Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?

2020-09-17 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Vad händer om jag skulle bli gravid och pappan inte vill att jag anger honom? Låt säga att jag vill skydda honom och är villig att påstå att faderskapet är okänt, men att en utredning där man frågar min familj och vänner skulle kunna slå fast att jag vet vem det är, och att jag bara vägrar ange honom. Vad blir konsekvenserna för mig? Begår jag ett brott om jag inte anger vem fadern är?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381), nedan kallad FB och till Socialförsäkringsbalk (2010:110), nedan kallad SFB. FaderskapsutredningNär ett barn föds så är socialnämnden skyldiga att utreda vem som är pappan så att faderskap kan fastställas (2 kapitlet 1 § FB). De gör detta genom att fråga dig om du vet vem pappan är eller om du misstänker vem/vilka som är/skulle kunna vara pappan. Om du inte vet eller väljer att inte berätta så kan socialnämnden fråga andra personer i din närhet om de vet vem som är pappan, sådana personer skulle till exempel kunna vara din familj/vänner (2 kapitlet 4 § första stycket FB). Om det är så att varken du eller någon annan kan ge socialnämnden någon information som gör att de kan fastställa vem pappan är så kommer faderskapsutredningen att läggas ned och det kommer inte att fastställas någon fader (2 kapitlet 7 § första stycket FB). Begår du ett brott om du inte anger vem fadern är?Att du vet vem pappan är men inte berättar detta för socialnämnden är inte brottsligt. Du begår alltså inget brott om du väljer att inte ange vem pappan är. Det spelar ingen roll att socialnämnden vet att du vet vem pappan är men att du ändå inte säger något. Socialnämnden kan inte tvinga dig att berätta vem pappan är. De konsekvenser som dock kan ske till följd av att du inte berättar vem som är pappan är att du inte kan få något underhållsbidrag av pappan (eftersom det inte finns någon fastställd pappa) som du annars skulle ha rätt till om barnet bor hos dig på heltid (7 kapitlet 2 § första stycket FB). Du kommer också ha svårt att få underhållsstöd, som du kan ha rätt till eftersom du inte får något underhållsbidrag, eftersom du inte har medverkat till att fastställa vem pappan är (18 kapitlet 8 § SFB). SammanfattningDu begår inget brott om du inte anger vem som är pappan till barnet, du kommer dock få svårt att få underhållsbidrag/underhållsstöd om du inte medverkar till att fastställa vem pappan är. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh

Måste min flickvän uppge vem som är pappan till hennes barn? Kan jag adoptera barnet?

2020-09-10 i Faderskap
FRÅGA |HejMin tjej har en 6 mån bebis med en annan kille som absolut inte vill bli angiven som pappa.Han har uttryckt sig genom kryptiska hot att hon absolut inte får säga vem han är.Tjejen har inte sagt namnet på pappan till familjerätten men dom vet att hon vet vem pappan är.Min fråga är då, är det möjligt för mig att adoptera den lilla?Måste biologiska pappan namnges för att en adoption ska kunna gå igenom med tanke på att dom vet att mamman vet vem pappan är men inte vill uppge vem han är?Med vänlig hälsning
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381), nedan kallad FB och till Socialförsäkringsbalk (2010:110), nedan kallad SFB. FaderskapsutredningNär ett barn föds så ska det fastställas vem pappan till barnet är. Huvudregeln är att om mamman är gift med en man så antas han vara pappan, man brukar kalla det för faderskapspresumtionen (1 kapitlet 1 § FB). Om mamman inte är gift så fastställs faderskapet istället genom antingen att pappan helt enkelt bekräftar att det är han som är pappan, alternativt genom att en domstol fastställer faderskapet (1 kapitlet 3 § första stycket FB). Socialnämnden är skyldig att utreda vem som är pappan till barnet så att faderskap kan fastställas (2 kapitlet 1 § FB). Detta innebär att om det inte kan göras en faderskapspresumtion och det inte finns någon man som bekräftar att han är pappan, så måste socialnämnden utreda vidare vem som kan vara barnets far. Socialnämnden gör detta genom att fråga mamman vem som är pappan alternativt om hon vet vem/vilka som skulle kunna vara pappan. Socialnämnden kan också hämta upplysningar från andra personer som kan lämna uppgifter av betydelse för utredningen. Socialnämnden kan t.ex. prata med mammans familj och vänner för att ta reda på om de vet vem pappan till barnet är (2 kapitlet 4 § första stycket FB). Som jag förstår er situation så har din flickvän, mamman till barnet, inte berättat för socialnämnden vem pappan är även fast hon vet det. Socialnämnden kan inte göra något för att tvinga henne att uppge vem som är pappan, även fast de vet att hon vet vem pappan är. Om det är så att ingen annan som socialnämnden pratar med heller har någon aning om vem pappan kan vara, alternativt att de väljer att inte säga något även fast de kanske vet, så kan socialnämnden inte göra så mycket mer. Lyckas socialnämnden inte utreda vem som är pappan kommer utredningen att läggas ned och det kommer inte fastställas någon fader (2 kapitlet 7 § FB). Målet är att utredning om fastställande av faderskap ska vara klar inom ett år från barnets födelse, så om socialnämnden inte har lagt ned utredningen innan dess kommer den mest troligt att läggas ned då. Konsekvenser av att inte uppge vem som är pappanSom jag nämnt ovan så kan inte socialnämnden tvinga någon att berätta vem som är fadern, så på så sätt blir det inga direkta konsekvenser. Det som dock händer om en mamma inte uppger vem pappan är, är att hon då inte kan få underhållsbidrag av pappan som hon annars har rätt till om barnet bor hos henne på heltid (7 kapitlet 2 § första stycket FB). Det följer naturligt att mamman inte kan få underhållsbidrag av pappan om det inte finns någon känd pappa, men hon kommer också ha svårt att få underhållstöd istället för underhållsbidraget eftersom hon inte har medverkat till att fastställa vem pappan är (18 kapitlet 8 § SFB).Som jag förstår er situation så är anledningen till att mamman inte vill uppge vem pappan är att pappan inte vill bli angiven som pappa och att han har fört fram sin vilja genom, som du säger, kryptiska hot. Beroende på vad pappan har gjort/sagt/menat så kan det vara en brottslig handling. Är ni osäkra kan ni alltid kontakta polisen, de kan svara på frågor och även ta upp en anmälan. AdoptionsmöjligheterOm utredningen om fastställande av faderskap läggs ned så kan du adoptera din flickväns barn, förutsatt att din flickvän samtycker till detta (4 kapitlet 6 § andra stycket FB). Barnet kommer då ses som din flickväns och ditt gemensamma barn (4 kapitlet 21 § första stycket FB). SammanfattningOm din flickvän inte anger vem pappan är så kommer socialnämnden att försöka ta reda på detta genom en utredning. Lyckas de inte fastställa vem som är pappan kommer utredningen att läggas ned och din flickvän kommer bli ensam förälder till barnet. Du har då, med din flickväns samtycke, möjlighet att adoptera barnet. Hoppas svaret har varit till hjälp! Vid fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh

Vad krävs för att avregistrera ett faderskap?

2020-08-23 i Faderskap
FRÅGA |Hej! I augusti -92 blev mitt ex gravid. Jag hade tvivel på att barnet var mitt eftersom vi varit tillsammans under många år utan att graviditet uppstått. Valde dock att acceptera barnet som mitt. Nu har allt förändrats och jag vill pröva att få faderskapet avregistrerat i linje med att jag inte tror barnet är mitt. Genetisk utredning kan göras för att styrka eller förkasta släktskap. Räcker ett genetiskt test som förkastar släktskap för att få faderskapet avregistreratMvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om faderskap finns i 1 kap. Föräldrabalken (FB). Ett fastställt faderskap som senare visar sig vara felaktigt kan hävas under vissa förutsättningar. Vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda varierar beroende på om faderskapet har fastställts genom presumtion, bekräftelse eller dom.När ett barn föds ska faderskapet fastställas. Faderskap kan fastställas genom en presumtion att mannen som är gift med modern är barnets far, så kallad faderskapspresumtion, (1 kap. 1 § FB). Om modern inte är gift då barnet föds fastställs faderskap genom bekräftelse och innebär att en man bekräftar att han är far till barnet, modern godkänner detta och även socialnämnden lämnar sitt godkännande, (1 kap. 3 § FB). Detta är det normala förfarandet när modern inte är gift och jag antar att det är det som har skett i ditt fall. Hävande av faderskapFaderskapspresumtionen kan hävas om det visar sig att en annan man är fader till barnet. Om faderskapet har fastställts genom bekräftelse kan denna ogiltighetförklaras om fadern inte är den biologiska fadern till barnet.Möjligheten att häva ett faderskap som fastställts genom bekräftelse nämns i 1 kap. 4 § 3 st FB. Ett sådant faderskap kan av domstol förklaras sakna verkan om det kan visas att mannen inte är far till barnet. Detta kan göras genom att väcka talan i domstol (3 kap. 1 § FB). Du måste då kunna styrka att du inte är far till barnet, vilket exempelvis kan göras genom ett DNA-test som du själv nämner. Nedan beskriver jag de olika sätten som faderskapet kan hävas beroende på hur faderskapet uppkom.Hävande av presumerat faderskapOm kvinnan var gift med en man när barnet föddes kan presumtionen att han är far till barnet hävas genom att antingen en allmän domstol förklarar att mannen i äktenskapet inte är far till barnet (1 kap. 2 § 1 st FB), eller att mannen i äktenskapet skriftligen godkänner en annan mans skriftliga bekräftelse av faderskapet, så kallad tredjemansbekräftelse (1 kap. 2 § 2 st FB).Hävande av bekräftat faderskapEtt faderskap som fastställts genom bekräftelse kan av allmän domstol förklaras sakna verkan om det senare visas att den som bekräftat faderskapet inte är far till barnet, exempelvis då genom en genetisk undersökning som du frågar om (1 kap. 4 § 3 st FB). När en domstol har förklarat att en faderskapsbekräftelse saknar verkan skickar domstolen en underrättelse till Skatteverket. Skatteverket avslutar faderskapet från och med den dag som domen fick laga kraft eller, om domstolen har förordnat att domen gäller omedelbart, från och med beslutsdagen. Registreringen i folkbokföringen sker dock först när domen har fått laga kraft.Hävande av faderskap som fastställts genom domEtt faderskarskap som fastställts genom dom kan endast hävas genom att en hovrätt eller Högsta domstolen beviljar resning av domen. För att resning ska beviljas måste sökanden lägga fram ny bevisning som gör det sannolikt att en annan man än den som har fastställts är far till barnet. Sådan ny bevisning är exempelvis att domstolen, efter ansökan från enskild, beslutar att en viss man måste genomgå en rättsgenetisk undersökning (1 a § 3 st lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Resultatet av undersökningen kan sedan läggas till grund för en ansökan om resning.Om en domstol efter resning har ändrat en tidigare meddelad faderskapsdom skickar domstolen en underrättelse till Skatteverket. Skatteverket avslutar faderskapet på samma sätt som förklarat i tidigare stycke.Om du är barnets biologiska pappaSom biologisk far till barnet är det inte möjligt att häva faderskap (1 kap. 2 § FB). Barnet har då rätt att bland annat ärva dig, oavsett vad som händer mellan er. Detta beror på att det anses ligga i barnets bästa att ha ett fastställt faderskap, även om fadern och barnet inte har någon kontakt. Om du inte är barnets biologiska pappaSkulle det vara så att faderskapet inte är biologiskt är det möjligt att häva faderskapet. Detta kan till exempel vara aktuellt vid bekräftat faderskap (1 kap. 4 § FB). För att häva faderskapet i dessa fall måste talan väckas antingen av barnet eller fadern enligt 3 kap. 1 § FB och kan då hävas av en domstol. Skatteverket avslutar registreringen av faderskap och föräldraskap i folkbokföringen som hävts av allmän domstol.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilka möjligheter har en man för att få sitt faderskap fastställt trots att kvinnan inte vill involvera honom i barnets liv?

2020-08-09 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Min sambo gjorde en tjej gravid precis innan vi träffades, denna tjej skrev sen till honom att han inte ska vara delaktig i barnets liv, någon månad senare påstår hon att hon gjort abort men vi fick nyligen reda på att hon faktiskt är gravid ändå. Min fråga, om hon vägrar uppge min sambo som fader till barnet, kan han då på något sätt kräva faderskapstest i efterhand? Även om hon uppger ett annat namn när faderskapet fastställs.Mvh
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om en persons möjlighet att bli rättslig förälder trots att mamman inte är intresserad av att involvera personen i barnets liv. Frågans svar regleras i föräldrabalken. Vilka möjligheter har en person att bli rättslig förälder?Den man som inte är gift med kvinna som föder barn inte automatisk blir far utan måste fastställas som far genom dom eller bekräftelse (1 kap. 3 § föräldrabalken). Om kvinnan anger en annan man som pappa till barnet, måste det ändras innan en annan mans faderskap fastställs. När det gäller vilka möjligheter din sambo har att bli rättslig förälder, krävs det att antingen mamman godkänner hans faderskap genom att följa vissa formella krav (1 kap. 2 § andra stycke föräldrabalken) eller att frågan tas upp i domstolen (1 kap. 2 § första stycke föräldrabalken). Vilka personer hat rätt att väcka faderskapstalan i rätten?Som framgår i din berättelse är mamman inte intresserad av att agera för att din sambo ska få sitt faderskap fastställt. Då är den sista möjligheten för att din sambo ska fastställas som pappa är en domstolsavgörande. Men det är inte alla som har talerätt i faderskapsfråga. Din sambo har inte någon rätt att väcka talan utan det är socialnämnden som ska utreda och socialnämnden eller barnet genom modern vårdnadshavaren väcka talan vad gäller fastställande av faderskap (3 kap. 5 § föräldrabalken).Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att din sambo inte kan väcka talan för faderskap. Ett alternativ för din sambo är dock att han vänder sig till socialnämnden som har ett ansvar att utreda vem som är far till barnet och att få detta fastställt. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hur kan man gå tillväga när det finns två potentiella pappor till ett barn?

2020-09-16 i Faderskap
FRÅGA |Har ett ex som är gravidDå hon hållt på med två stycken samtidigt så får jag inget ordentligt svar vem som är pappanHon har nu gått tillbaka till sitt ex som är en som kan vara pappan. Vi båda är osäkra vems barnet är. Hon har nu totalt blockerat mig för kontakt Så jag är orolig över att hon kommer låta någon annan skriva på faderskapsintyget. Hur ska jag gå till väga då risken att det är mitt är stort och jag vill ju inte att någon annan står som pappa till mitt barn. Ska man anmäla henne eller kontakta någon annan då jag inte kan prata direkt med henne
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Hur ska du gå tillväga?Ett barn har som utgångspunkt en rätt till båda sina föräldrar. Det finns en huvudregel som säger att om modern är gift vid barnets födsel så blir moderns make automatiskt betraktad som pappa till barnet (1 kap. 1 § föräldrabalken). Vad jag förstår det så är varken du eller hennes andra ex gifta med kvinnan, och det innebär då att faderskapet ska bekräftas genom antingen bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken).Det är socialnämnden som utreder vem som är pappa till barnet och de har en skyldighet att försöka få faderskapet fastställt (2 kap. 1 § föräldrabalken). Socialnämnden ska hämta upplysningar i utredningen från mamman och andra personer som kan lämna betydelsefulla uppgifter (2 kap. 4 § föräldrabalken). Eftersom det finns två möjliga pappor till barnet bör socialnämnden genomföra ett faderskapstest, dvs. ett blodprov (2 kap. 6 § föräldrabalken).Eftersom socialnämnden har en skyldighet att utreda faderskapet bör de ta kontakt med dig efter att barnet är fött. Men om du känner dig osäker kan du även ta kontakt med socialnämnden för vidare hjälp och sedan t.ex. begära att få göra ett faderskapstest.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan man fastställa faderskap utan att personen är närvarande i domstol?

2020-09-09 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Har ni någon aning om hur ofta man fastställt ett faderskap utifrån att modern lämnat sanningsförsäkran i domstol? Barnets far bor i annat land och familjerätten och domstol har ej lyckats få tag på honom.Mvh/Ensamstående
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Fastställande av faderskapFastställande av faderskap regleras i Föräldrabalken (FB). Som du påpekar kan en domstol fastställa faderskap (1 kap. 3 § FB). Om faderskap ska fastställas genom dom kan rätten göra det på ett par sätt.1. Genom en genetisk undersökning som fastställer faderskapet, 2. genom utredning att mannen haft samlag med barnets tid under den tid då barnet ska ha tillkommit och det med hänsyn till omständigheterna är sannolikt att barnet tillkom genom samlaget, eller3. insemination skett och det är sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen (1 kap. 5 § FB). I ditt fall är det alltså troligt att fastställande av faderskap kan ske om du haft samlag med mannen under den tid du du blev gravid. Socialnämnden har till uppgift att försöka utreda faderskapSocialnämnden är skyldiga att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). Socialnämnden ska bland annat hämta upplysningar från modern och andra personer som kan lämna uppgifter (2 kap. 4 § FB). Bedömer sedan socialnämnden att tillräcklig grund för faderskapsfrågan finns ska nämnden kontakta den som antas vara fader för att bekräfta det (2 kap. 5 § FB). Praxis på områdetJag har hittat två rättsfall som behandlar situation liknande din egen. Rättsfallen som behandlar detta är RH 1991:104, som tyvärr inte finns tillgänglig på lagen.se, samt RH 2000:55.I båda fallen har faderskap bekräftats genom moderns berättelse om samlag med mannen i mannens utevaro. God man har använts för att tillvarata mannens intressen i rättegången då han inte närvarat och inte varit känd. Exempelvis har mödrarna bara haft ett namn att gå på och rätten har beslutat att personen vid detta namn modern har bör fastställas till barnets far. I båda fallen befann sig däremot männen utomlands. God man utsågs för att tillvarata dessa mäns intresse i rätten, detta görs ibland då en part i tvistemål inte är tillgänglig eller kanske inte känd (11 kap. 3 § punkt 4 FB). SammanfattningUtifrån den praxis jag har hittat kan alltså faderskap i vissa fall fastställas om modern har en trovärdig berättelse även om den potentiella fadern inte närvarar i rätten. I dessa fall verkar då god man utses för att tillvarata mannens intressen. Detta innebär däremot inga garantier för att det kan ske i ditt fall. Vill du ha vidare hjälp är du varmt välkommen att boka tid med en av Lawlines jurister. Med vänliga hälsningar,

Kan en förälder ensam besluta om vårdnad av barn?

2020-08-21 i Faderskap
FRÅGA |Hej,vad innebär det om man har skrivit på faderskap, och sedan bestämmer sig mamman i efterhand om, ensam vårdnad? Har hon rätt till ensam vårdnad då?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Reglerna om vårdnad finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter refererad till som FB. Genom en faderskapsbekräftelse blir en man förälder till barnet. (1 kap. 3 § FB) För att en faderskapsbekräftelse ska vara giltig krävs det, om barnet är under 18 år, att både socialnämnden och modern till barnet skriftligen godkänner bekräftelsen. Själva faderskapsbekräftelsen ska även den vara skriftlig samt bevittnad av 2 personer. (1 kap. 4 § FB) Om modern inte är gift med barnets far vid barnets födsel så har hon ensam vårdnad om barnet. Den ensamma vårdnaden kvarstår även vid en faderskapsbekräftelse. (6 kap. 3 § FB) Skulle föräldrarna vilja ha gemensam vårdnad kan de vända sig till domstol för att få det beslutat. (6 kap. 4 §) Detsamma gäller om endast en av föräldrarna vill få en ändring i vem som har vårdnad över barnet. (6 kap. 5 § FB) Domstolen kommer dock avgöra frågan om vårdnad utifrån vad som är förenligt med barnets bästa. (6 kap. 2a § FB) Föräldrarna kan även avtala om vårdnaden förutsatt att de är överens och socialnämnden godkänner det. (6 kap. 6 § FB)SammanfattningOm modern inte är gift vid barnets födsel så kommer hon ha ensam vårdnad om barnet, även ifall det skett en giltig faderskapsbekräftelse. En förändring av vem som har vårdnaden om barnet kan ske genom att en eller båda föräldrarna vänder sig till domstol, alternativt om de tillsammans kan avtala om frågan och få detta avtal godkänt av socialnämnden.Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!Mvh,

Fastställande av faderskap

2020-08-08 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Om blivande mamman under graviditeten gör slut med sin kille, ej gifta eller sambo, och inte vill ha med denna människa att göra, samt inte ge denna person någon tillgång till barnet, inte vill bekräfta att barnet är hans genom faderskapstest, för att pappan är idiot. 1. Kan blivande mamman bli tvingad till något form av test via rätten eller på andra sätt?2. Vilka skyldigheter har mamman att bekräfta att barnet är hans? 3. Vilka rättigheter har pappan att träffa sitt barn om det inte är fastställt att han är pappa?Tack för en bra sida!!
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline.Vad händer om mamman inte uppger vem som är pappan?När en ogift kvinna föder ett barn fastställs faderskapet genom att pappan bekräftar faderskapet, varpå mamman och socialnämnden godkänner bekräftelsen (FB 1 kap 4 §). En sådan bekräftelse kan göras även när barnet har blivit myndig. Är barnet myndig krävs inget godkännande av mamman, utan barnet kan då själv godkänna bekräftelsen.Är det på grund av att mamman vägrar uppge något namn oklart vem fadern är, ska socialnämnden utreda saken (FB 2 kap 1 §). Socialnämnden kommer då hålla samtal med mamman och trycka på den för barnet rättsliga, sociala, psykologiska och medicinska vikten i att faderskapet fastställs.Med vilka medel kan socialnämnden ta reda på vem som är pappa?Om mamman inte samarbetar i utredningen kan hon nekas underhållsstöd (SFB 18 kap 8 §). Socialnämnden kan även kontakta personer i mammans närhet som kan tänkas veta någonting om vem fadern är (FB 2 kap 4 §och OSL 10 kap 2 §). Om en man som förekommer i utredningen kan tänkas vara pappan ska socialnämnden föreslå att en blodundersökning görs (FB 2 kap 6 §). Kommer socialnämnden med tillräcklig hög sannolikhet fram till vem som är pappa ska han ges tillfälle att bekräfta faderskapet (FB 2 kap 5 §). Om mamman vägrar att godkänna pappans bekräftelse trots att utredningen tydlig utpekar en specifik man, kan överförmyndaren utse en särskilt förordnad vårdnadshavare till barnet. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren godkänner då pappans bekräftelse istället för mamman (FB 1 kap 4 §). Är det däremot oklart vem som är pappan kan faderskapsfrågan hamna i domstol. Domstolen kan då besluta om en blodundersökning och fastställa faderskapet genom dom (FB 1 kap 5 §).Vem kan väcka talan i domstol?Det är barnet som väcker talan om fastställandet av faderskap. Eftersom mamman i din frågeställning är motvillig mot detta kommer en särskild förordnad vårdnadshavare, eller socialnämnden, att föra barnets talan (FB 3 kap 5 §).Vilka rättigheter har pappan att träffa sitt barn om det inte är fastställt att han är pappa?Om den biologiska pappan inte får faderskapet fastställt har han ingen rätt att träffa barnet. Vet han själv om att han är pappan kommer han genom kontakter med socialnämnden sannolikt att tilldelas faderskapet – oavsett mammans inställning. Som utgångspunkt anses det nämligen vara barnets bästa att ha en, och känna till sin, pappa. Det är givetvis inte samma sak som att påstå att han bör vara barnets vårdnadshavare eller umgås med sitt barn – det är en helt annan fråga som kräver en annan bedömning.Sammanfattning och avslutningKänner pappan till att mamman är gravid ser jag som utgångspunkt inte nyttan i att mamman undanhåller information om vem pappan är – faderskapet kommer högst sannolikt att tilldelas honom till slut ändå. Vill mamman inte att pappan träffar barnet och har goda skäl för det bör hon istället väcka talan om ensam vårdnad. Hoppas du fick svar på din fråga.