Ärver barnen eller efterlevande makan enskilda egendomen?

2021-09-14 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag är gift och vi har 2 gemensamma barn. Jag har viss enskild egendom via äktenskapsförord. Om jag avlider utan testamente, hur mycket av kvarlåtenskaperna får min fru och hur mycket får mina barn?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arvsfördelning och arvsordning regleras i Ärvdabalken (ÄB).All kvarlåtenskap tillfaller efterlevande makanEnligt arvsordningen är bröstarvingar (barn) första arvtagare (2 kap. 1 § ÄB). Den avlidnes barn delar lika på kvarlåtenskapen, och barnen har alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Om den som går bort är gift, så tillfaller istället kvarlåtenskapen till den efterlevande makan/ maken (3 kap. 1 § ÄB). Om det finns s.k. särkulle barn (barn till den avlidne men som inte är gemensamma med den efterlevande) så har de rätt att få ut sin del istället för att det ska tillfalla efterlevande makan (3 kap. 1 § ÄB). Vad händer med enskild egendom då?Huvudregeln är som nämnt ovan att efterlevande makan får allt, för att de gemensamma barnen senare vid även hennes bortgång ärver allt. Den efterlevande ärver inte egentligen utan tillåts att "sitta kvar i orubbat bo" men med premissen att kvarlåtenskapen som hon får behålla till förmån för barnen endast är med fri förfoganderätt då tanken att barnen ska få ärva det sen.När ett äktenskap upplöses t.ex på grund av att den ena maken dör, ska en bodelning göras (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Allt som inte är enskild egendom eller privata saker räknas som giftorättsgods och ska delas mellan makarna (7 kap. 1 § ÄktB). Den efterlevande maken får sin hälft, och andra hälften + den avlidnes enskilda egendom går till dödsboet. Detta är den avlidnes kvarlåtenskap som kan ärvas. Sammanfattning, Enligt arvsreglerna tillfaller all kvarlåtenskap till den efterlevande maken i fallet att den avlidne är gift. I detta fallet, skulle alltså din fru få behålla din kvarlåtenskap, även din enskilda egendom och få rätt att förfoga över det tills era gemensamma barn ärver allt när hon går bort. Om du vill att barnen ska ärva din enskilda egendom direkt ifall du går bort först, så behöver det förordnas särskilt i ett testamente. En myndig person är fri att testamentera sin egendom hur den vill (9 kap. 1 § ÄB) och ett testamente måste bl.a. vara skriftligt samt bevittnas av två personer för att vara giltigt (10 kap. 1 § ÄB). Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan man göra egendom enskild utan att behöva blanda in make?

2021-08-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej Jag är gift och vi har endast barn på varsit håll.Jag har fått köpa ut min bror i en lägenhet som är mycket värd som vi har fått av vår pappa efter hans bortgång.Nu vill jag att den lägenheten ska var min.Ifall min man går bort före mig skulle jag vara tvungen att sälja lägenhet för att hans tre barn ska få ut sin del. Lägenheten står på mig och det är jag som betalar alla lån & hyra som finns på den.Min dotter bor i lägenheten idagsläget.Hur gör jag detta på ett smidigt sätt, helst utan att blanda in varken min man ( lite känsligt ämne )
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar hur du ska gå till väga för att göra en lägenhet, som du fått genom arv, till din egen så att den inte ska ingå i en framtida bodelning och därmed delas mellan dig och din makes barn vid ett dödsfall. Reglerna om egendom i äktenskap hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).Om man vill att egendom i ett äktenskap inte ska ingå i en framtida bodelning, vilket ska upprättas om et äktenskap upplöses genom skilsmässa eller dödsfall, så krävs det att egendomen i fråga utgör enskild egendom. Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord, gåva och testamente med villkoret att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Jag utgår från att du och din bror inte ärvde lägenheten med villkoret att det skulle vara enskild egendom – vilket återlämnar äktenskapsförord.För att göra egendom till enskild egendom genom ett äktenskapsförord krävs det dock att maken skriftligen samtycker till detta med en underskrift (7 kap 3 § andra stycket ÄktB) – av frågan framgår det att detta är ett känsligt ämne för din make och därför inte är möjligt. Det är då tyvärr inte möjligt för dig att göra lägenheten till din enskilda egendom utan att behöva blanda in din make.Andra alternativEtt alternativ till att göra egendomen enskild skulle kunna vara att exempelvis ge bort lägenheten som gåva till din dotter som för närvarande bor i lägenheten. Var och en av makarna råder nämligen över sin egendom och ansvarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att den egendom som var make äger när de gifter sig fortsätter vara deras egendom som kan ges bort eller säljas efter deras egen vilja.Det finns dock vissa begränsningar till denna regel – en make får t.ex. inte göra sig av med egendom som utgör gemensam bostad eller bohag utan den andra makens samtycke (7 kap. 5 § första stycket ÄktB). Eftersom att du skriver att det är din dotter som bor i lägenheten så utgår jag från att du och din make inte använder lägenheten som er gemensamma bostad.En annan begränsning som finns till regeln är att en make inte får göra sig av med fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad utan den andra makens samtycke, om egendomen utgör giftorättsgods (7 kap. 5 § andra stycket ÄktB). För att avgöra om den här begränsningen gäller i ditt fall behöver man ta reda på om lägenheten i fråga är en bostadsrätt eller om den är en ägarlägenhet. En bostadsrätt utgör lös egendom och faller inte under begränsningen vilket innebär att du får göra vad du vill med den utan din makes samtycke, om den i stället är en ägarlägenhet så utgör den fast egendom och påverkas av denna begränsning. Om lägenheten utgör en bostadsrätt så kan du alltså välja att ge bort lägenheten som gåva till din dotter – på så sätt kommer den inte ingå i en framtida bodelning vid makes dödsfall. Det är dock viktigt att veta att det finns en specialregel i det fall att du och din make skiljer er inom 3 år från det att du ger bort egendom, i sådant fall kan gåvan anses som att du i inte obetydlig omfattning har minskat ditt giftorättsgods. Detta kan i sin tur påverka bodelningen genom att värdet av lägenheten kommer att ingå i bodelningen som om den fortfarande utgjorde giftorättsgods och din andel av giftorättsgodset kommer sedan minskas i motsvarande mån för att täcka din makes andel (11 kap. 4 § första stycket ÄktB). Lägenheten i sig kommer alltså inte ingå i själva bodelningen, men värdet som annars hade tillfallit din make genom bodelningen om den ingick kommer dras från det övriga giftorättsgodset som tillfaller dig.Om du inte vill riskera detta och inte känner dig trygg med att ge bort egendomen, är det mest fördelaktiga och säkra att du på något sätt övertalar din make till att upprätta ett äktenskapsförord. Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Vad innebär det att vad någon bekommer i arv ska utgöra mottagarens enskilda egendom, liksom avkastningen och ersättningsegendom?

2021-08-26 i Enskild egendom
FRÅGA |Vad betyder: Vad någon kan bekomma i arv eller genom testamente efter oss skall utgöra mottagarens enskilda egendom, liksom avkastningen och ev. ersättningsegendom?Det är en jurist som har skrivit in det i min och min makes testamente.
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är enskild egendom?Att egendom är enskild innebär att den enskilda egendomen undantas från bodelningen vid separation. Den enskilda egendomen kommer alltså fortsätta ägas av innehavaren och inte behöva hälftendelas. För att egendom ska vara enskild måste den uppfylla något av villkoren i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, till exempel som i ditt fall att det står i ditt testamente att vad någon kan bekomma i arv ska vara mottagarens enskilda egendom. Detta betyder att den egendom någon bekommer i arv från dig eller din make är dennes egen och inte behöver delas lika med personens maka eller make vid eventuell separation. Avkastning och ersättningsegendomI era testamenten står även skrivet att avkastning och eventuell ersättningsegendom också ska utgöra enskild egendom. Detta betyder att om en viss egendom trätt i en den enskilda egendomens ställe, exempelvis pengar från försäljning av den enskilda egendomen, blir den nya egendomen (pengarna) också enskild egendom. Avkastning är exempelvis utdelning på aktier. Om aktierna ärvs som enskild egendom innebär denna skrivelse i era testamenten att även utdelning av exempelvis aktier ska vara enskild egendom.SammanfattningSammantaget innebär denna formulering i era testamenten att den egendom någon bekommit i arv ska vara dennes enskilda. Vid en eventuell separation kommer den ärvda enskilda egendomen, avkastning från den ärvda enskilda egendomen samt om den ärvda enskilda egendomen bytts ut mot annan egendom undantas från bodelningen. Det vill säga inte delas mellan makarna utan den som bekommit egendomen i arv från dig eller din make kommer alltid ensam äga egendomen. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,

Kan arv göras till enskild egendom med hjälp av äktenskapsförord?

2021-08-18 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min fru kommer av tredje man (min faster och hennes moster, änkor från barnlösa äktenskap) framgent ärva genom testamente. Min frus arv är, till skillnad från mitt, i testamentet specificerat som enskild egendom. Vi önskar att båda arven (även mitt) ska bli enskild egendom. Kan detta lösas genom ett äktenskapsförord? Ex. "Framtida arv i samtliga delar från makarna A och B C:sson samt D och E F:sson skall utgöra enskild egendom."Måste äktenskapsförordet registreras eller räcker det med ett dokument i varsitt likalydande exemplar som förvaras av oss var för sig?Bodelning under vårt äktenskap behövs väl inte?
Madelen Henriksson |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga innehåller flera olika frågeställningar och jag tänker dela upp dem så du enkelt kan hitta ett svar på respektive. Lagstiftningen på området är i huvudsak äktenskapsbalken (ÄktB). Kan det lösas genom äktenskapsförord?Det går att göra egendom till enskild genom äktenskapsförord. Eftersom din frus arv är enskild egendom genom testamente, men inte din del, så utgör din del giftorättsgods och kommer därför delas lika mellan dig och din fru (10 kap. 1 § ÄktB). Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan ni komma överens om att egendomen du har fått i arv ska utgöra din enskilda egendom (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Måste äktenskapsförord registreras?Ett äktenskapsförord har vissa formkrav. Det ska bland annat vara skriftligt och undertecknat av både dig och din fru (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Ytterligare ett krav som ställs upp är att äktenskapsförordet ska vara ingivet för registrering hos skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Det räcker därför inte att ni har varsitt likalydande exemplar förvarat hos var och en av er, det är i sig verkningslöst. Behövs bodelning under äktenskapet?Om ni enbart vill göra viss egendom till enskild, exempelvis arvet som du nämner, krävs det inte att ni gör någon bodelning under äktenskapet. Äktenskapsförordet kommer i sig tillgodose behovet av att egendomen ska anses som din enskilda. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Är något otydligt eller om du har en annan fundering är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga. Vänliga hälsningar,

​Kan den efterlevande makan bo kvar i bostadsrättslägenheten som är den avlidne makens enskilda egendom?

2021-09-14 i Enskild egendom
FRÅGA |Vi var gifta i 25 år med 2 gemensamma barn, skilde oss och mitt ex flyttade ut och skaffade sig en bostadsrätt på annat håll. Vi flyttade ihop igen o gifte om oss 2 år senare, boendes i hans lägenhet och skrev ett äktenskapsförord om att lägenheten var hans. Vad händer om min man nu efter 25 år till dör? Min man står ensam för lägenheten. Ärver jag lägenheten och kan bo kvar där och våra gemensamma barn ärver allt när jag gått bort? Eller ärver barnen lägenheten och jag får flytta?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag gå igenom vad som gäller när en av makarna avlider och om den efterlevande har någon möjlighet att bo kvar i bostadsrättslägenheten. Jag antar att du och din man är gifta och tillämpar därför äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Jag utgår från att det inte finns några särkullbarn (barn från tidigare äktenskap). Kan den efterlevande makan bo kvar i bostadslägenheten som är den avlidne makens enskilda egendom? När en av makarna inom ett äktenskap avlider måste det först ske en bodelning. Det innebär att din och din mans egendom ska delas mellan er båda (9 kap. 1 § ÄktB). Den egendomen som ska delas är giftorättsgodset. Med giftorättsgods avses all egendom som som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § och 7 kap 1 § ÄktB). Eftersom ni har skrivit ett äktenskapsförord som fastslår att bostaden är din mans enskilda egendom, kommer den inte ingå i bodelningen alls utan den kommer vara en del av din mans kvarlåtenskap. När den avlidne är gift så ska dennes kvarlåtenskap som huvudregel tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Arvsrätten för de gemensamma barnen tillkommer dem efter det att båda föräldrarna avlidit. Din mans del av giftorättsgodset och hans eventuella enskilda egendom kommer utgöra hans kvarlåtenskap vid hans dödsfall. Detta arvet kommer tillfalla din mans arvingar. Du skriver att ni har två gemensamma barn. Detta innebär att de kommer att ärva sin pappa, om det inte finns ett testamente som säger något annat.Om din man skulle avlida så skulle det först göras en bodelning och lägenheten som är enskild egendom skulle inte vara med i den. Detta innebär att era barn kommer att ärva sin pappa och då kan du inte bo kvar i bostaden. Det som skulle kunna göras är att skriva ett nytt äktenskapsförord där bostadsrätten blir giftorättsgods, för då kan du använda dig av 11 kap. 8 § ÄktB vilket hade inneburit att du hade kunnat få lägenheten på din lott vid bodelningen. Annars kan ni även upprätta ett inbördes testamente där den efterlevande maken kan ärva all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och att kvarlåtenskapen när båda har avlidit kommer delas enligt lag. Detta skulle innebära att du som efterlevande maka skulle ärva all kvarlåtenskap efter din man, inklusive lägenheten. Era döttrar skulle då få ut sitt arv efter att du också avlidit. Sammanfattning och vägledning Som det ser ut just nu kommer era gemensamma barn ärva lägenheten och inte du som är din mans efterlevande maka. Du kommer alltså inte kunna bo kvar i lägenheten enligt lag, däremot är det någonting du kan avtala om med dina barn. Om de går med på att låta dig bo kvar i lägenheten anser jag inte att det borde vara några problem. Däremot är det viktigt att få detta nedtecknat i ett avtal. Det ni även kan göra är som sagt ovan att upprätta ett nytt äktenskapsförord eller testamente. Om du behöver hjälp med upprättandet av dessa handlingarna kan du boka en tid med vår byrå här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Blir enskild egendom automatiskt enskild egendom vid arv i flera led?

2021-08-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej. Om min fars far testamenterade sitt hus till min far som enskild egendom, blir det då automatiskt enskild egendom som arv efter min far. Min far hade inget testamente.Mvh
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Egendomsslag och dess definition hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).Egendom blir enskild egendom enbart på de sätt som anges i 7 kap 2 § ÄktB. Det var med detta lagrum din far fick sin enskilda egendom från sin far, nämligen genom p. 3 "egendom från testamente med villkoret att egendomen ska vara enskild egendom".Detta innebär att huset inte automatiskt blir enskild egendom, utan det måste ha gått till på något av de sätt som anges i 7 kap 2 § ÄktB (testamente, gåva m.fl.). Huset efter din far utgör alltså giftorättsgods. Vänligen,

Får en bröstarvinge ut en avliden förälders enskilda egendom som arv direkt efter dödsfallet?

2021-08-19 i Enskild egendom
FRÅGA |Min pappa är inte gift med min mamma, min far har enskild egendom. Min fråga är om han dör, får jag ut den enskilda egendomen direkt då som särkullbarn?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att din pappa inte är gift med din mamma, men är gift med någon annan eftersom att du nämner termen "särkullbarn" som är en beteckning för barn utanför det nuvarande äktenskapet och du undrar hur enskild egendom fördelas när det gäller arv. Jag kommer dock även att kort redogöra för hur situationen ser ut när din pappa inte är gift med någon för säkerhets skull. Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) och reglerna om vad som händer när ett äktenskap upplöses p.g.a. en makes död hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).Det korta svaret för båda situationer är ja, du får ut den enskilda egendomen direkt som arv (såvida det inte finns något testamente som säger annat) – processerna innan arvsfördelningen är dock lite olika och jag kommer kort gå igenom dem nedan.Om din pappa är gift med någon annanNär ett äktenskap upphör genom dödsfall ska man upprätta en bodelning där makarnas egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I denna bodelning är det makarnas giftorättsgods som ska fördelas (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det framgår här att din pappa har enskild egendom och denna ingår alltså inte i bodelningen.Huvudregeln är att efterlevande make ärver sin avlidna make – dock gäller detta inte när det finns särkullbarn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta innebär att du och eventuella syskon (som också är särkullbarn) i en sådan situation både kommer få ut det som din pappa fått genom bodelningen (d.v.s. hälften av alla tillgångar i äktenskapet) + hans enskilda egendom som inte ingick i bodelningen direkt som arv.Om din pappa inte är gift med någonÄr din pappa däremot inte gift vid hans dödsfall så behövs det inte göras någon bodelning före arvsfördelningen utan då utgår man direkt från den legala arvsordningen som säger att bröstarvingar (d.v.s. barnen) ärver all kvarlåtenskap efter deras avlidna förälder – detta innebär i denna situation att all din pappas egendom tillfaller dig (och eventuella syskon) vid hans dödsfall (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Har min man rätt till aktier i mitt bolag vid en skilsmässa? Har hans barn från en tidigare relation rätt till aktier i mitt bolag om han avlider?

2021-08-13 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Jag ska starta aktiebolag och vad jag har förstått kan min man anses ha rätt till hälften av aktierna vid ev skilsmässa. Gäller detsamma vid hans ev bortgång? Anses hälften av mitt företag vara hans? Han har barn från en tidigare relation, kan de kräva att få del av mitt bolag om han skulle gå bort?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!GiftorättsgodsPrecis som du skriver räknas alla era tillgångar som giftorättsgods eftersom ni är gifta. Giftorättsgods är alla era tillgångar, oavsett om ni har haft dem sedan innan ni träffades, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Även aktier i bolag räknas som giftorättsgods. Vid en skilsmässa räknas allt giftorättsgods in i en bodelning, se 9 kap 1 § äktenskapsbalken, samt 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Giftorättsgodset delas efter skulderna avräknats lika mellan makarna, se 11 kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken.SärkullsbarnBarn som ärver sina föräldrar kallas för bröstarvingar, och ärver med lika del sina föräldrar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Som skydd för den efterlevande maken, ärver denne före bröstarvingarna med fri förfogande rätt. Detta gäller dock inte för barn från tidigare relation, så kallade särkullsbarn, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Särkullsbarn får ut sin arvslott direkt.ÄktenskapsförordFör att din mans barn inte ska kunna kräva att få del i ditt bolag, eller att din man ska få del av dina aktier vid en skilsmässa måste ni därför skriva ett äktenskapsförord som reglerar att aktierna i ditt bolag ska utgöra enskild egendom, se 7 kap 3 § äktenskapsbalken. Enskild egendom ingår inte i bodelningen, vilket innebär att det inte ska delas med din man vid en skilsmässa, eller att de tillfaller din mans barn i det fall han går bort. När ni skriver äktenskapsförord är det viktigt att ni även reglerar att avkastningen på aktierna också ska utgöra enskild egendom. Annars räknas även den som giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken.SammanfattningFör att undvika att din man vid en skilsmässa, eller din mans barn vid hans bortgång ska få rätt till en del av dina aktier, måste ni upprätta ett äktenskapsförord som reglerar att aktierna i ditt bolag ska utgöra enskild egendom. Var noga med att även reglera avkastningen på aktierna som enskild egendom. Äktenskapsförordet ska sedan skickas till Skatteverket för registrering. Om du behöver hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,