Kan ett bodelningsavtal ogiltigförklaras?

2021-06-11 i Bodelning
FRÅGA |om man var djupt deprimerad vid en bodelning, som senare visar sig vara felaktig, kan man ogiltigförklara bodelningen?
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln när makar skiljer sig är att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning ska företas av makarna tillsammans och över bodelningen ska det upprättas en handling som skrivs under av de båda, 9 kap. 5§ ÄktB. Går det att ångra ett bodelningsavtal i efterhand? Det finns möjlighet till jämkning under en pågående bodelning, 12 kap. ÄktB. Med jämkning avses att egendomsfördelningen till grund för bodelningen ändras/justeras. Däremot innehåller inte Äktenskapsbalken några regler om jämkning av bodelningsavtal i efterhand när bodelningen redan gjorts. I samband med bodelningsavtalet som båda makarna skrivit under, uppstår ett enligt allmänna avtalsrättsliga principer bindande avtal som inte går att ångra. Går det att ångra ett bodelningsavtal på annat sätt? I ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1982 s. 230) uttalades att 36§ avtalslagen är tillämplig på familjerättens område. Bestämmelsen utgör en s.k. generalklausul som stadgar att avtal och avtalsvillkor kan jämkas (justeras) eller lämnas utan avseende (upphöra) om det är oskäligt (orimligt) med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. I ditt fall: Av din bakgrundsinformation har du inte angivit mer än att du varit deprimerad vid bodelningen. För att kunna hjälpa till och ge ett tydligare svar hade mer information behövts. Att ta med sig är i alla fall att ett undertecknat bodelningsavtal inte går att ogiltigförklara, men att det kan finnas andra sätt att gripa an det hela, t.ex. med stöd av avtalslagen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Har jag rätt till anspråk på egendom trots avsaknad av bodelning?

2020-08-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag har precis skilt mig och domen har trädit laga kraft.Jag krävde ingen bodelning utan bara lämnade.Min fråga har jag några rättigheter nu i efterhand efetr att dome trädit laga kraft att ex göra ansårk på egendom ?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I regel bör en bodelning genomföras efter två makar skiljt sig, men det är inte alltid det behövs (9 kap. 1§ Äktenskapsbalken). Det finns ingen angiven tidsfrist då en bodelning ska påkallas. Med andra ord finns det ingen tidsfrist då du inte längre har rätt att kräva en bodelning. Man har dock enligt praxis ansetts kunna förlora sin rätt till bodelning genom långvarig passivitet. Beroende på hur lång tid efter er skilsmässa du väljer att göra anspråk på din egendom kan alltså påverka ifall du får det beviljat eller inte. Väntar du en längre tid, men saknar en rimlig förklaring riskerar du att förlora din rätt till bodelning. I rättsfallet RH 2003:41 ansåg Hovrätten att 7 år var försent. I och med att det inte finns en särskild tidsfrist att ta hänsyn till kommer det däremot bli en bedömning från fall till fall. Omständigheter som varför du valt att vänta den tid du gjort samt vad för egendom du gör anspråk på kommer sannolikt vara av betydelse.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på LawlineVänliga hälsningar,