Svårt att få faderskapet utrett om man misstänker att man är far till ett barn

2020-04-20 i Faderskap
FRÅGA |Jag har varit gift med en filippinska då hon gick ifrån mig , Då hon träffade en annan som hon har barn med . det ryktas att jag är pappan till barnet . Kan man få det skriftligt att jag är inte pappan och vem pappan är.
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder till Lawline med din fråga.Reglerna om faderskap finns i Föräldrabalken (FB). Jag tolkar din fråga som att du och din före detta maka är frånskilda. Av din fråga utläser jag också att barnet redan har fötts. Om din före detta fru är gift med den nya mannen och barnet fötts under deras äktenskap räknas den nya mannen automatiskt som pappa oavsett vem som är biologisk pappa (1 kap 1 § FB).Om din före detta fru inte är gift med den nya mannen, eller om de inte var gifta när barnet föddes blir saken lite mer komplicerad. Då bestäms faderskapet enligt 1 kap. 3 § FB. Denna paragraf säger att faderskapet måste fastställas genom bekräftelse eller dom. Det är alltså i första hand socialnämnden i kommunen som ska bekräfta faderskapet (1 kap. 4 § FB). Om din före detta fru och hennes nya partner hävdar att de är föräldrar till barnet kommer socialnämnden fastställa detta om de sammanbor och annat inget talar emot det.Vill du få faderskapet fastställt och din före detta fru och hennes nya partner inte var gifta vid barnets födelse och de ännu inte fått faderskapet bekräftat så kan du inte göra något åt saken själv utan du måste gå en omväg. Den som misstänker att man är far till ett barn har nämligen ingen möjlighet att vända sig till domstol för att få det fastställt, det förstår man genom att motsatsvis läsa paragrafen 3 kap. 5 § FB. Där står det att det är barnet och socialnämnden som kan föra talan om fastställande av faderskap. Om barnet är omyndigt sköter mamman barnets talan. I fall du inte kan få din före detta fru att medverka kan du höra av dig till socialnämnden i den kommun barnet bor och säga till att du misstänker att du är far till barnet och hoppas på att socialnämnden tar tag i frågan. Socialnämnden är skyldiga att utreda vem som är genetisk far (2 kap. 1 § FB). Vid händelse att din före detta fru och hennes nya partner var gifta vid barnets födelse och alla är överens, inklusive din före detta fru att du är pappan så kan det fastställas genom bekräftelse (1 kap. 2 § 2 stycket FB). Är inte alla överens så finns det inte mycket du kan göra för att få faderskapet fastställt. Hävande av faderskap på grund av att någon är gift med mamman till barnet när barnet föds kan inte socialnämnden väcka talan om. Om din fru och hennes nya partner inte var gifta vid barnets födelse och faderskapet redan är bekräftat gäller som grundprincip samma regler som för gifta, det har man avgjort genom olika domar i domstol, så det har blivit praxis. Då är det dags att sammanfatta det hela. Du har en möjlighet att göra något åt frågan om vem som är genetisk far, genom att vända dig till socialnämnden om din före detta fru och hennes nya partner inte var gifta vid barnets födelse och om de ännu inte fått faderskapet bekräftat av socialnämnden, annars är det väldigt svårt. Jag hoppas du är nöjd med svaret, annars är det bara att ställa en följdfråga.

Vilka möjligheter har en man att få faderskap till barn fastställt?

2020-03-19 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag blev nyfiken på hur stark lagarna om föräldrars rätt till sina barn är. Om en kvinna blir våldtagen av en man hon inte har en relation till och hon sedan blir gravid och väljer att behålla barnet, kan våldtäktsmannen då kräva sin rätt som far till barnet? Är lagen olika för hans rätt till barnet om kvinnan anmäler våldtäkten och mannen blir dömd? Vi antar att kvinnan absolut inte vill att barnet ska ha någon koppling till mannen. Tack för svar!
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka möjligheter en man har att få faderskap till barn fastställt enligt svensk rätt.Regler om föräldraskap till barn finns i 1 kap. föräldrabalken (FB). Om mannen och kvinnan är gifta vid tidpunkten för barnets födelse anses mannen som barnets far (1 kap. 1 § FB). Om mannen och kvinnan däremot inte är gifta fastställs faderskapet genom en faderskapsbekräftelse eller genom dom (1 kap. 3 § första stycket FB). En faderskapsbekräftelse görs skriftligen och ska bevittnas av två personer, och den ska godkännas av socialnämnden och av barnets moder (1 kap. 4 § första stycket FB). Socialnämnden får endast lämna sitt godkännande om mannen kan antas vara barnets far. Tingsrätten kan också fastställa att en man är far till ett barn genom dom (1 kap. 5 § första stycket FB). Talan om fastställelse av faderskap får endast väckas av barnet (3 kap. 5 § första stycket FB). Om mamman har vårdnaden över barnet får hon alltid föra barnets talan (3 kap. 5 § andra stycket FB). Mannen har alltså ingen möjlighet att väcka talan om fastställelse av faderskap. Om barnet har hemvist i Sverige har socialnämnden en skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). Socialnämnden ska i utredningen hämta upplysningar från modern (2 kap. 4 § första stycket FB). Om modern inte vill att mannen ska ha något med barnet att göra kan hon upplysa socialnämnden om våldtäkten. Socialnämnden får då lägga ner utredningen om det finns skäl att anta att en fortsatt utredning skulle utsätta moden för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa (2 kap. 7 § fjärde punkten FB). Att barnet avlats i samband med våldtäkt är enligt förarbetena till föräldrabalken en grund för nedläggning av faderskapsutredningen. SammanfattningMöjligheterna för en man att få faderskap till barn fastställt är begränsade. Barnets rätt till sina föräldrar är starkare än föräldrarnas rätt till sina barn. Det är endast modern (i form av barnets vårdnadshavare) som kan föra en talan om fastställelse av faderskap. Mannen har ingen möjlighet att föra en sådan talan. Modern måste också godkänna faderskapsbekräftelsen för att den ska bli gällande. Om modern inte vill att mannen ska ha något med barnet att göra behöver hon inte godkänna bekräftelsen. Har barnet avlats genom våldtäkt är möjligheterna att få faderskap fastställt extra begränsade, eftersom socialnämnden kan lägga ner faderskapsutredningen på denna grund.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Hur häver man ett bekräftat faderskap?

2020-02-29 i Faderskap
FRÅGA |Min far blev på sextiotalet tvingad att skriva på att han var far till ett barn uppkommet vid en tillfällig relation med en kvinna som samtidigt hade en stadigvarande relation med en annan man (som hon senare gifte sig med). Det är aldrig gjort blodprov utan det var en släkting till kvinnan som arbetade på socialkontoret som tvingade fram påskriften och då min far var ung och inte förstod annat så skrev han på. Nu på äldre dar har han träffat barnet och så har även jag och har man träffat släkten på min fars sida kan man snabbt inse att detta "barn" med största sannolikhet inte har minsta släktskap med oss. Så nu till min fråga: hur går min far tillväga för att så här långt efter testa faderskapet?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Möjligheter att häva ett bekräftat faderskap:Jag tolkar din fråga som att du och din far önskar få reda på om det finns något sätt att avsäga sig faderskapet i efterhand. Påskriften din far gjorde är vad som enligt lagen kallas för en bekräftelse av faderskap (1 kap. 4 § första stycket föräldrabalken). Om det kan bevisas att din far inte är den biologiska fadern till barnet kan en sådan bekräftelse hävas i domstol (1 kap. 4 § tredje stycket föräldrabalken). Bevisningen som krävs är ett DNA-test. Socialnämnden kan hjälpa till med de praktiska delarna av faderskapsutredningen. Om alla parter är överens kan ni alltså kontakta dem direkt. Är det däremot så att barnet inte vill medverka till en faderskapsutredning kan din far väcka talan i domstol och där kan rätten besluta att barnet måste medverka. Talan ska väckas i domstol i den kommun där barnet har sin hemvist (3 kap. 3 § andra stycket föräldrabalken).Sammanfattning:Din far kan ha möjlighet att häva faderskapet om det kan bevisas att han inte är barnets biologiska fader. Med vänliga hälsningar,

Hur ärver jag om det visar sig att jag har en annan pappa?

2020-02-29 i Faderskap
FRÅGA |Hej sitter i en lite konstig sitsFör 15 år sedan fick jag veta att jag har en annan pappa.Dock har den som jag trott varit min pappa skrivit på faderskapspappet för 52 år år sedan .Jag har också vetat om att jag har två halvsystrar och för 2 veckor sedan hittar jag dom av en slump.Får kontakt dock säger dom att deras far förnekar min existens dock väldigt lätt att ta ett DNA och få allt utrett.Till min fråga om jag tar ett DNA förlorar jag då arvsrätten till min icke biologiska pappa och i stället får ärva min biologiska ?Och då nu min biologiska uppenbart inte vill kännas vid mig kan han inte typ göra mig arvslös då han är rik och jag tar för givet att han kommer utesluta mig helt. Och andra sidan har jag väl fått två systrar. I min sits känns det som jag kan förlora allt bara för att bevisa mitt ursprung. Om han uppenbart gömmer eller ger bort tillgångar när jag bevisat med DNA är det olagligt?
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vad som händer med din arvsrätt om du gör ett DNA-test och jag förstår det som någon har bekräftat faderskapet till dig för 52 år sedan. De relevanta bestämmelserna finns i föräldrabalken (FB)och ärvdabalken (ÄB).Vilken betydelse har DNA-test för min arvsrätt från den jag trodde var min far?Barn ärver från sina föräldrar först, så som bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Med föräldrar menas i den bestämmelsen inte genetisk förälder, utan juridisk. Den som har bekräftat faderskapet är rättsligt sätt din far (1 kap. 3 och 4 § FB). Om det sedan visar sig att den som bekräftar faderskapet inte är fader, så ska en domstol häva faderskapet (1 kap. 4 § tredje stycket FB). Dock har inte ett DNA-test i privat regi någon direkt verkan för detta. Hävning av faderskapsbekräftelse görs genom en så kallad fastställelsetalan i domstol (13 kap. 2 § Rättegångsbalken). Rättsläget är inte alldeles tydligt, men troligtvis har du som "barnet" en rätt att väcka en sådan talan. En sådan talan skulle då innebära att du inte längre ärver från denna personen.Hur fastställer jag den andre mannen som min rättsliga far?Om personen är ovillig att bekräfta sitt faderskap, finns det en möjlighet att få den bekräftad genom domstol (1 kap. 3 och 5 § FB). Om en genetisk undersökning visar att det är din far så ska domstolen fastställa faderskapet (1 kap. 5 § första punkten FB). Här borde det krävas att det är ett DNA-test som utförs av en myndighet eller annars med så hög trovärdighet att rätten an lita på uppgiften.Vilken arvsrätt har från den andre mannen?Skulle det vara så att den andre mannen inte vill veta av dig så finns det ett visst skydd för din arvsrätt om du fastställer faderskapet till personen. Detta skydd är den så kallade laglotten. Detta innebär att hälften av vad du skulle ärva från mannen, skyddas så att han inte kan testamentera bort den genom att du kan begära jämkning av testamentet i fråga (7 kap. 1 och 3 § ÄB). Det du skulle ärva av mannen (arvslotten) är lika mycket som alla hans andra barn (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Har han tre barn med dig inräknat, är arvslotten en tredjedel och laglotten, den skyddade delen, alltså en sjättedel. Om den andre mannen skulle försöka att ge egendom till de andra barnen så kan detta avräknas från deras arvslott när så som förskott på arv, men de är inte i regel skyldiga att betala tillbaka något som överstiger vad de skulle få som arvslott (6 kap. 1 och 4 § ÄB).Exempel: om kvarlåtenskapen (med förskottet inräknat) uppgår till 100 000 kr och han har två barn så skulle deras arvslott vara 50 000 kr var. Om förskottet var en båt värd 70 000 kr som gavs till det ena barnet, så behöver det barnet inte betala tillbaka de överskjutande 20 000 kr från vad den hade rätt till som arvslott. Det andra barnet får då de 30 000 kronorna som återstår på sin arvslott.Sammanfattningsvis.Enbart ett DNA-test har inte någon egentlig betydelse. För att din arvsrätt ska påverkas måste du på olika sätt föra talan om detta i domstol. Väljer du att få den andre mannen fastställd som din rättsliga fader, så skyddas en del av ditt arv så som laglott. Det finns ett visst skydd ifall den andre mannen försöker göra sig av med ditt arv.Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Vilka rättigheter/ skyldigheter har jag som pappa?

2020-03-27 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag o mitt ex har gått skilda vägar o nu visar det sig att hon är gravid! Så nu till min fråga, vad har jag för skyldigheter samt rättigheter under och efter graviditeten? Hon säger att jag inte har några rättigheter o vill att jag ska säga upp faderskapet! Är det sant o kan hon göra så?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om faderskapet Om kvinnan och mannen är gifta vid barnets födsel presumeras mannen vara far till barnet (1 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)). Om inte, som i ert fall, måste faderskapet fastställas genom dom eller bekräftelse hos socialnämnden (1 kap. 3 § FB). Bekräftelse görs skriftligen och med vittnen, samt ska godkännas av både socialnämnden och av modern. Socialnämnden ska endast bekräfta faderskapet om det kan antas att mannen är far till barnet (1 kap. 4 § FB). En sådan bekräftelse kan göras även innan barnet är fött. Om modern inte vill bekräfta dig hos socialnämnden, är ett annat alternativ att få faderskapet bekräftat genom dom hos tingsrätten. Då görs en utredning och tingsrätten ska fastställa faderskap för en man där det är visat att denne är fader till barnet exempelvis genom DNA-undersökning (1 kap. 5 § FB). Det är enligt 3 kap. 5 § FB endast barnet som har rätt att väcka talan om faderskapsbekräftelse, men modern har alltid rätt att föra barnets talan samt i vissa fall socialnämnden. Det innebär att du inte har möjlighet att väcka talan i domstol om att tingsrätten ska fastställa dig som fader till barnet.Dock ifall barnet har hemvist i Sverige, är socialnämnden skyldiga att utreda faderskapsfrågan och se till att faderskap blir fastställt (2 kap. 1 § FB). Om modern inte vill att du ska fastställas som far till barnet måste hon påpeka att det föreligger en giltig anledning för socialnämnden att lägga ner utredningen. Sådana anledningar finns i 2 kap. 7 § FB och är bl.a ifall det är omöjligt att få fram information om vem som är den rätte fadern eller om det av särskilda skäl inte skulle vara lämpligt med hänsyn till moderns eller barnets psykiska hälsa att fortsätta utredningen. Det verkar i ditt fall att något sådant inte skulle föreligga och om socialnämnden kommer fram till i sin utredning att du är far till barnet kan det fastställas i dom, genom att socialnämnden för barnets talan. Vilka rättigheter har fadern till ett barn?Inom familjerätten säger man att det är barnets rätt till sina föräldrar och inte föräldrarnas rätt barnet. Som enbart förälder har du väldigt lite insyn i barnets liv. Det är vårdnadshavarna som ska ha ansvaret över barnet, har rättigheter och skyldigheter att besluta om frågor som rör barnets angelägenheter (6 kap. 11 § FB) och se till att dess grundläggande behov blir tillgodosedda enligt 6 kap. 2 § FB. En förälder som vill få en ändring i vårdnaden kan stämma i tingsrätten med yrkanden om att rätten ska anförtro vårdnaden gemensamt eller enbart till ena föräldern (6 kap. 5 § FB). Vid bedömning av hur vårdnaden ska fördelas beaktas bland annat föräldrarnas samarbetsförmåga samt vad som är bäst för barnet. Barnet har också rätt till umgänge med den förälder som den inte bor med enligt 6 kap. 15 § FB. Det är föräldrarnas gemensamma ansvar att se till att barnets behov av umgänge med den icke-boende föräldern tillgodoses. Kontakten behöver dock inte ske genom fysiska träffar, utan annan kontakt genom samtal eller brev kan vara tillräckliga. En förälder som vill ha umgänge med sitt barn får lov att väcka talan om att rätten ska besluta om umgänge (6 kap. 15a § FB). Vad gäller skyldigheter så är de förknippade med rättigheterna. Det finns ingen skyldighet att väcka talan om vårdnadshavare eller umgänge, samt finns ingen skyldighet att vara ansvarig för barnet och fatta beslut gällande barnet såvida du inte är vårdnadshavare. Sammanfattningsvis, du har ingen egen möjlighet att "tvinga" varken modern eller rätten att fastställa dig som far till barnet ifall modern inte vill erkänna dig som det. Dock om det inte finns någon fader alls har socialnämnden en skyldighet att utreda faderskapsfrågan och sedan om det går fastställa en far till barnet genom dom.Om du bekräftas som far till barnet har du möjlighet att väcka talan i rätten både om att bli vårdnadshavare och/eller umgänge med barnet. Om du inte är vårdnadshavare saknar du insynen om ditt barn genom att du inte har rätt att ta del av viss information kring barnet (från skolan, läkarbesök, barnets boende m.m.) eller besluta kring frågor som rör barnet, ifall modern inte vill. Som svar på din fråga om vilka rättigheter du kan ha innan barnet är fött alltså under graviditeten,är de väldigt begränsade ifall du inte kan bli fastställd som förälder redan då vilket verkar inte troligt utifrån vad du beskriver. Ett råd är att försöka prata med ditt ex och berätta om dina åsikter om situationen. Om du vill ha en roll under barnets uppväxt är det bra om ni båda kan samarbeta kring saken, och om du inte vill så bör ni vara överens om det också. Jag hoppas att detta gav svar på dina funderingar! Med vänliga hälsningar,

Fastställande av faderskap när barnets mamma avlidit

2020-03-08 i Faderskap
FRÅGA |Om modern dör innan faderskapet är fastställt hur går man tillväga då?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Fastställande av faderskap regleras i föräldrabalken (1949:381) (FB)Om barnets mor är gift med en man när barnet föds antas (presumeras) hennes make vara rättslig far till barnet (1 kap. 1 § FB). I annat fall måste faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom innan Skatteverket kan registrera en man som far (1 kap 3 § FB)Bekräftelse:En faderskapsbekräftelse ska alltid vara skriftlig och bevittnad av två personer. Om barnet är under 18 år ska dessutom socialnämnden och barnets mor eller en särskilt förordnad vårdnadshavare skriftligen godkänna bekräftelsen. Är barnet över 18 är det istället barnet själv som ska godkänna faderskapsbekräftelsen (1 kap 4 § FB). Socialnämnden får bara lämna sitt godkännande om det kan antas att mannen är far till barnet. I andra fall ska faderskapet fastställas genom dom.Dom: En domstol kan fastställa faderskap för ett barn när det inte går att fastställa faderskapet genom bekräftelse (1 kap 5 § FB). Domstolen ska förklara en man vara far till ett barn om det är utrett att:(1) mannen är barnets far genom en genetisk undersökning, (2) mannen haft samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom samlaget, eller (3) en assisterad befruktning har skett med mannens spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit och det är sannolikt med hänsyn till samtliga omständigheter att barnet har tillkommit vid det tillfället.-Om modern dör innan faderskapet är fastställt: Om mannen och barnets mor var gifta när barnet föddes presumeras mannen vara far till barnet. Ingen åtgärd behöver alltså vidtas för att fastställa faderskapet. Om modern dör innan faderskapet är fastställt och moderna är ogift kan man fastställa faderskapet genom: (1) En faderskapsbekräftelse, om barnet har en särskilt förordnad vårdnadshavare som kan godkänna bekräftelsen istället för modern. (2) En faderskapsbekräftelse, om barnet är över 18. Då krävs ju inte moderns godkännande av bekräftelsen utan istället krävs det ett godkännande av barnet själv. (3) En dom, om ingen av ovan nämnda faderskapsbekräftelser är möjliga. En DNA-analys kan exempelvis bevisa faderskapet.--Hoppas du fick svar på din fråga!

DNA-test vid faderskapstalan

2020-02-29 i Faderskap
FRÅGA |Om ett syskon vägrar göra dna test som vår far begärt vad händer då?
|Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Var och är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp enligt 2 kap 6 § regeringsformen (RF). Den svenska grundlagen skyddar alltså enskilda mot kroppsliga ingrepp såsom DNA-undersökningar. Varje undantag från denna huvudregel måste ha stöd i lag enligt 2 kap 20 § RF. Ett sådant undantag finns att hitta i 1§ lagen om blodundersökning vid utredning av faderskap (blodundersökningslagen). Där fastslås att i mål om förklaring att en viss man inte är far till barnet eller om fastställande av faderskap kan rätten på yrkande av någon part förordna om DNA-test som kan ske utan men.Förklaring att en viss man inte är farOm en man som har presumerats vara fader till barnet vill vinna förklaring att han inte är far till barnet kan han väcka talan mot barnet enligt 3 kap 1 § Förädrabalken. (FB) Enligt 1 kap 1 § FB är det den födande kvinnans make som presumeras (antas) vara barnets far. Fastställa faderskapEn talan om att en viss man ska skrivas in som far kallas för positiv faderskapstalan. En sådan talan kan endast drivas av barnet, modern eller socialnämnden. Fadern kan således inte tvinga barnet till ett sådant DNA-test enligt 3 kap 5 § FB. Socialnämnden är däremot skyldig att utreda vem som är far till ett barn och kan föra talan för att få till stånd ett faderskapstest enligt 2 kap 1 § FB. Detta är dock inget som fadern kan kräva.Sammanfattning:Svaret på din fråga beror på varför er far vill att ditt syskon ska lämna ett DNA-prov. Är det fråga om att han inte är inskriven som far och vill få detta fastställt kan han inte tvinga ditt syskon till detta. Är det istället fråga om ändring av faderskapet är detta möjligt i vissa fall, såsom att nya omständigheter har uppkommit som ger anledning att anta att någon annan är far till barnet. Om ditt syskon skulle vägra att medverka efter att rätten förordnat om DNA-prov kan det leda till skyldighet att betala vite (ett penningbelopp) enligt 2 § blodundersökningslagen. Om ditt syskon ändå inte medverkar kan rätten besluta om biträde av polismyndigheten för att DNA-provet ska lämnas enligt 2a § blodundersökningslagen. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan ett faderskap fastställas utan en utredning?

2020-02-28 i Faderskap
FRÅGA |Hej, jag har en fråga i researchsyfte angående faderskap. Säg att jag blir gravid med en man som inte vill ha med barnet att göra och lämnar allt ansvar till mig - och att det finns en annan man med i bilden som jag under graviditeten inleder ett förhållande och flyttar ihop med och som är med på att uppfostra barnet som sitt eget. Om vi tillsammans väljer att hålla man nummer 1 hemlig och aldrig nämna honom någonstans, kan man nummer 2 då skriva på faderskapspapper utan att detta kontrolleras med ett faderskapstest? Eller måste alla par som inte är gifta när barnet föds göra ett faderskapstest för att faderskap ska godkännas?
Emlika Magnusson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar om det är möjligt att fastställa ett faderskap utan en utredning när paret ifråga inte är gifta vid barnets födsel. Reglerna kring fastställande av faderskap finns i Föräldrabalken. Ett fastställande av faderskap kan ske genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § Föräldrabalken).BekräftelseEn bekräftelse av faderskap ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen måste även skriftligen godkännas av Socialnämnden och av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Socialnämnden får endast lämna sitt godkännande om det kan antas att mannen är far till barnet (1 kap. 4 § Föräldrabalken).Om barnet har hemvist i Sverige har Socialnämnden en skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 Föräldrabalken). Socialnämnden bör även verka för att det sker en blodundersökning beträffande modern, barnet och den man som kan vara fader till barnet om mannen begär det eller om det finns anledning att anta att modern haft samlag med flera personer under tiden som barnet kommit till (2 kap. 6 § Föräldrabalken). DomNär faderskapet ska fastställas genom dom anses en man vara far till barnet om det är utrett att han är barnets biologiska far. Detta kan ske genom en genetisk undersökning eller genom en utredning där det står klart att mannen, med hänsyn till samtliga omständigheter kring dennes förhållande till modern och barnet, är barnets fader (1 kap. 5 § Föräldrabalken).SammanfattningI fallet som du beskrivit ovan fanns det inga omständigheter som tydde på att man nummer 2 skulle kunna vara barnets fader. På grund av detta skulle faderskapet inte kunna fastställas genom varken en dom eller bekräftelse.Det är alltså inte möjligt att fastställa ett faderskap utan att det kontrolleras på något sätt, då omständigheterna måste peka på att mannen i fråga är barnets biologiska fader för att faderskapet ska kunna fastställas. Det behöver dock inte nödvändigt ske genom ett "faderskapstest", dvs genom DNA-prov, om det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att mannen är barnets fader. Vänliga hälsningar,