Vad händer med en makes skuld vid bodelning?

2021-04-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga: en anhörig ligger i skilsmässa och ena parten har en skatteskuld, uppkommen under 2019, då de var gifta. Skatteskulden är grundad på inkomst, tillhörande den ena parten. Min fråga är: kan den parten som har fått skulden avkräva den andra parten att betala halva denna skuld? 1:3 Äktenskapsbalken säger ju "Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder." kan detta tolkas på olika sätt? vänligen
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Hur går en bodelning till?Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa), ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Ingår skulder i bodelningen?Ja, även makarnas skulder ingår i bodelningen. Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.Vilka skulder ingår?Alla makarnas skulder ingår, om de uppstod innan talan om äktenskapsskillnad väcktes. Om en skuld är förenad med särskild förmånsrätt i egendom som är makens enskilda, ska makens enskilda egendom i första han användas för att täcka skulden (11 kap. 2 § ÄktB). Alla övriga skulder har maken rätt att få täckning för ur sitt giftorättsgods.SlutsatsMakarnas skulder ska alltså ingå i bodelningen. Om den ena maken har skulder kommer detta påverka den andra maken, men inte på så sätt att den ena maken kan direkt kräva att den andra maken ska betala dennes skulder, utan genom att den skuldsatta maken går in med mindre egendom i bodelningen och således får ta större del av den andra makens giftorättsgods. Den andra maken blir alltså inte ansvarig för den skuldsatta makens skulder, utan behöver endast dela med sig av mer av sitt giftorättsgods. 1 kap. 3 § ÄktB ger uttryck för en allmän princip, att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta gäller så länge äktenskapet består. När ett äktenskap upplöses och en bodelning ska göras gäller reglerna om detta, och makarnas giftorätt aktualiseras därmed. Denna allmänna princip innebär alltså inte att makarnas skulder inte ska ingå i bodelningen.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Ska allt delas lika i en bodelning?

2020-12-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej. jag och min fru levde tidigare ihop och så gick vi isär. Då tog hon med sig möbler som hon ansåg vara hennes och resterande lämnades kvar till mig. Efter ca 5 månader så flyttade vi ihop igen och gifte oss. Hennes möbler kom tbx till hushållet. Nu till frågan? De möbler som jag hade i huset är då således mina då de lämnades till mig vid det första uppbrottet och hennes som hon tog med sig till huset igen hennes. Vi skrev ett bodelingsavtal på att vi behåller de vi hade med oss in och de vi köpt gemensamt t delas på.Nu hävdar hon att allt skall delas lika ! Stämmer detta? Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa äktenskapsbalken (ÄktB). Jag tolkar din fråga som att du och din nuvarande fru tidigare bott ihop, gått isär och då delat upp egendom mellan er. Sedan har ni på nytt blivit tillsammans och också gift er, och ni alltså är gifta idag men ingen bodelning har gjorts i ert nuvarande äktenskap. Det är detta jag utgår ifrån i mitt svar.Vad ska ingå i en bodelning?Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa), ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Det spelar inte heller någon roll att egendom införskaffades innan äktenskapet. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Då du och din fru gifte er var alltså enda sättet för er att reglera vem skulle få vad i en framtida bodelning var genom äktenskapsförord. Eftersom ni inte har något äktenskapsförord som anger att viss egendom ska vara enskild är all er egendom giftorättsgods och ska således ingå i bodelningen.Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Jämkning av bodelningOm en bodelning blir oskälig med hänsyn särskilt till äktenskapets längd, men även till de ekonomiska förhållandena och omständigheterna i övrigt, kan den jämkas (12 kap. 1 § ÄktB). Som kortvarigt äktenskap brukar räknas ett äktenskap som varat kortare än 5 år. Dock ska tid som sambor innan äktenskapet ingicks också räknas med. Jag känner inte till tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om en jämkning kan bli aktuell.SlutsatsAll egendom ni äger som inte är enskild, genom till exempel testamente eller äktenskapsförord, är alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen.Om ni upplever att det är svårt att komma överens med bodelningen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Information om det finns här. Denne kan hjälpa er med bodelningen och se till så att allt blir korrekt.Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

När infaller den kritiska tidpunkten för bodelningen?

2020-08-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Vad gäller om ett gift par flyttar isär, bygger upp nya hem, träffar nya partners men fortfarande är gifta, äger man endast rätten till hälften av det som fanns när man flyttade isär eller även det man skaffat på egen hand efter flytten? Hur är det med lån som tas efter en sådan flytt?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den kritiska tidpunktenDå ett äktenskap upplöses och en bodelning ska göras utgår man ifrån egendomsförhållandena vid den så kallade kritiska tidpunkten. Detta är den tidpunkt då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller, om äktenskapet upplöses genom den ena makens död utan att ett mål om äktenskapsskillnad pågick, den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § äktenskapsbalken).Ett par kan fortsätta vara gifta utan att bo tillsammans. Det är alltså inte egendomsförhållandena den dag då makarna flyttar isär man utgår ifrån, utan den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks. Alla tillgångar och skulder som finns vid den kritiska tidpunkten ska tas med i bodelningen.Bra att komma ihåg i den här situationen är att man inte kan vara sambo med någon som är gift (1 § tredje stycket sambolagen). Detta innebär att om någon av makarna flyttar ihop med någon, men fortfarande är gift, finns ingen rätt för denna nya "sambo" att till exempel begära bodelning eller ta över den gemensamma bostaden. Om makarna planerar att inte fortsätta leva tillsammans kan det därför vara bra att väcka talan om äktenskapsskillnad och förrätta bodelning.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Bodelning när ena maken har ett lån

2020-07-01 i Bodelning
FRÅGA |Hej Min dotter ska skilja sig och hon och mannen har ca 350000 i skulder tillsammans m lånet står på henne.Vad händer när de skiljer sig? Ska inte han oxå ta del av lånet, eller blir de bara hon eftersom allt står på henne? Så tacksam för svar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).En bodelning ska görasDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Hur bodelningen går tillVid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.SlutsatsDetta innebär alltså att din dotter kommer få behålla så mycket av sitt giftorättsgods som krävs för att täcka hennes skuld. Om värdet av hennes giftorättsgods understiger skulden kommer hon gå in med noll i bodelningen, och alltså behålla allt sitt giftorättsgods. Istället kommer hennes make få dela med sig av mer av sitt giftorättsgods till henne.Om din dotter står ensam på lånet är det sannolikt att hon kommer ha kvar det ensam efter skilsmässan. För närmare hjälp kring lånet rekommenderar jag henne att ta kontakt med banken i fråga för att få så korrekt information som möjligt.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Går det att göra bodelning i efterhand?

2021-02-20 i Bodelning
FRÅGA |Går det göra bodelning i efterhand?Skiljde mig 2017, den gick igenom 2018. Bodelningen blev aldrig av och han skulle lösa ut mig från huset senare. Vilket han har förhalat och han får idag inte ta över min skuld av huset och har heller inte råd att betala mig för min del av huset.Kan jag kräva försäljning av huset? Och hur går man då tillväga?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Går det att göra en bodelning i efterhand?Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa), ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, vilket kallas den kritiska tidpunkten (9 kap. 2 § ÄktB). Det finns inga regler angående när bodelningen ska göras, men frågan har varit aktuell i flera rättsfall. I ett fall från Högsta domstolen (NJA 2009 s. 437) fick en make påkalla bodelning 10 år efter äktenskapsskillnad. I ett fall från Hovrätten (RH 2003:41) ansågs en make ha förlorat rätten att påkalla bodelning sju år efter äktenskapsskillnad, med hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet och beskaffenheten av den egendom som kunnat bli föremål för bodelning. I ett annat fall från Högsta domstolen (NJA 1993 s. 570) ansågs en make ha förlorat rätten att påkalla bodelning 24 år efter äktenskapsskillnad, eftersom maken utan rimlig förklaring väntat så lång tid och därför ansågs ha nöjts sig med den muntliga fördelning makarna gjort sinsemellan.Om ni inte kommer överensOm du och din make inte kan enas om bodelningen är det möjligt att hos tingsrätten ansöka om en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren ska hjälpa till med bodelningen, och om makarna inte kommer överens ska bodelningsförrättaren pröva sådana tvistiga frågor som är av betydelse för bodelningen (17 kap. 6 § ÄktB). Bodelningsförrättaren har självklart rätt att få betalt för sitt arbete, och detta ska betalas av makarna med hälften vardera, oavsett vem av makarna som ansökt om en bodelningsförrättare (17 kap. 7 § ÄktB).SlutsatsDet finns alltså ingen lagstadgad tidsgräns inom vilken bodelning ska ha gjorts. Däremot har frågan prövats i praxis. Hur lång tid efter äktenskapsskillnad som make haft rätt att påkalla bodelning har bedömts vara olika beroende på de specifika omständigheterna. Er äktenskapsskillnad gick igenom 2018, vilket alltså är ungefär tre år sedan. Eftersom jag inte känner till de exakta omständigheterna i ert fall kan jag inte med säkerhet svara på om en bodelning kan göras, men det verkar väldigt osannolikt att det skulle anses vara för sent, framförallt eftersom du skriver att din make har förhalat det hela.Min rekommendation till dig, eftersom ni inte verkar kunna komma överens, är därför att ansöka om en bodelningsförrättare. Du kan hitta mer information om hur du går tillväga på Sveriges Domstolars hemsida, här.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad ska ingå i bodelningen?

2020-11-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag har precis skilt mig och min fru håller på att jaga pengar för vad hon anser är vårt gemensamma.Vi gifte oss 2/11 2019.- Nu listar hon skulder för egna studier (privatliv innan äktenskapet)- Ett banklån taget för att betala tandläkare (innan äktenskapet)Dessa skulder anser hon tydligen skall vara med i detta. Men inte den bil som köpts (dock har alla betalningar gått från hennes konto till avbetalningarna)Men om tex ovan skulder skall vara med i allt det ekonomiska, ska inte bilen (som i motsats till skulderna är ett kapital). Det finns inga papper skrivna på någonting.Oavsett om bilen köptes innan vi gifte oss (vi var sambos 22år innan) där både bilen köptes och dessa lån uppstod.Vad är rätt och fel i detta?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa äktenskapsbalken (ÄktB).Vad ska ingå i en bodelning?Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa), ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Det spelar inte heller någon roll att egendom införskaffades innan äktenskapet. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om skulden löper med förmånsrätt i makens enskilda egendom ska täckning först tas i den enskilda egendomen (11 kap. 2 § andra stycket ÄktB). I övrigt ska alla skulder avräknas från giftorättsgodset.Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.Jämkning av bodelningOm en bodelning blir oskälig med hänsyn särskilt till äktenskapets längd, men även till de ekonomiska förhållandena och omständigheterna i övrigt, kan den jämkas (12 kap. 1 § ÄktB). Som kortvarigt äktenskap brukar räknas ett äktenskap som varat kortare än 5 år. Dock ska tid som sambor innan äktenskapet ingicks också räknas med.SlutsatsAllt som inte är enskild egendom ska alltså ingå i bodelningen, till exempel bilen. Vardera make har också rätt att räkna av sina skulder från sitt giftorättsgods, även skulder som togs innan äktenskapet ingicks. Det finns en möjlighet att jämka en bodelning som är oskälig, till exempel på grund av ett kortvarigt äktenskap. Men eftersom ni varit sambor i 22 år innan ni ingick äktenskap räknas ert äktenskap inte som kortvarigt och bodelningen kan därför inte jämkas av den anledningen. Huruvida bodelningen kan jämkas på grund av de ekonomiska omständigheterna i övrigt kan jag tyvärr inte svara på eftersom jag inte känner till tillräckligt mycket om er situation.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Har min make rätt till en del av mitt fritidshus vid skilsmässa?

2020-07-28 i Bodelning
FRÅGA |HejVad gäller vid följande situation:Jag äger ett fritidshus.Jag har varit sambo med en kvinna i 9 år och vi är nu gifta sedan 1 år. Vi har alltså bott tillsammans i ca 10 år.Hon har nu tagit ut skilsmässa.Vad gäller med mitt Fritidshus?Hur stor del har hon rätt till när det gäller mitt Fritidshus?Jag står på lånen för fritidshuset.MVH
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).En bodelning ska görasDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Detta innebär att ditt fritidshus är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, om det inte är enskild egendom.Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår efter skuldtäckningen delas lika.När det är klarlagt hur mycket egendom varje make ska få ska egendomen fördelas på lotter. Detta gör man för att veta exakt vilken egendom varje make ska få. Varje make har rätt att i första hand få behålla sin egen egendom och istället ersätta den andra maken med annan egendom eller pengar motsvarande samma värde (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär att du i första hand har rätt att behålla ditt fritidshus, om din make kan erhålla annan egendom eller pengar motsvarande samma värde.Jämkning vid bodelningOm en bodelning, med hänsyn till äktenskapets längd eller makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, är oskälig kan den jämkas (12 kap. 1 § ÄktB). Jag känner inte till tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om en bodelning mellan er skulle bli oskälig, men det faktum att ni varit sammanboende i 10 år talar antagligen mot möjligheten till jämkning.SlutsatsDitt fritidshus ska alltså ingå i bodelningen, så länge det inte är enskild egendom. Hur stor del av fritidshuset din make har rätt till beror på hur er ekonomiska situation ser ut i övrigt och hur mycket giftorättsgods som finns. Som nämnt ovan har du dock rätt att i första hand behålla den egendom du äger och ersätta din make genom annan egendom eller pengar motsvarande samma värde.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan man bodela på annat sätt än enligt äktenskapsbalken?

2020-06-23 i Bodelning
FRÅGA |Kan man behandla allt giftorättsgods förutom gemensam fastighet som enskild egendom oavsett vad som står i äktenskapsförord om båda parter är överens om det? Bodelningsavtalet kommer då enbart att innehålla nettovärdet på fastigheten minus var och ens privata skulder som skall delas lika.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Regler om bodelning är dispositivaReglerna i äktenskapsbalken som berör bodelningen är i stort sett dispositiva. Detta innebär att makarna kan avtala om att fördela egendomen vid bodelningen på ett annat sätt än så som reglerna föreskriver, om de är överens. Det är alltså möjligt för er att endast ta upp fastigheten i bodelningsavtalet och låta resterande egendom stanna hos den som äger egendomen.Det finns dock regler om skydd för makarnas borgenärer som inte får åsidosättas. En make får inte vid bodelningen, till skada för sina borgenärer, låta enskild egendom ingå i bodelningen, eller på annat sätt avstå egendom som ska ingå i bodelningen (13 kap. 1 § ÄktB).Så länge ni inte åsidosätter dessa regler om borgenärsskydd är det alltså möjligt att fördela egendomen vid bodelningen på annat sätt än enligt reglerna i äktenskapsbalken.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,