Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?

2021-01-15 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag och mamman till mitt barn har domslut om umgänge samt att jag ska få ta ut pappadagar och fler andra grejer så att det är som gemensamm vårdnad men nu har hon brutit domslutet 2 gånger och min advokat vägrar hjälpa mig vart kan jag vända nånstans så domslutet följs?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som du kan göra är att ansöka om verkställighet hos tingsrätten (21 kap. 1 § föräldrabalken). Om du ansöker om verkställighet kommer det innebära att domstolen säger åt mamman att hon måste följa domen. Domstolen kan även utfärda vite vilket innebär att om mamman trotsar domen en gång till så kommer hon att få betala en viss summa pengar (21 kap. 3 § föräldrabalken). Domstolen kan bestämma att polisen ska hjälpa till med att verkställa domen. Det gäller framför allt om mamman skulle hindra dig från att träffa ert barn och polisen behöver hjälpa till med överlämningen av barnet (21 kap. 4 § föräldrabalken). Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

2021-01-11 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag har två frågor angåande mitt ärende: mitt barn fick stöd med LVU när han var 1,5 år och han flyttada till olika familjhem I olika akuthem. Nu är han 7 år och jag undrar om jag kan alltså jag är barnets biologiska mamma så kan vårdnaden flyttas igen till mig? Mina frågor på ett tydligt sätt är : Vilka är de rättsliga förutsättningarna för att vårdnaden ska flyttas över till familjehemsföräldrar? Har barnet (enligt någon bestämmelse) själv något att säga till om i bedömningen?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det har ditt barn vårdats med stöd av LVU i fem och ett halvt år. Du skriver att ditt barn har flyttat mellan olika familjehem under den här tiden. Det är först när barnet har bott i samma familjehem under tre års tid som socialtjänsten ska göra en bedömning av om det finns anledning att ansöka om att flytta över vårdnaden till familjehemsföräldrarna enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (13 § LVU). Det som enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken beaktas vid bedömningen är om det är uppenbart att det bästa för barnet är att bo kvar hos familjehemsföräldrarna och att vårdnaden flyttas över till dem. Att det ska vara "uppenbart" innebär att det är ett högt ställt krav för att överflyttning av vårdnaden ska kunna ske. Om socialtjänsten bedömer att det höga kravet är uppfyllt ska den ansöka om överflyttning. Vad gäller barnets egen vilja kan sägas att bedömningen som socialtjänsten gör ska utgå från barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). I det ligger att hänsyn också ska tas till barnets vilja men att detta sker med beaktande av barnets ålder och mognad. Det innebär alltså att man även ska lyssna till vad barnet har att säga om saken. Ditt barn kommer troligen att få uttrycka sin vilja gällande detta eftersom även yngre barn brukar få göra det. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Kan jag få ensam vårdnad?

2020-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och min företetts har två små barn ihop och har gemensam vårdnad. Den ena är 11 månader, den andra är 4 år.När den äldre dottern var ett år var jag tvungen att flytta pga att pappan till flickorna har alkoholproblem. Han dricker större mängder starksprit varje dag även om han skall till jobbet dagen efter. Detta resulterade till stora bråk. Han är även aggressiv och har förr gått en kurs i anger management. När vi hade ett barn så blev det en rättslig process då jag inte kände mig trygg att lämna min flicka till honom. I processen fick vi delta i samarbetsavtal och det gick så oss bra att jag blev gravid igen. Då hade han lovat att inte dricka och vara oansvarig. Han vill flytta ihop för att underlätta vardagen men jag trivdes som särbos. Efter en tid kontaktar en kvinna mig, det visar sig att han har levt ett dubbelliv och varit med henne samtidigt som med mig. Hon bekräftar att han dricker sig berusad varje dag framför barnen, att min stora inte knappt får någon mat, en risifrutti om dagen. Han är dålig på att byta blöja och min minsta kan ligga i samma smutsiga blöja i fler timmar, den stora byter han inte kläder på heller. Jag har flera gånger upptäckt att hon har haft på sig samma trosor som då jag lämnade henne. Jag fick även reda på att han kan reta den stor flickan och kall henne fula ord. Jag vill verkligen inte lämna mina flickor till honom, det gör ont i mitt hjärta. Den "stora" flickan vill absolut inte träffa honom heller. Kan jag få ensam vårdnad?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det anses förenlig med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Båda föräldrarna ska som utgångspunkt uppmuntra barnet till en kontakt med den andra föräldern och inte försöka påverka barnet att inte vilja träffa den andra föräldern. Om du anser att den andra föräldern brister i vårdnaden om barnet och därför gör sig olämplig som vårdnadshavaren kan du via domstol försöka få en ändring i vårdnaden (6 kap. 5 § föräldrabalken). Att en förälder missbrukar tyder på att denne inte är lämplig som vårdnadshavare (6 kap. 7 § föräldrabalken). Samtidigt kan du göra dig skyldig till umgängessabotage om du utan en godtagbar anledning medvetet undanhåller barnen från den andra föräldern. Om du anser att den andra föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare bör du vända dig till rätten för att försöka få till en ändring av vårdnaden. Aspekter som missbruk och bristande omsorg av barnet hos en förälder pekar på att vårdnaden bör ändras. Domstolen kommer vid ett avgörande av vårdnadsfrågan ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Din äldsta dotters vilja att inte träffa pappan kommer tas i beaktande men inte väga alltför tungt med tanke på hennes unga ålder (6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken).Hoppas att du fick svar på fråga!

Kan en vårdnadshavare flytta med barnen?

2020-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Mamman till 2 barn bor i Sverige och pappan som är norrman vill flytta hem till Norge och ta barnen med sig! Har via advokat i Sverige sökt ensam vårdnad och sålt huset här och flyttar i mars! Är det okej? Vad kan mamman göra??Med vänlig hälsning,Björn MagnussonMammans oroliga pappa
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid gemensam vårdnad bestämmer föräldrarna i frågor som rör barnet tillsammans (6 kap. 13 § föräldrabalken). Den vårdnadshavare som barnen bor hos kan inte själv bestämma att barnen ska flytta med honom eller henne. Kan inte inte vårdnadshavarna komma överens ska det rådande förhållandet bestå. Skulle en vårdnadshavare vid gemensam vårdnad flytta med barnen utan den andra vårdnadshavarens samtycke tyder det på att vårdnaden eller boendet bör ändras.Vid ensam vårdnad ser situationen annorlunda ut. I det fallet bestämmer vårdnadshavaren ensam vart barnen ska bo. Domstolen vill vid en tvist ogärna flytta barn från deras invanda miljö (kontinuitetsprincipen). Detta betyder att barnet oftast ska få bo kvar på den plats där barnet har bott sedan innan. Kontinuitetsprincipen är inte absolut och kan i vissa fall ge vika vid den ena förälderns umgängessabotage. Sammanfattningsvis kan inte pappan flytta barnen utan den andra vårdnadshavarens samtycke. Skulle pappan få ensam vårdnad vilket han får ansöka om ser situationen annorlunda ut, pappan får då själv bestämma över barnens boende. Vid en vårdnadstvist vill domstolen som huvudregel ogärna flytta barn från deras invanda miljö, därför försöker man om det är möjligt låta barn bo kvar där barnen bor för tillfället. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?

2021-01-15 i Barnrätt
FRÅGA |Har jag rättigheter att träffa barnbarn?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur barns umgängesrätt ser ut gällande mor- och farföräldrar, d.v.s. hur möjligheterna ser ut för mor- och farföräldrar att få till umgänge med sitt barnbarn. Har mor- och farföräldrar rätt att träffa sina barnbarn?Utgångspunkten är att sådan rätt inte finns för mor- och farföräldrar. Barnets vårdnadshavare har dock ett ansvar för att så långt som möjligt tillgodose barnets behov av umgänge med andra som står barnet särskilt nära (6 kap. 15 § föräldrabalken). Det som man utgår från är alltså barnets behov av umgänget, d.v.s. umgänget är till för barnet. Mor- och farföräldrar har ingen "rätt" i egentlig mening till umgänge med sitt barnbarn, men genom bestämmelsen ges en möjlighet till sådant umgänge om barnet har behov av det. I föräldrabalkens förarbeten anges mor- och farföräldrar som exempel på personer som just kan stå barnet särskilt nära. Hur kan du som mor- eller farförälder gå till väga för att få umgänge med ditt barnbarn? Du som mor- eller farförälder har inte en egen rätt att väcka talan om umgängesrätt med ditt barnbarn. Däremot kan socialnämnden väcka en sådan talan. Vid en bedömning av om socialnämnden ska väcka en sådan talan beaktas särskilt barnets behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Här nämns alltså just mor- och farföräldrar som ett exempel på personer som kan stå barnet särskilt nära. Slutligen kan sägas att alla beslut som tas gällande umgängesrätt ska utgå från vad som är det bästa för barnet (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Dettas ska alltså alltid vara utgångspunkten för alla bedömningar. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Vårdnadshavare som inte kan komma överens om umgängets utformning

2020-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag och mitt ex har ett gemensamt barn på 6 år. Vi har gemensam vårdnad men ingen dom gällande umgänge. Sedan vi separerade, för fyra år sedan, har vi haft en muntlig överenskommelse och att barnet är varannan vecka hos respektive förälder. Ojämna veckor hos mig (mamma) och jämna veckor hos pappa. Detta år som ju har 53 veckor har lett till en konflikt oss emellan. Han vill fortsätta med varannan vecka rakt av så att han får ojämna veckor nästa år och jag vill inte det. Mitt förslag var att vi delar på vecka 1 så att barnet får träffa oss lika mycket och sedan återgår vi till tidigare överenskommelse där jag fortsatt har ojämna veckor. Han vägrar och säger att han kommer att hämta barnet vecka 1 oavsett vad jag säger. Jag har vänt mig till familjerätten och efterfrågat samarbetssamtal för att prata om detta. Han vägrar gå på samarbetssamtal, är otrevlig, ringer och skriker och hotar med att ställa till det. Jag undrar om det blir negativt för mig framöver om jag inte lämnar ut barnet till honom vecka 1? Jag tänker att jag dels har "rätt" att ha barnet båda veckor eftersom det är vår muntliga överenskommelse men också att jag tillgodoser barnets umgänge med sin pappa då jag försöker göra det bästa av situationen genom att erbjuda att dela på vecka 1. Tänker jag rätt eller fel? Han har ingen anledning (som skulle gynna barnet) till veckobytet mer än att han vill det.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni inte umgänget reglerat och inte själva kan komma överens över hur umgänget ska se ut kan ni få umgänget fastställt via antingen en dom eller avtal (6 kap. 15 a § 1 st. föräldrabalken). Kan ni själva avtala om umgänget är det möjligt att skriva ett så kallat umgängesavtal. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, det får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 15 a § 3 st. Föräldrabalken). Kan ni inte komma överens om hur umgänget ska se ut kan du vända dig till rätten för att få en dom som reglerar umgänget mer specifikt, till exempel dagar och tider umgänget ska ske. Hoppas att du fick svar på sin fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag undanhålla barnet från den andra vårdnadshavaren?

2020-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |HejHur mycket ska man behöva stå ut med från sitt X? Jag levde med en äldre man i nästan fem år. Relationen var inte bra - jag blev utsatt för psykisk misshandel och för kontroll. Mannen har ett omfattande alkoholmissbruk. Alkohol och extrem svartsjuka är ingen bra kombo. Vi fick ett barn ihop 2011 - delad vårdnad. Det är 8 år sen vi separerade. Sedan separationen har han regelbundet trakasserat mig - första året smög han runt huset, hämtade saker i förrådet och hade koll. Han slutade en tid efter jag träffade en ny.Umgänget med barnet har fungerat så där. Om jag lämnar tar han sig alltid friheten att berätta för mig vilken idiot jag är - han är inte nykter då. Han har regelbundet skickat sms när han är full och argI höstas gjorde jag en oros anmälan pga hans drickande. Han hade kört bil under alkoholpåverkan, låtit barnet bada i sjö när han suttit på stranden och druckit. Nu är också barnet så stort att hen kan berätta vad som händer hos pappan. Han dricker jämt när hen är därVi har blivit tilldelade stöd från soc i form av familjebehandling- stöd i vårt samarbete. Barnet bor hos mig och vill inte träffa pappan. Jag låter inte barnet träffa pappan pga fara för liv och hälsa. Det här har gjort att pappan messar mig, främst på nätterna när han är full och arg. Familjebehandlaren tar pappans parti och hävdar pappans rätt till sitt barn. Vad kan jag göra rent juridiskt? Pappan utsätter mitt barns liv för fara pga sitt missbruk. Han trakasserar mig. Hjälp mig
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att det är förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sin föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Barnet ska även ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Det är båda föräldrarnas ansvar att uppmuntra barnet till en kontakt med den andra föräldern. Självklart ses det inte förenligt med barnets bästa att lämna barnet hos en förälder som i vardagen är berusad samtidigt som barnet är hos föräldern. Problemet i sådana här fall är att den föräldern som undanhåller barnet från att träffa den andra föräldern kan göra sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage pekar vid en vårdnadstvist på att vårdnaden bör ändras till nackdel för den föräldern som försökte undanhålla barnet från att träffa den andra föräldern.Det bästa du kan göra om du anser att den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare och inte ensam bör umgås med barnet är att vända sig till rätten för att försöka få vårdnadsfrågan ändrad (6 kap. 5 § föräldrabalken). Om en förälder missbrukar eller ägnar sig åt hot eller våld mot den andra föräldern pekar på att den föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare (6 kap. 7 § föräldrabalken). Mitt råd till dig om det är så att pappan är olämplig som vårdnadshavare är att försöka få vårdnadsfrågan ändrad. Försöker du enbart undanhålla barnet från föräldern är det du som kan göra dig skyldig till umgängessabotage.Hoppas att fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ändring av barnets boende

2020-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Hur gör man om exet ej vill låta 12 årig dotter flytta till sin får hon vill ej bo hos mamman men mamman har egen vårdnad. 12 åring ångest varje gång hon ska till mamman .socialen hjälper ej.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är lite svårtolkad men jag uppfattar den som att dottern inte vill bo hos sin mamma som har ensam vårdnad och är boendeförälder.Alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge tas med utgångspunkt i vad som är förenligt med barnets bästa. Vidare har barnet rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, barnet har även rätt att komma till tals och hänsyn ska tas till barnets vilja i ovanstående frågor med beaktande av barnets mognad och ålder (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Båda föräldrarna ska uppmuntra barnet att träffa och ha en god relation med den andra föräldern, att försöka påverka barnet att inte vilja träffa den ena föräldern ligger den utövande föräldern till last i en eventuell framtida vårdnadstvist. I ditt fall har mamma ensam bestämmanderätt i frågor rörande barnets boende eftersom hon är ensam vårdnadshavare. För att domstolen vid en tvist ska kunna bestämma vem av föräldrarna som barnet ska bo tillsammans med krävs det att vårdnaden är gemensam. Skulle man i din situation försöka få till en ändring i boendet och därmed även vårdnaden och barnet tydligt klargör att hon inte vill bo med mamman, kommer rätten på grund av barnets ålder lägga en större vilt vikt vid barnets vilja. Detta förutsatt att barnet inte har blivit påverkat av den ena föräldern att inte vilja träffa den andra föräldern.Det krävs alltså att vårdnadsfrågan prövas på nytt om boendet ska ändras mot mammans vilja. Så länge mamman har ensam vårdnad har hon även bestämmanderätt över barnets boende. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar