Har man som far rätt att kräva faderskapstest?

2021-10-20 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag skulle vilja veta om jag som man kan kräva faderskapstest för vår nyfödde son?Jag och min sambo har inga planer på att gå isär eller i någon form av tvist. Vi fick göra ett faderskapstest för våran förstfödde efter hänvisning att vi faktiskt betalar skatt för att kunna kräva tex dessa saker.Vad säger reglerna egentligen, då man inte blir klok av att googla.Tack på förhand!
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om faderskapstest finns i föräldrabalken (FB).När ett barn föds är socialnämnden skyldiga att utreda vem som är far till barnet (2 kap. 1 § FB). Eftersom ni är sambor så kommer de ju börja med att utreda om du kan vara far till barnet. Socialnämnden inhämtar då uppgifter från modern och andra personer som kan vara relevanta för utredningen (2 kap. 4 § FB). Just i samboförhållanden anses ofta faderskapsfrågan vara så uppenbar att det inte krävs mer utredning för att fastställa faderskapet. Då ska socialnämnden ge dig som man möjlighet att bekräfta faderskapet (2 kap. 5 § FB). Socialnämnden bör dessutom verka för att en blodundersökning, alltså ett faderskapstest, görs om mannen begär det även om inget tyder på att mer än en man är aktuell som möjlig far till barnet (2 kap. 6 § FB). I denna process är det socialnämnden som står för kostnaderna av faderskapstestet.Skulle faderskapet redan vara fastställt så kan du som far inte kräva ett faderskapstest. Det är endast barnet som kan väcka en talan om fastställande av faderskap i domstol. Denna talan kan dock modern eller socialnämnden föra i barnets ställe (3 kap. 5 § FB).Skulle faderskapet redan vara fastställt och du och din sambo är överens om att göra ett faderskapstest så finns det inga regler som hindrar detta. Det finns dock inte heller några regler som ger en privatperson rätt att kräva att staten/kommunen ska stå för kostnaderna för ett faderskapstest i detta fall. Tyvärr innebär det att man som privatperson får stå för kostnaderna för faderskapstestet själv.Sammanfattningsvis kan du som man alltså kräva att ett faderskapstest görs om det sker före faderskapet är fastställt. Skulle faderskapet redan vara fastställt så kan din sambo eller socialnämnden, väcka talan i domstol om fastställande av faderskap. Skulle ni välja att göra faderskapstestet på annan väg så är det tyvärr ni som får stå för kostnaderna själva.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fastställa faderskap som myndig

2021-09-30 i Faderskap
FRÅGA |Hej, jag tänkte höra med er om hur man fastställer en faderskapsbekräftelse. Han var gift vid det tillfället då jag fick vår dotter.Hon är idag 25 år och vill gärna att vi fastställer faderskapet då han ärfinsk medborgare och har 2 tidigare äktenskap med 2 barn i varje förhållande.Det är inte någon fråga om pengar då han har skickat underhåll till mig som jag har sparat till min dotter. Hon vill gärna kunna träffa sina syskon en dag men förmodligen kommerde inte att tro på att hon är deras syster eftersom det inte vet något om detta.Hur går jag tillväga för att göra detta utan att blanda in för många myndigheter. Jag vill inte atthan skall få några problem.Vänliga Hälsningar
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag tolkar frågan du ställer så undrar du ifall det finns en möjlighet att fastställa en faderskapstalan utan att gå genom någon myndighet. Er gemensamma dotter är över myndig ålder och fadern har inte ett svenskt medborgarskap. Vid fastställande av faderskap när ett barn är över 18 gäller andra regler än om barnet är under 18 år vid fastställandets skede. Fastställande av faderskap kan ske på tvåolika sätt för dig som är över 18. Det första och det enklaste är att fastställande sker genom bekräftelse. Det andra sättet för att fastställa faderskap är att väcka talan vid en svensk domstol. (1 kap. 3 § Föräldrabalken (FB))Fastställelse genom bekräftelseI regel gäller att fadern ske bekräfta faderskapet skriftligen och att detta ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska sedan skriftligen godkännas av barnet själv utan någon inblandning av mor eller socialnämnden (1 kap. 4 § FB)). Vidare ska inte någon handling skickas in för arkivering hos socialnämnden utan parterna ska själva ansvara för förvaringen av handlingen. Handlingen ska dock skickas till Skatteverket för registrering. Som myndig är inte socialtjänsten skyldig att utreda vem som är far men de kan bistå med användbar information om du väljer att kontakta dem. Detta är något jag rekommenderar att du gör.Fastställelse genom domOm han är ovillig att fastställa faderskapet kan din dotter vända sig till svensk domstol för att få det fastställt. Då kommer faderskapet att fastställas oavsett om han vill det eller inte. För att kunna genomföra fastställandet krävs det att en genetisk undersökning skett som utrett att an är far till barnet. Eller, om det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit. Eller, om det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit. (1 kap. 5 § FB) Rätten kan förordna en DNA-undersökning av fadern om det görs sannolikt att han haft samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit. SammanfattningsvisDet finns två tillvägagångssätt för att fastställa ett faderskap, detta genom bekräftelse eller genom dom. Det förra är optimalt om fadern är med på att bli juridiskt far till sin myndiga dotter eftersom det inte kräver mera än att båda parter skriver på och skickar in till Skatteverket. Det senare blir aktuellt om fadern vägrar att samarbeta och dottern vill tvinga fram en faderstalan.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Varför donatorn blir förälder vid heminsemination

2021-09-14 i Faderskap
FRÅGA |Hej,Jag har planer på att använda mig av privat spermadonation för att bli mamma. Donatorn ska varken ha rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet. Vad behöver jag göra rent juridiskt för att verkställa detta? Kan jag t.ex. få hjälp av jurist att skriva ett avtal mellan mig och donatorn? Donatorn kommer inte vara någon jag känner speciellt väl så vill gärna ha ett tydligt avtal ifall en situation senare skulle uppstå varpå han kräver umgänge med/vårdnad av barnet eller liknande. Har kontaktat flera juristbyråer men inte hittat någon som kan hjälpa mig med det är, hade varit oerhört tacksam om jag kunde få hjälp av Lawline.Ha en fortsatt trevlig dag,Med Vänlig Hälsning,
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om rättsläget vid privat heminsemination i Sverige idag. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det går att inseminera hemma (inte inom vården eller annan privat klinik) utan att donatorn får status som förälder till barnet.Föräldraskap och avtalsfrihetInom många områden har man avtalsfrihet. Då kan man avtala om hur man vill lägga upp något. Det finns dock vissa områden där man inte får bestämma själv. Ett sådant är föräldraskap.Vem som får utföra insemination från en man som kvinnan inte är gift eller sambo medI Sverige är det bara offentligt finansierade sjukhus som får utföra insemination med spermier från en man som kvinnan varken är gift eller sambo med (lag om genetisk integritet m.m. 6 kap. 2 §). Inseminationen ska ske under överinseende av en läkare som har specialistkompetens i gynekologi och obstetrik (lag om genetisk integritet m.m. 6 kap. 2 §).Donatorn blir juridisk förälderEfter en heminsemination anses donatorn som juridisk förälder till barnet. Socialtjänsten (familjerätten) är skyldig att genomföra en faderskapsutredning och på så sätt försöka ta reda på vem det är som har donerat spermier.Ensamstående kallas till socialtjänsten (familjerätten)Socialtjänsten kallar ensamstående som får barn för en faderskaps- eller föräldraskapsutredning. Det görs efter att barnet är fött och fått ett personnummer. Faderskapsutredningen kan läggas ner, exempelvis om barnet blivit till genom befruktning på klinik utomlands och det kan intygas. Om det senare framkommer information om donatorn kan dock faderskapsutredningen tas upp igen.SammanfattningDet du beskriver, att inseminera privat utan att det uppstår ett faderskap mellan donatorn och barnet, är inte rättsligt möjligt i Sverige idag.Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur fastställs ett faderskap?

2021-08-20 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo väntar vårt fjärde barn ihop och även denna gången diskuterar vi om pappan måste skriva på faderskapsintyget eller inte. Jag hävdar att om det är han som är pappan till barnet så måste han skriva på intyget medans han hävdar att han behöver inte skriva på intyget om han inte vill även om han får en dom och bevis på att han är pappan. Han har skrivit på intyget för de andra tre barnen vi har men denna diskussion har varit på tapeten varenda gång och nu vill jag har klarhet i vad som verkligen gäller.
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag gå igenom vad som gäller när ett faderskap ska fastställas. Jag kommer tillämpa bestämmelserna i föräldrabalken (FB). Hur fastställs ett faderskap?Om barnets mamma och pappa är gifta vid barnets födelse fastställs faderskapet automatiskt (1 kap. 1 § FB). Om barnets föräldrar är gifta presumeras alltså mammans make vara barnets pappa, vilket innebär att pappan inte behöver skriva under en faderskapsbekräftelse. Om barnets mamma och pappa däremot inte är gifta när barnet föds så ska faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). Själva bekräftelsen av faderskapet ska göras skriftligen, det ska bevittnas av två personer och sedan godkännas av socialnämnden och barnets mamma (1 kap. 4 § FB). Vad händer om barnets pappa vägrar skriva på faderskapsbekräftelsen?Det som händer om pappan skulle vägra skriva under faderskapsbekräftelsen är att domstolen ska fastställa faderskapet genom dom. Innan domstolen fastställer faderskapet genom dom så ska det vara utrett att mannen i fråga faktiskt är barnets biologiska pappa (1 kap. 5 § FB). Barnet får själv väcka talan om fastställande av faderskap och om mamman har vårdnaden om barnet får hon alltid föra barnets talan (3 kap. 5 § FB). Sammanfattning och vägledning Om din sambo som är ditt barns biologiska pappa vägrar att skriva under faderskapsbekräftelse ska domstolen fastställa faderskapet genom dom. Talan om fastställande av faderskapet får väckas av barnet själv och om mamman har vårdnaden över barnet får hon alltid föra barnets talan. Du som barnets mamma kan alltså gå till domstol om pappan inte vill skriva under faderskapsbekräftelsen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Om felaktig fastställd faderskap

2021-10-07 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Min son är idag 16år och jag har misstänkt en längre tid att jag inte är hans biologiska pappa. Delvist för att vi inte har några likheter alls och delvis moderns otrohetshistoria. Vi separerade när han var 2år gammal. Min fråga är att om jag nu tar upp det på tal med hans mor (väldigt orolig hur sonen tar det), och vi gör ett dna test vilket visar negativt faderskap, får man tillbaka 14års underhåll då? Kan jag tvinga henne att gå med på ett dna test on hon motsätter sig?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaOm hur ett faderskap fastställs När ett barn föds ska det fastställas ett faderskap till barnet. Beroende på omständigheterna kan en sådan fastställelse gå till på olika sätt. Huvudregeln är att en man som är gift med modern till barnet vid tidpunkten då barnet föds fastställs som barnets rättsliga far. Denna form av fastställelse ger uttryck för den så kallade faderskapspresumtionen (1 kap. 1 § FB). I en sådan situation saknar det betydelse om mannen som är gift med barnets moder är biologisk far till barnet, han kommer oavsett att fastställas som rättslig far till barnet.Var modern till barnet ogift vid tidpunkten för barnets födsel är faderskapspresumtionen inte tillämplig. Faderskapet måste då fastställas genom antingen faderskapsbekräftelse eller genom domstolsbeslut. Vid en faderskapsbekräftelse ska mannen skriftligen bekräfta sitt faderskap och få sin bekräftelse godkänd hos socialnämnden (1 kap. 4 § FB). Det ska kunna antas att mannen är biologisk fader till barnet för att socialnämnden ska godkänna bekräftelsen av det rättsliga faderskapet (2 kap. 1 § FB).Om faderskapet bekräftas genom dom är det tingsrätten som ska förklara en man som rättslig far till barnet. Tingsrätten kan i en sådan situation göra en DNA-analys för att fastställa vem barnets biologiska far är. Denna man kan av tingsrätten förklaras som barnets rättsliga far (1 kap. 5 § FB).Om hävande av faderskapDet finns möjlighet att häva ett fastställt faderskap som visat sig vara felaktigt. Om faderskapet har fastställts genom faderskapspresumtionen har den rättsliga fadern till barnet möjlighet att väcka talan om att häva faderskapet (3 kap. 1 FB). Möjlighet att ansöka om att faderskapet ska hävas finns också för den man vars faderskap blivit fastställt genom bekräftelse. För att häva faderskap som blivit fastställt genom dom måste en resning av domen beviljas av domstolen. Den som söker om resning måste kunna lägga fram ny bevisning som tyder på att en annan man är barnets biologiska far. Av 3 kap. 1 § och 3 kap. 3 § FB följer att man kan väcka talan om upphävande av faderskap mot barnet i den tingsrätt där barnet har sin hemvist. Vidare följer av 1 kap. 2 § FB att för att man inte ska anses vara fader till barnen måste det finnas bevis på att mamman har haft samlag med en annan man under tiden då barnet har kommit till. För att få fram en sådan bevisning kan man yrka på att rätten ska förordna om blodundersökning i syfte att utröna om man är fader till barnen i enlighet med 1 § lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap. Rätt att få tillbaka underhåll vid hävande av faderskapI vanliga fall om det är fråga om ett felaktigt faderskap kan man få ersättning från staten för felaktigt betalt underhåll enligt 2 § lag (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag.Det går inte att rikta en skadeståndstalan mot modern eftersom för att få ersättning för ren förmögenhetsskada krävs det att hon har gjort sig skyldig till ett brott enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen. Du kan hävda att hon har gjort sig skyldig till någon form av bedrägeri och att du ska ha ersättning på den grunden, men det är väldigt långsökt. Vad innebär detta för dig?Ditt faderskap har fastställts genom faderskapspresumtionen, faderskapsbekräftelse eller dom. Du har som fastställd far möjlighet att väcka talan om att faderskapet ska hävas. Min rekommendation till dig är att vända dig till familjerätten i den kommun där du bor. Som en del av socialnämnden har familjerätten i din kommun ett ansvar att utreda faderskapet. Förhoppningsvis kan de hjälpa dig vidare med ditt ärende och ge dig svar på eventuella frågor.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Underlåta att medverka i socialnämndens utredning om faderskap

2021-09-29 i Faderskap
FRÅGA |Om ja inte uppger vem som är pappan inför familjerätten fastän ja är medveten om vem det är, kommer detta straffa mig på något vis?Han har varit tydlig med att han inte vill ha med oss och göra och sagt vid ett flertal gånger att han kommer döda oss om hans namn kommer upp och han blir tvungen och betala underhåll. Han har endel kriminella vänner så det är inget som ja tror skulle hindra honom från att fullfölja. Därav har ja valt att inte vilja säga hans namn inför soc.Fick höra av en vän att om han 10 år senare skulle höra av sig till socialen och berätta att det är han som är pappan och att ja varit fullt medveten om detta hela tiden, att ja då kan förlora vårdnaden för min dotter då ja medvetet har förhindrat umgänge för han med sitt barn. Vill få klarhet i detta inför mitt kommande beslut till familjerätten..
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag tolkar din fråga funderar du om du kan få repressalier för att du medvetet undanhåller information kring vem som är far till ert gemensamma barn. Jag kommer först att gå igenom de gällande reglerna kring fastställande faderskap i enlighet med föräldrabalken (FB) för att sedan gå in på socialnämndens ansvar att fastställa faderskapet. Till sist kommer jag att ta upp vad som sker om modern vägrar medverka utredningen. En sammanfattning kommer att finnas längst ner i mitt svar. Fastställande av faderskap enligt Föräldrabalken (FB)I föräldrabalken 1 kap. 3 § framkommer att om ett par inte är gift föreligger inte någon presumtion om mannens faderskap till barnet. I sådana fall fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom. Om ett fastställande görs genom bekräftelse så detta ske skriftligen och bevittnas av två personer. Denna ska skriftligen godkännas av både modern och socialnämnden. I stället för modern bekräftelse kan annan som är registrerad som barnets vårdnadshavare godkänna faders bekräftelse. Är barnet myndigt vid faderns bekräftelse ska barnet godkänna det i stället för modern eller vårdnadshavare. Om det vid senare tillfälle visar sig att bekräftelsen inte är giltig och han inte är far till barnet saknar bekräftelsen verkan mot honomOm faderskapet fastställs genom dom förklaras han vara far efter en genetisk undersökning som utrett att han är barnets far, det är utrett att det med hänsyn till omständigheterna är sannolikt att barnet tillkommit genom samlag mellan parterna. Socialnämndens ansvar att fastställa faderskapetSocialnämnden är skyldig att försöka utreda men som är far till barnet och denna skyldighet gäller fram till att barnet fyllt 18 år. Detta gäller oavsett om fadern fortfarande är vid liv eller ej. Socialnämndens utredningsansvar är alltså mycket långtgående. (2 kap. 1 § FB) I utredningen skall socialnämnden inhämta upplysningar från modern och andra personer (2 kap. 4 § FB). Utgångspunkten för utredningen är i normalfallet moderns uppgifter men socialnämnden är inte bundna av dessa och kan utan moderns medgivande begära in uppgifter från utomstående. Till exempel om hon lämnar bristfälliga uppgifter eller vägrar medverka i utredningen. I sådana fall hämtas dessa uppgifter in med stöd av 19 kap. 2 § offentlighet- och sekretesslag (OSL). Detta görs med syfte att verka för barnets intresse. Utredning när modern inte medverkarOm en mor inte vill medverka i utredningen är det viktigt för socialnämnden att i första hand ta reda på varför hon inte vill uppge tänkbar far till barnet. Om skälet till moderns ofrivillighet ligger i att hon är rädd för mannen ska socialnämnden stödja henne i detta. Till exempel genom att utesluta hennes adress på alla handlingar mannen får ta del av och ärendet kan även flyttas över till annan kommun än hennes vistelseort. Dessa möjligheter är något som diskuteras med socialnämnden vid möte med dem. I vissa fall kan moderns rädsla vara så allvarlig att faderskapsutredningen bör läggas ner. I 2 kap. 7 § 4 punkten FB framgår att utredningen får läggas ner om det finns skäl att anta att den kan vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för moderns psykiska hälsa. Detta sker dock endast i undantagsfall. Faderskapsutredningen har inte något att göra med hur lämplig han är som far. Repressalier vid vägran att medverka för att fastställa faderskap. Om modern utan att ha giltiga skäl för det vägrar att vidta eller medverka till åtgärder för att fastställa faderskapet kan inte underhållsstöd lämnas. (18 kap. 8 § Socialförsäkringsbalken (SFB)) Denna regel tillämpas endast i mycket klara fall av vägran och det krävs att detta utgör en betydande del av anledningen till att faderskapet inte kan fastställas.Om barnets far kunnat antagas komma att utsätta modern eller barnet för hotelser eller trakasserier har detta godkänts som giltigt skäl för moderns underlåtenhet.SammanfattningSammanfattningsvis har du som hotat mor möjlighet att vägra uppge faderskapet om du har giltigt skäl till detta men i regel väger barnets rätt till att veta vem hens far är tyngre än moderns rädsla för honom. Socialnämnden kan vidta åtgärder för att göra er situation tryggare och därmed se till att han inte har möjlighet att veta vart du bor. Om du inte kan uppvisa giltig ursäkt till att vägra medverka i utredningen och denna vägran medför att faderskapet inte kan fastställas så förlorar du underhållsstödet för barnet. Jag rekommenderar dig att prata med din kontakt på socialnämnden och förklara din situation med hoten som du fått från barnets far. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan man tvingas att lämna blodprov vid faderskapstest?

2021-08-31 i Faderskap
FRÅGA |Hejsan kan man tvinga en person att ta blodprov om man inte är misstänkt för brott? Dvs jag har inte begått brott men vägrar att göra ett faderskapstest.
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du undrar om du i samband med ett faderskapstest är skyldig att lämna blodprov. I vissa fall kan socialnämnden begära att fadern lämnar blodprov i syfte att fastställa faderskap (2 kap. 6 § föräldrabalken). Socialnämnden kan dock inte framtvinga en blodundersökning och du har således rätt att neka socialnämndens begäran.Socialnämnden kan också väcka talan vid domstol för att förpliktiga dig att genomgå blodundersökning. Detta kan inträffa om du exempelvis avslår socialnämndens begäran. Förutom socialnämnden kan bland annat barnet och modern, ifall hon har vårdnaden över barnet, väcka talan angående blodundersökning (3 kap. 5 § föräldrabalken).Domstolen kan förordna om blodundersökning och du kan därmed bli skyldig att lämna blodprov. Detta gäller både i mål om fastställande av faderskap och i mål om förklaring att en viss man inte är far (1 § lagen om blodundersökning m.m.) Domstolen kan vid vite förelägga dig att genomgå en blodundersökning (2 § lagen om blodundersökning m.m.) och om du inte gör det kan domstolen besluta om biträde av polis i syfte att blodundersökningen genomförs (2 a § lagen om blodundersökning m.m.)SammanfattningSocialnämnden kan inte tvinga dig att lämna blodprov. Socialnämnden, barnet eller modern kan dock väcka talan vid domstol som kan förpliktiga dig vid vite att genomgå en blodundersökning och, om du vägrar, med biträde av polis. Om det inträffar kommer du alltså bli tvungen att lämna blodprov och detta trots att du inte är misstänkt för brott.Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Hur fastställs ett faderskap?

2021-08-19 i Faderskap
FRÅGA |Hej!En enkel fråga, utan ett DNA-test så kan inte ett faderskap bevisas och fastställas?Mvh
Gustav Ottebo |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Ett barn har rätt att få information om sitt ursprung och har dessutom rätt till försörjning, därmed är det angeläget att barnets föräldrar kan identifieras. Vem som är modern är ofta okomplicerat att få fram men det kan vara desto svårare att få fram fadern. Målsättningen är alltid att den biologiske fadern ska identifieras. Enligt 1 kap. 1 § Föräldrabalken (FB) råder det en så kallad faderskapspresumtion för en man om modern är gift med denne. Under vissa omständigheter ska tingsrätten förklara att mannen i äktenskapet inte är fader till barnet, dessa anges i 1 kap. 2 § FB. Om man ej kan fastställa vem fadern är genom presumtionen som finns vid äktenskap så fastställs det genom en faderskapsbekräftelse eller genom en dom enligt 1 kap. 3 § FB. FaderskapsbekräftelseEn faderskapsbekräftelse görs av den man som tror sig vara barnets fader. Enligt 1 kap. 4 § FB måste en faderskapsbekräftelse ske skriftligen och ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska sedan skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern. Skulle det vara så att barnet är myndigt ska bekräftelsen i stället godkännas av barnet. Socialnämnden får bara godkänna bekräftelsen om det kan antas att mannen faktiskt är barnets far. Enligt 1 kap. 4 § st. 3 FB ska tingsrätten förklara att faderskapsbekräftelsen saknar verkan mot mannen om det skulle visa sig att mannen inte är den biologiska fadern. Enligt det av HD avgjorda rättsfallet NJA 2005 not 42 kan mannen inte dra tillbaka sin faderskapsbekräftelse även om han blev ledd till att tro att han inte behövde betala underhåll trots bekräftelsen. Enligt HD kan mannen eventuellt åberopa ekonomiska olägenheter som grund för att få faderskapet, eller i alla fall underhållsansvaret, upphävt men det kräver i så fall att det ekonomiska ansvaret för barnet skulle väga orimligt tungt.DomEnligt 1 kap. 5 § FB kan ett faderskap fastställas genom en dom på 3 olika sätt.1: Om det genom en genetisk undersökning är utrett att mannen är barnets far, det vill säga om det genomförts en DNA undersökning. 2: Om det har blivit utrett att mannen haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet tillkommit genom det samlaget.3: Om det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med mannens spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen. Denna punkt gäller dock inte spermadonatorer.Det är med andra ord inte enbart genom ett DNA-prov som en mans faderskap kan fastställas, men vid osäkerhet genomförs ofta DNA-prover, ibland tvångsvis. Det ska tilläggas att socialnämnden har ett långtgående ansvar för att försöka identifiera fadern.Med vänlig hälsning,