Vid mål om umgänge, får rätten tala med ena parten utan att den andra parten är närvarande?

2020-11-29 i Barnrätt
FRÅGA |Umgängesrätt!! Får motpart tala med rätten utan mej närvarande? Får dessutom jag inte,veta vad som sagts??mvh T
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som du skriver som att du undrar över vad som gäller vid handläggning hos domstol.Grundläggande information om umgängeTill att börja med kan det vara bra att ta upp allmänna frågor gällande umgängesrätt. Att barnet har rätt till umgänge med en förälder som han eller hon inte bor med framgår av 6 kap. 15 § föräldrabalken (FB). Umgänge kan fastställas av domstol eller avtals inom ramen för gemensam eller ensam vårdnad. Talan om umgänge kan väckas som en självständig fråga utan samband med andra rättsfrågor. Jag uppfattar det som att talan i ditt fall avser bara umgänge. Hur frågor om umgänge handläggs i domstolFrågor om umgänge handläggs i den ordning som är gäller för tvistemål (6 kap. 17 § 2 stycket FB). Detta regleras i rättegångsbalken (RB). Under förberedelserna ska parterna var för sig ange de ytterligare omständigheter, d.v.s. de omständigheter som inte angetts i de inledande handlingarna (stämningsansökan och svaromål), som de vill anföra och även yttra sig över det som motparten har anfört (42 kp. 8 § 1 stycket RB). Enligt 42 kap. 8 § 2 stycket RB ska domstolen under förberedelsestadiet, utifrån hur målet är beskaffat, d.v.s. vad det är för typ av mål etc., verka för att frågorna blir klarlagda och att parterna anger allt som de vill åberopa i målet. Vidare ska domstolen genom påpekanden och frågor försöka få bort otydligheter och ofullständigheter i det som parterna framför. Förberedelsen kan ske vid sammanträden (42 kap. 9 § 1 stycket RB), vilket verkar ha skett i ditt fall. Om sammanträde hålls ska förberedelserna, om det är möjligt, avslutas vid detta sammanträde. Om det inte går ska förberedelsen fortsätta genom skriftväxling eller vid ett nytt sammanträde (42 kap. 9 § 4 stycket RB). Svaret på din fråga framgår inte uttryckligen av lagtexten. Det som kan utläsas är dock att sammanträde kan hållas under förberedelsestadiet och att det som utgångspunkt är då som förberedelserna ska avslutas. Utifrån detta kan det anses vara olämpligt att hålla sammanträde med bara en part eftersom sammanträdet syftar till att förberedelserna ska avslutas. Det är ju svårt att komma till ett avslut om inte båda parterna är närvarande. Domstolen ska också driva förberedelserna på ett sådant sätt att målet kan avgöras snabbt (42 kap. 6 § 3 stycket RB). I mål som gäller barn är det dessutom ännu viktigare att handläggningen sker så snabbt och smidigt som möjligt eftersom ett barn givetvis inte mår bra av en osäker tillvaro. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Adoption av syskon vid fosterfamiljsplacering

2020-11-25 i Barnrätt
FRÅGA |Socialen hämtade min lillebror och att han ska bor på fosterfamilj för han inte går i skolan i 1 år. Han är 12 år. Jag undrar om jag kan adoptera honom? Vilken väg ska jag vända till??
Andrea Vrcic |Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Adoption av barnRegler kring adoption finner vi i 4 kapitlet föräldrabalken. Enligt en lagändring från i 2018 så får den som fyllt 18 år adoptera enligt 4 kapitlet 5 § föräldrabalken. Kravet för att få adoptera är alltså att den som adopterar ska vara minst 18 år gammal. Barnets bästa beaktas vid adoptionen, och barnet får endast adopteras om det med hänsyn till alla omständigheter anses lämpligt. I detta fall kan det sista ledet vara mer komplicerat så din lillebror blivit placerad in i en fosterfamilj. Syftet till att han är satt i fosterfamilj är för att han inte gått i skolan i ett år. Med tanke på att barnets bästa ska beaktas kring alla situationer gällande barnets boende kan det anses att socialen har gjort den bedömningen att det bästa för din lillebror är att bo hos en fosterfamilj. Mitt råd är att samråda med socialen, men utgången för en lyckad adoption kan vara svår (beroende på vilka ytterligare omständigheter som föreligger i detta fall. Vänligen,

en förälders rätt till umgänge

2020-11-22 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. En mamma som har ensam vårdnad sen barnets födsel. Får hon neka fadern umgänge som hämd för att hon inte får som hon vill. Min vän mår inte bra.
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlas i föräldrabalken (FB).UmgängeBarnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. (6 kap. 15 § FB). Det är barnet som har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Föräldrar har alltså ingen absolut rätt att umgås med sitt barn.En förälder som vill umgås med sitt barn kan väcka talan hos domstol. Socialnämnden får också föra sådan talan (6 kap. 15a § FB). Domstolen ska därefter besluta om rätten till umgänge.Barnets bästa ska vara avgörande Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och även till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2a § FB).Mammans agerande skulle kunna utgöra ett umgängessabotage om hon inte har haft fog för sitt agerande med hänsyn till barnets bästa. Umgängessabotage föreligger när den ena föräldern försöker förhindra umgänge mellan barnet och den andra föräldern.SammanfattningEn förälder, som inte har vårdnad, har inte någon absolut rätt till umgänge. Man kan då väcka talan hos domstol om man inte kan komma överens med den andra föräldern. Men innan man väljer att gå till domstol är det bra att försöka få hjälp av Familjerätten i kommunen. Du kan läsa mer om hur du ska gå vidare på domstolens hemsida här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning

Vad kan den ena föräldern göra om den andra föräldern motsätter sig en utredning?

2020-11-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Kort och enkelt.Vad kan ena föräldern göra om den andre föräldern sätter stopp för en autism-utredning som kan ha en hjälpande betydelse för barnet?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att båda föräldrarna har vårdnad om barnet i fråga. Som utgångspunkt gäller att båda föräldrarna har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som gäller det gemensamma barnet (6 kap. 11 § och 6 kap. 13 § föräldrabalken). Det finns dock en möjlighet att frångå denna utgångspunkt om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Om den andra föräldern sätter stopp för en autismutredning finns det möjlighet för socialnämnden att besluta om utredningen ska genomföras ändå. Utredningen kan då genomföras trots att den andra föräldern inte samtycker till det. Detta är bara möjligt om det krävs med hänsyn till barnets bästa och när det just är fråga om exempelvis en neuropsykiatrisk utredning (6 kap. 13 a § föräldrabalken). Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Umgänge mellan förälder och barn

2020-11-27 i Barnrätt
FRÅGA |Har jag rätt att umgås med mitt barn 15 år på den andre förälderns vecka. Mitt ex tycker inte det. Typ ta en fika
Carolina Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett barn har rätt att umgås med båda sina föräldrar, detta kallas för rätten till umgänge. Som jag förstår utifrån frågan verkar ni ha gemensam vårdnad över barnet då hen bor hos er varannan vecka. Detta innebär att ni föräldrar tillsammans har ett delat juridiskt ansvar gällande frågor som rör barnet. I detta fall kallas det att barnet har växelvis boende som innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna. Föräldrabalken innehåller inga konkreta bestämmelser för hur föräldrar ska planera och genomföra barnets vårdnad, boende och umgänge. Lagen överlåter med andra ord till föräldrar att i samråd bestämma i dessa frågor. Barnets bästa är den bärande principen i FN:s konvention om barnets rättigheter. Den är formulerad i konventionens artikel 3 där det heter att "barnets bästa skall komma i främsta rummet" vid alla åtgärder som rör barn, se även 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Eftersom ni föräldrar verkar ha gemensam vårdnad så får ni själva verka för att detta uppfylls. Om barnet verkar ha en vilja över att du och hen ska träffas på en fika och ni föräldrar kommer överens om detta ska det inte vara något problem att detta ska ske. Är det så att den andra föräldern har ensam vårdnad över barnet innebär det att endast denna är vårdnadshavare för barnet. Detta innebär att det är denna förälder som bestämmer i b.la. juridiska frågor. Som exempel kan nämnas att det är den föräldern som bestämmer om barnets boende och skolgång osv. Den förälder som har ensam vårdnad har en skyldighet att se till barnets bästa och i detta ingår bl a att barnet har en löpande kontakt och umgänge med den andra föräldern. En förälder som har ensam vårdnad kan inte "stänga ute" den andra föräldern från umgänge med barnet. Det är enbart i sällsynta undantagsfall, t ex om barnet riskerar att skadas, som en förälder kan fråntas rätten till umgänge. Ett sådant beslut måste meddelas av domstol. Sammanfattning: Om ni har en gemensam vårdnad över barnet och kommer överens om att du och barnet ska träffas utöver din vecka, ska detta gå bra. Har ni inte gemensam vårdnad har du fortfarande en rätt att umgås med barnet. Det är endast i sällsynta undantagsfall denna rätten inte finns.

Vad är "barnets bästa"?

2020-11-24 i Barnrätt
FRÅGA |Detta är följdfråga av svaret från Jesper H https://lawline.se/answers/avtala-om-abort-och-annat-vid-eventuell-graviditet-pactum-turpeJH, nämner "barnets bästa" antar att Barnet bästa är en juridisk term kanske tom lagstagdat?Jag reagera starkt på detta, eftersom barnets bästa är abstrakt som borde innebära att Barnet bästa skiljer sig från fall till fall? Viss godtycklig bedömning är således något förekommande, more or less? Om detta stämmer, är min initiala uppfattning att barnets bästa är enkelt att manipulera för personlig "vinst" (egentligen vill jag inte kalla det för vinst men i vokabulär brist blev det så för att slippa djupare utlägg)."Skvaller säger att moder är prostituerad och umgås med kriminella knarkare. Jag måste hålla barnet borta från modern tills jag är säker på att det inte är så"Mitt intresse är att inte lyfta ett finger och driva detta ända till domstol. Rättsapparaten är väl rätt trög? Ett litet barn kan glömma förälder påNågon vecka. Väl i rätten är modern en främling för barnet.Spela roll även om alla förstår min vidriga lögn?Pragmatisk reson från rätten : Barnets uppväxt är likvärdig i båda hem?Konflikt bortstyrd. -Rätten borde väl arbeta för sammarbeta mellan föräldrar? Frågar dig personligen:Är "barnets bästa " Barnet bästa?
Ellen Lagnéus |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Inledningsvis stämmer det som du säger att principen om barnets bästa är lag. Dels framgår det genom 6 kap. 2 a § Föräldrabalken och i artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter.Precis som du nämner är "barnets bästa" ett ganska abstrakt begrepp, eftersom det görs en subjektiv bedömning om vad det skulle vara i varje enskilt fall. Det har dessutom varierat över tid, och kan också vara beroende av den syn som råder i samhället om vad barnets bästa är. Det finns alltså ingen möjlighet att rent objektivt fastställa vad "barnets bästa" är. Det går dock att få viss vägledning genom att tex titta på förarbeten och praxis, för att se hur principen tillämpas i olika situationer. Tanken med att inte fastställa en betydelse av principens innebörd är att domstolen och/eller socialnämnden ska kunna göra individuella bedömningar om vad som är barnets bästa i varje enskild situation. Men också att begreppet ska kunna anpassas utifrån den rådande samhälleliga normen och kontexten kring vad som ska eller bör ingå i begreppet.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Flytta utomlands när jag har ensam vårdnad?

2020-11-21 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,Jag har ensam vårdnad till en dotter som är 5 år. Pappan bor långt bort ifrån oss och har ingen större relation med dottern för tillfället då han inte varit aktiv i hennes liv förrän nyligen, då han börjat träffa henne max en gång per månad. Jag har planer på att gifta mig och flytta utomlands, vad händer då i en sån här situation?Måste jag ha pappans godkännande för att börja mitt nya liv med min dotter utomlands? Vad krävs av mig för att kunna flytta med min dotter?Mvh
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar om du kan flytta utomlands med din dotter som du har ensam vårdnad om. Reglerna som gäller kring vad vårdnadshavare får och inte får göra finns i föräldrabalken (FB).Vårdnadshavares skyldigheterSom ensam vårdnadshavare är det du som har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör din dotter. Det innebär att det är du som fattar beslut om till exempel var din dotter bor. Pappans godkännande behövs inte om du vill flytta. (6 kap 11 § FB).Bra att veta är att din dotter oavsett flytten har rätt till umgänge med sin pappa. Du och pappan har ett gemensamt ansvar för att er dotters behov av umgänge med sin pappa blir tillgodosett. (6 kap. 15 § FB). I och med flytten kan resekostnader som uppstår för att din dotter ska kunna umgås med sin pappa öka. Du har alltid en skyldighet att ta del i resekostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till bland annat din och pappans ekonomiska förmågor. (6 kap. 15b § FB)SammanfattningDu kan fritt bestämma att du och din dotter ska flytta utomlands. Bra att känna till är däremot att du kan behöva stå för en del av resekostnaderna som uppstår för att din dotter ska kunna umgås med sin pappa. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur går det till om en förälder vill ha delad vårdnad från automatisk ensam vårdnad?

2020-11-15 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag är gravid men ogift/ej sambo. Som jag har förstått innebär det att jag automatiskt kommer få ensam vårdnad om barnet. Vad händer om jag vill ha det så, men pappan vill att vi ska ha delad vårdnad?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Föräldrabalken (FB) 6 kap finns regler kring vårdnad, boende och umgänge. Precis som du säger så blir en kvinna som föder barn ogift/ej sambo ensam vårdnadshavare i enlighet med FB 6 kap. 3 §. Du kommer alltså automatiskt att bli barnets vårdnadshavare och ha ensam vårdnad om barnet. Det finns dock en möjlighet för fadern att försöka få till gemensam vårdnad genom att ta frågan till domstol i enlighet med 6 kap § 5 FB. Det är då domstolen som kommer ta ställning kring vad för typ av vårdnad som är bäst för barnet. Bedömningen kretsar mycket kring barnets trygghet, att det ska skyddas från att fara illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Hoppas du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om fler funderingar skulle uppstå!Vänligen,