kan en förälder tvingas till drogtest?

2021-04-18 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan. Det Är så att socialen har fått in en anonym anmälan om att jag tar droger och umgås med missbrukare och att dem är oroliga för mina barn. Och ville jag skulle lämna urin prov på vårdcentralen. Detta känns väldigt kränkande. Kan dem verkligen kräva detta när dem endast fått in en anonym anmälan utan konkreta bevis? Mvh
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 2 kap. 6 § första stycket regeringsformen, RF, är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Tagande av urinprov är ett sådant ingrepp som faller in under grundlagsbestämmelsen. Skyddet mot kroppsliga ingrepp gäller endast om ingreppet är att anse som påtvingat. I sådant fall krävs alltså lagstöd för att ingreppet ska få göras. Ett ingrepp är påtvingat om det allmänna disponerar över maktmedel för att genomdriva åtgärden. Det kan också vara påtvingat om den enskildes motstånd bryts genom hot om någon sanktion. Regeln bör tolkas så att den ställer upp ett skydd också mot att en befattningshavare uppträder på ett sätt som får till följd att den enskilde med fog uppfattar sig vara tvingad att underkasta sig ingreppet. Det kan vara fråga om underförstådda eller uttryckliga påtryckningar av olika slag (se bl.a. JO 2010/11 s. 509, dnr 479-2010). En annan sak är att socialtjänsten kan komma överens med en förälder om att denna på frivillig grund ska uppvisa resultat av ett drogtest. Ett beslut som innebär tvång för den enskilde att underkasta sig ett kroppsligt ingrepp som en förutsättning för att umgänge/boende med barnen ska komma till stånd kan endast fattas om åtgärden har stöd i lag. Det finns varken i LVU eller i någon annan lagstiftning någon bestämmelse som ger socialnämnden rätt att i ett sådant här fall kräva att resultat av ett drogtest ska uppvisas. Frågan har tidigare avgjorts i flera domstolar och praxis bekräftar främst att ett umgänge inte kunde vara villkorat med drogtest. I RH 2017:24 uttalar domstolen dock att den omständigheten att en domstol inte kan besluta att en förälder ska lämna drogtest inför umgängestillfällen, innebär dock inte att ett barn ska behöva vistas i missbruksmiljöer eller umgås med en förälder som är drogpåverkad. En boendeförälder har vid grundad misstanke om att umgängesföräldern är drogpåverkad ett ansvar att neka att lämna ifrån sig barnet. En sådan bedömning hos boendeföräldern kan då i och för sig grundas på vad som överenskommits mellan föräldrarna om drogtester och uppvisande av resultat från sådana tester. Detta är emellertid frågor för föräldraskapet och inte något som domstolen har lagstöd för att ge föreskrifter om. En annan sak är att ett domstolsbeslut om umgänge kan grundas på tilltron till en sådan överenskommelse som nyss nämnts.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?

2021-04-15 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Sonen och hans flickvän väntar tillökning om några månader. De bor EJ tillsammans. Saken är att mamman inte är speciellt motiverad till att ta hand om barnet utan vill att pappan ska ha full vårdnad från födsel, Därför undrar jag hur detta går ihop rent praktiskt? De vill ha gemensam vårdnad men att pappan ska ta hand om barnet fulltid från start. Hur fungerar detta med föräldrapenning etc. Vad bör de tänka på? Vart vänder de sig? kan man fixa papper etc innan förlossning?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Fastställa faderskapet När en man och en kvinna, som är gifta, får barn tillsammans så finns det en presumtion för att det är mannen som är fader till barnet (1 kap. 1 § föräldrabalken). När mannen och kvinnan inte är gifta så måste faderskapet fastställas. Faderskapet kan fastställas både genom dom eller genom bekräftelse (1 kap. 3 § föräldrabalken). Frågan om vem som är pappan till barnet verkar vara okomplicerad i detta fall, av denna anledning är det främst bekräftelse av faderskapet som blir aktuellt (1 kap. 4 § föräldrabalken). Din son och hans flickvän ska därför skriftligen bekräfta att det är din son som är pappa till barnet. Denna bekräftelse ska även bevittnas av två personer. Bekräftelsen måste godkännas både av modern till barnet och av socialnämnden. Din son ska med andra ord vända sig till socialnämnden i kommunen de bor i. Det är möjligt att bekräfta faderskapet redan innan barnet har fötts (1 kap. 4 § 2 st. föräldrabalken). Avtala om gemensam vårdnadDu anger att barnets föräldrar ska ha gemensam vårdnad. Eftersom din son och hans flickvän inte är gifta så innebär det att mamman kommer att få ensam vårdnad när barnet föds (6 kap. 3 § föräldrabalken). Det är dock, naturligtvis, möjligt för föräldrarna att dela på vårdnaden. Föräldrarna kan få gemensam vårdnad både genom dom eller genom att föräldrarna kommer överens om detta. Återigen så verkar denna fråga vara okomplicerad då din son och hans flickvän verkar vara överens om att de ska dela på vårdnaden. Föräldrarna måste då, genom skriftligt avtal, komma överens om att vårdnaden ska vara gemensam och detta avtal måste godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § föräldrabalken). Att som förälder ha vårdnaden om ett barn innebär att föräldern har en rättighet och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga förhållanden (6 kap. 11 § föräldrabalken). Vem ska barnet bo hos?Du anger att din son ska ta hand om barnet på heltid och att din son och hans flickvän inte bor tillsammans. Även om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet så kan det vara så att barnet enbart bor hos en av föräldrarna (6 kap. 14 a § föräldrabalken). Vem som i så fall ska vara boendeförälder kan beslutas både genom dom eller genom avtal. Ett avtal om boende ska också vara skriftligt och godkänt av socialnämnden (6 kap. 14 a § 2 st. föräldrabalken). Om föräldrarna kommer överens om att barnet enbart ska bo hos en av föräldrarna så har den andra föräldern fortfarande rätt till umgänge med barnet (6 kap. 15 § föräldrabalken). Umgänge innebär helt enkelt att barnet ska ha rätt till kontakt med den andra föräldern. Hur föräldrarna väljer att dela upp vårdnaden, boendet och umgänget får de bestämma själva - så länge som de kommer överens och så länge som det är förenligt med barnets bästa. Båda föräldrarna har en underhållsskyldighet för barnet (7 kap. 1 § föräldrabalken). Om det är så föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men barnet enbart bor hos en av föräldrarna så ska den andra föräldern betala underhållsbidrag till boendeföräldern (7 kap. 2 § 1 st. 2 p. föräldrabalken). Även underhållsbidraget kan fastställas antingen genom dom eller avtal (7 kap. 2 § 2 st. föräldrabalken). FöräldrapenningDu undrar också hur det ser ut med föräldrapenning. Föräldrapenning utgör pengar som utgår från försäkringskassan när en förälder är hemma med sitt barn istället för att tex arbeta. Enligt lag så har en förälder rätt till föräldrapenning, förutsatt att föräldern är försäkrad, i samband med att barnet föds (13 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Föräldrapenning ska utgå när föräldern är föräldraledig. Din son och hans flickvän ska vända sig till försäkringskassan för att ansöka om föräldapenning. SammanfattningSammanfattningsvis så ska din son och hans flickvän främst vända sig till socialnämnden i den kommun de bor i. De bör tänka på att fastställa faderskapet, detta kan göras redan innan förlossningen. De ska även tänka på att samarbeta i så stor utsträckning som möjligt då barnets bästa är av största prioritet i alla frågor som berör vårdnad, boende och umgänge med barnet (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Med vänliga hälsningar

Kan jag hindra en vuxen person från att kontakta mitt barn?

2021-04-15 i Barnrätt
FRÅGA |Min sambo fick reda på han var pappa till ett barn efter de va fött med en tjej han hade sex med en gång som ej hördes av efter det! Det har varit fruktansvärt mycket drama kring henne gällande underhåll o allt man kan komma på, tilläggas bör kanske att min sambo valt att inte ha någon kontakt alls utan enbart skickar pengarna. Min fråga - Jag o sambon ska nu skaffa barn, jag känner mig inte alls bekväm med den kvinnan i mitt barns liv, kan man på något sätt få något kontaktförbud så hon ej har rätt att kontakt mitt barn? Jag vill även barnet ska vara tillräckligt mogen när hen får höra att det finns ett syskon o de ej ska komma från henne via internet eller att hon söker upp barnet osv!
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som vårdnadshavare har du både en rättighet och en skyldighet att bestämma i frågor som rör ditt barns personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Detta innebär dock inte att du kan förhindra en vuxen person att kontakta ditt barn. Om du på juridisk väg vill förhindra att en vuxen person kontaktar dig eller din dotter krävs mycket riktigt ett kontaktförbud. Vill du ansöka om ett kontaktförbud ska du vända dig till polisen eller åklagarmyndigheten, men det är en domstol som avgör om kontaktförbudet ska utfärdas. Möjligheterna till att få ett kontaktförbud utfärdat regleras i lagen om kontaktförbud. Kontaktförbudet innebär att en person inte längre får besöka eller ta kontakt med en annan person (1 § första stycket lagen om kontaktförbud). För att ett kontaktförbud ska utfärdas krävs dock att det finns risk för att personen i fråga kommer utsätta dig, eller i det här fallet din dotter, för brott, förfölja dig eller på annat sätt allvarligt trakassera dig (1 § andra stycket lagen om kontaktförbud). I första hand avses brott såsom misshandel eller olaga hot. Kontaktförbudet får endast meddelas om skälen för ett sådant förbud uppväger det intrång som förbudet innebär hos den vuxna personen (1 § tredje stycket lagen om kontaktförbud). Det kan även vara bra att veta att ett kontaktförbud bara meddelas för en viss tid, och högst för 1 år (4 § lagen om kontaktförbud). Det räcker alltså inte bara att du inte vill att personen ska kontakta din dotter, utan det krävs att ett reellt hot föreligger, som polis eller åklagare bedömer är så pass allvarligt att de finner anledning att göra en prövning om kontaktförbud. Har du fler frågor om kontaktförbud rekommenderar jag att du vänder dig till polisen på telefonnummer 114 14. Är du i behov av annan vägledning är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Framåtvänd bilbarnstol - oeniga vårdnadshavare

2021-04-12 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Min dotter på snart 3 år sitter i en framåtvänd bilbarnstol de veckorna hon är hos sin pappa. Jag tycker att det är för tidigt att byta till framåtsittande bilstol, eftersom hon inte ens är 3 år än. Har jag någon talan i detta som mamma? Eller måste jag acceptera att han redan har bytt stol? Mvh
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad säger lagen?Enligt 6 kap. 13 § Föräldrabalken (FB) har vårdnadshavare en gemensam rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det krävs alltså i princip gemensamma beslut. Bestämmanderätten får emellertid med vissa undantag utövas av den ena föräldern, när den andra i följd av t.ex. frånvaro är hindrad att ta del i beslut rörande någon barnets angelägenhet och sådant beslut inte kan skjutas upp utan olägenhet. En vårdnadshavare kan inte anses hindrad att ta del i beslutet, om hans mening kan inhämtas utan oskälig omgång eller tidsutdräkt som kan medföra verklig olägenhet för barnet. Ju betydelsefullare avgörandet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Angående beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid har uttryckligen föreskrivits, att de inte får fattas av endast den ena vårdnadshavaren annat än om barnets bästa uppenbarligen kräver det. Som exempel har i motiven nämnts frågor som rör barnets skolgång eller bosättning. I förarbetena till lagen uttalas att om föräldrarna inte sammanbor måste den som har barnet hos sig till stor del fatta de vardagliga besluten i fråga om vårdnaden. Detta betyder t.ex. under veckan barnet bor hos sin pappa får pappan ta enskilda beslut om barnet i fråga om exempelvis vad barnet ska ha på sig till skolan, äta osv. Vise versa gäller när barnet bor hos sin mamma. Bakåtvända bilbarnstolar Transportstyrelsen skriver på sin hemsida att barn färdas säkrast bakåtvänt till cirka fyra års åldern. En bakåtvänd stol tar emot de våldsamma krafterna och skyddar barnets känsliga huvud och hals. Små barn som åker i framåtvända barnstolar löper fem gånger högre risk att dödas eller skadas svårt, jämfört med barn i bakåtvända bilbarnstolar. Transportstyrelsen skriver att man därför ej ska vända sitt barn för tidigt. Rekommendationen är att barn sitter bakåtvända så länge som möjligt, normalt tills de är ungefär fyra år. SammanfattningVårdnadshavare har en gemensam rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, speciellt i beslut av större vikt. Ju betydelsefullare avgörandet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Att ert barn sitter säkert i en bil är otroligt viktigt, främst pga. barnets säkerhet när ni är ute och kör i trafiken. I egenskap av vårdnadshavare måste ni därför se till att välja rätt barnstol och se till att barnet sitter i det säkert under bilfärden. Du nämner att ditt barn sitter i en framåtvänd bilbarnstol veckorna hon är hos sin pappa. Utifrån transportstyrelsens rekommendationer färdas barn säkrast bakåtvänt till ca 4 års åldern. Mitt råd är att du pratar med dotterns pappa och att ni försöker komma överens. Ta t.ex. kontakt med en expert om barnbilstolar, då kommer ni med säkerhet veta vilken typ av barnbilstol ni ska ha i bilen samt om den ska sitta framåt- eller bakåtvänd. Skulle det visa sig att pappan på något sätt missköter barnets säkerhet på ett sätt som inte är förenligt med barnets bästa kan du vända dig till socialtjänsten. Hoppas du fått svar på frågan! Har du fler frågor är du välkommen att återkomma! Med vänlig hälsning

Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan

2021-04-16 i Barnrätt
FRÅGA |Är jag tvungen att stanna hos min sambo om han vägrar godkänna flyttanmälan för vårt gemensamma barn? Sambon har alkoholproblem och kan bli väldigt aggressiv, vilket innebär att jag omöjligen kan flytta utan barnet. I flera år har jag stannat hos honom för att åtminstone ha barnet under uppsikt, men nu har problemen eskalerat till en punkt där jag inte anser mig kunna garantera barnets säkerhet trots att jag själv är närvarande. Finns det verkligen ingen utväg? Vårdnaden är alltså gemensam.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så vill du veta om du kan lämna din sambo med ert barn trots att han inte godkänner flyttanmälan, och vad det finns för utvägar för dig att lämna och ta med dig ert gemensamma barn för att du inte anser att barnets säkerhet kan garanteras om barnet stannar hos din sambo. Jag kommer att gå igenom vad som gäller vid flyttanmälan och sedan gå in på vad du har för möjligheter.Regler kring flyttanmälan finns i folkbokföringslagen (FOL) och regler om vårdnad av barn finns i föräldrabalken (FB).FlyttanmälanFör att en flyttanmälan av ett barn som står under gemensam vårdnad ska bli godkänd så krävs båda vårdnadshavarnas godkännande (30 § FOL och 6 kap. 13 § FB). Detta innebär att din ansökan avvisas om din sambo inte godkänner flyttanmälan. Är barnet över 16 år har barnet dock rätt att göra anmälan själv. Om din sambo inte godkänner flyttanmälan så finns det tyvärr ingenting mer man kan göra här. Om du skulle ha ensam vårdnad om barnet så kan du dock göra flyttanmälan utan att behöva ett godkännande av din sambo.Ansök om ensam vårdnadOm en förälder vill ha ändring i vårdnaden av ett barn så kan man ansöka om detta till tingsrätten och då bestämmer de om det ska bli ensam eller gemensam vårdnad (6 kap. 5 § FB). Det går även att avtala om vårdnaden av barnet om föräldrarna kan komma överens (6 kap. 6 § FB). Oavsett vilket så ska barnets bästa alltid vara utgångspunkten i bedömningen av vem som ska ha vårdnaden (6 kap. 2 a § FB). Om det är så att en av föräldrarna gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet så att det finns en risk för bestående fara för barnets hälsa eller utveckling så ska den andra föräldern få ensam vårdnad (6 kap. 7 § FB).Jag förstår det som att det inte finns förutsättningar för er att komma överens om vårdnaden genom avtal eftersom din sambo vägrar godkänna flyttanmälan. Därmed kan du istället ansöka hos tingsrätten om att få ensam vårdnad. Tingsrätten gör då en bedömning av vem som ska få vårdnaden utifrån vad som är bäst för ert barn. Det är svårt för mig att göra en helt säker bedömning av vad tingsrätten skulle komma fram till. Men min bedömning är att din sambos alkoholproblem och att han dessutom kan bli väldigt aggressiv, samt att du känner att du inte kan garantera barnets säkerhet talar för att han brister i omsorgen och att det finns en risk för en bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Barnets bästa är inte att bo med din sambo om barnets säkerhet då inte kan garanteras. Jag skulle därför tro att du har goda möjligheter att få ensam vårdnad om barnet.Dina möjligheterDin bästa möjlighet för att kunna lämna din sambo och samtidigt se till att ditt barns säkerhet garanteras är att ansöka om ensam vårdnad om ert barn. Enligt mig så har du goda möjligheter att få denna med tanke på din sambos alkoholproblem och aggression. Om du får ensam vårdnad så behöver du inte heller få din sambos godkännande för att göra en flyttanmälan till barnet.Mitt råd är att kontakta en jurist för att få hjälp och stöd under processen. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Barns rätt till eget rum

2021-04-15 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo har 2 gemensamma bar (pojke 2 och flicka 4 år) och jag har en dotter som bor hör varannan vecka som är 9år. Vi bor just nu i en stor 4a så dom små delar rum och min 9 åring har ett eget rum. Dock så har denna lägenheten blivit för dyr så vi letar efter en billigare Med vetskapen att vi kanske måste flytta till en 3a. Dock så innebär det alla 3 barnen måste dela sovrum. Mitt ex som är pappa till de äldsta barnet säger då att lagen säger att min dotter och hennes lillebror inte får dela rum då de är av olika kön och att han då kommer ansöka om att få henne boende hos sig på heltid. Jag kan inte hitta något om någon sådan lag. Finns den lagen? Kommer han kunna ansöka om att få boende delen om hon inte får ett eget rum?
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer för tydlighetens skull dela upp din fråga i två delar, en om huruvida dina barn får dela rum eller ej, och en om det är möjligt för din dotters pappa att ansöka om att domstolen ska bestämma om er dotters boende. Det finns ingen svensk lagstiftning som säger att att barn har rätt till ett eget rum. Det är därför upp till föräldrarna att bestämma huruvida barnet ska ha ett eget rum, eller dela med föräldrar eller syskon. Att tre barn delar rum kan anses som trångbott enligt Boverkets definition av trångboddhet. Boverkets definition medför dock inga juridiska skyldigheter eller krav. Regler om barns boende hittar vi i föräldrabalken (FB). Kan inte vårdnadshavarna komma överens kan rätten besluta vem av föräldrarna barnet ska bo med, om en av vårdnadshavarna väcker talan (6 kap. 14a § första stycket FB). Inget hindrar att rätten beslutar om växelvis boende, såsom ni har det nu, om det anses vara bäst för barnet. Dock kräver växelvis boende en god samarbetsförmåga. I alla beslut om boende ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2a § första stycket FB). Vad som anses vara barnets bästa beror på omständigheterna i just ert fall. Ju äldre er dotter blir, ju mer ska rätten ta hänsyn till hennes vilja vid beslut om boende (6 kap. 2a § tredje stycket FB). Ni som föräldrar kan också själva avtala om barnets boende. Avtalet är gäller så länge det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 14a § andra stycket FB). Vill ni slippa domstolsprocess är det alltså enklast om ni kan komma överens om boendesituationen. Sammanfattningsvis finns det ingen lag som säger att dina barn inte får bo i samma rum. Din dotters pappa kan alltså inte bara på den grunden få rätt till att er dotter endast ska bo hos honom. Däremot finns inga hinder mot att han ändå väcker talan i rätten om att ändra er dotters boendeform. Enklast är det såklart om ni kan komma överens själva. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Mitt barn hjälper inte till i hemmet - vad kan jag göra?

2021-04-15 i Barnrätt
FRÅGA |Hej min dotter är 20 år jobbar 100 % vägrar betala ngt hemma eller hjälpa med hemsyslor. Hon även förväntar sig att maten ska vara färdig när hon kommer hem + att alla hygien artiklar ska köpas av mig. Hon respekterar mig 0, kommer och går som hon vill. Vad gör jag ? Kan jag kräva på ngt lagligt sett att hon betalar åtminstone hemma. Inte för att man inte klarar sig ekonomisk utan för att kunna lära henne att allting är inte bara grattis. Med vänlig hälsning
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som förälder har man en underhållsskyldighet (7 kap. 1 § föräldrabalken). Detta innebär att en förälder, utifrån barnets behov och förälderns ekonomiska förmåga, ska finansiera barnets underhåll. Föräldrarna har en underhållsskyldighet fram till att barnet fyller 18 år (7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken). Skyldigheten för underhåll kan dock förlängas om det skulle vara så att barnet går i gymnasiet eller grundskola, även efter att barnet fyllt 18 år. Underhållsskyldigheten faller alltid bort när barnet fyller 21 år. Eftersom du skriver att din dotter arbetar så omfattas ni inte av den förlängda underhållsskyldigheten. Med andra ord så har du som förälder inte längre en skyldighet att sörja för din dotters underhåll. Det är inte närmare reglerat i lag hur man ska fördela kostnaderna i hemmet, det råder avtalsfrihet för er båda. Ni kan således själva komma överens om en eventuell hyra som ska utgå. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Med vänliga hälsningar

Kan jag hindra mitt barn från att träffa en viss person?

2021-04-12 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en fundering, kan jag som förälder neka mitt barn att träffa mitt ex? Tillägga att det inte är barnets andra vårdnadshavare. Och den personen är inte bra för barnet, då den sitter och berätta öppet för barnet att den vill se dennes andra förälder död. Hur går man tillväga för att få hjälp med allt sånt?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vårdnadshavarens ansvarSom vårdnadshavare har du både en rättighet och en skyldighet att påverka barnets personliga angelägenheter. Bedömningen av hur stort inflytande en vårdnadshavare får ha över barnets personliga angelägenheter beror på barnets ålder och mognad (6 kap. 11 § föräldrabalken). KontaktförbudFör att hindra en vuxen person från att träffa ditt barn skulle ett kontaktförbud kunna meddelas. Ett kontaktförbud skulle innebära att den vuxna personen inte får kontakta eller besöka barnet (1 § lagen om kontaktförbud). För att ett kontaktförbud ska kunna meddelas så krävs det för det första att det finns särskilda omständigheter som innebär en risk för att ditt barn ska utsättas för brott, förföljas eller allvarligt trakasseras av den vuxna personen (1 § 2 st. lagen om kontaktförbud). När ett kontaktförbud eventuellt ska meddelas så måste en bedömning göras av om kontaktförbudet står i rimlig proportion till det intrång som kontaktförbudet kommer att innebära för den vuxna personen (1 § 3 st. lagen om kontaktförbud). Tröskeln för att kontaktförbud ska meddelas är med andra ord väldigt hög. Att din före detta partner talar illa om barnets andra förälder är förmodligen inte tillräckligt besvärande för att kontaktförbud ska meddelas. Ett kontaktförbud skulle hindra din före detta partner från att träffa ditt barn. Även om ett kontaktförbud inte kan meddelas så har du som vårdnadshavare, som sagt, fortfarande en rättighet och skyldighet att tillgodose ditt barns intresse. Det är tyvärr inte närmare reglerat hur en vårdnadshavare ska tillvarata barnets personliga angelägenheter. Om du känner att du behöver hjälp av någon utomstående för att lösa problemet så kan du exempelvis kontakta kommunen, som har ett ansvar för att ge enskilda stöd och hjälp när det behövs (2 kap. 1 § socialtjänstlagen). Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar