Begära DNA-test vid fastställande av faderskap?

2020-12-22 i Faderskap
FRÅGA |Kan jag begära att en person skall lämna dna-prov för att fastställa att jag är far till den personen? Med vänlig hälsning
Felicia Hauzenberger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att du och barnets mamma inte var gifta när barnet föddes. I så fall så är nämligen utgångspunkten att det är mannen, som vad gift med kvinnan som födde barnet, som är pappa till barnet. Skydd för kroppslig integritetFrågan om att framtvinga ett DNA-test aktualiserar grundläggande fri- och rättigheter. Enligt svensk grundlag så är varje medborgare skyddad mot kroppsliga ingrepp som utförs utan personens samtycke (2 kap. 6 § Regeringsformen). Denna rättighet går dock att begränsa när det finns stöd för en sådan begränsning i lag. Sådant lagstöd finns för fastställande av faderskap (Lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Fastställande av faderskapFör att fastställa faderskap så ska man föra talan om detta i domstol. Enligt lag så kan en sådan talan enbart väckas av barnet eller modern till barnet under förutsättningen att hon har vårdnaden om barnet. Talan kan även föras av socialnämnden eller särskild förordnad vårdnadshavare till barnet om det finns någon sådan (3 kap. 5 § Föräldrabalken). En potentiell far till ett barnet kan dock inte föra talan om faderskap och han kan därför inte heller framtvinga ett DNA-test. Vad kan du göra nu?För att som far kunna föra en talan om fastställande av faderskap så måste du vända dig till socialnämnden. Socialnämnden har även en skyldighet att försöka utreda faderskapet om det inte är så att det finns en presumtion för att en man är fader till barnet på grund av äktenskap (2 kap. 1 § Föräldrabalken). Denna skyldighet förutsätter att barnet är under 18 år. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Hur kan fadern bli fastställd som far till barnet om faderskapet ännu inte har fastställts?

2020-12-02 i Faderskap
FRÅGA |Hur kan fadern få rätt till barnet om faderskapet inte fastställs?Fadern och modern var inte längre tillsammans när barnet föddes vilket gjorde att modern inte ville att barnet skulle ha kontakt med fadern och valde att föda barnet utomlands. Faderskapet har inte fastställts men fadern vill gärna vara del av barnets liv. Modern bor nu i Sverige men vägrar kontakt med fadern. Barnet kan vara i Sverige men även i moderns hemland med släktingar. Vad kan man göra i denna situation?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381), nedan kallad FB. Vem kan väcka talan om fastställande av faderskap?Den enda som har möjlighet att väcka talan om fastställande av faderskap är barnet (3 kapitlet 5 § första stycket FB). Om mamman har vårdnaden om barnet kan hon föra barnets talan och har därför en indirekt möjlighet att genom barnet väcka talan om fastställande av faderskap. Även socialnämnden kan föra barnets talan och på så sätt väcka talan i samband med att de försöker utreda vem som är pappan till barnet (3 kapitlet 5 § andra stycket FB). En person som anser sig vara far till barnet har alltså ingen rättslig möjlighet att väcka talan om att han ska fastställas som fader. Socialnämndens utredningsskyldighet Socialnämnden är skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskap fastställs (2 kapitlet 1 § FB). En person som vill bli fastställd som far till barnet kan alltså kontakta socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört (2 kapitlet 2 § FB) och förklara att personen tror sig vara far till barnet. Det är dock socialnämnden som gör utredningen och det är också de som väljer hur denna ska genomföras, men om en potentiell pappa hör av sig och hävdar att han är far till barnet så finns möjligheten att socialnämnden utreder detta vidare. Socialnämndens utredningsskyldighet gäller dock förutsatt att barnet har hemvist i Sverige, alltså att barnet ska anses bo i Sverige (2 kapitlet 1 § FB). Du skriver i din fråga att modern numera bor i Sverige och det vanliga är att barnet anses ha hemvist där modern bor. Men hemvisten kan också bestämmas på så sätt att man blickar framåt och om det är så att det är troligt att barnet kommer att bo och växa upp i Sverige så ska barnet anses ha hemvist här. Detta är dock en fråga som bedöms i varje enskilt fall. Men även om socialnämnden inte har någon skyldighet att göra en faderskapsutredning om barnet inte har hemvist i Sverige så innebär inte det att de inte har möjlighet att göra en sådan ändå, men det är upp till socialnämnden att avgöra om de vill göra en sådan eller inte. Sammanfattning och råd Det är endast barnet som kan väcka talan om fastställande av faderskap. Barnets mamma och socialnämnden har möjlighet att föra barnets talan. En person som anser sig vara barnets pappa har dock ingen möjlighet att väcka talan om fastställande av faderskap. Det personen kan göra är att kontakta socialnämnden i den kommun där barnet bor och förklarar situationen. Socialnämnden kan då i sin tur väcka talan om fastställande av faderskap när de gör sin faderskapsutredning. Om barnet har hemvist (bor) i Sverige så har socialnämnden en skyldighet att utreda vem som är barnets far, men även om barnet inte anses ha hemvist i Sverige så har socialnämnden möjlighet att ändå göra en faderskapsutredning. Den bästa chansen en person som vill bli fastställd som ett barns far har är alltså att kontakta socialnämnden. Hoppas du fått svar på din fråga! Vid fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Mvh

Krav på återbetalning av underhållsstöd när fader registreras

2020-11-29 i Faderskap
FRÅGA |Hej! När jag blev gravid för drygt tre år sedan så visste jag inte vem som var pappa till mitt barn. Familjerätten tipsade mig vid faderskapsutredningen om att söka underhållsstöd vilket jag fått utbetalt nu i snart tre år. Om jag nu hittar pappan till mitt barn och det fastställs genom faderskapstest kan någon av oss då bli återbetalningsskyldig till FK för de pengar som jag har fått? Han har ju i så fall inte vetat om att han har ett barn och jag har ju inte vetat var han har funnits så har inte kunnat ange hans namn. Vill i så fall inte sätta honom i klistret för något han inte vetat om under dessa år. Men vill ju samtidigt att mitt barn ska få en pappa även på papperet.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du är intresserad av under vilka omständigheter ditt barns potentiella far kan bli återbetalningsskyldig för underhållstöd till Försäkringskassan. För att finna svar vänder vi oss till Socialförsäkringsbalken (SFB). Underhållsstödet är ett fast belopp om 1573 kr/mån maximalt. (18 kap. 20 SFB) Underhållsstöd kan endast aktualiseras om pappan inte betalar hela underhållsbidraget eller om underhållsbidraget är lägre än 1573kr/mån. (18 kap. 9 § SFB). Skyldighet för förälder att återbetala underhållsstödet till FK, råder för den förälder som inte har hand om barnet, 19 kap 2 § SFB.108 kap 2 § SFB, anger att om en person underlåtit att anmäla sig till försäkringskassan, ska krav på återbetalning av underhållsstöd betalas ut. Detta medför att det finns en risk att FK gör den bedömningen att pappan är den person som skulle ha anmält sig till FK för betalningsansvar, varav de kräver honom på återbetalning av betalt underhållsstöd. Men detta bör bara ske om fadern hittas och registreras som fader till barnet. Om det inte registreras ett faderskap, bör aldrig ett krav på återbetalning lyftas. Ha gärna en kommunikation med FK för att få tydlighet i hur detta kommer hantera från deras sida, om fadern hittas och registreras som pappa till barnet. Hoppas det var svar på din fråga!

Kan min far häva faderskapet?

2020-11-21 i Faderskap
FRÅGA |Jag är 58 år och min fd far är 79 år. Han bad mig om DNA test. Resultatet i oktober i år, från två testomgångar, från Rättsmedicinskaverket bekräftade att han inte är min biologiska far. Han vill häva faderskapet pga av min mors förehavanden då jag blev till 1961. Jag är givetvis chockad. Enligt mail till mig från Folkbokföringen på Skatteverket måste han göra det i Tingsrätten. Hur vanligt är det att en sådan önskad hävning bifalles och jag inte längre är bröstarvinge? Har inte hittat någon ny far och lär inte heller göra det. Jag har inte vuxit upp med min far, men har sedan 2006 haft tät kontakt och byggt en relation, tills nu.
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver måste ett hävande av faderskap ske via mål i tingsrätten. Det är endast du (i egenskap av barn) och fadern själv som kan ansöka om att få ett faderskap hävt. (3 kap 1 – 2 § föräldrabalken).Jag förstår att ni har gjort DNA-test som påvisat att din far inte är din biologiska förälder. Det utgör såklart ett ganska tydligt bevis i sammanhanget vilket gör att tingsrätten troligtvis skulle godkänna upphävningen av faderskapet om din far väcker talan.Tyvärr innebär det ju som du skriver att du inte längre blir hans bröstarvinge och alltså blir utan arv vid hans död om hans faderskap upphävs. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen

Fastställande av faderskap

2020-12-17 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex har en dotter. Efter att vi gjorde slut så har mitt ex varit gravid och fött en son utan min vetskap. Jag fick kriga för att få igenom ett faderskapstest som jag nu gjort tack vare min advokat.Men när jag ringer till den kommunen som resultatet ligger hos. Så svarar en person och säger att jag måste "skicka en stämningsansökan för att föra ärendet vidare".Mammans advokat har i brev och vårdnadstvist ang våran dotter sagt att det handlar om "våra gemensamma barn".Därvid så är det ju sagt att bägge barnen är mina enligt modern. Men socialtjänsten vägrar samarbeta? Hjälp?
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline. Såsom jag uppfattat situationen har du gjort ett faderskapstest som bekräftar att du har genetiska band till det av ditt ex födda barnet. Du vill få detta inskrivet så att du ses som barnets rättsliga far, men kommunen menar att du då behöver skicka en stämningsansökan mot ditt ex för att en domstol ska fastställa ett faderskap. Utifrån detta kommer jag nu att försöka klargöra situationen för dig. Faderskap till barn utom äktenskap fastställs genom dom eller bekräftelseHuvudregeln i svensk rätt är den s.k. faderskapspresumtionen i Föräldrabalkens 1 kap. 1 §. Den säger att om modern som föder barnet är gift med en man, ska denne man anses vara barnets fader. Om modern däremot inte är gift fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1:3 FB). En faderskapsbekräftelse ska vara skriftlig och dessutom bevittnad av två personer (1:4 FB). Bekräftelsen måste även godkännas av socialnämnden och barnets mor eller en särskilt förordnad vårdnadshavare (1:4 FB). Vad det gäller fastställelse genom dom, gäller att domstolen om det genom en genetisk undersökning (Faderskapstest, DNA-test, som jag antar att du avsåg när du skrev faderskapstest) är utrett att en man är barnets far, ska förklara mannen som far till barnet (1:5 FB). Du kan be modern om att upprätta en bekräftelsehandling, men du kan inte väcka talan i domstolVid en första anblick verkar det bästa alternativet vara att tala med ditt ex för att se till att ni tillsammans kan upprätta en bekräftelsehandling enligt reglerna ovan. Problemet är nämligen att du – till skillnad från vad kommunen verkar ha sagt – inte har rätt att väcka talan i domstol om att du är fadern enl. 3:5 FB. Detta framgår speciellt av förarbetena till lagen (prop. 1975/76:170 s. 140 och 141) där det framfördes att mannens möjlighet att tillgodose sina behov om att bli fastställd som fader genom att anmäla sin uppfattning till barnavårdsnämnden. Talan om fastställande av faderskaps väcks av barnet (3:5 st. 1 FB), men kan även i vissa fall föras av socialnämnden och modern, vilket jag kommer att gå igenom nedan. Socialnämnden har en skyldighet att utreda vem som är far till barnetEnligt 2:1 FB är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs, om barnet har hemvist i Sverige. Denna utredningsskyldighet gäller fram till att barnet uppnått 18 års ålder. Denna utredning sker normalt genom att socialnämnden får en underrättelse av Skatteverket om att barnet saknar en registrerad far, varpå nämnden tar kontakt med modern för att få närmare upplysningar. Enl. 3:5 FB kan socialnämnden föra talan om fastställelse av faderskap om det rör en sådan situation som avses i 2:1 FB, d.v.s socialnämndens utredningsskyldighet. Vad detta betyder för din delMer konkret rekommenderar jag härav att du i första hand försöker komma överens med ditt ex om att bekräfta faderskapet enligt de regler som jag beskrivit ovan. Att skicka in en stämningsansökan kommer vara menlöst, då du inte har rätt att föra en talan om fastställelse av faderskap. I andra hand rekommenderar jag att du för en dialog med socialnämnden då de är skyldiga att utreda saken närmare. Jag vill avslutningvis nämna att jag har bedömt din situation med utgångspunkt i de få omständigheter som jag har haft tillgängliga och för en mer ingående genomgång rekommenderar jag att du tar kontakt med en familjerättsjurist. Hoppas att detta svar rett ut en del oklarheter. Allt gott!

Fastställande av faderskap

2020-11-30 i Faderskap
FRÅGA |Hej, Min partner fick reda på i somras att han har blivit pappa. Mamman till barnet hade inte berättat att hon var gravid och inte heller erkänt honom som pappan på papper. Hon har ensam vårdnad. Han vill ha barnet i sitt liv men mamman tänker flytta med barnet till sitt hemland. Så min fråga är får hon göra det? och vad kan han göra att få vara en del av sin dotters liv? Och vad gör man om mamman hinner flytta Utomlands med dottern?
|Hej,Socialnämnden är skyldig att undersöka vem som kan vara fadern till barnet, om faderskap inte kunde fastställas vid barnets födsel, 2 kap 1 § föräldrabalken. De ska då försöka ta reda på vem som kan vara fadern till barnet. Faderskap kan även fastställas genom dom om det genomförts en genetisk undersökning att han är pappa till barnet, 1 kap 5 § FB. Det är då barnet själv som måste föra talan, men om barnet är omyndigt kan den föras av socialnämnden eller modern. Därmed skulle jag rekommendera honom att tala med socialstyrelsen, eftersom han inte kan föra denna talan själv.Om faderskapet kan fastställas kan han enligt 6 kap. FB ansöka om vårdnaden eller umgänge med barnet. Om faderskapet däremot inte kan fastställas kan möjligheterna för att stoppa flytta vara liten, eftersom att han inte rättsligt är pappan till barnet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Far utan biologisk anknytning?

2020-11-27 i Faderskap
FRÅGA |Kan en man vara far till ett barn i rättslig mening, utan att vara det biologiskt?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB). Den som har adopterats ska som utgångspunkt anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar (4 kap 21 § FB). Detta innebär att en far som adopterar ett barn kan vara far i rättslig mening, utan att vara det biologiskt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Går det att säga upp sitt faderskap?

2020-11-05 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag ska berätta kortfattat!Jag och min ex-sambo har separerat 2004 och våran son är 18 år gammal.Vi har haft honom varannan vecka sedan han fyllt 18 år.Jag har bråkat med honom angående om att han ska betala när han bor hos mej och det vill han inte göra.Så nu bor han hos sin mamma heltid bara, enbart därför.Hos sin mamma betalar han mobilabonnemang och gymkort.Nu misstänker jag att han vill inte komma mera till mej mera och det har döjt ca 6 månader sedan han var hos mej.Och vi bor bara ca 5 minuter från varandra.Min fråga är: Kan jag säga upp mitt faderskap och hur?Hoppas på snabbt och positivt svar.Med Vänlig Hälsning
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381). Allmänt om hävande av faderskap Det är inte möjligt att säga upp sitt faderskap hur som helst, i de flesta fall går det inte alls. Undantaget är om det skulle visa sig att faderskapet är felaktigt, alltså att det egentligen är någon annan än den fastställda pappan som ska anses vara pappa. Det vanliga här är att det framkommer att det är en annan än den fastställda pappan som är den biologiska pappan. Faderskapet hävs då genom att den fastställda pappan eller barnet väcker talan om hävande av faderskap (3 kapitlet 1-2 § FB, alt. 1 kapitlet 4 § tredje stycket FB). Faderskap hävs också i och med adoption, då blir istället adoptivföräldrarna barnets föräldrar (4 kapitlet 21 § FB). I ditt fall Utifrån din fråga så antar jag att det inte är aktuellt med något av undantaget ovan. Hävande av faderskap blir därför heller inte aktuellt. Du kan inte säga upp ditt faderskap bara för att du vill det, detta oavsett hur din och din sons relation ser ut. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh