Blir jag underhållsskyldig för ett barn min fru får med en annan man under vårt äktenskap?

2019-12-20 i Faderskap
FRÅGA |om frun blir gravid av en annan man är man skyldig betala underhållsbidrag för hennes barn i äktenskap ?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du funderar över om du skulle bli underhållsskyldig för ett barn din fru får med en annan man under ert äktenskap. Om din fru skulle bli gravid med en annan mans barn kommer du, trots att du inte är barnets genetiska far, att fastställas som barnets far genom den så kallade faderskapspresumtionen, föräldrabalken 1 kap 1 §. Faderskapet bygger i detta fall på ert äktenskap. Eftersom du fastställs som barnets far får du ett antal skyldigheter och rättigheter gentemot barnet, bland annat blir du underhållsskyldig för barnet. För att befrias från denna skyldighet behöver du häva faderskapet. Detta kan exempelvis göras genom att du godkänner en annan mans bekräftelse av faderskapet alternativt genom att du vänder dig till domstolen och genom DNA visar att du inte är barnets genetiska far, föräldrabalken 1 kap 2 §. När ditt faderskap hävs har du inte längre några skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan man häva faderskap?

2019-12-08 i Faderskap
FRÅGA |Min svärmor dog för 2 veckor sedan. Svärfar dog 2003. Jag har en känsla av att svärfar inte är biologisk pappa till min man. Hur kan jag få vetskap?
Felicia Fredin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Två olika sätt att bli pappa till barn Det finns två olika sätt att bli pappa till ett barn. Om mamman är gift vid ett barns födelse, presumerad hennes man vara pappa till barnet (1 kap. 1 § Föräldrabalken). Om mamman inte är gift, kan en man bli pappa genom en så kallad bekräftelse om faderskap eller genom en dom (1 kap. 3 § Föräldrabalken).Om man tror att det inte är rätt pappaFör att bryta en faderskapsbekräftelse krävs en så kallad negativ faderskapstalan mot barnet (1 kap. 4 § tredje stycket Föräldrabalken). Detta innebär att man går till domstol, och domstolen i sin tur fastställer vem som är pappa. Det är bara barnet själv och pappan som har rätt att föra talan, men det har även ansetts att arvingar till pappan ska få väcka talan. (3 kap. 1 § Föräldrabalken). Sammanfattningsvis är det möjligt att häva faderskapsbekräftelse. Det sker då genom en talan till domstolen genom antingen din man, din svärfar eller en arvinge. Eftersom du inte är arvinge till din svärfar, kan du inte själv föra talan.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan jag undersöka om jag är far till mitt barn?

2019-11-25 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag är osäker på om jag verkligen är far till mitt barn som är 30 år.Det finns en del omständigheter som tyder på det.Hur kan jag smidigast göra ett DNA-test för att få det bevisat.Jag vill inte att hon ärver efter mig om hon inte är mitt barn.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om faderskap finns i föräldrabalken (FB).Det finns olika sätt att gå till väga för att häva faderskap eller väcka en negativ faderskapstalan, beroende på hur ditt faderskap är fastställt. Faderskap kan uppkomma genom presumtion, bekräftelse eller dom. En man som är gift med barnets mor presumeras vara barnets far (1 kap. 1 § FB). Är kvinnan och mannen inte gifta vid födseln, kan mannen skriftligen bekräfta faderskapet (1 kap. 4 § FB) eller genom att domstolen fastställer faderskapet genom dom (1 kap. 5§ FB). Om det är bekräftat genom en bekräftelse går det att föra en negativ faderskapstalan. Är det däremot fastställt genom dom, krävs att resning beviljas av domen.Om du är presumerad far till barnet kan du väcka talan mot barnet om att du inte är fader till denne. Det krävs att vissa omständigheter är uppfyllda för att rätten ska kunna förklara att du inte är fader till barnet. Om det är utrett att modern haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre, eller om det på grund av barnets arvsanlag eller annan omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader, eller om barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det inte är sannolikt att makarna ha haft samlag under tid då barnet kan vara avlat (1 kap. 2 § FB). Talan ska väckas mot barnet vid rätten där barnet har sin hemvist (3 kap.1 och 3 §§ FB).Du kan även begära att domstolen ska förordna om blodundersökning eller annan undersökning om ärftliga egenskaper, exempelvis DNA. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Måste den biologiska fadern vara vårdnadshavare till nyfött barn?

2019-11-18 i Faderskap
FRÅGA |Kan den biologiska faddern själv bestämma om han vill bli vårdnadshavare till ett nyfött barn?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om vem som är vårdnadshavare regleras i Föräldrabalken (FB).Om den biologiska fadern är gift med den biologiska modern vid barnets födsel, blir de båda vårdnadshavare. Om föräldrarna inte är gifta, är det endast modern som blir vårdnadshavare (6 kap. 3 § FB). För att den biologiska fadern då ska bli vårdnadshavare, krävs det antingen äktenskap med modern (6 kap. 3 § FB) eller en registrering hos Skatteverket (6 kap. 4 § FB). Sammanfattningsvis kan man därför säga att om de biologiska föräldrarna inte är gifta, har fadern möjlighet att välja huruvida han vill bli vårdnadshavare, på så sätt att en anmälan om gemensam vårdnad då krävs. Hoppas att du fick svar på din fråga! Hälsningar,

Kan man ändra ett fastställt faderskap?

2019-12-10 i Faderskap
FRÅGA |Jag har ett barn. I mitt förhållande vi fick ett barn nu barnet er inskrivit på en annans pappas namn, socialen oavsett bevisning vill inte ge rätt till mig, om faderskap, hur kan jag gå vidare att få faderskap eller dna test för bevisning ??
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har ett barn med en annan man än den som registrerats som barnets pappa och att du undrar vad du kan göra för att det ska vara den biologiska pappan som är pappa även på pappret. Meningen med reglerna om fastställande av faderskap är att barnets biologiska pappa ska fastställas som rättslig far till barnet. Om man är gift när ett barn föds utgår man ifrån att det är mannen i ditt äktenskap som är pappa till barnet som föds. Är man inte gift måste man däremot bekräfta för socialen vem det är som är pappa till barnet. Oavsett hur det har gått till i ditt fall kan det leda till att "fel" person fastställs som pappa. För att kunna ändra detta i efterhand måste man häva det första faderskapet. Häva faderskap görs hos domstolen. Det kan antingen göras av barnet eller av den man som är fastställd som pappa. Du som mamma kan väcka talan genom att vara ställföreträdare för barnet om barnet är för litet för att väcka talan själv. Du kan kontakta familjerätten i din kommun för att få hjälp med hur du ska gå vidare. De kan hjälpa dig så att ni får göra ett DNA-test och så att det blir rätt pappa på pappret. Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp. Lycka till!Vänligen,

Kan jag ta reda på om jag är far till ett barn?

2019-11-25 i Faderskap
FRÅGA |Hej jag har förmodligen en dotter som, har blivit registrerad på en annan man, innan barnet var fött så började Mamman redan prata om faderskaps test, under tiden då hon är gravid skaffar hon en annan man, där efter så var inte mitt faderskaps test viktigt längre. Grejen är den att det gått lång tid nu är flickan förmodligen 15-16 år, tiden har gått och jag har varit ovetande tills nyligen då jag överkommit bilder och komentarer från olika vänner som styrker och minns denna tidsperiod, och jag har fått en stark kännsla att hon är min dottter Vad har jag som man för rättigheter 15år senare att få veta sanningen eller göra sanningen möjlig/åtkomlig för flickan i fråga "om hon nu skulle känna att hon inte är lik sina syskon"
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringen skiljer sig åt beroende på om kvinnan var gift med den andra mannen eller om hon var samboende/partner med denne. Om hon gifte sig med mannen, så presumeras han vara far till barnet (1 kap. 1 § FB). I en sådan situation kan rätten förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet om det är utrett att modern haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre, eller om det på grund av barnets arvsanlag eller annan omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader, eller om barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det inte är sannolikt att makarna ha haft samlag under tid då barnet kan vara avlat (1 kap. 2 § FB). Dock är det bara mannen själv, rätten eller barnet som kan väcka talan om att häva faderskapet (3 kap. 1-3 §§ FB). Du kan alltså inte göra något själv för att undersöka om du är far till barnet, utan måste gå till barnet eller fadern för att de ska kunna väcka talan och därigenom ta ett faderskapstest.Skulle kvinnan inte vara gift, utan bara samboende eller vara parter med mannen, så fastställs faderskapet genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB). Det gör dock inte så stor skillnad för dina möjligheter att undersöka om du skulle vara far till barnet, eftersom det fortfarande bara är barnet, rätten och fadern som kan väcka talan. Du kan även kontakta socialnämnden i din kommun för att se om de kan hjälpa dig.Hoppas du fick svar på din fråga!

Fastställande av faderskap och underhållsskyldighet

2019-11-21 i Faderskap
FRÅGA |Hej min kompis blev våldtagen när han sov på en fest och visa sig sedan att hon blev gravid efter det och nu två år senare berättat hon att han har en son och vill han skall betala underhåll. Hur juridiskt hjälp kan han få och kan hon kräva detta när hon hållt det hemligt för honom och ljugit för sociala att hon inte viste vem pappan var?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!För att en person ska vara underhållsskyldig för ett barn krävs att föräldraskapet är fastställt. Jag förstår det som att din vän inte är fastställd som barnets far, varför han inte har underhållsskyldighet gentemot barnet. För att han ska vara skyldig att betala underhåll skulle det alltså krävas ett fastställande av faderskap. Fram till att barnet fyller 18 år har socialnämnden en utredningsskyldighet och ska medverka till att fastställa faderskapet, föräldrabalken 2 kap 1 §. Socialnämnden kan i detta fall välja att väcka talan om fastställande av faderskap vid domstol. Talan om fastställande kan också väckas av barnet. Även barnets mor har en rätt att föra barnets talan fram tills barnet fyllt 18 år, föräldrabalken 3 kap 5 §. För det fall din vän är barnets genetiska far ska han fastställas som barnets far. Det finns ingen möjlighet att undkomma detta. Talan om underhåll kan vidare föras samtidigt som frågan om fastställande. Din vän är alltså inte underhållsskyldig som det ser ut idag. Fastställs hans faderskap har han dock en underhållsskyldighet och talan om detta kan föras samtidigt som talan om fastställande av faderskap.Hoppas du fått svar på din fråga!

Finns det möjlighet att fastställa att jag inte är far till ett av mina barn?

2019-11-13 i Faderskap
FRÅGA |Hej Lawline! Jag undrar om det finns någon laglig möjlighet att tvångsmässigt fastslå om jag är far till ett av våra fyra gemensamma barn eller ej? Jag är pensionär och det aktuella barnet är i 30-årsåldern och jag har en bra relation till modern, men en långvarig och mycket dålig relation till det aktuella barnet. Mina relationer till de andra 3 barnen är goda och normala. Jag och modern har varit skilda i 20 år. I förrgår frågade jag modern och hon förnekade att någon annan än jag är far till barnet. Men vad som gjorde mig synnerligen misstänksam var hennes milda, harmlösa och närmast menlösa reaktion över den synnerligen känsliga frågan. Hon kan i andra sammanhang nämligen hetsa upp sig ordentligt, om hon anser sig illa behandlad över något.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDet du efterfrågar i din fråga är en ett hävande av faderskap eller en negativ faderskapstalan. En negativ faderskapstalan innebär att man för talan vid domstol med yrkande att man inte ska vara far till ett barn.Faderskap kan uppkomma antingen genom presumtion, bekräftelse eller dom. En man som är gift med barnets mor vid födseln, ska som utgångspunkt anses som barnets far (1 kap. 1 § Föräldrabalken, FB). Det finns dock sådant som bryter presumtionen och rätten ska förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet om någon av omständigheterna i 1 kap. 2 § FB är uppfyllda. Är mannen och kvinnan inte gifta vid barnets födsel finns det möjlighet att skriftligen bekräfta faderskapet (1 kap. 4 § FB) eller genom att domstolen genom dom fastställer att mannen är far till barnet (1 kap. 5 § FB). För det fall att det finns ett faderskap genom bekräftelse är det möjligt att föra en negativ faderskapstalan. I de fall faderskapet är fastställt genom dom krävs det däremot att det beviljas resning av domen. Som jag tolkar din fråga har du presumerats vara far till barnet då du och modern var gifta när det föddes (jfr 1 kap. 1 § FB). Du har då möjlighet väcka talan mot barnet om att du inte är dess far. Talan ska väckas mot barnet vid rätten där barnet har sin hemvist (3 kap. 1 § och 3 § FB). För att du inte ska anses vara far till barnet krävs att någon av omständigheterna i 1 kap. 2 § FB är uppfyllda. De omständigheter som är för handen är om det är utrett att modern har haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre, det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader, eller barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det ej är sannolikt att makarna ha haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara avlat.Det är möjligt att begära att domstolen ska förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper som kan ske utan nämnvärt men (t.ex. DNA). Förordnandet kan avse såväl modern som barnet (1 § lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Om faderskapet fastställts genom en dom krävs det att resning beviljas för att rätten ska förordna om en blodundersökning. Har faderskapet fastställts genom bekräftelse kan rätten förordna om blodundersökning först om det framkommit omständigheter som ger anledning till antagande att någon annan man än den som fastställs vara far har haft samlag med modern under tid då barnet kan vara avlat (1 a § lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Som svar på din fråga finns det således vissa möjligheter att fastställa att du inte är far till barnet, dock lite beroende på hur faderskapet är fastställt. Som jag tolkar din fråga utifrån hur den är ställd har du presumerats vara far till barnet eftersom du var gift med modern vid dess födsel. Det är då möjligt att väcka talan om hävande av faderskapet och att rätten ska förordna om blodundersökning.Om du vill ha hjälp av en jurist från Lawlines juristbyrå med att vända dig till domstol är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,