Kan jag få ensam vårdnad?

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,Min barns pappa(15-7åringar)flyttar till nånann stan utanför barnen ca 400 km.Det bara jag som ska ta hand om dom.Kan jag ha ensam vårdnad till mina barn?Mvh
Victoria Ruzbarsky |Jag förstår frågan som att ni i nuläget har gemensam vårdnad men att du vill ha ensam vårdnad. Vill du få till en ändring i vårdnaden är det rätten som beslutar om vårdnaden ska vara fortsatt gemensam eller inte (6 kap. 5 § föräldrabalken). Någon presumtion för gemensam vårdnad finns inte, däremot kan man säga att utgångspunkten för domstolen är gemensam vårdnad så länge barnens liv och tillvaro fungerar på ett rimligt sätt. Är det så att ni hittills har haft gemensam vårdnad och det har fungerat bra ser jag inte någon anledning till att domstolen skulle ge dig ensam vårdnad enbart baserat på pappans flytt. Däremot pekar flytten på att du fortsättningsvis blir boendeförälder eftersom man ogärna vill skilja barnen från deras invanda boendemiljö med skola, kompisar, fritidsaktiviteter och allt annat det innebär. Pappan till barnen kommer istället att ha rätt till umgänge (6 kap. 15 § föräldrabalken). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag har ett litet barn (ännu inte 1 år) och är separerad från mamman. Vi har gemensam vårdnad men jag har inget umgänge med barnet i nuläget, barnet bor endast hos sin mamma. Snart börjar det bli dags att söka plats på förskola. Hur mycket har jag, rent juridiskt som vårdnadshavare, möjlighet att påverka kring val av förskoleplats, givet att jag inte träffar barnet alls och barnet endast bor hos sin mamma? Och vad händer om jag och mamman inte kommer överens om vilken förskola vårt barn ska gå på?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavarna har tillsammans rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken. När det gäller val av skola måste både vårdnadshavarna vara överens, däremot ser det annorlunda ut när det gäller val av förskola. Val av förskola ska i normalfallet hänföras till den dagliga omsorgen av barnet, enligt JO ska därför den vårdnadshavare som barnet bor hos i normalfallet ha beslutanderätt angående val av förskola. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur mycket får boendeföräldern bestämma när barnet vistas med umgängesföräldern?

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som umgängesförälder?Mitt ex och jag har delad vårdnad, fastslaget av Tingsrätt, hon är även boendeförälder.Nu under sommaren har jag 2v "egen" semester att tillbringa med mitt barn där vi planerat åka iväg i 6dag (inrikes). Det är en god vän som kommer hämta mig och mitt barn med sin bil för att skjutsa oss till en liten semesterby. Nu vägrar dock mitt ex mig och mitt barn att åka någonstans, såvida hon inte får svar (se kräver), om vilken bilbarnstol (foto/typ) som kommer användas när vi åker iväg. Hon har även skriftligen skickat sms och sagt att om hon inte får den informationen så kommer hon även neka mig både att resa samt ens hämta mitt barn för umgänge. Utöver det så har hon sagt att hon skall anmäla mig till socialtjänsten m.m om jag inte ger den information hon kräver.Har hon rätt att kräva eller veta vilken bilbarnstol som används? Kan hon neka mig resa om jag inte ger henne den informationen? Kan det ses som ett hot eller umgängessabotage när hon gör som hon gör?Tack på förhand!
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov blir tillgodosedda (6 kap. 1, 2 §§ föräldrabalken) och en gemensam rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Undantaget hör till frågor som rör den dagliga omsorgen, där kan den föräldern som barnet för tillfället bor hos själv bestämma i vardagliga frågor utan den andra förälderns samtycke. Exakt vad som hör till den dagliga omsorgen finns inte uppräknat, men jag anser att val av bilbarnstol hör till detta. En kortare resa är också någonting som hör till den dagliga omsorgen och själv kan beslutas av den ena vårdnadshavaren.Skulle det visa sig att en förälder på något sätt missköter barnets säkerhet på ett sätt som inte är förenligt med barnets bästa kan det vara avgörande vid en eventuell tvist om vårdnad, boende eller umgänge (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Om boendeföräldern avsiktligt förhindrar barnet att träffa den andra föräldern under den tiden umgänget är fastslaget kan man göra sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage kan indikera på att vårdnaden eller boendet bör ändras. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har en vårdnadshavare rätt att veta vad barnet och den andra föräldern gör vid umgängestillfällena?

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Har en förälder med ensam vårdnad rätt att veta vad den andra föräldern gör tillsammans med barnet vid umgängestillfällena?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavaren har det yttersta ansvaret för att barnets grundläggande behov blir tillgodosedda (6 kap. 1 och 2 §§ föräldrabalken). Vårdnadshavaren har därför bestämmanderätt i många frågor som rör barnet. Ett undantag rör den dagliga omsorgen av barnet vid umgängestillfällena hos den andra föräldern. För att umgänget ska fungera måste umgängesföräldern få bestämma i mindre vardagliga frågor så länge det inte går emot barnets bästa. Till exempel barnets sovtider, val av mat eller hur barnet ska tillbringa sin fritid hos umgängesföräldern. Så länge umgängesföräldern sköter umgänget på ett bra sätt har vårdnadshavaren ingen rätt att bestämma eller exakt veta vad barnet gör under umgängestillfällena när det bara rör sig om saker som hör till den dagliga omsorgen av barnet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag befinner mig i en besvärlig situation. Min sambo och jag hamnar ständigt i konflikt om barnet jag väntar. Han vill att jag ska skriva under ett dokument som säger att vårdnaden till barnet är 50% hans. Jag är rädd och vet inte alls vad detta innebär i praktiken. Vad ska jag göra och vad innebär detta i praktiken? Vad är mina respektive hans rättidgheter gällande barnet när vi seperar i framtiden, om detta dokument inte existerar?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni inte är gifta kommer du som mor vid barnets födsel få ensam vårdnad (6 kap. 3 § föräldrabalken). Ni kan själva avtala om att vårdnaden ska vara gemensam, avtalet gäller om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Avtalet får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 6 § föräldrabalken). Vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda (6 kap. 1, 2 §§ föräldrabalken). Som vårdnadshavare har man beslutanderätt i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Frågor som endast vårdnadshavaren kan besluta om är exempelvis val av skola, val av bostadsort och sjukvård. Den föräldern som inte är vårdnadshavare har inte heller samma tillgång till information och insyn gällande förskola, skola, vård m.m. Det anses förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a föräldrabalken). Barnet har därför som huvudregel rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Även om du ensam får vårdnaden och bor med barnet kan pappan via rätten ansöka om att få fastställt umgänge med barnet. Pappan kan även hos rätten ansöka om att få gemensam vårdnad (6 kap. 5 § föräldrabalken). SammanfattningDu kommer själv att få vårdnaden om barnet när barnet är fött eftersom ni inte är gifta, du och pappan kan dock avtala om att vårdnaden ska vara gemensam. Skillnaden mellan att du har ensam vårdnad eller att ni båda har gemensam vårdnad blir att du vid ensam vårdnad själv kan besluta i flera frågor som rör barnet. Är det så att vårdnaden är gemensam måste ni båda vara överens i frågor som rör barnets personliga angelägenheter innan något beslut tas, till exempel val av skola. Även insynsrätten påverkas, en förälder som inte är vårdnadshavare har inte samma rätt till insyn gällande exempelvis vård eller skola. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag har umgängesrätt med min dotter på pappret men enligt pappan har jag inte det har pågått en strid nu i 5 år och jag orkar inte mer Jag har ett förflutet missbruk sen 10 år tillbaka och min dotter är 8 år ? Alltså innan hon blev född ! Jag valde att lämna min dotters pappa och har nu träffat en ny sen 4 år enligt pappan beror allt på honom och jag är tvungen att ljuga om "mitt så kallade" liv Jag undrar vad jag kan göra mer och jag har gjort /gör allt för att jag åtminonde ska få träffa henne Hjälp mig för varken advokat eller familjerätten verkar kunna det ? Han fick ensam vårdnad då han avsökte om det sen 5 år och då har man väl ändå ett ansvar ? Mvh
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett barn har som huvudregel rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Exakt hur umgänget ska se ut bestäms med hänsyn till barnets bästa. Försöker en förälder aktivt att förhindra umgänge mellan barnet och den andra föräldern gör man sig skyldig till umgängessabotage. Jag uppfattar din fråga som att det redan finns en befintlig dom eller ett avtal på hur umgänget ska se ut men som inte efterföljs av pappan. Efterföljs inte en dom om umgänget kan man ansöka om verkställighet i tingsrätten. Ansökan görs i den ort där barnet har sin hemvist (21 kap. 1 § föräldrabalken). Innan rätten beslutar om verkställighet, får den uppdra åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman inom socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet frivilligt ska lämna ifrån sig barnet (21 kap. 2 § föräldrabalken). Verkställigheten kan förenas med vite (21 kap. 3 § föräldrabalken). Situationen i ditt fall Eftersom en dom eller ett beslut om umgänget inte följs och du inte har lyckats lösa situationen genom samarbetssamtal på familjerätten bör du hos tingsrätten ansöka om verkställighet. Umgängessabotage kan även indikera att vårdnaden eller boendet bör ändras om det skulle uppkomma en sådan tvist i framtiden. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

När får barn gå själva till stranden?

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Vid vilken ålder får barn gå själva till stranden?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inte i lag angivet vid vilken ålder ett barn ensamt får gå till stranden. Däremot framgår av 6 kap 1 § föräldrabalken (FB) att ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska enligt bestämmelsen behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.Enligt 6 kap 2 § föräldrabalken har den som har vårdnaden om ett barn ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 6 kap 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter, samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för annan ska vårdnadshavaren svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.Av följande bestämmelser kan anses följa att vårdnadshavaren har det yttersta ansvaret för ett barn men att barnet med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter får större utrymme att medbestämma. En förälder som låter ett yngre barn gå ensamt till stranden kan sannolikt anses ha brustit i sin tillsyn. Det är inte möjligt för mig att besvara din fråga mer konkret. I stället får du, med beaktande av bland annat barnets ålder och utveckling ta ställning.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad ska man göra när en vårdnadshavare förhindrar umgänge mellan barnet och den andra föräldern ?

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande min sambo och hans barn med sitt ex. De har separerat och bor på olika orter. De har delad vårdnad, dock bor barnet i fråga hos den andra föräldern och min sambo önskar få hjälp då den andra föräldern motsätter sig så fort frågan kommer upp att barnet skall komma hit. Det finns ingen ordentlig anledning till varför exet motsätter sig frågan gällande umgänget mer än att exet har ett mycket stort kontroll behov. Vad kan han göra för att få en bättre relation med sitt barn? Kan man kräva att barnet bor på båda orterna? Är det en fråga om egenmäktigt förfarande? eller skall han ansöka om ensamvårdnad?Det är mycket svårt för dem att diskutera och det blir oftast bråkigt.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Kan föräldrarna inte komma överens om hur umgänget ska se ut genom exempelvis samarbetssamtal beslutar domstolen om detta. Talan förs av den förälder som vill umgås med sitt barn (6 kap. 15 a § föräldrabalken) . Den föräldern som barnet bor tillsammans med har en skyldighet att underlätta för barnet så att barnet kan träffa den andra föräldern. Om en förälder utan en godtagbar anledning förhindrar umgänge mellan barnet och den andra föräldern gör man sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage kan vara ett tecken på att vårdnaden eller boendet bör ändras. Barnets boende kan ändras till ett växelvis boende om det anses förenligt med barnets bästa (6 kap. 14 a § föräldrabalken). För att ett växelvis boende ska kunna fungera är några av kriterierna att föräldrarna bo någorlunda nära varandra och ha en god samarbetsförmåga. Kan inte föräldrarna avtala om barnets boende är det rätten som beslutar om detta. Situationen i ditt fallDet låter som att din sambos ex på alla vis försöker förhindra ett umgänge mellan barnet och din sambo. Genom att aktivt förhindra umgänge kan man göra sig skyldig till umgängessabotage vilket pekar på att boende eller vårdnaden bör ändras. Ett första steg för din sambo och hans ex vore att gå på samarbetssamtal för att få hjälp att nå en överenskommelse om barnets boende och umgänge. Din sambo kan vända sig till kommunen för att ansöka om samarbetssamtal. Har barnets föräldrar ändå svårt att komma överens kan man vända sig till domstol för att få umgänget och boendet reglerat i en dom. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar