Hur mycket ska en förälder betala i underhåll?

2021-05-20 i Barnrätt
FRÅGA |Hur mycket ska pappa betala i underhåll? 2017 beslutades att underhåll skulle betalas utan FK:s medverkan. Kan ju fungera om föräldrarna har en fungerade kontakt men inte i detta fall, ingen kontakt alls mellan föräldrarna. Mamma skrev bara ett brev till pappa 2017 och begärde 2000 kr per månad i underhåll vilket accepterades. Nu har 4 år passerat och dottern blivit äldre och därav högre kostnader t.ex har hon börjat med ridlektioner. Dottern har komjölksallergi sedan 6-årsåldern vilket ger ökade matkostnader. /Hälsningar från mormor som är behjälplig med detta.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kap. 1§ Föräldrabalken ska föräldrar svara för deras barns underhåll. De har en s.k. underhållsskyldighet som sträcker sig efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Barnets behov är hur mycket barnet kostar varje månad t.ex. i form av busskort, mat, fritidsaktiviteter mm. Denna underhållsskyldighet upphör vanligtvis när man blir myndig, men går man i skolan upphör den vid högst 21 år ålder. Jag förutsätter av din bakgrundsinformation att dottern bor hos sin mamma, varför mamman inte behöver betala något underhåll. Detta baseras på att hon redan uppfyller sin del av underhållet genom de kostnader det medför att ha dottern boende hos sig. Detta talar därför för att pappan behöver betala underhållsbidrag.Det finns ingen bestämmelse som stadgar hur mycket den ena föräldern ska betala i underhåll, utan detta är något föräldrarna tillsammans får komma överens om. Detta kan göras genom eget upprättat avtal eller genom dom. Hur gammal barnet är en sådan faktor som kan få betydelse vid bestämmandet av summan på underhållet. Då jag inte vet hur gammal dottern är blir detta svårt att besvara. Även om dottern har ökade utgifter måste som sagt underhållsskyldigheten sträcka sig till vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Hur mycket pappan tjänar blir därför av betydelse. Du har inte angivit ifall mamman begärt ökat underhåll än eller inte, men skulle det vara så att hon inte gjort det, råder jag henne att testa att begära det av pappan och motivera varför. Att han accepterat tidigare underhåll skulle kunna tyda på att han accepterar även det ökade underhållet. Det är inte alls ovanligt att underhållsbidraget ökar i takt med barnets stigande ålder. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?

2020-10-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan, min fråga är, jag och mitt ex har 50% vårdnad om våra vara var. Nu önskar hon att få full vårdnsd av barnen. Vad innebär det igentligen. Kan hon neka mig träffa banen? Jag förstår att de är på hennes vilkor då men förlorar jag allt att säga till om? Om jag ber henne att skriva under ett papper där det står att, om hon vill ha full vårdnad så behöver inte jag betala underhåll. Funkar det tex? Ja känner att om ja förlorar min del av vårdnaden så får hon allt och jag ingenting så där av att då vill jag slippa betala underhåll.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag vill börja med att erinra dig om att även ifall vårdnaden hade övergått från gemensam till ensam, att du fortfarande kan ha en umgängesrätt enligt 6:15 föräldrabalken (FB). Enligt 6:15 ska barnen ha rätt till umgänge med den förälder som de inte bor med. Umgänget kan ske genom fysisk kontakt eller på annat sätt, t.ex. via telefon mm. Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnens behov av umgänge tillgodoses så långt det är möjligt. Vidare har barnens vårdnadshavare ett ansvar för att barnens behov av umgänge tillgodoses. Ifall barnen har två vårdnadshavare, men bara bor med en av dem, har den vårdnadshavararen barnen bor hos en upplysningsplikt beträffande sådant som kan främja umgänget med barnen. Detta gäller såvida inte särskilda skäl talar emot. Denna upplysningsplikt gäller även ifall du inte skulle vara vårdnadshavare. Upplysning ska således lämnas av ditt ex förutsatt att hon har vårdnaden, 6:15 st. 2 FBPraxis har visat att det betraktas som väldigt allvarligt om en boförälder motverkar umgänge med den andre. I många fall kan det indikera på att den föräldern inte borde få ensam vårdnad, sett till att man dels ska betrakta barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, 6:2 a FB (se t.ex. NJA 1989 s. 335 och RH 1999:74). En förälder som inte har vårdnaden har rätt att väcka talan om umgänge enligt 6:15 a FB. Umgänget kan fastställas av domstolen eller avtalas med socialnämnden. Avtalet ska då vara skriftligt och godkännas av socialnämnden om det är till barnets bästa enligt 6:15 a FB. Beträffande underhåll har det inte samband med vårdnad utan ditt ansvar som förälder. Huvudregeln är att ni båda i form av föräldrar ska betala underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. 7 kap 1 § stycke 1 FB. Eftersom barnen huvudsakligen hade bott hos sin mamma vid ensam vårdnad, behöver hon inte betala något underhåll sett till att hon uppfyller denna del av underhållet genom de kostnader det medför att ha barnen boende hos sig. Detta talar därför mer för att du kommer behöva betala underhållsbidrag även om de inte bor hos dig. Hur stort underhållsbidrag du ska betala till mamman kan ni komma överens om antingen genom att själva avtala om det, eller genom dom.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

2020-10-15 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Vår son ligger i tvist med sin x-fru vad gäller deras gemensamma barn. Ärendet har gått till Tingsrätten och i väntan på ev utredning/förundersökning får han inte träffa barnen. Min fråga är om vi som farmor och farfar har någon rätt att träffa våra barnbarn? Vår fd svärdotter säger att ev kan vi träffa dem hemma hos henne men vi får inte vara ensamma med dem och göra något kul tillsammans. Har vi rätt att vara med dem utan att mamman är med? Vad gäller? Vi saknar barnen så mycket.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 kap. 15 a§ st. 2 Föräldrabalken (FB) får rätten på talan av socialnämnden, besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder. Vid bedömningen av om en sådan talan ska föras ska socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära. Ni skulle således med socialnämndens hjälp kunna ange att ni önskar få en egen umgängesrätt med era barnbarn. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Behöver båda vårdnadshavarna skriva under inför barnets språkval?

2021-05-20 i Barnrätt
FRÅGA |Behöver båda vårdnadshavarna (gemensam vårdnad, växelvis boende), skriva under blanketten för språkval inför åk 6?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavarnas beslutanderätt regleras i 6:11 Föräldrabalken (FB). Bestämmelsen stadgar att vårdnadshavare både har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Däremot har det införts en erinran i andra meningen om att vårdnadshavare ska ta allt större hänsyn till barnens synpunkter och önskemål i takt med deras stigande ålder och utveckling. Bestämmelsen i 6:11 FB utgör en förutsättning för att föräldrarnas ansvar gentemot barnen i enlighet med 6:1-2 FB, ska kunna uppfyllas. Om barnet står under vårdnaden av två vårdnadshavare ska vad som sägs i 6:11 FB gälla de tillsammans, 6:13 st. 1 FB. Möjligheten en vårdnadshavare att ensamt fatta beslut, är ifall den andre till följd av sjukdom eller annan orsak är förhindrad att fatta beslut som rör vårdnaden och som inte utan olägenhet kan uppskjutas. Här rör det sig om beslut av enklare karaktär såsom val av kläder, sovtider mm. Detta till trots finns det ännu ett undantag om att ena vårdnadshavaren inte ensamt får besluta om sådant av ingripande betydelse för barnets framtid, såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det, 6:13 st. 2 FB. Det måste alltså föras en diskussion kring ifall språkval inför åk 6 utgör en sådan ingripande betydelse för barnens framtid som kräver bådas samtycke. Med andra ord måste man se till beslutets karaktär. Enligt min mening är detta ej en fråga av ingripande betydelse varför det bör räcka med att en vårdnadshavare fyller i blanketten, men jag kan tänka mig olika resonemang här. Språkval är däremot något som bör spegla barnets preferens varför större hänsyn bör tas till barnets synpunkter. Sammantaget blir det nog upp till er huruvida ni vill att båda ska skriva under. Är ni överens om att den ena av gör detta bör det inte utlösa något problem. Finns inte ett sådant samtycke, är jag fortfarande av den uppfattningen att frågan inte är av ingripande betydelse för barnet. Det finns ingen allmän skyldighet att båda vårdnadshavarna måste skriva under inför språkval, men detta kan mycket väl vara något skolan begär. Det hela beror därför på. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval

2020-10-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Lawline,Jag och min dotters mamma är separerade. Dottern är uppvuxen och har gått förskola centralt i staden som vi bor i. Vi har delad vårdnad och hon bor växelvis varannan vecka (50%) Nästa år börjar hon förskoleklass och det är dags att söka skola. Både jag och dotterns mamma har under förskoletiden bott nära förskola centralt i staden. Nu ska dem (min före detta med familj) flytta en bit utanför staden och mamman vill att dottern ska gå i skola där. Dottern är folkbokförd hos mig. Vad gäller om vi inte är överens? Har folkbokföringen någon inverkan på var dottern kommer att få gå i skola om vi ej är överens?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavarnas beslutanderätt regleras i 6:11 Föräldrabalken (FB). Bestämmelsen stadgar att vårdnadshavare både har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Däremot har det införts en erinran i andra meningen om att vårdnadshavare ska ta allt större hänsyn till barnens synpunkter och önskemål i takt med deras stigande ålder och utveckling. Bestämmelsen i 6:11 FB utgör en förutsättning för att föräldrarnas ansvar gentemot barnen i enlighet med 6:1-2 FB, ska kunna uppfyllas. Om barnet står under vårdnaden av två vårdnadshavare ska vad som sägs i 6:11 FB gälla de tillsammans, 6:13 st. 1 FB. Möjligheten för din dotters mamma att ensamt fatta beslut, är ifall du till följd av sjukdom eller annan orsak är förhindrad att fatta beslut som rör vårdnaden och som inte utan olägenhet kan uppskjutas. Här rör det sig om beslut av enklare karaktär såsom val av kläder. I ditt fall föreligger ingen sådan omständighet varför båda ert samtycke krävs. Detta till trots finns det ännu ett undantag om att din dotters mamma inte ensamt får besluta om sådant av ingripande betydelse för barnets framtid, såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det, 6:13 st. 2 FB. Det måste alltså föras en diskussion kring ifall val av skola utgör en sådan ingripande betydelse för barnens framtid som kräver bådas samtycke. Med andra ord måste man se till beslutets karaktär. Enligt lagkommentarerna till 6:13 FB är skolval ett sådant beslut av ingripande betydelse som måste tas av vårdnadshavarna tillsammans. Folkbokföringen torde således sakna betydelse. Jag presumerar även här att din dotter är väldigt ung, men det ska inte glömmas att hänsyn även ska tas till hennes synpunkter och önskemål i takt med hennes stigande ålder och utveckling. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan man upphäva umgängesrätten?

2020-10-15 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Vi har fått en dom i tingsrätten att vi har fortsatt gemensam vårdnad, dottern ska ha umgänge varannan lördag 7 timmar med sin pappa, hon vill dock inte träffa honom alls, hon är 11 år. Nu har vi en insats via socialen där dom inblandade inte tycker att dottern ska träffa pappa nu, även bup är av den uppfattningen, då dottern mår sämre när pappa kontaktar henne, kan jag få de fastställda umgänget upphävt på något sätt ett tag så dottern kan få läka i lugn o ro.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag funderar över ifall du skulle kunna begära ett nytt beslut angående umgängesrätten. Av din information verkar du ha fått mer stöd för en sådan talan efter tingsrättens dom. Principen om barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut som rör umgänge. Hänsyn ska bl.a. tas till barnets vilja med beaktande av dennes ålder och mognad, 6 kap. 2 a§ Föräldrabalken (FB). Det framgår inte när domen om fortsatt gemensam vårdnad med umgängesrätt meddelades, men du skulle kunna föra en argumentation om att din dotter är 11 år. Att det är en ålder som rätten borde ta hänsyn till och att hon verkligen inte mår bra av umgänget med sin pappa. Genom stöd från både BUP och socialen har du troligtvis större framgång med en sådan talan. Däremot vill jag erinra om att detta inte ter sig så lätt. Praxis på området visar på att rätten fäster väldigt stor vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det har vidare betraktats som väldigt allvarligt när en boförälder motverkat umgänge med den andre. (se t.ex. NJA 1989 s. 335 och RH 1999:74). Ett alternativ skulle kunna vara att du ändrar umgängesformen genom att till en början låta den övergå till telefonkontakt eller dylikt. Det är däremot erat gemensamma ansvar att eran dotters behov av umgänge tillgodoses så långt det är möjligt. Jag råder dig därför att om du kan och detta inte är till besvär, att kontakta pappan och prata med honom om omständigheterna. Att du berättar om vad din dotter känner och ifall umgänget kan ändras i sin form. Även här vill jag påminna dig om att vara tydlig med att uttrycka att du ej söker rubba deras rätt till relation. I ett mål från Göta Hovrätt (målnummer T 2936-16), övervägdes nämligen alternativet att ändra vårdnadsformen från gemensam till ensam då mamman ansågs vara den som givit barnen en negativ inställning till pappan. Ett annat alternativ jag funderar över, är ifall du vid din nya talan anger att du önskar att socialnämnden ska medverka vid umgänget i form av umgängesstöd. Enligt 6 kap. 15 c§ FB får rätten nämligen vid beslut om umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, besluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget (umgängesstöd). Detta förutsätter att barnet har ett sådant behov. Innan ett beslut om umgängesstöd meddelas ska rätten inhämta yttrande från socialnämnden. Av det du angivit verkar socialen dela din åsikt varför detta bör vara till din fördel. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,