Kan min make ta över min del av vårdnaden om jag skulle gå bort?

2020-10-25 i Barnrätt
FRÅGA |Om jag skulle avlida, finns det någon möjlighet för min make (inte mina barns biologiska pappa) att kunna "ta över" min del av den delade vårdnaden jag har med deras pappa. Vi har barnen varannan vecka. Började prata om det idag och han är orolig för att aldrig få se sina bonusbarn igen om något skulle hända med mig eftersom han inte har någon juridisk rätt till dem i nuläget.
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din make kan ta över din del av vårdnaden om du skulle avlida. För att besvara detta kommer jag att använda mig av föräldrabalken (1949:381), vilken förkortas FB. Om en vårdnadshavare avliderVem eller vilka som ska ta över vårdnaden beror på vem som avlider och hur vårdnaden såg ut innan dödsfallet. Om barnen, som i ditt fall, står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör, ska den andra föräldern ensam ha vårdnaden (6 kap. 9 § 1 st. FB). Det innebär alltså att om du dör får den andra vårdnadshavaren (dina barns biologiska pappa) ensam vårdnad. Sammanfattning och rådgivningDin make kommer inte kunna ta över din del av vårdnaden om du skulle avlida. Eftersom din fråga är viktig skulle jag rekommendera dig att ta ytterligare kontakt med Lawline för att få mer kvalificerad juridisk rådgivning. Lawlines telefonrådgivningTelefon: 08-533 300 04Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Är gåva till omyndig fullbordad?

2020-10-23 i Barnrätt
FRÅGA |Min mans dotter 17 år väljer att inte bo hos oss mer. Hon har valt att bo heltid hos sin mamma sedan 8 månader tillbaka. Kläder böcker och en dator jag köpt finns kvar här. Räknas dessa som hennes egendom fortfarande? Jag anser att datorn står på mig, jag har betalat för den och den är försäkrad här samt att hon ej är myndig, då äger väl jag den ännu och kan således behålla den för syskonens bruk? Eller tänker jag fel här?
Victor Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Barns äganderättDin mans dotter är 17, och är alltså omyndig. För den som är omyndig finns det begränsningar i rätten att råda över sin egendom (9 kap. 1 § föräldrabalken). Även omyndiga har dock rättskapacitet och kan äga saker, t.ex. som de fått i gåva.Vad krävs för en giltig gåva?För att en gåva ska vara fullbordad krävs det tradition, alltså att gåvan övergått från dig till din mans dotter (2 § gåvolagen). Om gåvan inte är fullbordad har äganderätten inte gått över från dig till din mans dotter. I fallet NJA 1962 s. 669 ansåg Högsta domstolen att tradition inte hade skett när gåvan fanns i ett rum gåvogivaren hade tillgång till. Dina gåvor till din mans dotter har alltså sannolikt inte fullbordats.Sammanfattningsvis bör du fortfarande vara ägare till datorn du har köpt, då den inte kommit i din mans dotters besittning.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Rätt att neka den andre förälder barnets pass?

2020-10-20 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har ensam vårdnad om våra två barn. Nu vill fadern ha passen för att åka utomlands mitt i en pågående pandemi under höstlovet. Jag tycker det är högst opassande att ens tänka tanken att åka utomlands i rådande situation. Har jag rätt att neka fadern passen för barnen under hans umgänge?Mvh
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du anger att du har ensam vårdnad om era två barn. Ensam vårdnad innebär att du ensam bestämmer i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap.11 § FB). Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut som gäller barnet och barnets vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB).Utlandsresa med barn är en sådan angelägenhet som rör barnet. Om du utgår från barnets bästa att det inte är bra tid för utlandsresor har du rätt att invända mot resan och neka passen. Dina barn har rätt till umgänge med sin andra förälder vilket innebär att du har ett ansvar att tillgodose barnets behov av umgänge med fadern (6 kap. 15 § FB). Det kan dock inte anses vara umgängessabotage om du förbjuder dina barn att resa med deras fader om de kan umgås med sin pappa här i Sverige. På det sättet kan barnens behov till umgänge anses vara tillgodosedda.För att barnen skulle resa utomlands måste de ha vårdnadshavarens samtycke. Vissa länder kräver utöver ett giltig pass ytterligare en officiell handling som ger barnet rätt att resa med icke vårdnadshavaren. Barnets fadern måste i så fall fråga dig att underteckna en sådan handling eftersom du är ensam vårdnadshavare.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du välkommen att ställa din fråga här!Med vänliga hälsningar,

Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval

2020-10-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Lawline,Jag och min dotters mamma är separerade. Dottern är uppvuxen och har gått förskola centralt i staden som vi bor i. Vi har delad vårdnad och hon bor växelvis varannan vecka (50%) Nästa år börjar hon förskoleklass och det är dags att söka skola. Både jag och dotterns mamma har under förskoletiden bott nära förskola centralt i staden. Nu ska dem (min före detta med familj) flytta en bit utanför staden och mamman vill att dottern ska gå i skola där. Dottern är folkbokförd hos mig. Vad gäller om vi inte är överens? Har folkbokföringen någon inverkan på var dottern kommer att få gå i skola om vi ej är överens?Vänligen, Fredrik
Jasmine El Mallah |Hej Fredrik, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavarnas beslutanderätt regleras i 6:11 Föräldrabalken (FB). Bestämmelsen stadgar att vårdnadshavare både har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Däremot har det införts en erinran i andra meningen om att vårdnadshavare ska ta allt större hänsyn till barnens synpunkter och önskemål i takt med deras stigande ålder och utveckling. Bestämmelsen i 6:11 FB utgör en förutsättning för att föräldrarnas ansvar gentemot barnen i enlighet med 6:1-2 FB, ska kunna uppfyllas. Om barnet står under vårdnaden av två vårdnadshavare ska vad som sägs i 6:11 FB gälla de tillsammans, 6:13 st. 1 FB. Möjligheten för din dotters mamma att ensamt fatta beslut, är ifall du till följd av sjukdom eller annan orsak är förhindrad att fatta beslut som rör vårdnaden och som inte utan olägenhet kan uppskjutas. Här rör det sig om beslut av enklare karaktär såsom val av kläder. I ditt fall föreligger ingen sådan omständighet varför båda ert samtycke krävs. Detta till trots finns det ännu ett undantag om att din dotters mamma inte ensamt får besluta om sådant av ingripande betydelse för barnets framtid, såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det, 6:13 st. 2 FB. Det måste alltså föras en diskussion kring ifall val av skola utgör en sådan ingripande betydelse för barnens framtid som kräver bådas samtycke. Med andra ord måste man se till beslutets karaktär. Enligt lagkommentarerna till 6:13 FB är skolval ett sådant beslut av ingripande betydelse som måste tas av vårdnadshavarna tillsammans. Folkbokföringen torde således sakna betydelse. Jag presumerar även här att din dotter är väldigt ung, men det ska inte glömmas att hänsyn även ska tas till hennes synpunkter och önskemål i takt med hennes stigande ålder och utveckling. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kontakt med barnen och GDPR

2020-10-23 i Barnrätt
FRÅGA |Mitt ex har en ju kvinna. Hon bestämmer i deras hem hur våra två barn ska uppfostras. Hon tar på sig min mammaroll då barnen är där. Jag får inte höra av mig till barnen, jag får inte komma och kolla på en träning eller match under veckorna de är där. Sen så lägger hon hela tiden ut bilder på barnen, hon lägger ut mer bilder än vad jag och pappan gör tillsammans. Det känns inte okej. Hon trampar mig på tårna och försöker ta av mig mig moderskap. Bara för att jag inte är med mina barn varannan vecka så är jag mamma till dem 24/7. Ska inte barnen få höra av sig till mig om dom vill det? Jag har sagt en gång att jag vill inte att hon lägger ut bilder på barnen. Då slutade hon ett tag men nu är det hela tiden nya bilder på barnen. Dem har alltså ignorerat mitt nej som jag sa. Jag vet att hon försöker provocera mig och varför vet jag inte. Jag har sagt att det är inte okej men hon lyssnar inte.
Minela Kurjakovic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Höra av dig till barnen?Barnets bästa i fokusVid alla beslut som tas rörande vårdnad, boende och umgänge ska man se till barnets bästa (6:2a FB). Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. Ett väsentligt kriterium när det kommer till att värna om barnets bästa, är att värna om en god och nära relation mellan barnet och föräldrarna. Om ena föräldern (A) motarbetar att barnet får en god och nära relation till den andra föräldern (B), kan det resultera i att föräldern (A) ses som mindre lämpad förälder enligt rätten. I praxis kan man se att domstolen ser väldigt strängt på detta. Barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna är lagstadgat i 6:2a FB. Vårdnadens utövandeEnligt 6:13 och 6:11 FB har vårdnadshavarna en rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter. Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, vilket jag utgår ifrån att ni har, ska dessa gemensamt bestämma över frågor som rör barnet. Med andra ord föreligger en gemensam bestämmanderätt (6:13 FB). Föräldrarnas gemensamma bestämmanderätt innebär emellertid inte att just alla beslut måste tas gemensam. Vissa enklare beslut får fattas på egen hand när barnet är hos den vårdnadshavare som har barnet för tillfället. Enklare beslut kan t ex vara val av kläder, sovtider, mat och vad barnet ska göra på sin fritid. Telefonsamtal med barnen m.m.Telefonsamtal med barnen faller förmodligen under kategorin "enklare beslut". När barnet är hos fadern har han därför antagligen möjlighet att neka dig att prata i telefon med barnen. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Om du kan visa att barnen tar skada av att inte få prata i telefon med dig så ser situationen annorlunda ut. Jag skulle rådgiva dig att i första hand försöka tala med fadern om situationen med kvinnan, och hitta en lösning tillsammans som är bäst för barnen. Om ni har omfattande samarbetssvårigheter som går ut över barnen rådgiver jag dig att vända dig till kommunens familjerätt. Lägga ut bilder på andras barn?Huvudregeln är att ditt ex kvinna har upphovsrätt till de tagna bilderna och bestämmer därmed hur bilderna ska användas. Detta så länge inte bilden är av kränkande karaktär. Skydd genom GDPRDataskyddsförordningen (GDPR) ger ett starkt skydd för den personliga integriteten. En bild utgör en personuppgift som omfattas av GDPR. GDPR gäller emellertid inte om fotona tas enbart för privat bruk, t ex om man enbart har bilderna på mobilen eller i fotoalbum. Vid publicering av bilder på nätet gäller GDPR. Då krävs det att en intresseavvägning görs för att avgöra om bilderna kan läggas ut. Det som vägs är personens intresse av att publicera bilden gentemot barnets intresse av att inte bli exponerade. I och med att bilderna är på barnet anses det vara extra skyddsvärda uppgifter. Om barnet inte vill att bilderna ska publiceras då är det självklart att bilderna inte ska publiceras. Om en förälder motsätter sig att bilder på dennes bar publiceras så bör det också ha en inverkan i avvägningen. SammanfattningsvisOm ditt ex kvinna har tagit bilder på barnen är det hon som äger rätten till bilderna. Det är okej att ta bilder för privat bruk och spara de t ex i mobilen eller fotoalbumet. För det fall kvinnan vill lägga upp bilderna på exempelvis instagram eller facebook måste en intresseavvägning göras. Huruvida bilden får läggas upp beror på själva bilden, hur den sprids, i vilket sammanhang och om barnet t ex har skyddad identitet. Detta är en bedömning som måste göras i varje enskild fall. Även barnens intressen och synpunkter kan vägas in med hänsyn till barnens mognad och ålder. Vill barnen inte att bilderna ska publiceras så är det självklart att de inte ska göra det. Om en av föräldrarna motsätter sig publiceringen ska även det vägas in, särskilt om barnen är så unga att de själva inte kan förutse konsekvenserna av att exponeras. Hoppas du fick svar på dina frågor! Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem här. Med vänliga hälsningar

Ändring av vårdnad, boende och umgänge.

2020-10-22 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag är boende förälder och pappan är umgänges förälder. Jag skulle vilja flytta upp till min familj ca 80mil. Funderar på hur jag ska kunna göra detta!?Barnen skulle kunna bo kvar här om dem vill med sin pappa och åka till mig på lov osv eller om dem vill följa med. Hur går jag tillväga för att ändra beslutet. Om jag och pappan är överens. Vi vill båda barnens bästa
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att ni har gemensam vårdnad varvid barnen bor hos dig och umgås med den andra föräldern, och att ni kommit överens om att ändra på detta och du därför undrar hur du ska gå tillväga vad gäller att ändra/upphäva det tidigare beslutet.Vid gemensam vårdad ska beslut som rör barnets personliga angelägenheter tas av föräldrarna gemensamt (6:13 FB). Eftersom både du och barnens pappa redan är överens om ändringen vad gäller boendet och umgänget räcker det med att ni sinsemellan avtalar om detta skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 14 a § FB och 6 kap. 15 a § FB). Detta kommer att ersätta den tidigare överenskommelse som funnits. Om ni mot förmodan inte skulle komma överens kan du vända dig till domstolen för en ny prövning. Ifall domstolen anser att ändringen vore bättre för barnet finns det en möjlighet att de fastställer ändringen som du vill uppnå. Bra att komma ihåg här är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut kring vårdnad, boende och umgänge (6:2 a FB). Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?

2020-10-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan, min fråga är, jag och mitt ex har 50% vårdnad om våra vara var. Nu önskar hon att få full vårdnsd av barnen. Vad innebär det igentligen. Kan hon neka mig träffa banen? Jag förstår att de är på hennes vilkor då men förlorar jag allt att säga till om? Om jag ber henne att skriva under ett papper där det står att, om hon vill ha full vårdnad så behöver inte jag betala underhåll. Funkar det tex? Ja känner att om ja förlorar min del av vårdnaden så får hon allt och jag ingenting så där av att då vill jag slippa betala underhåll. Mvh kalle
Jasmine El Mallah |Hej Kalle, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag vill börja med att erinra dig om att även ifall vårdnaden hade övergått från gemensam till ensam, att du fortfarande kan ha en umgängesrätt enligt 6:15 föräldrabalken (FB). Enligt 6:15 ska barnen ha rätt till umgänge med den förälder som de inte bor med. Umgänget kan ske genom fysisk kontakt eller på annat sätt, t.ex. via telefon mm. Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnens behov av umgänge tillgodoses så långt det är möjligt. Vidare har barnens vårdnadshavare ett ansvar för att barnens behov av umgänge tillgodoses. Ifall barnen har två vårdnadshavare, men bara bor med en av dem, har den vårdnadshavararen barnen bor hos en upplysningsplikt beträffande sådant som kan främja umgänget med barnen. Detta gäller såvida inte särskilda skäl talar emot. Denna upplysningsplikt gäller även ifall du inte skulle vara vårdnadshavare. Upplysning ska således lämnas av ditt ex förutsatt att hon har vårdnaden, 6:15 st. 2 FBPraxis har visat att det betraktas som väldigt allvarligt om en boförälder motverkar umgänge med den andre. I många fall kan det indikera på att den föräldern inte borde få ensam vårdnad, sett till att man dels ska betrakta barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, 6:2 a FB (se t.ex. NJA 1989 s. 335 och RH 1999:74). En förälder som inte har vårdnaden har rätt att väcka talan om umgänge enligt 6:15 a FB. Umgänget kan fastställas av domstolen eller avtalas med socialnämnden. Avtalet ska då vara skriftligt och godkännas av socialnämnden om det är till barnets bästa enligt 6:15 a FB. Beträffande underhåll har det inte samband med vårdnad utan ditt ansvar som förälder. Huvudregeln är att ni båda i form av föräldrar ska betala underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. 7 kap 1 § stycke 1 FB. Eftersom barnen huvudsakligen hade bott hos sin mamma vid ensam vårdnad, behöver hon inte betala något underhåll sett till att hon uppfyller denna del av underhållet genom de kostnader det medför att ha barnen boende hos sig. Detta talar därför mer för att du kommer behöva betala underhållsbidrag även om de inte bor hos dig. Hur stort underhållsbidrag du ska betala till mamman kan ni komma överens om antingen genom att själva avtala om det, eller genom dom.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

2020-10-15 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Vår son ligger i tvist med sin x-fru vad gäller deras gemensamma barn. Ärendet har gått till Tingsrätten och i väntan på ev utredning/förundersökning får han inte träffa barnen. Min fråga är om vi som farmor och farfar har någon rätt att träffa våra barnbarn? Vår fd svärdotter säger att ev kan vi träffa dem hemma hos henne men vi får inte vara ensamma med dem och göra något kul tillsammans. Har vi rätt att vara med dem utan att mamman är med? Vad gäller? Vi saknar barnen så mycket.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 kap. 15 a§ st. 2 Föräldrabalken (FB) får rätten på talan av socialnämnden, besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder. Vid bedömningen av om en sådan talan ska föras ska socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära. Ni skulle således med socialnämndens hjälp kunna ange att ni önskar få en egen umgängesrätt med era barnbarn. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,