Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?

2020-09-12 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och mitt ex har gemensam vårdnad om vår dotter på 12 år. Hon är skriven hos mig men har umgänge med sin pappa varannan helg. Vem av oss ska sköta skjuts till och från umgänge? Vi bor 3 mil från varandra.
Erica Lager |Hej!Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om vårdnad, umgänge och barnets rätt regleras i föräldrabalken (FB). Gemensamt ansvar vid gemensam vårdnadDet är vårdnadshavarna som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor gällande barnet, och vid gemensam vårdnad ska det utövas gemensamt av båda vårdnadshavarna (11 och 13 §§ FB). Vem har ansvar vid umgänge?Det finns inga särskilda regler gällande skjuts eller annat till och från ett bestämt umgänge. Reglerna säger att det ligger på båda vårdnadshavares ansvar att se till att ett bestämt umgänge fungerar som det ska (15 § 2 st FB). Det innebär att vårdnadshavarna får lov att gemensamt bestämma exempelvis vem som ska skjutsa barnet utifrån vad som passar dem bäst.Dock finns en regel i 15 b § FB som reglerar kostnaden för resor till och från ett bestämt umgänge. Regeln lägger huvudansvaret på umgängesföräldern, men där boendeföräldern ska bidra ifall det anses skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga samt om det gäller länge resor. I fallet RH 1999:30 sa rätten att om avståndet mellan boendeföräldern och umgängesföräldern underskrider 10 mil ska boendeföräldern inte anses skyldig att bidra till kostnaden för barnets resa där mellan. Om vårdnadshavarna inte kan komma överens, kan rätten gå in och bestämma sådana saker åt dem om en vårdnadshavare väljer att väcka talan om saken (15 a§ FB). Ett beslut från rätten blir då bindande för de båda vårdnadshavarna. Ett annat alternativ är att vårdnadshavarna skriver ett avtal mellan sig om vad som ska gälla angående skjuts till och från umgänget, och som Socialnämnden kan godkänna för att det ska bli bindande mellan parterna. Vad gäller i din situation?Ni får lov att bestämma fritt mellan er vem som ska skjutsa barnet till och från umgänget samt hur en sådan hämtning/ lämning ska gå till och var. Med hänsyn till dotterns ålder kanske även hennes åsikt spelar roll vid besluten.Lagreglerna lägger endast ett generellt kostnadsansvar för de resorna på umgängesföräldern, där boendeföräldern kan bli skyldig att ekonomiskt bidra ifall den ekonomiska förmågan varierar stort mellan föräldrarna och/eller om avståndet mellan er är längre än 10 mil. I ditt fall är avståndet inte så långt att du ska behöva bidra för den anledningen, men jag kan inte uttala mig gällande om era ekonomiska förutsättningar skulle kunna föranleda en sådan skyldighet för dig att bidra ekonomiskt. Om ni verkligen inte kan komma överens, finns möljlighet att vända sig både till Socialnämnden och domstol för att få ett bindande beslut i saken. Men kom ihåg att det alltid är bättre för er båda och dottern om ni istället kan komma överens om saken. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om andra föräldern vägrar medgivande till pass?

2020-02-25 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan, jag och barnets pappa har gemensam vårdnad. Jag har haft barnen på heltid sen vi gjorde slut för 5 år sedan. Han sitter just nu på ett behandlingshem för narkotika och vägrar skriva på papperna för pass till våra barn. Hur kan man gå vidare med detta då jag verkligen vill resa med barnen till sommaren?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om vårdnaden om barn regleras i Föräldrabalken (FB). Beslut vid gemensam vårdnadVid gemensam vårdnad ska som huvudregel alla beslut gällande barnet fattas gemensamt mellan vårdnadshavarna (6 kap. 13 § 1 st FB). Här omfattas ex. beslut om skola, och längre utlandsresor. Det innebär att den andra vårdnadshavaren kan sätta stopp för vissa saker när som den andra föräldern vill uträtta gällande barnet. Det finns situationer när beslut inte måste fattas gemensamt: Om barnet bor enbart hos den ena föräldern har den större rätt att kunna bestämma i saker gällande den vardagliga omsorgen utan att behöva tillfråga den andre föräldern. Här kan exempelvis innefattas kortare resor utomlands under förutsättning att de inte inskränker kontakten med den andre föräldern. Ett annat undantag är om den andra vårdnadshavaren inte har möjlighet att delta i vårdnaden och beslut gällande barnet, med anledning av frånvaro, sjukdom eller annat (6 kap. 13 § 2 st FB). I sådana fall får också den första föräldern bestämma i beslutsfrågor ensam. Kan jag ansöka om pass utan den andras medgivande?För att kunna ansöka om pass till ett barn under 18 år krävs medgivande från samtliga vårdnadshavare (7 § p.2 Passlagen). Detta är om inget av undantagen ovan är tillämpliga och ena föräldern kan visa att den har rätt att skriva under ensam trots att det föreligger gemensam vårdnad. I samma regel står också ett undantag som säger att pass kan utfärdas ändå ifall det föreligger synnerliga skäl. Det kan till exempel vara om den andra föräldern är utomlands och det är uppenbart att den inte hade gett sitt medgivande eller om barnet lever bestående i fosterhem. Regeln tillämpas alltså väldigt sällan då det krävs särskilda situationer. I fallet RÅ 1987 ref. 127 var det ett liknande mål där ena föräldern vägrade att ge medgivande till utfärdande av pass till det gemensamma barnet. Där sa domstolen att situationen när en förälder enbart motsätter sig en sådan sak inte i sig är synnerliga skäl. Det krävs att det står klart för passhandläggaren att det utöver vägran föreligger sådana speciella omständigheter för att pass trots frånvaro av vårdnadshavarens medgivande ska kunna utfärdas. Vad kan du göra? Då ena föräldern har rätt att neka medgivande för beslut gällande barnet, finns det möjligtvis inte mycket du kan göra i situationen. Det finns inga tvångsmedel för att få en vårdnadshavare att ge sitt samtycke till något. Det hindrar dock inte dig från att ansöka om pass ändå och se vad Polismyndigheten fattar för beslut. Om samarbetet inte alls fungerar mellan er som vårdnadshavare kan ett långsiktigt alternativ vara att försöka få ensam vårdnad. Det kan ofta innebära en lång och jobbig process (för alla parter, även barnet) och bör inte påbörjas ifall ert samarbete anses mestadels fungera bra. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Lycka till! Vänligen,

Behöver en förälder ett godkännande av den andre för att resa med barnet?

2019-11-22 i Barnrätt
FRÅGA |hejsan!min ex sambo har bestämde att åker till USA med våra son ca 2 veckor! sonen är 14 år!men eftersom vi har en del problem med kommunikation, vi har gemensamt vårdnad varann vecka, jag känner mig lite osäkert med detta resa ( min ex beteende )Fråga är, behöver pappa min godkände för att resa med mitt barn?M.v.H.xxx
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör vad som gäller mellan två vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men inte är tillsammans längre. Regler om vårdnaden om barn finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB). Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta gemensamma beslutVårdnadshavare får bestämma över frågor som gäller barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Om det finns två vårdnadshavare ska dessa enligt 6 kap. 13 § FB gemensamt besluta i aktuella frågor gällande barnet. Det innebär att föräldrarna måste vara överens och vid ett ensidigt beslut måste ett godkännande från den andre föräldern skaffas. Det finns undantag där den ena föräldern kan få bestämma ensam, och det gäller exempelvis om den andra föräldern är frånvarande, sjuk eller av annan anledning inte kan vara med i beslutsfattandet och det gäller frågor som inte rimligen kan vänta. Det har också sagts att när barnet vistas hos ena föräldern har denne rätt att ensam bestämma i frågor som rör den dagliga omsorgen. Vad gäller vid utlandsresor med barnet?Kortare resor anses ingå i den dagliga omsorgen ex. om ena föräldern under sin vecka med barnen vill åka iväg på semester. Detta är alltså okej utan att den andre vårdnadshavaren behöver godkänna detta. I ditt fall gäller det en resa på två veckor som dels kan argumenteras för att vara en längre tid men också inskränker på din umgängestid (ifall ni har varannan vecka). Då kan bedömningen vara annorlunda och ett medgivande från ditt håll ska såfall ges. Något som kan vara avgörande är att du beskriver att barnet är 14 år. I 6 kap. 11 § FB står också att även om vårdnadshavare har rätt att bestämma i frågor gällande barnet så ska också barnets egna synpunkter och önskemål beaktas, i takt med de blir äldre och utvecklas. Ett 14-årigt barn anses ha tillräcklig mognad för att dens åsikter bör tas hänsyn till. Det innebär att även om en resa på två veckor skulle anses vara något som ni båda ska besluta om tillsammans, kan detta möjligtvis rubbas av ifall barnet väldigt gärna vill åka på resan tillsammans med den andra föräldern. FöräldramedgivandeDet finns s.k. föräldramedgivande som är en handling där båda vårdnadshavarna skriver på för tillstånd och används när barn ska resa utomlands utan sina vårdnadshavare eller med endast en vårdnadshavare. Om detta finns inte reglerat i lag, men går att kontakta researrangörerna eller flygbolaget för mer information ifall ett sådant skulle behövas. Detta är något då som förslagsvis den andre vårdnadshavaren kan göra, för att stärka sin rätt om att få åka som enda vårdnadshavare. Sammanfattningsvis, kortare resor behöver normalt sett inte godkännande av den andre föräldern. Men i ditt fall så kan det argumenteras för att resan behöver ha ditt godkännande då det handlar om en längre tid som också inskränker på din umgängesrätt med sonen. Det bästa alternativet som jag råder er till är att prata om det, helst också tillsammans med sonen om det skulle kännas okej. Vårdnadshavare bör vara överens när det gäller större saker som händer i barnens liv. Pappan, som vill åka iväg med barnet, bör möjligtvis också titta på om det kanske behövs ett föräldramedgivande inför resan. Jag hoppas att detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Var anmäler vi gemensam vårdnad och flytt av barn efter separation?

2020-06-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej var skall man skicka in papper om delad vårdnad av barn vid separationen av föräldrarna där barnet skall bo hos mamman ena veckan o pappan andra veckan men skall vara skriven hos mamman?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då jag inte vet så mycket om era förhållanden utifrån frågan så kommer här nedan svar som utgår först från om ni var gifta och det andra ifall ni inte var gifta. Gemensam vårdnad fortsätter råda efter skilsmässaEnligt huvudregeln i 6 kap. 3 § Föräldrabalken (FB) får båda föräldrarna automatiskt gemensam vårdnad över barnet när det föds om föräldrarna är gifta. Om de senare skulle skilja sig fortsätter barnet stå under gemensam vårdnad av båda föräldrarna om inte den gemensamma vårdnaden upplöses genom dom efter anmälan om ensam vårdnad eller annat. Gemensam vårdnad kan anmälas till SkatteverketOm det inte finns ett beslut om gemensam vårdnad sedan tidigare ex. om den ena föräldern har ensam vårdnad, kan föräldrarna som är överens åstadkomma detta genom att rätten fastställer det eller genom en gemensam anmälan till Skatteverket. Blanketten finns här. Förutsättningarna för att kunna skicka in en anmälan direkt till Skatteverket och få vårdnaden registrerad på det sättet är att 1) barnet är folkbokfört i Sverige och 2) inget tidigare beslut om vårdnad är fattat. Hur skriver vi gemensamma barnet hos ena föräldern?I Folkbokföringslagen beskrivs att anmälan av flytt ska göras skriftligen (23 § FOL) och om det gäller ett barn under 18 år ska anmälan göras av båda vårdnadshavarna (30 § FOL). Det sista innebär att om det enbart är den ena föräldern som gör flyttanmälan måste den andra föräldern lämna sitt samtycke. Ett sådant samtycke kan lämnas genom brev, e-post eller Skatteverkets e-tjänst "flyttanmälan". Enligt 7 a § FOL får ett barn som står under vårdnad av båda föräldrarna och bor ungefär lika mycket hos båda, folkbokföras hos den förälder som som de båda kommer överens om. Då jag uppfattar i frågan som att ni båda är överens ska det inte vara något problem att få barnet skrivet hos bara mamman. Exakt hur en flyttanmälan görs går att läsa om och hitta här på Skatteverkets hemsida. Svaret på din fråga är att Skatteverket är den myndighet du/ ni ska vända er till. Jag hoppas detta gav svar också på lite hur det kommer fungera. Lycka till! Vänligen,

Vad gäller när barnet samtycker till vård men inte vårdnadshavarna?

2020-01-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, vad gäller när ett barn över 15 år samtycker till vård men inte vårdnadshavarna? (hon söker hjälp och skydd från föräldrarna). Blir det frivillig vård för barnet enligt SoL eller gäller LVU då? (hon har redan blivit omedelbar omhändertagen)Rekvisiten i 2 § LVU är uppfyllda. Så jag tänker att även om barnet och föräldrarna inte gav samtycke till frivillig vård så skulle väl vård med stöd av LVU ges till barnet för att skydda henne eftersom att hon är under 18 år?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga undrar du vilken vård och enligt vilken lag ett barn kan få vård, i en situation där barnet själv söker och vill ha vård men vårdnadshavarna inte samtycker. Frågan gäller således om vården så fall kan ges enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).Vård enligt SoL bygger på samtyckeVården enligt SoL bygger på frivillighet och det krävs därför samtycke för vård (1 kap. 1 § SoL). För barn under 18 innebär det att samtycke krävs ifrån vårdnadshavarna, samt om barnet är över 15 år att även barnet själv samtycker. Lagen hänvisar även vidare i 1 kap. 3 § till LVU för vård om sådant samtycke inte finns. Socialtjänsten kan också vidta vissa åtgärder om ett barn inte får den vård som behövs, exempelvis när föräldrarna nekar det. De har skyldighet att ingripa om de uppmärksammar att ett barn far illa eller mår dåligt. En sådan skyldighet är främst anmälningsskyldighet, och gäller för i princip alla som arbetar med barn (14 kap. 1 § SoL). Om samtycke inte finns kan LVU tillämpasLVU är en tvångslagstiftning och innebär att ett barn kan få tvångsvård eller tvångsomhändertas utan att vårdnadshavarna eller den själv måste samtycka till det först (1 § LVU). För att tvångsvård ska få göras krävs att barnet far illa i hemmet eller själv utsätter sig för fara. Det kan handla om brister i omsorgen hemma, fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande eller annat liknande förhållande (2 § LVU). FörfarandetFörfarandet kan börjas antingen genom att barnet först tvångsomhändertas efter ett beslut av socialtjänsten som senare måste prövas av domstol (6 § LVU) eller genom ett vanligt förfarande som sker genom ett beslut av förvaltningsrätten efter en anmälan från socialtjänsten (4 § LVU). Du skriver i din fråga att personen redan har blivit omedelbart omhändertagen. Såfall ska förvaltningsrätten inom en vecka fatta beslut om fortsatt omhändertagande, om så fastställs kommer barnet flyttas till ett vårdhem, fosterhem eller liknande samt att en vårdplan kommer att upprättas för henne (7-8 §§ LVU).För att sammanfatta, har du rätt i vad du skriver om att barnet kommer kunna få vård trots att vårdnadshavarna motsätter sig detta. Reglerna i SoL samt LVU finns till att hjälpa i sådana situationer likt denna. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Krävs samtycke av andra vårdnadshavaren vid barnets flytt?

2019-07-15 i Barnrätt
FRÅGA |Hej ni på LAWLINE.Min son är skild och har nyligen av tingsrätten tilldömts att ha sina två barn stadigvarande boende hos sig med rätt för mamman till umgänge enligt vissa regler. Vårdnaden av barnen tillkommer dock fortfarande föräldrarna gemensamt.Nu tänker sonen flytta ihop med en ny kvinna och bo på hennes adress. Måste mamman skriva på något papper för att barnen skall kunna bli skrivna på den nya adressen? Kan hon i sådant fall neka detta? Måste det ha gått någon viss tid efter tingsrättens dom?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor gällande barn, vårdnad och boende regleras i föräldrabalken (FB). När krävs bådas samtycke när det är gemensam vårdnad?Enligt 6 kap. 11-13 § FB har vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma i frågor gällande barnets personliga angelägenheter, exempelvis var barnet bor någonstans. I takt med att barnet blir äldre samt mer moget ska vårdnadshavare ta mer hänsyn till barnets egna åsikter och önskemål. Föräldrar som har gemensam vårdnad ska alltså bestämma i frågor gällande barnet tillsammans. När ett barn ska flyttaPå Skatteverkets hemsida står det att när ett barn ska flytta och folkbokföras på ett nytt ställe ska detta undertecknas av vårdnadshavarna (se även 30 § folkbokföringslagen). Är det så att endast en av vårdnadshavarna anmäler en flytt, ska den andra underrättas om detta samt behöver samtycka gällande flyttanmälan (detta gäller om barnet är under 18 år). Detta är Skatteverket som ger ut en sådan förfrågan. Den andra vårdnadshavaren kan då välja att samtycka elektroniskt via deras hemsida, eller i annat fall om den väljer att inte svara eller inte samtycker så kommer flyttanmälan att avisa.Om en flyttanmälan avvisas är det sedan upp till Skatteverket att utreda var någonstans barnet ska vara folkbokfört. Mer om hur processen går till vid en flyttanmälan och vad som händer ifall den avvisas går att läsa om här eller själv kontakta Skatteverket där de kan förklara hur det går till. Sammanfattningsvis, om den ena vårdnadshavaren vill flytta med de gemensamma barnen så kommer den andra vårdnadshavaren att kontaktas av Skatteverket med en förfrågan om flytten samtycks eller inte. Vid gemensam vårdnad har båda rätt att bestämma i frågor gällande barnet. Den andre vårdnadshavaren kan välja att inte samtycka och då är det upp till Skatteverket att utreda var barnet ska bli folkbokfört någonstans. Vad jag vet behöver det inte heller gått någon viss tid efter domen.Jag hoppas att detta gav svar på din fundering. Vänligen,