Fastställande av faderskap

2020-11-04 i Faderskap
FRÅGA |Genom DNA prov har jag ansetts vara far till en son född 6 juni 1949 . modern avliden 2011. Har aldrig haft något förhållande med modern. Sonen tänker anlita advokat för att fastställa faderskapet. vad vidtager jag för åtgärder.
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har tolkat det som att du undrar vilka åtgärder du kan vidta när någon vill få sitt faderskap (då du är den potentiella fadern) fastställt. Jag utgår också från att barnet inte ännu har någon fastställd fader.Svaret på din fråga regleras i Föräldrabalken (FB).Hur sker bekräftelse av faderskapet för ett barn?Det finns flera olika sätt som faderskapet till ett barn kan fastställas. Utgångspunkten i svensk rätt är den så kallade faderskapspresumtionen.Faderskapspresumtionen innebär att moderns make presumeras vara far till barnet enligt 1 kap. 1 § FB. Du har däremot klargjort att du inte har haft ett förhållande med modern tidigare och därav så har denna presumtion inte varit tillämplig på din situation.Kan faderskapet fastställas på annat sätt?Ifall modern är ogift så kan istället faderskapet fastställas med en bekräftelse eller med ett domstolsbeslut (1 kap. 3 § FB). Det första sättet som faderskapet kan fastställas är genom att fadern utför en faderskapsbekräftelse enligt 1 kap. 4 § FB. Detta innebär att fadern utför en skriftlig bekräftelse om att han är fadern till ett barn.Det andra sättet som ett faderskap kan fastställas är genom en dom. Detta är en talan som endast får väckas av barnet för att fastställa faderskapet enligt 3 kap. 5 § FB. Faderskapet kan fastställas ifall det genom en genetisk undersökning är utrett att mannen är barnet far enligt 1 kap. 5 § punkt 1 FB.Utifrån uppgifterna du har lämnat så bör barnet ha en möjlighet att väcka en talan om att få faderskapet fastställt. Denna talan bör också bifallas då det är utrett att du är barnets biologiska fader genom DNA-provet. Det finns således ingen möjlighet för den potentiella fadern (du) att vidtaga några åtgärder för att påverka domstolsbeslutet.Kan det fastställda faderskapet hävas i efterhand?Utifrån uppgifterna du har lämnat så framstår det som troligt att en talan för att fastställa faderskapet kommer bifallas. Detta innebär att domstolen kommer fastslå att du är barnets fader. Finns det då någon möjlighet för dig att häva det fastställda faderskapet?Enligt svensk rätt så finns det en möjlighet för fadern att häva faderskapet till ett barn. Däremot förutsätter det att fadern kan bevisa att han inte är biologisk far till barnet. Eftersom det redan är bekräftat att du är barnets biologiska far så innebär detta att du inte har någon möjlighet att häva ett eventuellt fastställt faderskap.Sammanfattningsvis så har alltså barnet en möjlighet att väcka en talan för att fastställa att du är hans pappa. Ifall barnet väcker denna talan som sedan bifalles (fastslås av domstolen) så finns det som utgångspunkt en möjlighet för den fastställda fadern att häva faderskapet. Detta förutsätter däremot att fadern inte är biologisk far till barnet, vilket du har informerat mig om att du är. Slutsatsen är alltså att du inte kan vidta några åtgärder för att påverka beslutet som eventuellt ska tas.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Brottsligt att ljuga om vem barnets förälder är?

2020-10-31 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Min kompis misstänker att hon ljuger om vem hons riktiga pappa är (Biologiska) , är det brottsligt av henne och vilket straff kan hon få ? Samt hur kan man göra för ta reda på vem som är biologiska pappan ?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är i sig inte brottsligt att ljuga för sitt barn om vem barnets riktiga pappa är. Men det kan, i och med hur omständigheterna ser ut, ställa till det på olika sätt. I en vårdnadstvist kan det vara straffbart att ljuga om det görs under ed eller under sanningsförsäkran. Ljuger man under ed döms man för mened, enligt 15 kap 1 § Brottsbalken. Ljuger man under sanningsförsäkran i en rättegång, döms man för osann partsutsaga enligt 15 kap 2 § Brottsbalken.Det kan möjligtvis även falla in under 7 kap. 3 § FB som förvanskande av familjeställning. Lagrummet innebär att "om någon till folkbokföringen uppger en annan person än den riktige som förälder eller byter ut barn och falskeligen anger annat barn än det riktiga, och handlingarna därigenom berövar personen sin familjeställning dömes för detta brott". Det framgår dock att faderskapsmål är undantaget detta lagrum, och hänvisar till regleringarna i 15 kap. brottsbalken som jag nämnde tidigare.Gällande att ta reda på vem den biologiska pappan är, har barn rätt att väcka talan om fastställande av faderskap - det förutsätter ju självklart att man vet/tror sig veta vem den biologiska pappan är. Den kan även väckas av socialnämnden eller vårdnadshavaren till barnet, 3 kap. 5 § FB. Domstolen kan då förordna om en DNA-undersökning för att se om personen är pappa till barnet eller inte. Personen i fråga har även rätt att yttra sig över domstolens förordnande innan den meddelas, 1 § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap. Om personen vägrar att medverka till utredningen, kan domstolen ålägga först vite och om det inte hjälper kan beslutas om biträde av polisen för att få provtagningen genomförd (2 a § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap). För att domstolen ska kunna förplikta "den riktiga pappan" att genomgå en DNA-undersökning måste det framföras bevis som gör det sannolikt att han är far till barnet.Vid födseln, om barnets mor är gift registrerar skatteverket hennes make som far till barnet i folkbokföringen. I annat fall måste faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom innan Skatteverket kan registrera en man som far. Det är alltså även möjligt att vända sig till skatteverket för att se vem/ eller om någon/ är registrerad som biologisk far till barnet.Med vänliga hälsningar,

Hur utreder socialnämnden faderskap om modern uppger fadern som okänd?

2020-10-30 i Faderskap
FRÅGA |Hur går socialnämndens utredning till för att söka efter en ev far till ett barn som modern uppgett fader okänd.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilken lag är tillämplig?Lagen som reglerar frågor gällande faderskap är föräldrabalken (FB). Har socialnämnden en skyldighet att fastställa barnets fader?Socialnämnden har ålagts en skyldighet att försöka att utreda vem som är far till barnet och att fastställa faderskapet (2 kap. 1 § FB). En utredning inleds bland annat om modern uppger fadern som okänd, precis som du nämner i din fråga. Hur ser socialnämndens utredning ut?Först och främst försöker socialnämnden i kommunen där barnet i fråga är folkbokfört att samla in information från modern för att klarlägga vem som kan antas vara fadern (2 kap. 4 § FB). Även andra personer som kan bidra med relevanta uppgifter kan höras. Om det kan bedömas med tillräcklig säkerhet kontaktas den som kan antas vara fadern för att få tillfälle att bekräfta faderskapet (2 kap. 5 § FB). I vissa fall kan socialnämnden försöka få faderskapet fastställt via ett blodprov (DNA-test), om en viss person mycket troligen är fadern (2 kap. 6 § FB). Om blodprovet bekräftar faderskap kan domstolen fastställa detta genom dom om inte fadern bekräftar detta. Emellertid kan ingen tvingas till ett blodprov så om en part inte vill medverka får talan väckas vid domstol för att fastställa vem som är fadern till barnet (3 kap. 5 § FB). Som utgångspunkt är det moderns uppgifter som ligger som grund för den fortsatta utredningen. Däremot har modern under utredningens gång ingen skyldighet att hjälpa till att fastställa faderskapet. Hon har dock inte rätt till underhållsstöd om hon avstår att delta utan ett giltigt skäl (socialförsäkringsbalken 18 kap. 8 §). Att modern inte vet eller vill berätta vem fadern är påverkar inte socialnämndens skyldighet att verka för att barnet får vetskap om vem som är fadern. I vissa fall kan socialnämnden tvingas att lägga ner en faderskapsutredning. Exempelvis kan det vara omöjligt att få de uppgifter som krävs för att kunna göra en bedömning av faderskapsfrågan (2 kap. 7 § 1 punkten FB). Om ny information skulle tillkomma kan en nedlagd utredning återupptas fram till att barnet har fyllt 18 år eftersom socialnämndens utredningsskyldighet likväl består (2 kap. 1 § FB). Hoppas att du fick din fråga besvarad och om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Hur går det till när man fastställer ett faderskap?

2020-10-18 i Faderskap
FRÅGA |Min mor skrev "fader okänd" när jag föddes, jag är idag 50 år och vet vem han är som min mor säger är min fader, kan jag tvinga honom att ta ett faderskapstest nu? Han är lite mer än 80 år och jag skulle gärna vilja ha det på papper om han är min fader eller inte, måste min mor få reda på att jag vill göra en sådan utredning?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om faderskap hittar du i föräldrabalken.Faderskap kan i ditt fall fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken). Jag kommer att redogöra för de två tillvägagångssätten.Fastställelse genom bekräftelseDet första sättet innebär att mannens faderskap fastställas genom en bekräftelse. En sådan bekräftelse ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden, mannen som faderskapet avser och av dig själv. Eftersom du är myndig kommer din mor inte att behöva medverka (1 kap. 4 § föräldrabalken).Fastställelse genom domOm mannen inte vill bekräfta faderskap så kan det istället fastställas genom dom. Mannens faderskap kommer i sådana fall att fastställas oavsett om han vill eller inte. Rätten ska då förklara att han är din fader efter att det genomförts en genetisk undersökning, dvs. ett faderskapstest (1 kap. 5 § föräldrabalken).När det gäller fastställelse av faderskap genom dom finns det vissa talerättsregler. Alltså bestämmelser om vem som får väcka talan. Det är endast du som får väcka talan om fastställelse av faderskap i detta fall eftersom du är myndig (3 kap. 5 § föräldrabalken). Skulle mannen vilja väcka en sådan talan får han vända sig till socialnämnden, eftersom han inte har rätt att föra talan om att fastställa sig själv som fader (NJA 1970 s. 347 och RH 1995:85).Socialnämndens skyldighet att medverkaSkyldigheten för socialnämnden att utreda vem som är far till ett barn gäller fram till dess att barnet fyller 18 år (2 kap. 1 § föräldrabalken). Det finns emellertid inget som hindrar socialnämnden från att hjälpa till med detta om någon som är över 18 år vänder sig till dem för hjälp. De har alltså ingen skyldighet att hjälpa dig, men kan möjligtvis frivilligt hjälpa till.SammanfattningOm mannen är villig att bekräfta faderskapet kan ni skriftligen göra det tillsammans med socialnämnden och två vittnen. Om han emellertid motsätter sig att bekräfta att han är din fader kan det fastställas genom att du väcker talan och han därmed får genomföra ett faderskapstest. Din moder är inte involverad i någon av processerna och behöver därför inte veta att du vill göra en utredning och fastställa faderskap. Du kan vända dig till socialnämnden för att få mer information och möjligtvis hjälp med detta. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Måste man uppge vem som är fader till ett barn?

2020-10-31 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Det är så att min väninna nyligen blivit mamma för första gången men många tankar hos henne kvarstår. Fadern till barnet, (som även är min föredetta sambo jag ägde hus och gård med), är inte snäll på några vis. Var inte snäll emot någon av oss. Väldigt manipulativ och går genom eld och vatten för att få som han vill, på sitt sätt. På ett ont sätt. Ingen trevlig människa med andra ord. Hon upptäckte graviditeten i sjätte månaden och är förstörd över att det är just han som är pappan. Behöver inte gå in i detalj men det finns papper från polisen att han vid fyra tillfällen misshandlat henne. Själv ångrar jag att jag inte var stark nog då att anmäla honom för det han utsatte mig för. Får man såna här gånger skriva "Fader Okänd" på faderskapstestet? Vad är för och nackdelar? Vad säger lagen exakt?Med vänlig hälsning.
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.När det gäller fastställelse gällande faderskap är utgångspunkten att varje barn har rätt att få veta vilka dess föräldrar är. Barnets moder fastställs genom principen "mater est quam gestatio demonstrat", dvs. modern är den som föder barnet. Är modern gift vid födseln presumeras det att maken är pappan till barnet, är modern däremot inte gift med barnets fader så fastställs faderskap genom en bekräftelse eller genom en dom ( 1 kap. 3 § FB). Är kvinnan inte gift och hon vägrar att uppge vem som är fader till barnet, eller om hon inte vet vem som är fader till barnet, har socialnämnden ett utredningsansvar, dvs. ett ansvar att se till så att faderskapet blir fastställt ( 2 kap. 1 § FB). Socialnämnden kan exempelvis göra detta genom att inhämta information från modern eller andra som skulle kunna lämna information som är av betydelse för utredningen. De kan vidare även, om modern inte är säker på vem som är far till barnet, ta blodprov för att fastställa faderskapet ( 2 kap. 4-6 §§ FB). Sammanfattningsvis går det alltså inte att skriva "Fader okänd" eftersom socialnämnden har ett utredningsansvar och kommer att utreda vem som är fader till barnet. Det modern däremot kan göra i detta fall är att ansöka om ensam vårdnad ( 6 kap. 5 § FB). Rent praktiskt går det till så att den förälder som vill få ensam vårdnad ansöker om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor.Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Hur fastställs faderskap om pappan är okänd och kan min sambo adoptera?

2020-10-31 i Faderskap
FRÅGA |Min son på 3 månader har ingen pappa då jag var jätte full den kvällen och inte kom ihåg något ha sagt de på samtalet hos familjerådgivning hur länge kan dom söka när jag inte vet vem han är? Hur kommer dom gå vidare? Kan min sambo som varit med sen start adopera min son?
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag börjar med att besvara din fråga om socialnämndens utredning för att fastställa faderskapet. Därefter ska jag besvara hur en adoption kan bli möjlig. Socialnämnden är skyldiga att verka för att barnet ska få veta vem som är pappan. Detta gäller oavsett om mamman inte vet eller inte vill berätta vem det är. Utredningen går till så att socialnämnden frågar dig som mamma men också andra personer som kan tänkas lämna betydelsefulla upplysningar för utredningen. (2 kap 4 § föräldrabalken – FB). Socialnämnden utreder i regel tills ett faderskap kan fastställas men kan välja att lägga ner utredningen om det visar sig omöjligt att få de upplysningar som krävs, om det framstår som meningslöst att få faderskapet fastställt av domstol, om barnet har adopterats bort av modern eller om det utifrån omständigheterna visar sig att det är till skada för barnet att utredningen fortsätter eller att utredningen utsätter mamman för psykiska påfrestningar att hennes hälsa är i fara.(2 kap 7 § FB).I ditt fall kan jag tänka mig att de inhämtar upplysningar från dig och eventuellt från dina närstående. Om ingen av dessa vet vem pappan är finns det en chans att de så småningom väljer att lägga ner utredningen.Gällande om din sambo kan adoptera ditt barn finns något som kallas närståendeadoption. En närståendeadoption innebär att man adopterar ett barn som man har en nära relation till. Den som har fyllt 18 år får lov att adoptera (4 kap 5 § FB). En make eller sambo får med ditt samtycke adoptera ditt barn (4 kap 6 § FB). Utgångspunkten när det gäller adoption är att vad som är barnets bästa ska avgöra (4 kap 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter anses lämpligt (4 kap 2 § FB). Din sambo kommer alltså kunna adoptera din son om det anses vara det bästa för din son och din sambo anses vara lämplig.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor!Vänligen,

Kan man tvingas att genomföra faderskapstest?

2020-10-26 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Min kompis var i Asien och låg med en tjej. Efter några dagar får han meddelandet att hon är gravid och det måste vara hans barn. Han tycker allt känns konstigt eftersom man inte får symtom på så kort varsel. Flera månader senare hör hon av sig och säger att hon pratat med svenska myndigheter om DNA test. Kan någon tvinga honom till det?
Orysia Sich |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingen kan framtvinga någon annan att göra ett DNA-prov utan ett samtycke. Enligt den svenska grundlagen är var och en garanterad skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp (2 kap. 6 § första stycket RF).Det finns dock ett undantag. Enligt föräldrabalken har barnet rätt att väcka talan om fastställande av faderskap. Talan kan också väckas av socialnämnden eller vårdnadshavaren (3 kap. 5 § FB). Endast domstol kan förordna om en DNA-undersökning. Din kompis ska i så fall beredas tillfälle att yttra sig över domstolens förordnandet innan den meddelas (1 § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap).Om personen vägrar att medverka till utredningen, kan domstolen ålägga först vite och om det inte hjälper kan beslutas om biträde av polisen för att få provtagningen genomförd (2 a § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap).För att domstolen skulle kunna förplikta din vän att genomgå en DNA-undersökning bör tjejen som kontaktade din kompis framföra bevis som gör det sannolikt att din kompis är fadern till hennes barn.Sammanfattningsvis kan endast domstolen tvinga din kompis att genomgå en DNA-undersökning.Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Har du vidare funderingar, är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Fastställande av faderskap

2020-09-28 i Faderskap
FRÅGA |Om en kvinna blir gravid utan att veta vem fadern är eller vem det kan vara vad händer då? Är det ok att skriva okänd.Måste det hända nåt om kvinnan ej tänker ansöka om någon sorts ersättning utan klara sig själv?
Minela Kurjakovic |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om faderskap finns i föräldrabalken (FB). Faderskapspresumtion: Är den gravida kvinnan gift med en man vid barnets födsel, ska denne anses som barnets fader (1:1 FB). I fall kvinnan inte är gift har socialnämnden i varje kommun en skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2:1 och 2:2 FB). Utredningen bör vara slutförd inom ett år från barnets födsel (2:8a FB). Vare sig modern inte exakt vet eller vill berätta vem fadern är har socialnämnden en skyldighet att verka för att barnet får reda på vem dennes fader är. I utredningen har socialnämnden rätt att inhämta upplysningar från modern och andra personer som kan lämna betydelsefulla uppgifter för utredningen (2:4 FB). De personer som under utredningen framstår som möjliga pappor till barnet kan begära att barnet och modern genomgår en blodundersökning. Blodproven från den potentiella fadern, modern och barnet jämförs för att således fastslå om det finns en genetisk koppling eller ej (2:6 FB). Domstolen kan fastställa faderskapet genom dom om en genetisk koppling föreligger (1:5 FB). Om fadern ej går att fastställa med säkerhet ska ändå den potentiella fadern ges möjlighet att bekräfta faderskapet (2:5 FB). Socialnämnden kommer endast lägga ner en påbörjad utredning av faderskapet om det (2:7 FB) : (1) visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av vem som är fader till barnet(2) Det utifrån omständigheterna framstår som meningslöst att få faderskapet fastställt av domstol (3) Barnet har adopterats bort av modern i enlighet med reglerna för adoption (4) Det utifrån omständigheterna visar sig att det bara skulle vara till skada för barnet att utredningen fortsatte eller att utredningen skulle utsätta modern för sådana psykiska påfrestningar att hennes hälsa är i faraHoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,