Vad händer med ett barn om dess vårdnadshavare avlider?

2018-05-22 i Barnrätt
FRÅGA |Vad händer med mitt barn om jag dör när jag är ensamstående?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte exakt hur vilken aspekt du undrar vad som händer med ditt barn om du dör när du är ensamstående. Jag kommer här redogöra för vem som ska ta hand om barnet om en förälder som är ensam vårdnadshavare dör. Om ditt barn är under 18 år och står under vårdnad av endast dig och du dör så ska den andra föräldern göra en ansökan, eller socialnämnden göra en anmälan, om att domstolen ska anförtro vårdnaden åt den andra föräldern, eller om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 9 § FB). Ditt barn kommer alltså i så fall få antingen sin andra förälder eller någon annan som vårdnadshavare. Den som är vårdnadshavare för barnet ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran och ska alltså vara den eller de som tar han om barnet (6 kap. 2 och § FB). Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Kan barnens mamma låta barnen träffa deras farmor utan pappans samtycke?

2018-05-21 i Barnrätt
FRÅGA |Jag vill inte att barnen träffar sin farmor då jag inte har någon kontakt alls med henne. Men barnens mamma fortsätter att bjuda hem henne till sig. Det är inte hennes sak tycker jag? Finns det något jag kan göra här?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagRegler gällande umgänge finner vi i föräldrabalken (FB).Det finns ingenting du kan göra, annat än att prata med barnens mammaJag förstår att det inte är svaret du är ute efter, men barnens mamma är fri att bjuda hem vem hon vill till sig själv, även barnens farmor.Det är till och med så att hon har ett ansvar för att se till att de träffar sin farmor (6 kap. 15 § tredje stycket FB).Skulle du förvägra barnens farmor att träffa dem, kan farmorn, via Socialnämnden, ansöka om att få umgängesrätt (6 kap. 15a § andra stycket föräldrabalken).Mitt rådOm du inte vill att de träffar sin farmor, kan du prata med barnens mamma och försöka få med henne på din linje. Så mycket mer än så finns det egentligen inte att göra.Ur ett rent juridiskt perspektiv har du ingenting som stöder dig i denna fråga.Kom ihåg att även om du får barnens mamma att gå med på detta, så är det ingenting som hindrar barnens farmor från att ansöka om umgängesrätt via Socialnämnden.Även om det inte var det svar du ville ha, hoppas jag att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

En blivande förälders rättigheter och skyldigheter

2018-05-15 i Barnrätt
FRÅGA |Vad har jag för rättigheter samt skyldigheter om jag blir pappa? Har man rätt till delad vårdnad?
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Regler som rör föräldrar och barn återfinns i föräldrabalken (FB). Utifrån 1 kap. i FB går man igenom lite grundläggande hur faderskap fastställs. Jag har inte fått så mycket information av din fråga så jag tänkte att jag besvarar den genom att skriva lite grundläggande hur det blir i olika situationer. 1.Föräldrarna är gifta --> mannen i äktenskapet presumeras vara far till barnet (1 kap. 1 § FB). 2.Föräldrarna är inte gifta --> faderskap ska fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB) a.Bekräftelse (1 kap. 4 § FB) --> bekräftelse av faderskap görs skriftligt med två vittnen och godkänns av socialnämnden och modern eller en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. b.Dom (1 kap. 5 § FB) --> om faderskap ska fastställas genom dom ska rätten utreda om man vem som är far till barnet genom en genetisk undersökning. i.Talan om fastställande av faderskap väcks av barnet enligt 3 kap. 5 § FB. Socialnämnden har enligt 2 kap. 1 § FB en skyldighet att utreda vem som är far till barnet. Det handlar om att barnet har rätt till båda sina föräldrar. Om ni är gifta är ska barnet från dess de föds stå under vårdnaden av båda föräldrarna. I annat fall har modern ensam vårdnad. Om man då vill att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad över barnet så ska rätten besluta om detta. Man kan även skriva ett avtal mellan föräldrarna om gemensam vårdnad där socialnämnden ska godkänna det. Som vårdnadshavare ska man se till att barnets rätt till omvårdad, trygghet och god fostran tillgodoses. Som vårdnadshavare har man rättigheter och skyldigheter att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om det är så att du inte skulle få vårdad över barnet så gäller ändå att barnet har rätt till båda sina föräldrar. Mamman ska alltså tillsammans med dig försöka komma överens för att barnet ska kunna ha kontakt med dig också. Det är inte föräldrarna i sig som har rätt att umgås med barnen utan det är barnen som har rätt att träffa föräldrarna. Sammanfattningsvis beror situationen på vad du har för relation med mamman vad gäller fastställande av faderskap samt huruvida du kommer få vårdad eller inte. Om du fastställs vara pappa till barnet har barnet rätt till umgänge med dig. Om du även blir vårdnadshavare har du rätt att ta del av och besluta i frågor rörande barnets personliga angelägenheter. Vänligen,

Beslut angående barnen vid gemensam vårdnad

2018-05-13 i Barnrätt
FRÅGA |hej, jag har några funderingar som jag behöver juridisk hjälp med.jag och min man ligger i skilsmässa vi har 2 barn. min man följer inte det vi har kommit överens om, om för att det inte ska bli mer jobbigt för barnen än nödvändigt. vilka rättigheter och skyldigheter har jag under och efter skilsmässan? och att barnens pappa har träffat en ny och börjar introducera henne till barnen och han ser inte barnens behov och att dom mår dåligt av allt nu vad finns de jag kan göra ?
Anna Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svaret har jag utgått ifrån att ni har gemensam vårdnad om barnen.I 6 kap. 11 § föräldrabalken anges att en vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I samma bestämmelse framgår även att vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.I 6 kap. 13 § föräldrabalken framgår vidare att om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare gäller 11 § (ovanstående bestämmelse) dem tillsammans. I bestämmelsens andra stycke anges att om en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas bestämmer den andre ensam. Det anges vidare att denna får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.Som utgångspunkt kan därför sägas att ni har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnens angelägenheter tillsammans. Det innebär därför att ni ska ta gemensamma beslut som rör barnens angelägenheter och det är något du kan stödja dig på. Som framgår ovan har en vårdnadshavare möjlighet att i vissa fall ta beslut angående barnens angelägenheter på egen hand men med undantaget att det inte får röra sig om beslut av ingripande betydelse, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Man kan därför säga att mindre beslut, exempelvis sådant som rör den dagliga omsorgen och som inte är av ingripande betydelse kan en vårdnadshavare ta beslut om själv utan den andre vårdnadshavaren. Detta gäller både under och efter skilsmässan.Gemensam vårdnad förutsätter ett hyfsat konfliktfritt samarbete angående barnen (det framgår i 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken att rätten vid bedömningen av om vårdnadshavare ska ha gemensam vårdnad eller om vårdnaden ska anförtros åt en av dom fäster särskilt avseende i föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnen). Jag uppfattar det som att ni har en överenskommelse och det är något du kan hänvisa till. Om ni inte kan komma överens eller hålla er till en tidigare överenskommelse kan ni vända er till familjerätten i er kommun som kan hjälpa er. Om samarbetssvårigheterna skulle bli så svåra att det går ut över barnen kan det finnas anledning att fundera på om ensam vårdnad är en bättre vårdnadsform för er situation. Jag uppfattar inte situationen som sådan, men vill ändå uppmärksamma om vikten av ett hyfsat samarbete vid gemensam vårdnad.Vänlig hälsning,

Vem tar hand om ens barn om båda föräldrarna dör?

2018-05-22 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag är gift och har 3 barn om både min make och jag skulle dö samtidigt vad händer då med våra barn? jag har en svägerska som sagt att hon tar hand om barnen men måste vi inte skriva ner detta så det blir juridiskt bindande?
Alexia Kavaleff |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i Föräldrabalken (FB). Jag kommer dela frågan upp i dels vem som kommer att bli vårdnadshavare dels om vem som kommer bli förmyndare i fall att en sådan skulle behövas.Vem blir vårdnadshavare efter föräldrars död.Om båda föräldrarna dör ska rätten på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars är känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 Kap 9 § FB). Den som särskilt förordnas att vara vårdnadshavare vid en sådan situation ska vara lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Om föräldrarna gett till känna på förhand vem de vill att ska ha vårdnaden ska denna utses till vårdnadshavare om det inte är olämpligt (6 Kap 10 a § FB).Det är viktigt att notera att det alltid är barnets bästa som är avgörande i frågor om vårdnad (6 Kap 2a § FB). Dvs. den person som anses vara bäst för barnet kommer att anförtros vårdnaden oberoende om en person utsetts på förhand.Ni behöver inte skriva ner det för att det ska bli juridiskt bindande däremot kan det vara bra att nämna det i ert testamente eller något liknande. Vad gäller om det finns ett behov av en förmyndare.Oftast är vårdnadshavaren även förmyndaren (10 Kap 3 § FB). Dock kan det finnas särskilda skäl för att så inte är fallet, t.ex. om barnets ekonomiska förhållanden är komplicerade och den som utsätts till vårdnadshavare inte har kompetens att förvalta ekonomin. På samma sätt som till vårdnadshavare ska den som utses till förmyndare vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig (10 Kap 6 § FB). Om föräldrarna gett till känna vem de vill ha som förmyndare ska denna väljas om det inte är olämpligt (10 Kap 7 § FB).Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Får ena föräldern bestämma vart barnet ska gå på dagis om den andre föräldern motsätter sig valet av dagis?

2018-05-20 i Barnrätt
FRÅGA |Får boendeföräldern bestämma vilket dagis barnet ska gå på om den andre föräldern motsätter sig valt dagis?
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Bestämmelser om vårdnad och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter finns i Föräldrabalken (FB) Det är vårdnadshavare som bestämmer över barnets personliga angelägenheter, vilket inkluderar vart barnet ska gå på dagis. (6 kap. 11 § FB) Svaret på din fråga beror därför på om föräldrarna har gemensam vårdnad eller om ena föräldern har ensam vårdnad om barnet. Vid ensam vårdnad bestämmer den föräldern själv om både den vardagliga omsorgen och beslut av mer ingripande karaktär så som dagis och skola. När det kommer till gemensam vårdnad så har boendeföräldern själv rätt att bestämma om sådant som hör till den dagliga omsorgen, som vad barnet ska äta till middag exempelvis. Ena föräldern får dock inte ensam ta beslut av ingripande betydelse för barnet framtid, så som vart barnet ska gå på dagis. (6 kap. 13 § FB) Detta är ett beslut som ska tas gemensamt av vårdnadshavarna eftersom de då har gemensam beslutanderätt. Besluten ska alltid tas utifrån vad som blir det bästa för barnet (6 kap. 2 § samt 2a § FB)Summeringsvis innebär det alltså att ena föräldern inte själv kan besluta om vart barnet ska gå på dagis om föräldrarna har gemensam vårdnad. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad gör man om 17-åring inte vill bo hos sin ensamma vårdnadshavare utan istället den andre föräldern

2018-05-14 i Barnrätt
FRÅGA |Jag förlorade Vårdnaden om min son för 2 år sedan. Idag är sonen 17,5 ca och vill komma hem igen då han inte mår bra hos sin pappa . Jag undrar vad som händer om sonen kommer till mig och vill bo här då hans pappa starkt motsätter sig det. Sonen har tagit kontakt med socialtjänsten som efter möte med pappan lägger ner allt. Sonen får då en Ännu jobbigare situation hemma. Jag är orolig men vet ej vad jag ska göra
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Barnets bästa:Vad som alltid ska beaktas vid beslut som rör barn är att det är deras bästa som ska vara avgörande. Det är alltså inte vad som är bäst för föräldrarna som ska stå i fokus utan istället vilket beslut som leder till det bästa för barnet. Se 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Vid bedömning över vad som är bäst för barnet ska bland annat barnets ålder och mognad vägas in. Ju äldre barnet är, ju mer hänsyn ska man ta till hennes eller hans önskemål. Rollen som vårdnadshavare:Vårdnadshavaren har rätt att besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Personliga angelägenheter är bland annat var barnet ska bo. Dock ska hänsyn tas till vad barnet önskar desto äldre barnet blir. Just boende är en angelägenhet av högre vikt och därför är det ändå pappan som vårdnadshavare som beslutar om var ert barn ska bo. Se 6 kap. 11 § föräldrabalken. Barns rätt till umgänge:Ett barn som endast bor hos en förälder som också är dess vårdnadshavare har rätt att umgås med sin andra förälder. Vill din son umgås med dig har han alltså all rätt att göra detta. Pappan till barnet ska inte motverka det utan snarare främja ett gott umgänge med dig då det är av vikt att barnet får ha en god kontakt med båda sina föräldrar. Se 6 kap. 15 § föräldrabalken. Barnets ålder:I detta fall är din son 17,5 år gammal, det vill säga snart 18 år. Vårdnaden om ett barn kvarstår endast till dess att barnet är 18 år. Se 6 kap. 2 § föräldrabalken. När din son har fyllt 18 år har inte längre pappan till honom rätt att besluta om hans personliga angelägenheter. Önskar din son att då flytta hem till dig är det helt upp till honom att göra det. Vad innebär allt detta?Pappan till din son har fram tills dess att din son fyllt 18 år rätt att besluta var din son ska vara då han är din sons vårdnadshavare. Din son har dock rätt till att umgås med dig om han så önskar och hans pappas uppgift är att främja ett gott umgänge er emellan. Gör han inte det skulle det bryta mot principen om barnets bästa. Då din son snart fyller 18 år kommer situationen lösa sig automatiskt och din son kommer själv kunna besluta om sitt liv. Det finns ingen anledning att i detta skede t ex. ansöka om vårdnad, boende eller umgänge hos tingsrätt då denna process troligtvis kommer ta längre tid än vad det är kvar tills din son fyller år. Jag rekommenderar att du som förälder tar kontakt med socialnämnden i er kommun. De ska bistå med samarbetssamtal för föräldrar i det fall man inte kan komma överens. Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Kan man som ensam vårdnadshavare säga nej till att den andre föräldern tar med barnet på en resa

2018-05-13 i Barnrätt
FRÅGA |Kan min sambo neka mamman resa utomlands med dottern på snart 6 år? Han har ensam vårdnad sen i februari i år, och mamman har haft dagtisumgänge ett års tid innan det (4-8 timmar en dag i veckan). Och innan det är oerhört hoppig och turbulent kontakt med dottern. Missbruk iblandnat, samt psyket och en hög orosanmälningar på mamman samt våld och misshandel mellan henne och hennes ex. Nu har hon fått varannan helg och 1 + 2 veckor på somarn. Där hon kräver att få åka utomlands. Vi känner oro. Vad kan man göra?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rollen som vårdnadshavare:Som ensam vårdnadshavare har man oftast också den faktiska vårdnaden, det vill säga att man har rätt och skyldighet att besluta i det som rör barnets personliga angelägenheter. Allt eftersom barnet blir äldre och mognar ska man också ta dennes vilja i åtanke vid beslut. Se 6 kap. 11 föräldrabalken. Barnets personliga angelägenheter innebär allt som är av vikt för barnet och dess utveckling. Det handlar alltså om något större beslut, exempel är var barnet ska bo och var barnet ska gå i skola. Även beslut om utlandsresa är av karaktären personlig angelägenhet. Barnets rätt till umgänge:Barnet har rätt att umgås med båda sina föräldrar (alltså även förälder som inte är vårdnadshavare eller boendeförälder). Umgänge kan ske dels genom att barnet och föräldern träffas, dels genom att barnet och föräldern för annan kontakt, t ex. på telefon. Vårdnadshavaren och boendeföräldern ska se till att främja detta umgänge. Se 6 kap. 15 § föräldrabalken. Barnets bästa:Viktigt att alltid ha i åtanke är huvudprincipen att det är barnets bästa som ska vara det avgörande vid beslut. Se 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Barnets bästa ska tolkas med särskild hänsyn till risker som föranleder att barnet far illa, att barnet vanligtvis behöver en god kontakt och relation med båda sina föräldrar samt barnets ålder och utveckling. Vad innebär detta?Din sambo är vårdnadshavare till barnet och också föräldern med den faktiska vårdnaden. Det är han ensam som har rätt och skyldighet att besluta i frågan om semester. Han ska dock främja ett umgänge med barnets mamma då barnet har rätt att få umgås med båda sina föräldrar. Vid beslutstagande som rör barnet så ska barnets bästa stå i fokus. Dels är det för barnet bra att få umgås med sin mamma, dels finns en oro att en semester kan föranleda att barnets utsätts för risk att fara illa. Då din sambo finner oro har han också rätt att säga nej till resan då det måste anses vara bäst för barnet att måna om dess säkerhet. Mamman till barnet får alltså inte utan din sambos samtycke ta med barnet på en resa. Vad kan ni göra?Jag rekommenderar att din sambo i första hand pratar med barnets mamma och förklarar att han inte anser att denna resa är lämplig och att han inte vill att de ska åka. Som sagt har din sambo rätt att neka resan.Finns det svårigheter att komma överens kan din sambo kontakta socialnämnden i er kommun. Socialnämnden bistår med hjälp när det kommer till samarbetssvårigheter föräldrar emellan. Hoppas att detta svar hjälpte dig. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline. Med vänliga hälsningar,