Hur fördelas skulderna vid en skilsmässa?

2020-02-25 i Bodelning
FRÅGA |Går igenom en bodelning. Har artros I hela kroppen. Under behandling sen tolv år tillbaka. Min fråga är om att vid skilsmässa och fördelning av det gemensamma bör inte kostnaderna räknas in med en annan fördelning än 50/50 vid det slutliga sammanställningen?
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra, nedan kommer jag besvara din fråga angående bodelningen. Lagen som reglerar din fråga om skilsmässa är äktenskapsbalken. Kort svarVid en skilsmässa kommer era gemensamma tillgångarna att räknas samman. Sedan kommer era gemensamma skulder att delas på två, och det kommer även ske en beräkning av era individuella skulder. Från de gemensamma tillgångar kommer ni sedan få täckning för era individuella skulder (era individuella och hälften av era gemensamma) som ni har och efter att båda har fått täckning så långt som möjligt. Kvarstående tillgångar kommer ni att få dela på. Eftersom du använder begreppet kostnader vill jag göra ett förtydligande. Om din fråga syftar till kostnader för din artrosbehandling så kommer du inte att få någon återbäring för detta vid en skilsmässa även om du haft mer kostnader under äktenskapets gång. Detta eftersom att det kommer att ses som du betalat det mer era gemensamma tillgångar.Långt svarUnder äktenskapNär ni har gift er så räknas alla era tillgångar som gemensamma (de kommer kallas giftorättsgods) om ni inte kommit överens om att något ska vara enskild egendom (7:1 ÄktB). Enskild egendom kan ni ha avtalat om genom äktenskapsförord, eller om ni t.ex. avtalat om någon specifik gåva som någon av er mottagit under äktenskapet (7:2 jämte 7:3 ÄktB). Vid skilsmässaVid en skilsmässa fördelas era egendomar genom en bodelning (9:1 ÄktB) och där kommer alla era tillgångar att räknas in som ni inte undantagit som enskild egendom (10:1 ÄktB). Era andelar i det gemensamma boet kommer beräknas och sedan görs avräkning var för sig, för dig och make/makas, skulder som ni har när ni skickade in papperen om skilsmässa (11:2 1 st ÄktB). Vad som sedan återstår av ert giftorättsgods, efter avdrag för skulderna gjorts, kommer sedan läggas samman och delas på två (11:3 ÄktB). De enda skulderna som det inte görs avdrag för är de som är kopplade till enskild egendom, om inte den enskilda egendomens värde kan täcka den skulden (11:2 st 2 ÄktB). Nedan följer ett praktiskt exempel för att göra det mer tydligt hur skulderna räknas av vid skilsmässa (frångå att värdena vid en bodelning oftast är mycket högre)Make 1Tillgångar: 1000 Skuld: 500 krMake 2Tillgångar: 1000 krSkuld 300 kr2. Andelsberäkning (skuldavräkning) Make 1 1000 – 500= 500 Make 21000- 300 = 700 3. Kvarstående efter skuldavräkning: 500 + 700 = 1200 4. Slutgiltiga andelarna i boet: 1200/2 = 600Make 1 600 krMake 2600 kr Hoppas detta besvarade din fråga!Med vänlig hälsning,

Har min sambo rätt till halva lägenheten som jag köpt vid bodelning?

2020-02-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Undrar vad som gäller i detta fallet: Jag ärvde pengar från min pappa och min sambo och jag åkte till Sydamerika och köpte en lägenhet med dom pengarna plus pengar som jag lånat. Lägenheten står bara i mitt namn. Har han rätt att kräva halva lägenhetens kostnad nu när vi separerat ?Vi köpte även ett fritidshus i Norrland han står bara på det huset och tog ett mindre lån för det. Har jag rätt till halva huset?Mvh
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är problemet?Av din fråga framgår att du köpt en lägenhet för pengar som du ärvt samt lånat och att ni köpt ett fritidshus som din sambo står på. Jag tolkar din fråga som att din sambo står ensam på lånet till fritidshuset. Vad man har rätt till när man separerar som sambos regleras i sambolagen. Vad säger lagen och vad ingår i bodelningen?När ett samboförhållande upphör av någon annan anledning än äktenskap så ska er samboegendom fördelas mellan er genom bodelning om någon av er begär det (8 § sambolagen). En begäran om bodelning måste göras inom ett år från det att ni separerade (8 § andra stycket sambolagen). Det är som sagt er samboegendom som ingår i bodelningen och med det menas er gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Eftersom dina frågor berör två bostäder kommer jag fokusera på detta. Din bostadsrättMed sambors gemensamma bostad menas bland annat byggnad eller del av byggnad som någon av er har med bostadsrätt om den är avsedd som era gemensamma bostad och huvudsakligen använts för det ändamålet (5 § tredje punkten sambolagen). Även om du betalade hela bostadsrätten så innebär det att om du köpte den för att ni båda skulle bo där och ni sedan gjort det så kommer den ingå i en eventuell bodelning vilket gör att din sambo har rätt till halva lägenheten. Ifall arvet efter din pappa ärvdes med villkor i testamente att det skulle vara din enskilda egendom så kan dock detta innebära att din sambo inte har rätt till halva lägenheten. Det kan i så fall vara så att lägenheten trätt i stället för pengarna från ditt arv och att en del av lägenheten därför är din enskilda egendom (4 § fjärde punkten sambolagen). Det framgår inte av din fråga att du ärvt pengarna som enskild egendom så jag kommer inte gå in på det närmare. Om så är fallet är du välkommen att skicka in en ny fråga eller lämna en kommentar nedanför så förklarar jag vad som gäller. Fritidshuset Som gemensam bostad räknas även fast egendom som till exempel ett fritidshus som någon av er äger och som är avsett som ert gemensamma hem och fritidshuset huvudsakligen innehas för detta ändamål (5 § första punkten sambolagen). Till sambors gemensamma bostad räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 § sambolagen). Detta innebär alltså att fritidshuset inte ses som samboegendom och alltså inte kommer ingå i en eventuell bodelning. Du har därmed inte rätt till halva huset genom bodelning. Du kan dock ha rätt till halva fritidshuset genom så kallad dold äganderätt. För att du ska ha detta ska ni ha skaffat fritidshuset för gemensamt bruk. Du måste även ha bidragit till köpet på något sätt. Detta kan du ha gjort genom att till exempel ha gått in med pengar vid köpet. Detta innebär i så fall att du har äganderätt till fastigheten även om du inte står som ägare till den. SammanfattningOm du köpte bostaden för att ni båda ska bo där och ni använt den som er gemensamma bostad så kommer den ingå i en bodelning om någon av er begär att bodelning ska ske. Din sambo kommer då ha rätt till halva värdet av bostadsrätten. Fritidshuset kommer inte ingå i en eventuell bodelning men du kan ha rätt till halva fastigheten om du bidragit till köpet och ni köpt den för gemensamt bruk. Hoppas du fått svar på din fråga!

Ska tillgångar i utlandet ingå i bodelningen?

2020-02-25 i Bodelning
FRÅGA |Vad gäller vid skilsmässa och bodelning om min fru som kommer från Thailand står som ägare för en bil i Thailand och vi tillfälligt gemensamt betalat för den. ? Köpet är gjort före äktenskapet.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att ni inte har ett äktenskapsförord.Bilen är att se som giftorättsgods och ska därför ingå i bodelningenI bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalk, ÄktB). Vad som är giftorättsgods definieras negativt. Giftorättsgods är det som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är exempelvis egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, eller till följd av gåva med villkoret att egendomen ska vara enskild m.m. (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Eftersom jag utgår från att ni inte har ett äktenskapsförord är bilen att se som giftorättsgods oavsett om den köpts före eller under äktenskapet, dock inte om köpet skett efter brytpunkten då det är egendomsförhållandena vid brytpunkten som man utgår från i en bodelning (9 kap. 2 § ÄktB). Brytpunkten är den dag ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten. Eftersom bilen är att se som giftorättsgods ska även den ingå i bodelningen.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Har ex-sambo rätt till bodelning och komma åt din bostad?

2020-02-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej,VI är sambo sedan 2006 och bor på hyr lägenhet .Vi är separerar 2016 ,han bor kvar i hyr lägenhet och jag har köpt bostadrätt som stå på mig och flytta ut med vår dotter .2017 han flytta in till mig igen och vi är nu tyrvär separerar igen och han har köpt eget bostadrätt och flytta ut 2018 .Undrar om har han rätt till bodelning ? Och om han har skuld som kan inte betala ,kan kronofoden göra nåt med min bostad ?Är det för sen nu att skriva på en samboavtal med min EX -sambo ?Behörver en bättre rågivning ,tack !
Fanny Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Som jag uppfattar din situation så separerade du med din ex-sambo första gången år 2016. Du köpte då en egen lägenhet som bara står skriven på dig och flyttade in dit. Din ex-sambo flyttade sedan år 2017 in hos dig i din lägenhet men år 2018 flyttade din ex-sambo ut igen och ni separerade.Har ex-sambo rätt till bodelning?Regler om sambos finns i sambolagen. För att sambolagen ska gälla er måste ni bott tillsammans stadigvarande i ett parförhållande och haft gemensam ekonomi. Jag saknar information om detta men med det sagt så kommer jag utgå från att ni varit sambos i lagens mening (1 § SamboL). I och med att ni sedan flyttat isär har ert samboförhållande upphört (2 § punkt två SamboL).När du och din ex-sambo separerade år 2018 hade ni båda var för sig, en möjlighet att begära bodelning. Då ska all samboegendom delas lika mellan er (8 § första stycket SamboL). Däremot måste bodelning begäras senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Eftersom ert samboförhållande upphörde år 2018 och det nu är år 2020 har varken du eller din ex-sambo längre någon rätt att begära bodelning (8 § andra stycket SamboL). Det innebär att din ex-sambo inte kan komma åt din bostad pga. att ni en gång har varit sambos. Kan kronofogden komma åt min bostad genom ex-sambo?Först och främst svarar sambos för sina egna skulder. Vid en eventuell utmätning så är det bara den egendom som tillhör den betalningsskyldige (din ex-sambo) som får utmätas (4 kap. 17 § UB). Det kan dock ibland uppstå vissa oklarheter angående vem som äger vad när två sambos bor tillsammans. Men eftersom ni inte längre är sambos så gäller inte det här er. Du behöver alltså inte oroa dig för att kronofogden ska göra något med din bostad pga. din ex-sambos eventuella skulder.Att skriva samboavtalEftersom ni inte längre kan begära bodelning så finns det ingen mening med ett samboavtal.Hoppas du fått svar på dina frågor!Mvh,

Har min sambo rätt till min fastighet om jag köpte den tre år innan hen flyttade in?

2020-02-25 i Bodelning
FRÅGA |Jag är sambo med mina barns fader sedan många år tillbaka. Min sambo flyttade in i den egendom som jag äger, och som jag enligt lagfart är enda ägare till, ca tre år efter mitt förvärvande av bostaden. Framledes vill jag att sambon endast skall räknas som inneboende i min bostad. Hur är detta möjligt? Kan min nuvarande sambo och hans barn (ej mina) kräva något från den egendom som vi nu bor i efter min sambos frånfälle?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet? Jag tolkar din frågar som att du varit sambo en längre tid men att du köpte fastigheten tre år innan din sambo flyttade in hos dig. Det framgår att du undrar huruvida din sambo eller hans barn kan kräva en del av fastigheten ifall din sambo går bort. Reglerna kring detta regleras i sambolagen eftersom sambor inte ärver varandra, om inte testamente föreligger. Vad säger sambolagen?När ett samboförhållande upphör av något annat skäl än att man ingår äktenskap med varandra så ska man på begäran av någon av samborna fördela er samboegendom genom bodelning (8 § sambolagen). Ett samboförhållande kan alltså upphöra genom att man separerar eller genom ett dödsfall (2 § sambolagen). Om det är så att en sambo avlider så är det bara den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning (18 § sambolagen). Om din sambo går bort så kan alltså inte hans barn begära bodelning. Begäran om att man vill bodela ska göras senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § andra stycket sambolagen). Vad ingår i en bodelning? Det är som sagt samboegendom som ingår i bodelningen. Med detta menas er gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med gemensam bostad menas bland annat fast egendom som någon av er äger om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som ert gemensamma hem och egendomen huvudsakligen används för detta (5 § första punkten sambolagen). Med gemensamt bohag avser man möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Eftersom det framgick av din fråga att du köpt fastigheten tre år innan du blev sambo innebär det att du inte har förvärvat den för gemensamt användning och den klassas därför inte som samboegendom. Det innebär att din fastighet inte kommer ingå i en bodelning som görs ifall ni separerar eller ifall din sambo går bort. Kan din sambo räknas som inneboende?Med sambos avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushålls (1 § sambolagen). Med parförhållande så ingår det som huvudregel sexuellt samliv. Uppfyller man detta så ses man som sambos och inte inneboende. Även om man har ett inneboendeavtal så kan man alltså ändå klassas som par ifall man lever under äktenskapsliknande former. Om ni är sambos eller inneboende gör ingen skillnad kring svaret om han har rätt till din fastighet, det har han inte. Vill du inte att sambolagens regler ska gälla så kan ni skriva ett samboavtal där ni själva reglerar vad som ska gälla i olika situationer. SammanfattningOm din sambo skulle gå bort så är det bara du som kan begära bodelning. Du kan alltså välja själv att inte begära bodelning och då behålla all din samboegendom. Om det skulle ske en bodelning vid till exempel en separation så kommer din fastighet inte ingå i den. Varken din sambo eller hans barn kommer således ha rätt till någon del av din fastighet. Vill du inte att sambolagens regler gäller så kan ni skriva ett samboavtal här. Hoppas du fått svar på din fråga!

Hur lång tid har man på sig att begära bodelning vid skilsmässa?

2020-02-25 i Bodelning
FRÅGA |Hur lång tid har man på sig för bo delning är det ett år från tingsrätten beslut
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag säga att det beror på om ni var sambor eller gifta då olika regler gäller. Jag kommer dock utgå från att ni var gifta eftersom att du skriver i frågan att tingsrätten fattade beslut (antar då att tingsrätten fattade beslut om skilsmässa).Hur lång tid har man på sig att begära bodelning?Regler äktenskap finns i äktenskapsbalken.I lagen finns ingen tidsgräns för hur länge man kan vänta med att begära bodelning (det går att utläsa ur 9 kap 4 § äktenskapsbalken). Dock ska sägas att högsta domstolen i vissa fall bedömt att det har gått för lång tid. Högsta domstolen har då utgått från att den ena parten genom sin passivitet har "förklarat sig nöjd" och därmed givit upp sitt anspråk. I de fall högsta domstolen bedömt att det gått för lång tid för att begära bodelning har det rört sig om 20 år eller mer.Ni kan alltså vänta ganska många år med att bodela då det egentligen inte finns någon tidsgräns. Det rekommenderas dock inte att vänta utan det bästa är att bodela så snabbt som möjligt.Hoppas du fått svar på din fråga!

Föravtal vid äktenskapsskillnad

2020-02-24 i Bodelning
FRÅGA |Kan man vid en pågående skilsmässa skriva ett avtal om att den ena parten avsäger sig ev vinst vid en husförsäljning?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det går bra! Det råder avtalsfrihet angående det mesta och det du frågar om regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 13 § och kallas föravtal. Om parterna vill se till att någon får en särskild egendom på sin lott vid bodelningen eller önskar separera under betänketiden som i vissa fall är ett måste så går det bra att skriva ett föravtal. Det finns formkrav som innebär att handlingen ska vara skriftlig och undertecknas av båda parter. Det är viktigt att komma ihåg att ett föravtal enbart är just det. I övrigt gäller reglerna för bodelning. Äganderätten som bestämts i föravtalet träder i kraft i och med bodelningen. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Ska aktiebolag ingå i bodelning mellan makar?

2020-02-22 i Bodelning
FRÅGA |Vid skillsmässaMan gör en bodelning i två steg1 Privat egendom och pengar2 FöretagetVad gäller om man äger 50% var i företaget ( AB ) då ör väl det ingenting som behöver delas
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär ett äktenskap ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning. Ett äktenskap upplöses bland annat genom skilsmässa (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma bland annat genom äktenskapsförord eller genom gåva make fått från annan än den andre maken med villkor om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). I ert fall utgår jag från att det inte finns någon enskild egendom då så inte framkommer av din fråga. Giftorättsgods i ert fall är således allt någon av er äger (bostads, möbler, bilar, pengar; även aktierna i aktiebolaget).Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Skuldtäckningen kommer att påverka makarnas andelar i boet; desto större skulder en make har, desto mindre andel går en make in med. Om en make har större skulder än tillgångar kommer hen att gå in med noll kronor som andel, innebärande att makarna kommer att dela på den andre makens tillgångar. Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter skuldtäckning, ska läggas samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Med ledning av de andelar som har beräknats för makarna ska giftorättsgodset fördelar på lotter. Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller del av denna som den maken önskar (11 kap. 7 § ÄktB). En make vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har rätt att istället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar (11 kap. 9 § ÄktB).I ert fall innebär det därför att aktierna i aktiebolaget ska ingå när era andelar i boet beräknas för att det ska gå jämnt ut i slutändan. Ni har rätt att i lottläggningen i första hand på den egendom ni vardera äger på er lott. Beroende på hur era tillgångar och skulder ser ut kan det innebära att en av er går in med större andel i bodelningen. Om en av er går in med större andel i bodelningen kan det innebära att en av er antingen behöver ge den andre maken tillgångar i form av giftorätts gods (t.ex. tillgångar i form av bil eller aktier) alternativt om vederbörande hellre vill det, pengar.Som svar på din fråga innebär det att även aktiebolaget ska tas upp i bodelningen, även om ni äger 50/50 av det. Principen är densamma som för det fall att ni äger 50/50 av en fastighet eller något annat. Om du behöver hjälp med att upprätta bodelning har våra jurister på Lawline juristbyrå god erfarenhet av bodelningar (och även av tvister därom). För det fall att så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,