Barns äganderätt

2011-02-24 i Barnrätt
FRÅGA |Från vilken ålder får barn stå som ägare för ett stort djur, så som häst? Skiljer det sig i fall så som donation och köp?
Elin Karlsson |Hej, När du skriver barn så antar jag att du menar en person som är under arton år och därmed omyndig. Enligt 1:9 Föräldrabalken, se så får den som är under arton år inte själv råda över sin egendom, se https://lagen.nu/1949:381. En person under arton år får heller inte ingå avtal och kan därmed inte genomföra ett giltigt köp av hästen. Det betyder att det är barnets förmyndare, vilket oftast även är desamma som föräldrar som får stå som ägare och skall förvalta tillgångarna enligt 12:1 Föräldrabalken. Det finns dock undantag. Om barnet skulle vara över sexton år får det själv råda över det som han eller hon genom eget arbete förvärvat enligt 9:3 Föräldrabalken. Det betyder alltså att om barnet i fråga har köpt hästen med egna intjänade pengar så kan det stå som ägare. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Har ett barns efternamn rättslig betydelse för ansvaret över barnet?

2011-02-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag är ensam stående, men vi båda har gemensamt vårdnad. Barnet har bara mitt efternam. Fadern vill att barnet ska oxå ha hans efternamn. Jag undrar om i fall barnet får faderns efternamn, kan han då få mera rätt eller "makt" över barnet eller det gemensamma vårdnaden? Hoppas ni kan svara mig så fort som möjligt!
Jimmy Mikaelsson |Hej! Föräldrabalken (FB) (https://lagen.nu/1949:381), reglerar frågor om ansvar över barn, vårdnad, umgängesrätt, underhållsskyldighet mm. Barnets efternamn har ingen rättslig betydelse för dessa frågor och har ej heller rättslig betydelse på annat sätt, vad gäller relationen mellan ett barn och dess föräldrar. D.v.s. att ert barn tar även faderns efternamn, kommer inte få någon betydelse för vårdnad, förmyndarskap, umgänge, underhåll etc. Med vänliga hälsningar

Underårigs rätt att ingå avtal

2011-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |får en 16-åring köpa en större dyr sak, ex en xbox, för de pengar denne tjänat själv genom extraarbete, utan förälders godkännande?
Andreas Vinqvist |Hej, Ja, då en person fyllt 16 år får denna utan föräldrarnas godkännande köpa saker för de pengar som denna förvärvat genom eget arbete. Detta enligt 9 kap. 3 § Föräldrabalken. Vänligen,

Ta med sig barn vid flytt

2011-01-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min före detta man har varit skilda i över 6 mån. vi har två gemensamma barn och delad vårdnad. Jag har fått jobb 14 mil härifrån och vill ta med mig barnen. Och han vägrar. Har aldrig nekat honom att träffa sina barn men han tror mig inte när jag säger att vi måste ordna det på något vis. Hur går man till väga med detta?
Mathias Gunnervald |Hej, Tillämplig lagstiftning i denna situation är Föräldrabalken 6 kapitel (https://lagen.nu/1949:381#K6 ). Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt ska fatta viktiga beslut som rör barnen. Byte av skola och bostadsort är en sådan viktig fråga som vårdnadshavarna måste enas om (se FB 6 kap 13§). Du har således inte rätt att flytta med barnen utan godkännande från deras fader. Det du kan göra i denna situation, om ni inte kan enas, är för det första att låta tingsrätten enligt FB 6 kap 14 a§ avgöra frågan om barnens boende. För detta beslut är det enligt FB 6 kap 2a§ barnets bästa som är avgörande. Lagrummet stadgar vidare att hänsyn ska tas till barnets vilja med hänsyn till dess ålder och mognad. Då dina barn är så pass stora som de är, kommer deras önskemål troligen att tillmätas stor betydelse. Det som domstolen fattar beslut om enligt detta lagrum är vem som barnen ska bo tillsammans med, inte var. I sista hand återstår för dig att ansöka om enskild vårdnad i enlighet med 6 kap 5§. Utgångspunkten för alla vårdnadsfrågor är att barnen ska ha en god kontakt med båda sina föräldrar då detta generellt anses vara för barnens bästa. Det krävs således en del för att en förälder ska få enskild vårdnad. Om föräldrarna däremot har stora samarbetssvårigheter gällande barnen är det svårt att få en gemensam vårdnad att fungera och det kan komma att anses som bäst för barnen att den ena föräldern ensamt tilldöms vårdnaden. Vid denna bedömning beaktar domstolen bl.a. den s.k. kontinuitetsprincipen, som innebär att barn inte bör ryckas upp från den miljö som han eller hon är van vid. Denna princip är dock inte ensamt avgörande, det är en mängd olika omständigheter i det enskilda fallet som domstolen väger emot varandra. Man beaktar även vem av föräldrarna som har haft den faktiska vårdnaden om barnen, deras relation till respektive förälder o.s.v. Sammanfattningsvis kan du alltså vända dig till tingsrätten för att få ett beslut angående frågan om barnens boende, alternativt tillerkänna dig enskild vårdnad. Det bästa är naturligtvis om du och barnens fader lyckas enas om en lösning utanför domstolen. Det är även möjligt att kontakta familjerättsnämnden vid socialförvaltningen i er kommun, som kan erbjuda bl.a. rådgivande samtal. Vänligen,

Om barnbidrag

2011-02-19 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Min fru och jag har 3 barn gemensamnt av 5.Hon får ensamt barnbidraget för alla.Har jag rätt att ta del av dessa pengar?Och isf hur gör man? Tilläggas skall att min fru har ett "köpberoende" och anväder bla dessa pengar till allt annat möjligt.Går det göra något enl lag åt detta??
Jenny Gustafsson |Hej Tommy! Barnbidraget betalas ut till den person som barnet bor hos och som har vårdnaden om barnet. Med vårdnad menas det juridiska ansvaret för barnet. Eftersom jag inte vet hur vårdnaden ser ut för de två barn som inte är era gemensamma, utgår jag ifrån att det främst är barnbidraget för era tre gemensamma barn som din fråga rör. Eftersom ni är gifta har ni gemensam vårdnad om dem. (Föräldrabalken 6 kap 3 §). Det blir endast aktuellt att dela på barnbidraget för ett barn om vårdnadshavarna inte bor tillsammans och barnet bor hos dem växelvis (Socialförsäkringsbalken 16 kap 8§). Enligt försäkringskassan kan då en av föräldrarna begära om delat barnbidrag mot den andra förälderns vilja. Eftersom du fortfarande är gift och bor tillsammans med dina barns mamma blir detta alltså inte aktuellt i ditt fall. Däremot kan vårdnadshavare som bor tillsammans välja om barnbidraget ska betalas ut till mamman eller pappan. Om vårdnadshavarna inte gör ett sådant val betalas barnbidraget ut till mamman(Socialförsäkringsbalken 16 kap 5 §). Mitt förslag att ni anmäler till försäkringskassan att du ska bli mottagare av bidraget för något eller alla era tre barn. En sådan blankett heter ”Gemensam anmälan om mottagare av barnbidraget” och finns på Försäkringskassans hemsida. För att göra en sådan anmälan behöver du dock ha din frus samtycke. Om din fru inte går med på detta blir det svårare. Som gifta ska du och din fru fördela utgifter och sysslor mellan er (Äktenskapsbalken 1 kap 4 §). Ni ska som föräldrar var och en efter förmåga stå för barnets underhåll(Föräldrabalken 7 kap 3 § st 3). Barnbidraget är ingen inkomst till barnet utan ska gå till barnets vårdnadshavare som enligt föräldrabalken har ansvaret för att barnets behov blir tillgodosedda(Föräldrabalken 6 kap 2 §). Den teoretiska möjlighet jag ser för dig att få del av barnbidraget mot din frus vilja är om du skulle begära ensam vårdnad om era gemensamma barn. Detta är dock inte en lösning som jag rekommenderar - den skulle troligen inte få gehör i en domstol så länge du är gift med dina barns mamma. Eftersom det anses att gemensam vårdnad är bäst för barnen, är det bara i fall då det är omöjligt för föräldrarna att samarbeta som domstolen upphäver den gemensamma vårdnaden(NJA 2000 s. 345). Eftersom du fortfarande är gift och bor ihop med barnens mamma är det inte troligt att en domstol skulle göra en sådan bedömning i ditt fall.

Syskon som vårdnadshavare

2011-02-05 i Barnrätt
FRÅGA |Om föräldrarna skulle avlida med två gemensamma barn, 20 och 7 år, har då det äldre barnet rätt till att få vårdnaden om sitt yngre syskon om det äldre har god ekonomi och egen bostad, eller hamnar vårdnaden hos någon annan?
Carina Persson |Hej! När båda föräldrarna dör skall domstolen anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, 6:9 Föräldrabalken (FB). Den som utses skall vara lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Om föräldrarna eller någon av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt. Om barnet har nått tillräcklig mognad och motsätter sig förordnandet är det inte lämpligt att utse honom/henne. För att bli förordnad till vårdnadshavare krävs att personen i fråga är myndig, 6:10a FB. Det finns inget som hindrar att ett myndigt syskon blir anförtrodd vårdnaden. Något formkrav för tillkännagivande om vem som önskas som vårdnadshavare finns inte, utan det kan ske både skriftligt och muntligt. Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 Vänliga hälsningar

Barnens boende

2011-01-24 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Mina barn är 5 och 9 år och bor växelvis hos mig och sin pappa. Vi har gemensam vårdnad. Nu skall jag flytta till en annan del av landet och vill ta med båda barnen, eller åtminstone det yngsta som själv uttrycker en önskan om att bo med mamma. Går det att konkretisera begreppet "hänsyn bör tas till barnets ålder och mognad"? Vid vilken ålder börjar man fästa vikt vid barnets önskemål avseende boende? Det äldsta barnet vill vara kvar hos sin pappa då han ej vill byta skola. Måste syskonen bo tillsammans? Tacksam för svar.
|Hej, Eftersom du och barnens far har gemensam vårdnad så skall alla viktiga beslut som rör barnen fattas gemensamt av er. Att flytta till en annan del av landet med barnen är ett sådant viktigt beslut (se Föräldrabalken 6 kapitlet 13 §). Du har således inte rätt att flytta med barnen utan faderns godkännande. Skulle ni komma överens men 12-åringen motsätta sig detta så är det trots allt ni som vårdnadshavare som har rätt och skyldighet att bestämma om var barnet skall bo (se Föräldrabalken 6 kapitlet 11 §). Man skall enligt regeln ta hänsyn till barnets synpunkter och åsikter men frågan om var barnet skall bo faller enligt min bedömning på er att bestämma. Skulle ni inte komma överens kan du låta tingsrätten enligt Föräldrabalken 6 kapitlet 14 a§ avgöra frågan om barnens boende. Det som domstolen fattar beslut om enligt detta lagrum är vem som barnen ska bo tillsammans med, inte var. För detta beslut är det enligt FB 6 kap 2a§ barnets bästa som är avgörande. Lagrummet stadgar vidare att hänsyn ska tas till barnets vilja med hänsyn till dess ålder och mognad. Vad gäller det stadgandet så finns det ingen åldersgräns för när ett barns vilja skall beaktas. Den hänsyn man tar beror som sagt på barnets mognad men vad gäller ditt yngsta barn så är min bedömning att eftersom barnet endast är fem år gammalt så kommer rätten inte fästa någon nämnvärd vikt vid dess uppfattning i frågan. Större vikt skulle antagligen läggas vid 12-åringens önskan om att bo kvar. Hur stor vikt som läggs är som sagt väldigt olika med hänsyn till barnets ålder och mognad och det är därför svårt att ge ett generellt svar på vad stadgandet mer precist innebär i dina barns fall. Vad gäller din fråga om huruvida de måste bo tillsammans så är svaret att de inte måste det men i regel vill domstolen undvika att skilja på syskon. 6 kapitlet i Föräldrabalken finner du här: https://lagen.nu/1949:381#K6 Har du några mer frågor så återkom gärna. Vänligen, Roger Axelsson

Umgängesrätt mot barnets vilja

2011-01-01 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Har två barn med samma pappa (4,5år och 7,5 år), vi har varit skilda i mer än 3 år har gemensam vårdnad men jag är boendeförälder sedan 6 månader. Det äldsta barnet vill inte vara hos sin pappa sedan snart ett år tillbaka och situationen har varit mycket ansträngd dom emellan, nu har pappan börjat tappa tålamodet han tycker att nu är det färdigtramsat med att inte vilja vara hos han. Så till min fråga: Barnet har ju rätt till umgänge med sin far men hur gör ett barn som inte vill ha det? Hur får hon sin röst hörd? Det räcker tydligen inte med klart och tydligt nej från barnet.
Emelie Gärde |Hej! Umgänget är till för barnet. Det finns ingen plikt för barnet att umgås med föräldern och denna har inte någon rätt att umgås med barnet. Dock har båda föräldrarna enligt 6 kapitlet 15 § Föräldrabalken ett gemensamt ansvar för att se till att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses. Att barnet inte vill umgås med umgängesföräldern anförs relativt ofta av den förälder som barnet bor med som skäl mot umgänge. Stora krav ställs dock på boföräldern för att motivera barnet att träffa den andre föräldern. När det gäller barnets umgänge med sina föräldrar är barnets bästa utgångspunkten enligt 6 kapitlet 2 a § Föräldrabalken. Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Principen gäller vid alla åtgärder som rör barn och har en mycket vidsträckt betydelse. Inga andra intressen ska ges företräde men det betyder inte att andra intressen inte får beaktas. Vid bedömningen om vad som anses vara barnets bästa skall man särskilt beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Rättsfallet NJA 1981 s. 753 handlade om en 12-årig flicka som stod under moderns vårdnad och där rätten ansåg det vara till barnets bästa att tillerkänna fadern umgängesrätt, trots att barnet motsatt sig umgänge med fadern. I ett annat rättsfall konstaterade rätten att båda barnen, nio och tolv år gamla, uttryckt en klar vilja att inte träffa sin pappa. Barnens motvilja mot att träffa pappan måste, enligt rätten, tas på allvar, eftersom ett påtvingat umgänge skulle kunna skada dem allvarligt. Därmed ansågs det inte förenligt med barnens bästa att ge fadern umgängesrätt. Det går inte för mig att säga hur rätten skulle besluta i ert fall då omständigheterna i det enskilda fallet är avgörande. Om det saknas anledning att tro att barnet far illa är utgångspunkten att umgänget är förenligt med barnets bästa och skall medges. Med tanke på att ditt äldsta barn endast är 7 1/2 år gammalt så kommer barnets åsikt troligtvis inte att vara avgörande och hon kommer förmodligen att få svårt att få sin vilja igenom. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Länk till Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381#K6 Med vänliga hälsningar