Har jag rätt att behålla barnet trots att pappan inte vill?

2020-12-23 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Jag är gravid och har valt att behålla barnet även fast jag inte har någon partner. Det är dock lite osäkert vem som är far till barnet. Det finns två olika män som är potentiella pappor till mitt barn. Den ena säger att om barnet skulle vara hans så kommer han att ta detta till rätten då jag valde att behålla mot hans vilja. Men vad kan hända mig om det skulle visa sig bara hans barn? Vad finns det "att ta till rätten"
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Grattis till graviditeten!Först och främst är det upp till varje kvinna att avgöra om hon vill göra en abort eller fullfölja en graviditet. Kvinnan bestämmer över sin egen kropp och det finns ingen juridisk möjlighet att på något sätt tvinga en kvinna att göra en abort. Att du har valt att behålla barnet "mot mannens vilja" är inte något som kan "tas till rätten." Svaret på din fråga är alltså att du får ta beslut du själv känner är rätt, och kan inte hamna i rätten för att du valt att fullfölja din graviditet. Det framgår av din fråga att du inte vet exakt vem som är pappan till ditt barn, vilket gör att vi måste se till Föräldrabalken (1949:381), nedan kallad FB och till Socialförsäkringsbalk (2010:110), nedan kallad SFB.Barnets rätt till en farEnligt barnkonventionen, som i år officiellt blev svensk lag, har alla barn rätt att veta vilka ens biologiska föräldrar är samt känna till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka de biologiska föräldrarna är. Om inte någon far kan fastställas vid ett barns födsel är därför socialnämnden skyldig att försöka utreda vem barnets far är och se till att faderskapet fastställs enligt 2 kapitlet 1 § FB. Då utredningen görs i barnets intresse, tas normalt ingen hänsyn till om modern inte vill att den ska ske. Utredningen går till så att socialnämnden frågar mamman om hon vet vem pappan är eller om hon misstänker vem/vilka som är/skulle kunna vara pappan. I ditt fall har du två potentiella pappor du vet om. Om du väljer att inte berätta så kan socialnämnden enligt 2 kapitlet 4 § 1 st FB fråga andra personer i din närhet om de vet vem som är pappan. Sådana personer är exempelvis din familj och dina vänner. Skulle det vara så att socialnämnden inte får någon information som gör att de kan fastställa vem pappan är så kommer faderskapsutredningen att läggas ned, och en far till barnet kommer inte fastställas enligt 2 kapitlet 7 § 1 st FB. Är det brottsligt att inte ange vem som är far till barnet?Socialnämnden kan inte tvinga dig att berätta vem pappan är, du begår alltså inget brott om du väljer att inte berätta vem pappan är. De konsekvenser som dock kan ske till följd av att du inte berättar vem som är pappan är att du inte kan få något underhållsbidrag av pappan (eftersom det inte finns någon fastställd far) som du annars skulle ha rätt till om barnet bor hos dig på heltid, enligt 7 kapitlet 2 § första stycket FB. Underhållsstöd hade också varit svårt att få om en inte har medverkat till att fastställa vem pappan är (Se 18 kapitlet 8 § SFB). Jag kommer nu väldigt kortfattat förklara hur det fungerar gällande vårdnaden. Regler om vårdnaden om barn finns i föräldrabalken (FB). Det framgår av din fråga att du och den potentiella pappan till ditt framtida barn inte är gifta och jag kommer därför svara på frågan utefter detta. Om föräldrarna inte är gifta - vem får vårdnaden? När föräldrarna är gifta med varandra är regeln att barnet automatiskt står under vårdnaden av båda föräldrarna, då maken presumeras vara pappa till barnet. Om föräldrarna inte är gifta med varandra, då barnet föds, kommer mamman automatiskt att få ensam vårdnad enligt 6 kapitlet 3 § FB. SammanfattningDu kan alltså inte hamna i rätten för att du väljer att fullfölja din graviditet mot pappans vilja, och du begår inte heller något brott om du inte anger vem som är pappan till barnet. Skulle underhållsbidrag/underhållsstöd vara aktuellt för dig i framtiden, kan det dock bli svårt att få underhållsbidrag/underhållsstöd om du inte medverkat till att fastställa vem pappan är. Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet så är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!Önskar dig all lycka till med din graviditet! Ta hand om dig! Allt gott,

Fastställande av faderskap

2020-12-17 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex har en dotter. Efter att vi gjorde slut så har mitt ex varit gravid och fött en son utan min vetskap. Jag fick kriga för att få igenom ett faderskapstest som jag nu gjort tack vare min advokat.Men när jag ringer till den kommunen som resultatet ligger hos. Så svarar en person och säger att jag måste "skicka en stämningsansökan för att föra ärendet vidare".Mammans advokat har i brev och vårdnadstvist ang våran dotter sagt att det handlar om "våra gemensamma barn".Därvid så är det ju sagt att bägge barnen är mina enligt modern. Men socialtjänsten vägrar samarbeta? Hjälp?
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline. Såsom jag uppfattat situationen har du gjort ett faderskapstest som bekräftar att du har genetiska band till det av ditt ex födda barnet. Du vill få detta inskrivet så att du ses som barnets rättsliga far, men kommunen menar att du då behöver skicka en stämningsansökan mot ditt ex för att en domstol ska fastställa ett faderskap. Utifrån detta kommer jag nu att försöka klargöra situationen för dig. Faderskap till barn utom äktenskap fastställs genom dom eller bekräftelseHuvudregeln i svensk rätt är den s.k. faderskapspresumtionen i Föräldrabalkens 1 kap. 1 §. Den säger att om modern som föder barnet är gift med en man, ska denne man anses vara barnets fader. Om modern däremot inte är gift fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1:3 FB). En faderskapsbekräftelse ska vara skriftlig och dessutom bevittnad av två personer (1:4 FB). Bekräftelsen måste även godkännas av socialnämnden och barnets mor eller en särskilt förordnad vårdnadshavare (1:4 FB). Vad det gäller fastställelse genom dom, gäller att domstolen om det genom en genetisk undersökning (Faderskapstest, DNA-test, som jag antar att du avsåg när du skrev faderskapstest) är utrett att en man är barnets far, ska förklara mannen som far till barnet (1:5 FB). Du kan be modern om att upprätta en bekräftelsehandling, men du kan inte väcka talan i domstolVid en första anblick verkar det bästa alternativet vara att tala med ditt ex för att se till att ni tillsammans kan upprätta en bekräftelsehandling enligt reglerna ovan. Problemet är nämligen att du – till skillnad från vad kommunen verkar ha sagt – inte har rätt att väcka talan i domstol om att du är fadern enl. 3:5 FB. Detta framgår speciellt av förarbetena till lagen (prop. 1975/76:170 s. 140 och 141) där det framfördes att mannens möjlighet att tillgodose sina behov om att bli fastställd som fader genom att anmäla sin uppfattning till barnavårdsnämnden. Talan om fastställande av faderskaps väcks av barnet (3:5 st. 1 FB), men kan även i vissa fall föras av socialnämnden och modern, vilket jag kommer att gå igenom nedan. Socialnämnden har en skyldighet att utreda vem som är far till barnetEnligt 2:1 FB är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs, om barnet har hemvist i Sverige. Denna utredningsskyldighet gäller fram till att barnet uppnått 18 års ålder. Denna utredning sker normalt genom att socialnämnden får en underrättelse av Skatteverket om att barnet saknar en registrerad far, varpå nämnden tar kontakt med modern för att få närmare upplysningar. Enl. 3:5 FB kan socialnämnden föra talan om fastställelse av faderskap om det rör en sådan situation som avses i 2:1 FB, d.v.s socialnämndens utredningsskyldighet. Vad detta betyder för din delMer konkret rekommenderar jag härav att du i första hand försöker komma överens med ditt ex om att bekräfta faderskapet enligt de regler som jag beskrivit ovan. Att skicka in en stämningsansökan kommer vara menlöst, då du inte har rätt att föra en talan om fastställelse av faderskap. I andra hand rekommenderar jag att du för en dialog med socialnämnden då de är skyldiga att utreda saken närmare. Jag vill avslutningvis nämna att jag har bedömt din situation med utgångspunkt i de få omständigheter som jag har haft tillgängliga och för en mer ingående genomgång rekommenderar jag att du tar kontakt med en familjerättsjurist. Hoppas att detta svar rett ut en del oklarheter. Allt gott!

Fastställande av faderskap

2020-11-30 i Faderskap
FRÅGA |Hej, Min partner fick reda på i somras att han har blivit pappa. Mamman till barnet hade inte berättat att hon var gravid och inte heller erkänt honom som pappan på papper. Hon har ensam vårdnad. Han vill ha barnet i sitt liv men mamman tänker flytta med barnet till sitt hemland. Så min fråga är får hon göra det? och vad kan han göra att få vara en del av sin dotters liv? Och vad gör man om mamman hinner flytta Utomlands med dottern?
Sofia Andersson |Hej,Socialnämnden är skyldig att undersöka vem som kan vara fadern till barnet, om faderskap inte kunde fastställas vid barnets födsel, 2 kap 1 § föräldrabalken. De ska då försöka ta reda på vem som kan vara fadern till barnet. Faderskap kan även fastställas genom dom om det genomförts en genetisk undersökning att han är pappa till barnet, 1 kap 5 § FB. Det är då barnet själv som måste föra talan, men om barnet är omyndigt kan den föras av socialnämnden eller modern. Därmed skulle jag rekommendera honom att tala med socialstyrelsen, eftersom han inte kan föra denna talan själv.Om faderskapet kan fastställas kan han enligt 6 kap. FB ansöka om vårdnaden eller umgänge med barnet. Om faderskapet däremot inte kan fastställas kan möjligheterna för att stoppa flytta vara liten, eftersom att han inte rättsligt är pappan till barnet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Far utan biologisk anknytning?

2020-11-27 i Faderskap
FRÅGA |Kan en man vara far till ett barn i rättslig mening, utan att vara det biologiskt?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB). Den som har adopterats ska som utgångspunkt anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap 21 § FB). Detta innebär att en far som adopterar ett barn kan vara far i rättslig mening, utan att vara det biologiskt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Begära DNA-test vid fastställande av faderskap?

2020-12-22 i Faderskap
FRÅGA |Kan jag begära att en person skall lämna dna-prov för att fastställa att jag är far till den personen? Med vänlig hälsning
Felicia Hauzenberger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att du och barnets mamma inte var gifta när barnet föddes. I så fall så är nämligen utgångspunkten att det är mannen, som vad gift med kvinnan som födde barnet, som är pappa till barnet. Skydd för kroppslig integritetFrågan om att framtvinga ett DNA-test aktualiserar grundläggande fri- och rättigheter. Enligt svensk grundlag så är varje medborgare skyddad mot kroppsliga ingrepp som utförs utan personens samtycke (2 kap. 6 § Regeringsformen). Denna rättighet går dock att begränsa när det finns stöd för en sådan begränsning i lag. Sådant lagstöd finns för fastställande av faderskap (Lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Fastställande av faderskapFör att fastställa faderskap så ska man föra talan om detta i domstol. Enligt lag så kan en sådan talan enbart väckas av barnet eller modern till barnet under förutsättningen att hon har vårdnaden om barnet. Talan kan även föras av socialnämnden eller särskild förordnad vårdnadshavare till barnet om det finns någon sådan (3 kap. 5 § Föräldrabalken). En potentiell far till ett barnet kan dock inte föra talan om faderskap och han kan därför inte heller framtvinga ett DNA-test. Vad kan du göra nu?För att som far kunna föra en talan om fastställande av faderskap så måste du vända dig till socialnämnden. Socialnämnden har även en skyldighet att försöka utreda faderskapet om det inte är så att det finns en presumtion för att en man är fader till barnet på grund av äktenskap (2 kap. 1 § Föräldrabalken). Denna skyldighet förutsätter att barnet är under 18 år. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Hur kan fadern bli fastställd som far till barnet om faderskapet ännu inte har fastställts?

2020-12-02 i Faderskap
FRÅGA |Hur kan fadern få rätt till barnet om faderskapet inte fastställs?Fadern och modern var inte längre tillsammans när barnet föddes vilket gjorde att modern inte ville att barnet skulle ha kontakt med fadern och valde att föda barnet utomlands. Faderskapet har inte fastställts men fadern vill gärna vara del av barnets liv. Modern bor nu i Sverige men vägrar kontakt med fadern. Barnet kan vara i Sverige men även i moderns hemland med släktingar. Vad kan man göra i denna situation?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381), nedan kallad FB. Vem kan väcka talan om fastställande av faderskap?Den enda som har möjlighet att väcka talan om fastställande av faderskap är barnet (3 kapitlet 5 § första stycket FB). Om mamman har vårdnaden om barnet kan hon föra barnets talan och har därför en indirekt möjlighet att genom barnet väcka talan om fastställande av faderskap. Även socialnämnden kan föra barnets talan och på så sätt väcka talan i samband med att de försöker utreda vem som är pappan till barnet (3 kapitlet 5 § andra stycket FB). En person som anser sig vara far till barnet har alltså ingen rättslig möjlighet att väcka talan om att han ska fastställas som fader. Socialnämndens utredningsskyldighet Socialnämnden är skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskap fastställs (2 kapitlet 1 § FB). En person som vill bli fastställd som far till barnet kan alltså kontakta socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört (2 kapitlet 2 § FB) och förklara att personen tror sig vara far till barnet. Det är dock socialnämnden som gör utredningen och det är också de som väljer hur denna ska genomföras, men om en potentiell pappa hör av sig och hävdar att han är far till barnet så finns möjligheten att socialnämnden utreder detta vidare. Socialnämndens utredningsskyldighet gäller dock förutsatt att barnet har hemvist i Sverige, alltså att barnet ska anses bo i Sverige (2 kapitlet 1 § FB). Du skriver i din fråga att modern numera bor i Sverige och det vanliga är att barnet anses ha hemvist där modern bor. Men hemvisten kan också bestämmas på så sätt att man blickar framåt och om det är så att det är troligt att barnet kommer att bo och växa upp i Sverige så ska barnet anses ha hemvist här. Detta är dock en fråga som bedöms i varje enskilt fall. Men även om socialnämnden inte har någon skyldighet att göra en faderskapsutredning om barnet inte har hemvist i Sverige så innebär inte det att de inte har möjlighet att göra en sådan ändå, men det är upp till socialnämnden att avgöra om de vill göra en sådan eller inte. Sammanfattning och råd Det är endast barnet som kan väcka talan om fastställande av faderskap. Barnets mamma och socialnämnden har möjlighet att föra barnets talan. En person som anser sig vara barnets pappa har dock ingen möjlighet att väcka talan om fastställande av faderskap. Det personen kan göra är att kontakta socialnämnden i den kommun där barnet bor och förklarar situationen. Socialnämnden kan då i sin tur väcka talan om fastställande av faderskap när de gör sin faderskapsutredning. Om barnet har hemvist (bor) i Sverige så har socialnämnden en skyldighet att utreda vem som är barnets far, men även om barnet inte anses ha hemvist i Sverige så har socialnämnden möjlighet att ändå göra en faderskapsutredning. Den bästa chansen en person som vill bli fastställd som ett barns far har är alltså att kontakta socialnämnden. Hoppas du fått svar på din fråga! Vid fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Mvh

Krav på återbetalning av underhållsstöd när fader registreras

2020-11-29 i Faderskap
FRÅGA |Hej! När jag blev gravid för drygt tre år sedan så visste jag inte vem som var pappa till mitt barn. Familjerätten tipsade mig vid faderskapsutredningen om att söka underhållsstöd vilket jag fått utbetalt nu i snart tre år. Om jag nu hittar pappan till mitt barn och det fastställs genom faderskapstest kan någon av oss då bli återbetalningsskyldig till FK för de pengar som jag har fått? Han har ju i så fall inte vetat om att han har ett barn och jag har ju inte vetat var han har funnits så har inte kunnat ange hans namn. Vill i så fall inte sätta honom i klistret för något han inte vetat om under dessa år. Men vill ju samtidigt att mitt barn ska få en pappa även på papperet.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du är intresserad av under vilka omständigheter ditt barns potentiella far kan bli återbetalningsskyldig för underhållstöd till Försäkringskassan. För att finna svar vänder vi oss till Socialförsäkringsbalken (SFB). Underhållsstödet är ett fast belopp om 1573 kr/mån maximalt. (18 kap. 20 SFB) Underhållsstöd kan endast aktualiseras om pappan inte betalar hela underhållsbidraget eller om underhållsbidraget är lägre än 1573kr/mån. (18 kap. 9 § SFB). Skyldighet för förälder att återbetala underhållsstödet till FK, råder för den förälder som inte har hand om barnet, 19 kap 2 § SFB.108 kap 2 § SFB, anger att om en person underlåtit att anmäla sig till försäkringskassan, ska krav på återbetalning av underhållsstöd betalas ut. Detta medför att det finns en risk att FK gör den bedömningen att pappan är den person som skulle ha anmält sig till FK för betalningsansvar, varav de kräver honom på återbetalning av betalt underhållsstöd. Men detta bör bara ske om fadern hittas och registreras som fader till barnet. Om det inte registreras ett faderskap, bör aldrig ett krav på återbetalning lyftas. Ha gärna en kommunikation med FK för att få tydlighet i hur detta kommer hantera från deras sida, om fadern hittas och registreras som pappa till barnet. Hoppas det var svar på din fråga!

Kan min far häva faderskapet?

2020-11-21 i Faderskap
FRÅGA |Jag är 58 år och min fd far är 79 år. Han bad mig om DNA test. Resultatet i oktober i år, från två testomgångar, från Rättsmedicinskaverket bekräftade att han inte är min biologiska far. Han vill häva faderskapet pga av min mors förehavanden då jag blev till 1961. Jag är givetvis chockad. Enligt mail till mig från Folkbokföringen på Skatteverket måste han göra det i Tingsrätten. Hur vanligt är det att en sådan önskad hävning bifalles och jag inte längre är bröstarvinge? Har inte hittat någon ny far och lär inte heller göra det. Jag har inte vuxit upp med min far, men har sedan 2006 haft tät kontakt och byggt en relation, tills nu.
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver måste ett hävande av faderskap ske via mål i tingsrätten. Det är endast du (i egenskap av barn) och fadern själv som kan ansöka om att få ett faderskap hävt. (3 kap 1 – 2 § föräldrabalken).Jag förstår att ni har gjort DNA-test som påvisat att din far inte är din biologiska förälder. Det utgör såklart ett ganska tydligt bevis i sammanhanget vilket gör att tingsrätten troligtvis skulle godkänna upphävningen av faderskapet om din far väcker talan.Tyvärr innebär det ju som du skriver att du inte längre blir hans bröstarvinge och alltså blir utan arv vid hans död om hans faderskap upphävs. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen