap. 5 § 2 stycket FB). Detta innebär att även om din sons far, som inte är vårdnadshavare, motsätter sig adoptionen så kan den trots detta genomföras.Om det rent processuella kan kort sägas att ansökan om adoption sker hos domstol där en bedömning gällande lämpligheten i adoptionen kommer prövas (se 4 kap. 6 FB). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar