Kan någon annan än en förälder vara vårdnadshavare?

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag har ensamvårdnad för min dotter, nu vill jag gärna dela vårdnaden med min fru ( dotterns styvmamma). Barnets biologiska mamma bor i England och har inte sökt/haft kontakt med barnet sedan mer än 5 år.är det möjligt att dela vårdnaden och hur går man tillväga?Tack på förhand
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med sin fråga!Det är endast barnets föräldrar som kan vara vårdnadshavare (6 kap. 2 § föräldrabalken). Vid särskilda fall kan rätten utse en så kallas särskild förordnad vårdnadshavare (6 kap. 8a, 9 §§ föräldrabalken). För att en särskild förordnad vårdnadshavare ska utses krävs det att båda barnets föräldrar är oförmögna att vara vårdnadshavare, till exempel på grund av dödsfall. Har barnet en förälder som är vårdnadshavare kan man inte få gemensam vårdnad med någon annan än barnets andra biologiska förälder. Du kan således inte få gemensam vårdnad om din dotter tillsammans med hennes styvmamma. Hoppas att du fick svar på din fråga!med vänliga hälsningar

Kan ena vårdnadshavaren av ett barn flytta till annan ort utan att andra vårdnadshavaren ger samtycke till detta?

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag och sonens mamma bor på Gotland, mamman har träffat en ny på fastlandet och har planer på att flytta och med detta så vill hon att våran son ska pendla dessa timmar när det är min respektive hennes vecka. Jag tycker detta inte är något bra alls hon säger att det inte påverkar våran son något. Hur ska vi göra?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Såsom jag förstår din situation, turas ni om att ha sonen varannan vecka. Sonens mamma vill nu flytta från Gotland till fastlandet, vilket innebär ett större pendlingsavstånd för sonen. Jag tolkar din fråga som att du nu undrar om det är tillåtet att din sons mamma flyttar till fastlandet, trots att du inte tycker att detta är okej.Regler om vårdnad av barn och boendesituation finns i föräldrabalken, förkortad FB. Jag kommer förklara vad dessa regler innebär, och sedan applicera dessa på din situation. I slutet av mitt svar kommer jag skriva med en sammanfattning samt rekommendationer på hur du kan gå vidare med din fråga.Gemensam och ensam vårdnadOm en vårdnadshavare får flytta till annan ort utan samtycke är beroende av om föräldrarna har gemensam eller ensam vårdnad av barnet. Det är nämligen så att en vårdnadshavare har rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Om det då skulle vara så att någon av er har ensam vårdnad av barnet, så behöver man inte den andre förälderns samtycke för att flytta. I ert fall förstår jag det dock som att ni har gemensam vårdnad, utifrån de omständigheter som du beskriver.Har man gemensam vårdnad, så ska beslut om barnets angelägenheter fattas tillsammans (6 kap. 11 § samt 6 kap. 13 § FB). Det betyder att, i ditt fall, kan inte sonens mamma själv bestämma att flytta till fastlandet utan att komma överens om detta med dig först. Om ni kan komma överens om något som passar bra för er båda och er son, kan ni skriva ett skriftligt avtal om detta som sedan ska godkännas av socialnämnden (6 kap. 14a § 2 stycket FB).Om ni inte kommer överensOm ni inte kan komma överens själva, kan någon av vårdnadshavarna ansöka att domstol besluta i frågan (6 kap. 14a § 1 stycket FB). Det betyder att om du och mamman inte kan komma överens om hur ni ska göra, kan ni vända er till domstol. Domstolen kommer då se till er sons bästa (6 kap. 2a § 1 stycket FB). Det betyder att domstolen exempelvis kan komma att bedöma om pendlingsavståndet är för långt eller inte, med hänsyn till vad som är bäst för er son.Sammanfattning och rekommendationSå som jag uppfattat er situation, så har ni gemensam vårdnad om er son. Det betyder att din sons mamma inte utan samtycke från dig kan flytta från Gotland till fastlandet. Detta är något som ni båda två måste komma överens om. Om ni kan komma överens till en lösning som passar er båda och er son, är det bra att skriva ett skriftligt avtal gällande detta. För att ett sådant avtal ska vara gällande måste det vara skriftligt och ska godkänns av socialnämnden.Skulle det vara så att ni inte kommer överens, eller att sonens mamma väljer att flytta ändå, kan du ansöka om att domstol ska besluta i frågan. Domstolen kommer då ta hänsyn till er sons bästa, där pendlingsavståndet kan ha stor betydelse för vad som är lämpligt.Skulle du behöva hjälp med hur du ska gå till väga om det är så att ärendet hamnar i domstol, kan du ta kontakt med någon av våra jurister här: https://lawline.se/bokaDu är också välkommen att höra av dig till oss via telefon, om du har fler frågor och funderingar: 08-533 300 04Jag hoppas att jag kunnat hjälpa till och besvara din fråga. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen, om du har fler frågor!Vänligen,

Har ena föräldern rätt till halva barnbidraget?

2021-01-28 i Barnrätt
FRÅGA |Kan jag på något vis få hjälp med en pappa som tar halva barnbidraget för att han har " rätt" tilldet? Och sedan inte försörjer vårt gemensamma barn?
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt regleras i föräldrabalken (FB) och rör bland annat vårdnad.Vad som gäller för vårdnad generelltBarn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med respekt och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. (6 kap. 1 § FB).Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, eller en av dem om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess barnet fyller 18 år. (6 kap. 2 § FB). Vidare ska den som har vårdnaden om ett barn ha ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska tillgodose barnets behov som nämnts ovan i 6 kap. 1 § FB.En vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Dock ska vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta mer hänsyn till barnets önskemål samt synpunkter (6 kap. 11 § FB).Detta betyder att barn under 18 år står under vårdnad av föräldrar eller andra vårdnadshavare och har därför inte full självbestämmanderätt jämfört med en vuxen person. Men ju äldre barnet blir, desto mer med- och självbestämmanderätt förvärvar barnet. Faktorer som kan påverka denna bedömning är bland annat ålder, mognad, och vad saken rör, i detta fall barnbidrag.Vad som gäller i ditt fallBarnet erhåller barnbidrag, i frågan förklaras dock inte vad halva bidraget går till. Pappans agerande kan dock inte betraktas vara brottsligt, men man kan mena på att föräldern inte tagit hänsyn till barnbidragets syfte.Mitt råd till dig är att du försöker prata med föräldern och förklara att barnet har rätt till barnbidrag. Du kan även vända dig till socialtjänsten i din kommun och förklara problemet.Vänligen,

Måste pappan godkänna att dottern tar hål i öronen?

2021-01-24 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag har delad vårdnad om min dotter med hennes pappa. Hon bor hos mig och är hos han varannan vecka när han behagar att ha henne. Nu vill hon ta hål i öronen, måste han godkänna detta innan eller får jag låta henne göra det? Hon är 6 år om det har någon betydelse.Mvh
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar om du måste ha pappans godkännande för att låta din dotter ta hål i öronen. Regler om vårdnad finns i föräldrabalken (FB).Måste pappan godkänna?Det är en vårdnadshavares rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. (6 kap. 11 § FB).Har barnet två vårdnadshavare ska bestämmanderätten utföras gemensamt. Det betyder att båda vårdnadshavarna måste vara överens innan någon fattar viktigare beslut som rör barnet. Exempel på stora, viktiga beslut är beslut om skolgång och bosättning. Andra beslut som har mer att göra med barnets dagliga omsorg kan en vårdnadshavare fatta själv utan godkännande från den andra. (6 kap. 13 § FB).SlutsatsRättsligt har jag väldigt svårt att säga om du behöver pappans godkännande eller inte. De reglerna som reglerar vad du får och inte får besluta själv är de jag har skrivit om här ovan. Jag rekommenderar att du bildar dig din egen uppfattning kring om du borde försöka få pappans godkännande eller inte. Eftersom det är så svårtolkat vad som gäller rättsligt kommer du inte göra något som är helt fel hur du än gör.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Egenmäktighet med barn.

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |https://lagen.nu/1990:52#P43S1Hej! Är det brottsligt för föräldrar att hindra socialtjänsten från att fullfölja sitt uppdrag, som att tvångsomhänderta deras barn genom att ta de utomlands och ´´försvinna``? Kan utomstående som visste om planerna men inte gjorde något hållas ansvariga också?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om det är brottsligt för föräldrar och utomstående att hindra socialtjänsten från att fullfölja sitt uppdrag genom att bortföra barn och försvinna utomlands.Den som utan samtycke skiljer ett barn från den som vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan ställas till ansvar för egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § 2 st. BrB). Med uttrycket ''den'' kan förstås att både vårdnadshavare och andra utomstående kan bli ansvariga beroende på deras delaktighet i brottet. Regeln är något ovanlig och synes endast användas i de fall risk finns att barnet förts utom landet. I annat fall ligger det socialnämnden närmast till hands att, förutom egna insatser, efterlysa barnet hos polisen samt vid behov inkomma med begäran om polishandräckning (43 § LVU). Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur kan vi flytta tillbaka ett barn till ett tidigare familjehem?

2021-01-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Min mans syster har ett barn som tidigare varit placerad hos oss som familjehem enligt LVU. Nu några år efter att barnet flyttat hem vill föräldrarna och barnet att vi åter ska ta hand om barnet som nu är 14 år. Föräldrarna hade talat med Soc och fått svar att de fick sköta det själva men det tror jag inte på. Hur går vi och dem tillväga för en sådan flytt tillbaka till oss?Vår familjehemsutredning är det nu 6 år sen vi gjorde så den behöver vi nog förnya eller? Ska föräldrarna ansöka om en SOL placering eller något annat?Tack för svar
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vård av unga finns i lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och i socialtjänstlagen (SoL). Generella regler om barn finns i föräldrabalken (FB).Det blir i frågan aktuellt om barnet fortfarande räknas vara i behov av vård eller om samtliga bara vill att en flytt ska ske av andra, frivilliga skäl.Om vård fortfarande är aktuelltDet framgår inte av din fråga varför barnet flyttade tillbaka till sina föräldrar för några år sedan. Ofta sker detta för att den förordnade vården enligt LVU är avslutad (21 § LVU), men alternativt kan socialnämnden ha beslutat att vården nu kan utföras i det egna hemmet istället (11 § andra stycket LVU). Om vård enligt LVU eller SoL fortfarande pågår är socialnämnden starkt involverad i alla beslut som rör barnets liv, och de måste besluta om ett nytt boende.Beroende på vilken grund som låg till för vården så ska socialnämnden pröva om vården bör fortsätta minst var sjätte månad (13 § LVU). Samma sak gäller frivillig vård (6 kap 8 § SoL). Om förutsättningarna för omhändertagandet upphör mellan prövningarna ska vården avslutas omedelbart. I ert fall låter det som att alla är överens åtminstone om att vården inte längre behöver hamna under LVU, utan istället kan kategoriseras som frivillig vård. För att avsluta vården behöver det göras en undersökning för att bekräfta att den inte längre är nödvändig. Om detta är fallet har du rätt i att socialnämnden först behöver kontaktas och hjälpa till att avsluta vården.Även i det fall vård enligt LVU fortfarande skulle vara nödvändig för barnet så behöver socialnämnden göra en undersökning för att godkänna en ny flytt. Detta bör kunna ske relativt enkelt med en hänvisning till barnets egen vilja och principen om barnets bästa, om inga särskilda förutsättningar föreligger (1 kap 2 § SoL).Om vård inte längre pågår Den som vanligtvis bestämmer om ett barns boende är den som är barnets vårdnadshavare (6 kap 2 § FB). Om barnets föräldrar står som vårdnadshavare och är överens med er om att barnet istället bör bo hos er kan ni alltså besluta om detta själva (6 kap 14a § FB). Om ni också formellt sett vill bli barnets vårdnadshavare behöver socialnämnden återigen inblandas. Det kan isåfall skrivas ett avtal som socialnämnden kan välja att bevilja eller neka, beroende på vad de tror är barnets bästa. Vid avslag är det möjligt att överklaga beslutet.Behövs ny familjehemsutredning?Det finns ingen specifik regel som säger hur ofta en familjehemsutredning ska ske. Även här är det upp till socialnämnden att besluta om de tycker att det är nödvändigt. En familjehemsutredning är dock endast nödvändig om vård fortfarande pågår, eller påbörjas på nytt.Vilka möjligheter har ni?Hur ni bör gå tillväga beror på hur ni vill att barnets vårdnad ska se ut i framtiden.Föräldrarna skulle kunna göra en ansökan om placering enligt SoL. Detta skulle innebära att barnet troligtvis kan bo hos er, men att barnet fortfarande betraktas vara under vård. Socialtjänsten kommer vidare att spela en stor del i barnets liv och alla beslut som rör barnet, och huvudregeln kommer vara att barnet ska flyttas tillbaka sina föräldrar om det blir möjligt.Om barnet inte behöver vård men föräldrarna fortfarande ska betraktas som vårdnadshavare kan ni själva besluta om boende.Om ni permanent vill flytta över vårdnaden av barnet, oavsett om vård behövs eller ej, så måste detta godkännas av socialnämnden. Adoption är också ett alternativ, men har väldigt långtgående rättsliga konsekvenser för samtliga inblandade parter.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vid följdfrågor kan du kontakta mig på erika.redelius@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att besvara dem.Vänligen,

Kan man som faster och farmor få till umgänge med barn, trots att mamman till barnen inte vill?

2021-01-24 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Min bror har dog i november i en arbetsolycka och har två barn som är 10 och 7 år. Deras mamma tycker inte om mig eller min mamma och har uttryckligen sagt att hon inte kommer ha kontakt med oss. Hon säger dock att hon inte kommer hindra oss från att träffa dom. Men hon har redan sagt nej till barnen flera gågner när dom frågat om dom fått vara med oss. Innan min bror dog hade han barnen varannan vecka och under dom veckorna träffade vi barnen minst 1 gång i veckan. Men oftast flera gånger i veckan.Kan vi på något sätt få hjälp att kunna träffa dom, med tanke på att vi inte kommer att kunna kommunicera med deras mamma på ett bra sätt. Hon har redan orsakat oss enormt mycket smärta både innan och efter min bror död. Vi känner att vi saknar barnen enormt men att det inte går att prata med mamman. Hon har redan en anmälan på sig från socialaen så även det gör att vi känner oro även för hur barnen mår nu.
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först och främst vill jag säga att jag verkligen beklagar sorgen.Så som jag förstår din situation, har du och din mamma tidigare fått träffa dina brorsbarn ganska ofta när han har haft dem hos sig. Nu, när din bror gått bort, har barnens mamma uttryckt att hon inte tänker ha någon kontakt med er, men samtidigt menar hon att hon inte tänker hindra barnen från att träffa er. Hon lever dock inte upp till det sistnämnda, och har sagt nej till barnen när de velat träffa er. Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni kan få hjälp med att träffa barnen, trots att mamman inte verkar vilja det.Umgänge med barnenRegler om barns rätt till umgänge finns i föräldrabalken, förkortad FB.Ett barns vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § 3 stycket FB). Det betyder att om dina brorsbarn har ett behov av att träffa dig som är faster och din mamma som är farmor, så ska mamman så långt som möjligt tillgodose detta behov.På talan av socialnämnden så kan rätten besluta om umgänge mellan barn och någon annan än barnets förälder/föräldrar, som barnet inte bor tillsammans med. Vid bedömning om beslut av sådant umgänge ska fattas, kommer hänsyn tas till barnets behov av umgänge med mor- eller farföräldrar, eller andra personer som står barnet särskilt nära (6 kap. 15a § 2 stycket FB). Detta betyder, att socialnämnden kan be domstol att ta upp frågan om barnens rätt till umgänge med personer som står barnen nära. Du nämner att ni tidigare träffat barnen ofta, och så som jag förstår det, har barnen själva uttryckt att de vill träffa er. Det tyder på att barnen har ett behov av att få umgås med er. Du som faster och din mamma som farmor har också, vad jag förstår, haft en nära relation till barnen. Det finns därför en möjlighet att vända sig till socialnämnden som kan hjälpa er att upprätta ett ärende och be domstol fatta ett beslut gällande umgänge med barnen.Skulle det vara så att domstolen ska besluta om umgänget, kommer domstolen att bedöma utifrån barnens bästa (6 kap. 2a § 1 stycket FB). Domstolen kan också beroende på barnens ålder och mognad se till barnens vilja (6 kap. 2a § 3 stycket FB). Detta innebär att domstolen alltid ska se till barnets bästa, och om det är förenligt med umgänge med er. Detta är en bedömningsfråga, men utifrån vad du beskriver så verkar ni ha stor betydelse för dina brorsbarn. Dessutom, om domstolen skulle anse att barnen uppnått viss mognad för deras ålder, kan de även ta hänsyn till deras vilja att träffa er.Sammanfattning och rekommendationDina brorsbarns mamma ska se till att, så långt det är möjligt, tillgodose barnens behov av umgänge med dig och din mamma. Ni verkar haft en betydande roll för barnen tidigare, och därför bör mamman se till att barnen ska få fortsätta att umgås med er. Är det så att hon vägrar göra detta, kan ni be socialnämnden om hjälp att få ett beslut i frågan. Socialnämnden kan då ta upp frågan i domstol, och be domstolen att fatta beslut om att barnen ska få umgås med dig och din mamma. Vid ett sådant beslut, kommer hänsyn tas till barnens bästa och, beroende på barnens mognad, även deras vilja att träffa er.Min rekommendation är därför att ta kontakt med socialnämnden, då mamman till barnen inte verkar vara samarbetsvillig när det gäller att barnen ska få träffa er. Berätta för socialnämnden hur situationen ser ut med mamman, och vilken betydelse ni har för barnen.Har du eller din mamma fler frågor, är ni välkomna att höra av er till oss igen. Ni kan även ringa in till oss gällande frågor eller funderingar på detta nummer: 08-533 300 04Jag hoppas att situationen löser sig på bästa sätt för både er och barnen!Vänligen,

Vem kan begära faderskapstest?

2021-01-17 i Barnrätt
FRÅGA |När jag blev gravid fanns det flera potentiella fäder för att jag hade haft sex med två stycken under loppet av ungefär två veckor. Enligt mina och sedan barnmorskans "ca" beräkningar så skulle min nuvarande sambo då vara den rätte fadern. Vi skrev sedan under papper för gemensam vårdnad och la alla andra funderingar åt sidan. Jag stötte ett år senare på den andra mannen när jag promenerade utomhus med mitt barn. Han blev då chockerad och frågade mig om han skulle kunna vara barnets biologiska fader. Jag erkände då att jag försökte nå honom när jag fick reda på att jag var gravid för att jag var osäker på ifall han var fadern. Så nu vill han begära ett faderskapstest i efterhand. Är detta möjligt om faderskapet redan fastställts? Kan en fråga ang faderskapstestet han vill ha, skickat över sms, anses som ett erkännande som skulle kunna användas som "bevis" gentemot mig, vårt barn och dens pappa?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring din situation hittar du stadgade i Föräldrabalken (FB).Som utgångspunkt anses den man som modern är gift/sambo med då barnet föds vara fader till barnet, 1 kap 1 § FB. En talan om faderskap kan dock föras av barnet, alternativt av modern eller socialnämnden i barnets ställe, 3 kap. 5 § FB. Så kallad positiv faderskapstalan från potentiell faders sida är inte aktuell i Sverige och den andra mannen har alltså inte möjlighet att på egen hand framtvinga ett faderskapstest. Det finns dock undantag från denna utgångspunkt, till exempel om det är utrett att modern har haft samlag med en annan man under tiden då barnet kan vara avlat. Eftersom det då inte är helt säkert vem som är fader till barnet ska socialnämnden göra en utredning om faderskapet enligt 2 kap 1 § föräldrabalken. Socialnämnden ska då utreda vem som är fader till barnet utefter de olika reglerna i 2 kap föräldrabalken. Bland annat kan blodprov tas på modern, barnet och mannen som antas vara fader.Denna undersökning är en skyldighet för socialnämnden. Undersökningen menas ligga i linje med barnets bästa enligt 6 kap 2 a § föräldrabalken, som ska vara avgörande för alla beslut kring barnet. Tanken är alltså att det är till barnets bästa att med säkerhet fastställa vem som biologisk är fadern till barnet.Sammanfattningsvis kan alltså inte den andra mannen ensam föra en talan via domstol om ett faderskapstest. Dock kan socialnämnden inleda en utredning om det framkommer att det finns anledning att misstänka att någon annan än din sambo är far till barnet. I så fall görs utredningen i enlighet med 2 kap FB. Hoppas detta svar var till hjälp för din situation. Uppstår det fler frågor eller befinner du dig i behov av juridisk rådgivning är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,