Vem kan häva bekräftat faderskap?

2020-07-24 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Min pappa var tillsammans med en utländsk kvinna som blivit gravid med en annan man. För att dom skulle kunna vara tillsammans och hon skulle kunna stanna i Sverige så skrev han under faderskapet på barnet (detta trots att de båda visste att barnet inte var hans). Barnet är nu 4 år och min pappa och den utländska kvinnan är inte längre tillsammans. Jag och min syster undrar vilka rättigheter vi har dels innan och dels vid vår pappas bortgång? Kan vi kräva att undersökning görs som bevisar att sonen inte är vår pappas? Eller kan endast sonen, modern eller vår pappa begära en sådan undersökning? Vi tycker inte det känns rätt att sonen ska ärva något efter vår pappa vid hans bortgång.
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer redogöra för vad som gäller angående fastställande av faderskap samt hävande av faderskap. Fastställande av faderskapNär ett barn föds ska faderskapet fastställas. Faderskap kan fastställas genom att det finns en man som är gift med modern, så kallad faderskapspresumtion, enligt 1 kap 1 § Föräldrabalken (FB). Om modern inte är gift då barnet föds fastställs faderskap genom bekräftelse, se 1 kap 3 § FB. Detta innebär att en man bekräftar att han är far till barnet, modern godkänner detta och även socialnämnden lämnar sitt godkännande. Detta är det normala förfarandet när modern inte är gift. Jag utgår i mitt fortsatta svar från att din pappa inte varit gift med modern utan att han skrivit på en bekräftelse av faderskapet, eftersom det verkar vara situationen i ert fall. Hävande av faderskapDen intressanta frågan är vem som har rätt att häva faderskapet och hur detta går till, eftersom din pappa redan står registrerad som far till barnet. Möjligheten att häva ett faderskap som fastställts genom bekräftelse nämns i 1 kap 4 § 3 st FB. Ett sådant faderskap kan av domstol förklaras sakna verkan om det kan visas att mannen inte är far till barnet. I detta fall, till skillnad från om man vill häva en faderskapspresumtion (se ovan), finns det inte några särskilda regler som bestämmer vem som kan ansöka om hävande av faderskapet. Man kan säga att rättsläget i dessa fall är någon oklart eftersom direkt reglering saknas. Det finns dock ett relevant rättsfall som berör frågan, vilket jag redogör för nedan. Du kan även gå in på länken och läsa detta själv vid intresse. NJA 1988 s. 525I detta fall handlande det om en man som avlidit och frågan var vem som hade rätt att väcka talan om hävande av faderskap som fastställts genom bekräftelse. Här tog Högsta domstolen ställning och sa att barnet själv, den man som skrivit under bekräftelsen samt, i vissa fall, mannens arvingar om han är avliden kan ha rätt att väcka talan. För att sammanfatta vad domstolen säger angående arvingars rätt att väcka talan så verkar det vara väldigt svårt att få rätt till detta som arvinge. Det kan möjligen godtas om mannen själv innan sin död tagit starkt avstånd från barnet och att det framgår på något sätt att han önskat att få faderskapet hävt. Endast att arvingarna misstänker att barnet inte är hans verkar inte räcka till.Vad ni kan göraSom jag redan har nämnt är frågan du ställer sådan att den saknar tydlig rättslig reglering. Utifrån ovannämnda rättsfall samt hur jag tolkar din fråga anser jag att det bästa för dig och din syster skulle vara om er pappa själv vill häva faderskapet. Detta kan han göra genom att väcka talan i domstol, se 3 kap 1 § FB. Han måste då kunna styrka att han inte är far till barnet, vilket exempelvis kan göras genom ett DNA-test. Att du och din syster ska kunna väcka talan i frågan är inte omöjligt men detta kommer ni då först kunna göra efter er far har avlidit och baserat på ovanstående rättsfall så är det osannolikt att det accepteras av domstolen. Jag hoppas att detta, i alla fall delvis, var svar på din fråga. Om inte är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar

Faderskapspresumtion om befruktning sker innan skilsmässa och födsel efter

2020-05-28 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag och min man har nyligen bestämt oss för att separera men ännu inte tagit ut skilsmässa. Jag vill omgående genomföra en IVF-behandling som ensamstående. Eftersom jag är 41 år och länge velat skaffa barn vill jag inte vänta. Om jag gör behandlingen efter att vi ansökt om skilsmässa men innan skilsmässan gått igenom (6 månader tar väl det?), så kommer ju själva befruktningen att ske när vi fortfarande är gifta. Vad jag förstår kommer han då anses som far till barnet genom faderskapspresumtion.Hur kan vi göra så att han inte anses vara fader till barnet?Kan man göra detta innan förlossningen eller är det efter att barnet har fötts?Om detta görs efter barnet fötts, skulle han då anses som juridisk förälder ifall att jag t.ex. avlider i samband med förlossningen eller kort därefter.Stort tack för svar!Vänliga hälsningar
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill genomgå IVF-behandling under betänketiden för din och din mans skilsmässa men du vill inte att din man ska anses som far till barnet. Detta blir dock inte ett problem. Regler finns i 1:1 föräldrabalken (FB). Där stadgas att den man som kvinnan är gift med vid barnets födsel anses vara barnets far. Detta kallas för faderskapspresumtionen. Att du är gift vid själva befruktningen spelar därmed inte någon roll. Det viktiga är att du inte är gift vid tiden för barnets födsel.En utvikning är att det inte är säkert att du och din man måste ha betänketid före er skilsmässa. Om ingen av er begär betänketid och det inte bor något barn under 16 år hos någon av er behöver skilsmässan inte föregås av betänketid. Detta stadgas i 5:1 äktenskapsbalken (ÄktB).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur går jag tillväga för att få göra ett DNA-test och fastställa om jag är far till barnet?

2020-05-20 i Faderskap
FRÅGA |Jag vill få ta ett DNA test och få svar på om jag är far till ett barn nu. Barnet är 33 år men har fått höra att jag inte är far till barnet.
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dig som att du vill veta om du är far till ett numera vuxet barn och därför undrar hur dina möjligheter för att få göra ett DNA-test ser ut. Det är svårt att ge dig ett klart svar eftersom jag inte har särskilt mycket information kring din, barnets och mammans situation men jag ska förklara de tänkbara möjligheterna. Mamman var gift vid barnets födselOm mamman till barnet var gift med en annan man vid barnets födsel utgår man från att den mannen också är barnets far. Faderskapet fastställs automatiskt utan att man utreder om mannen verkligen är far till barnet. (1 kap 1 § föräldrabalken - FB)Om man misstänker att den man som fastställts som far till barnet inte är barnets far kan domstolen häva faderskapet. Det är dock bara mannen själv, domstolen eller barnet som kan väcka talan om hävande av faderskap i detta fall. (3 kap 1-3 FB).Om detta är situationen i ditt fall, alltså att mamman var gift med en annan man som fastställdes som barnets pappa vid födseln av barnet, kan du inte göra något självständigt för att få se om du är barnets far. Det måste alltså vara på barnets eller den andra mannens initiativ att starta en sådan process. Mamman hade en sambo/partnerOm mamman inte var gift vid barnets födsel men sambo eller partner fastställs en pappa till barnet genom bekräftelse eller dom.(1 kap 3 § FB). Socialnämnden gör då en faderskapsundersökning där de med hjälp av upplysningar från mamman och eventuellt andra personer fastställer vem som är far till barnet. (2 kap 1 § FB).Om faderskapet är fastställt, oavsett om det är gjort genom dom eller bekräftelse är situationen densamma som ovan. Du kan alltså inte själv starta en utredning gällande om du är barnets far utan får vända dig till barnet eller mannen som är fastställd som fader för att se om de vill väcka talan. Mamman levde utan man eller sambo/partnerOm mamman inte hade någon partner och socialnämnden inte lyckades fastställa något faderskap genom den utredning de är skyldiga att göra kan utredningen ha lagts ner.(2 kap 7 § FB). Om ärendet är nedlagt kan faderskapet fortfarande fastställas genom dom. Talan kan väckas av barnet själv eller socialnämnden. (1 kap 3 § FB).Mitt tips till dig är att ta kontakt med socialnämnden ifall det finns möjlighet att göra en ny undersökning. Du är barnets rättsliga farOm det är du som är barnets rättsliga far på grund av någon av ovanstående omständigheter (du var eller är gift med barnets mamma vid födseln eller du blev fastställd som far genom dom eller bekräftelse) kan du vända dig till socialnämnden för att be om hjälp med DNA-test.(2 kap 6 § FB). Om barnet vägrar provtagning kan du istället väcka talan om hävande av faderskap i domstolen. Detta sker i tingsrätten i den ort barnet bor.(3 kap. 3 § FB). Domstolen kommer då pröva om du kan anses vara pappa till barnet och kan göra detta genom en DNA-provtagning. SammanfattningsvisBeroende på omständigheterna i er situation har du olika möjligheter till att få genomföra en utredning om du är far till barnet. Mitt tips till dig är att du kontaktar socialnämnden i din kommun och frågar om de kan hjälpa dig med att få göra ett faderskapstest. Du kan också prata med barnet om situationen och höra om barnet själv vill starta och genomgå en sådan undersökning.Jag hoppas att mitt svar kan hjälpa dig. Lycka till! Vänligen,

Vad händer om barnets pappa inte vill bekräfta faderskapet?

2020-05-11 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som händer ifall pappan inte vill bekräfta faderskap och inte skriver under papper om detta? Har han rätt att vara anonym eller måste saken gå vidare då?
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om fastställande av faderskap finns i Föräldrabalken (FB). Om barnets mamma och pappa inte är gifta kan faderskapet fastställas på två sätt, antingen genom bekräftelse eller genom dom. Om barnet föräldrars är gifta föreligger det en s.k.faderskapspresumtion där mammans make i regel automatiskt anses vara barnets far. I sådana fall behöver faderskapet inte bekräftas på annat vis (1 kap. 1 § FB). Om pappan inte vill bekräfta faderskapet kan domstolen fastställa faderskapet genom dom, förutsatt att det är utrett att mannen är barnets biologiska far (1 kap. 5 § FB). En talan om fastställande av faderskap kan väckas av barnet. Även barnets mamma kan väcka talan om hon har vårdnaden om barnet (3 kap. 5 § FB). SammanfattningOm pappan vägrar bekräfta faderskapet kan barnet eller barnets mamma väcka talan i domstol. Domstolen ska då, efter att det är utrett att mannen är barnets biologiska pappa, fastställa faderskapet. Vänliga hälsningar,

Kan man avsäga sig sitt faderskap?

2020-07-11 i Faderskap
FRÅGA |Hej Lawline! Jag har en fråga gällande faderskap. Har en vän som vill ha barn och jag funderar på att hjälpa till med mina spermier. Det jag undrar är om det går att avsäga faderskapet helt och hållet? Vi vill båda att barnet ska vara helt och hållet hennes så att även om jag senare ändrar mig går det inte att ta tillbaka det. Det är för att hon ska känna sig trygg och säker med att barnet är hennes. Jag undrar om det här är något som är juridiskt möjligt att genomföra? Tack för hjälpen!
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar över hur möjligheterna ser ut över att avsäga sig ifrån sitt faderskap, då både du och kvinnan verkar vara överens om detta. När det kommer till frågor om faderskap är det föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag. Hur fastställs ett faderskap? Huvudregeln i svensk rätt är att faderskapet fastställs genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § första stycket första meningen FB). När det kommer till bekräftelse av ett faderskap så ska denna göras skriftligen och ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet (1 kap. 4 § första stycket FB). I detta fall kan en eventuell bekräftelse göras innan barnets födelse (1 kap. 4 § andra stycket FB). Själva grundförutsättningen för att en bekräftelse ska komma ifråga är ifall du lämnar den. Eftersom du inte kommer göra detta kan vi alltså förbise denna form av fastställande. När det kommer till fastställande av faderskap genom dom, ska rätten förklara en man vara far om (1 kap. 5 § FB) 1. det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets far,2. det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget, eller3. det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.Socialnämnden är den myndighet som ansvarar för utredningen som nämns i ovanstående punktlista. De ska alltså utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). I denna utredning ska socialnämnden inhämta upplysningar från modern och andra personer som kunna lämna uppgifter av betydelse för utredningen (2 kap. 4 § första stycket FB).Det finns dock vissa omständigheter som föranleder socialnämnden till att lägga ner en påbörjad utredning om faderskapet (2 kap. 7 § första stycket FB). Om det 1. visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapsfrågan,2. framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol,3. har lämnats ett samtycke av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 4 kap. 8 § FB till adoption av barnet, eller4. av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller en rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.Här beror det helt och hållet på hur kvinnan i fråga kommer att ta ställning till socialnämndens utredning. Om det kommer att innebära psykiska påfrestningar för henne är detta alltså ett exempel på en omständighet som kan få den påbörjade utredningen nedlagd. Jag behöver dock mer information för att vidare kunna uttala mig i detta avseende. Kan man inte "avtala bort" sitt faderskap?Faderskapet är tvingande för pappan till barnet. Detta med utgångspunkt ifrån barnets bästa. Detta innebär att ifall du och kvinnan upprättar ett avtal som stadgar att du avsäger dig ditt faderskap och alltså friskriver dig från allt ansvar, är detta avtal alltså ogiltigt. SammanfattningAtt avtala bort sitt faderskap är inte giltigt i svensk rätt. Socialnämnden kommer inleda en utredning för att få reda på vem pappan är för att kunna fastställa faderskapet. Under förutsättning att kvinnan absolut inte vill samarbeta med socialnämnden i utredningen finns det alltså en möjlighet att utredningen kan läggas ned. Dock är detta något som jag inte kan uttala mig vidare om då jag behöver mer information om era förutsättningar och omständigheter. Om du känner dig osäker på hur du ska kunna gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du tar kontakt med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du har fått svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Faderskapspresumtionen under betänketid och umgängesrätt

2020-05-23 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag fick barn med min exfru när vi ansökt om skilsmässa.Vi har ett barn sedan tidigare och fick därför betänketid. Barnet är fött en månad och 12 dagar in i betänketiden.Min fråga är egentligen; blir jag automatiskt pappa till mitt barn, utan att skriva på papper om faderskap, när barnet är fött utanför skilsmässan? Alltså under betänktetiden.Allt annat som förvärvades efter ansökningsdatum av skilsmässa (under betänketid) räknas ju som enskild egendom och ingår ej i äktenskapet. Jag tänker att barn borde vara likaså???Jag vill förtydliga att detta inte innebär att jag vill bli av med mitt barn.Jag sitter och krigar med att få lov att träffa henne, då mitt ex strävar emot.Jag får inte lov att ha henne ensam, för mitt ex, och jag får endast komma och hälsa på hemma hos henne.Kan hon styra detta? Samtidigt som hon mjölkar mig på pengar för ett barn jag inte får spendera tid med.Behöver all hjälp jag kan få..Tack!
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag har förstått det så undrar du dels hur faderskapspresumtionen fungerar och dels om ditt ex kan bestämma när du får se barnet och under vilka omständigheter. Jag kommer att anta att ditt ex har fått vårdnaden över barnet. Föräldrabalken = FBFaderskapspresumtionenUnder betänketiden har äktenskapsskillnaden inte trätt i kraft vilket innebär att ni fortfarande var gifta med varandra när ert barn föddes. Faderskapspresumtionen innebär att om modern är gift med en man när barnet föds så antas manen vara fadern till barnet (1 kap. 1 § FB). Du blir då barnets rättsliga far utan särskild åtgärd om ni registrerat barnets födelse i folkbokföringen då det där kommer framgå att ni fortfarande var gifta när barnet föddes. Att fastställa faderskapet till ett barn fungerar inte på samma sätt som egendom du köper under betänketiden.UmgängesrättenUmgängesrätten i svensk rätt syftar till att be barnet rätt till umgänge med en förälder som den inte bor med. I svensk lag betonas barnets rätt till nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Har ditt ex fått vårdnad över barnet så har barnet rätt till umgänge med dig (6 kap. 15 § FB). Barnkonventionens artikel 9:3 uttrycker också barnets umgängesrätt med föräldern som den inte bor tillsammans med. Det är ni föräldrar som gemensamt ska se till att barnets rätt att umgås med båda föräldrar uppfylls (6 kap. 15 § andra stycket FB). Det är alltså ni som ska försöka komma överens om ett avtal gällande umgängesrätten. Du ka föra en talan om umgängesrätt, eller så kan socialnämnden göra det (6 kap. 15 a § andra stycket FB). Att föra en talan är däremot kostsamt och tidskrävande och kan ofta göra det jobbigare att fredligt förhandla fram ett avtal om umgängesrätt. Mitt råd är att försöka göra ett skriftligt avtal gällande umgängesrätten och få det avtalet godkänt av socialnämnden (6 kap. 15 a § tredje stycket FB). Hoppas att du fick svar på din fråga och sammanfattningsvis kan jag säga att faderskapspresumtionen är gällande i ditt fall. Gällande umgängesrätten måste du och ditt ex försöka avtala fram gemensamt, men du har stöd av både FB och barnrättskonventionen då båda förespråkar att barnet ska ha rätt att umgås med båda sina föräldrar. Vänligen,

Hur går det till vid bekräftelse och fastställelse av faderskap?

2020-05-19 i Faderskap
FRÅGA |Hej har en vän som precis blivit pappa enligt modern. Det jag undrar är hur lång tid brukar det ta innan man får skriva på faderskapet och behöver han ta kontakt med Socialstyrelsen för att boka tid? Hela grejen med historien verkar skum o jag undrar om han verkligen är pappa till barnet eller inte då hennes ord verkar motsäga sig självt.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bekräftelse av faderskapetOm barnets mor är gift presumeras maken vara far till barnet, (1 kap. 1 § föräldrabalken, FB). Om barnets mor är ogift saknas dock presumtionen och då måste faderskapet fastställas med en bekräftelse eller med ett domstolsbeslut innan Skatteverket kan registrera faderskapet. Om faderskapet inte har blivit fastställt får Skatteverket inte registrera någon far till barnet, (1 kap. 3 § FB). Utredningen inleds så snart socialnämnden av Skatteverket underrättats om att ogift mor fött barn. Socialnämnden kommer att kontakta din vän och modern till barnet ett par veckor efter förlossningen, om de inte redan själva har bokat ett möte.En faderskapsbekräftelse ska alltid vara skriftlig och måste bevittnas av två personer, vilket ordnas av socialnämnden. Eftersom barnet nyfött och därmed är under 18 år ska dessutom socialnämnden och barnets mor godkänna bekräftelsen. En faderskapsbekräftelse genom socialnämnden kan ske både före och efter barnets födelse (1 kap. 4 § FB). Socialnämnden underrättar Skatteverket när de har bekräftat ett faderskap. Skatteverket registrerar normalt faderskapet från det datum socialnämnden har godkänt bekräftelsen. Skulle socialnämnden ha godkänt faderskapet före barnets födelse registrerar Skatteverket i stället faderskapet från och med barnets födelsedatum, se Skatteverkets hemsida. Om oklarheter finns angående faderskapetOm det finns oklarheter om faderskapet är socialnämnden skyldig att göra en mer omfattande faderskapsutredning för att fastställa vem som är far till barnet, (2 kap. 1 § FB). Modern och den hon uppger som far till barnet är skyldig att medverka till att faderskapet kan fastställas. Om det råder osäkerhet om vem som är far till barnet kan ett faderskapstest behövas göras. Socialnämnden bör verka för att en sådan genetisk undersökning görs om din vän (som påstås vara fadern begär det, oavsett om de är gifta eller inte, (2 kap. 6 § FB).Faderskap ska utredas inom ett år från barnets födelse Socialnämnden ska skyndsamt utreda ärenden om faderskap och faderskapet ska vara utrett inom ett år från barnets födelse om inte särskilda skäl föranleder något annat, exempelvis om den medicinska utredningen dragit ut på tiden, (2 kap. 8 § FB). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

En pappas talerätt i mål om hävande av faderskap

2020-04-27 i Faderskap
FRÅGA |Hej jag är gift med en thailändska o har en dotter nu ska vi skilja oss o jag vill veta om det är min dotter för tiden när hon blev gravid stämmer inte riktigt med när ja va hos henne i Thailand den gången o det finns ingen likhet alls mellan min dotter och mig enligt alla som jag frågar hur ska jag gå till väga för att få veta detta När jag tog upp detta med min fru blev hon galen o sa att ja aldrig skulle få se dottern mer om jag försökte mig på ett faderskapstestBehöver hjälp med dettaMVHGlimten
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fastställande av faderskap i svensk rättI svensk rätt föreligger en faderskapspresumtion som innebär att om mamman är gift med en man när hon föder sitt barn så presumeras mannen vara pappa till barnet, ingen faderskapsutredning görs då (1 kap. 1 § föräldrabalken). Om kvinnan däremot inte är gift så måste det utredas vem som är pappa till barnet, en sådan utredning görs av socialnämnden (2 kap. 1 § FB). I denna situation kan socialnämnden begära att DNA-test görs. Jag uppfattar det som att det inte har gjorts en faderskapsutredning som konstaterat att det är du som är er dotters biologiska pappa, eftersom att du är osäker och nu vill göra ett faderskapstest. Jag kommer därför att utgå från att du och din fru var gifta när er dotter föddes och att du blivit pappa genom presumtion, enligt 1 kap. 1 § FB. Du har inte talerätt i mål om fastställande av faderskapFör att fastställa faderskapet krävs det att någon väcker talan. Du som pappa har dock inte talerätt, det är endast barnet själv, mamman eller socialnämnden som kan väcka talan (3 kap. 5 § FB). Du har dock talerätt i mål om hävande av faderskapEn alternativ väg för dig att gå är att häva ditt faderskap enligt 3 kap. 1 § FB, i ett sådant mål har du nämligen talerätt. För att faderskapet ska hävas krävs det att det görs sannolikt att du INTE är pappa till barnet, denna bedömning görs med utgångspunkt i 1 kap. 2 § FB. Angående DNA-provDomstolen kan begära att DNA-prov ska göras om någon av parterna i målet begär det (1 § Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Vad du kan göra nuDet du kan göra nu är alltså att väcka talan om hävande av faderskap, detta görs vid den tingsrätt som barnet har sin hemvist (3 kap. 3 § FB). När utredningen dragits igång kan du begära att ett DNA-test görs för att göra det sannolikt att du inte är pappan. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga! Med vänliga hälsningar,