Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?

2020-11-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Om min pojkvän och hans ex hade en lägenhet tidigare, som HON köpt och stått som ensam ägare på hela tiden, min pojkvän har alltså bara stått skriven där betalat hyra osv men aldrig ägt någon andel eller lagt in några pengar. När hon sålde lägenheten la hon frivilligt in vinstpengarna i huset dom köpte gemensamt som ska säljas nu. Och eftersom hon gick med vinst på lägenheten så ska hon ju betala vinstskatt för den, men hon påstår att det är min pojkväns skyldighet att betala hälften utav den summan stämmer det? När hon stått ensam som ägare på lägenheten hela tiden, enbart hon som lagt in andelen pengar osv.. så borde de ju ändå falla på enbart henne, eller?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis vill jag nämna att jag tolkar din fråga som att din pojkvän och hans ex varit sambos och att de inte har ingått äktenskap vid något tillfälle. Följaktligen kommer jag att besvara din fråga utifrån denna tolkning. Vad säger lagen?Reglerna om samboskap finner vi i sambolagen (2003:376), hädanefter refererad till som SamboL. När ett samboförhållande upphör så kan samboegendomen på begäran fördelas lika mellan samborna. Samboegendom är sådan egendom som är inköpt för gemensamt bruk. När det kommer till sambornas gemensamma bostad ska även denna ingå i bodelningen ifall den är inköpt för gemensamt bruk. (8 § och 3 § samt 5 § SamboL.) Vid en bodelning så ska all samboegendom och skulder hänförliga till denna fördelas lika mellan samborna. Detta innebär att vardera sambos samboegendom, exempelvis halva värdet på ett gemensamt först kommer värdet på samboegendomen att läggas samman och därefter kommer skulderna hänförliga dit att dras av. Det resterande värdet ska sedan fördelas på samborna. (13 § och 14 § SamboL.) Ur informationen i din fråga går det inte att ge ett klart svar på ifall lägenheten skulle utgöra samboegendom eller ej. Det som kan sägas tala i riktning för att den inte skulle utgöra samboegendom är att det endast är din pojkväns ex som köpt den. Däremot är det centrala för bedömningen huruvida hon köpt den för gemensamt bruk eller ej. Om lägenheten var köpt för gemensamt bruk så kommer den att utgöra samboegendom. Kan skulden från lägenhet fördelas mellan samborna?Gällande det hus som din pojkvän och dennes ex har köpt talar däremot mer för att detta skulle utgöra samboegendom vilket innebär att en bodelning kan bli aktuell om någon av samborna begär det. (3 § och 8 § SamboL.) Vid bodelningen ska som nämnt skulder hänförliga till samboegendomen ingå. Skulle det dock vara så att en sambo har skulder som inte hänför sig till samboegendomen men som sambon inte heller kan få täckning för från annan egendom som inte är samboegendom så kan denne sambo få använda sin samboegendom för att täcka skulden. Detta innebär inte att halva skulden faller över på den andre sambon. Istället så minskar den samboegendom som sambon med skulden skulle bidragit med i bodelning. (13 § SamboL.)För att exemplifiera kan vi säga att den ena sambon har 100 000 som utgör samboegendom. Utöver detta har den 20 000 i skuld som inte utgör samboegendom. Om det inte finns någon annan egendom att täcka skulden med så kan sambon minska sin samboegendom för att därifrån få täckning. I sådana fall kommer sambon ha samboegendom för 80 000 (100 000 - 20 000) som kommer tillföras bodelningen. SammanfattningUtifrån informationen i din fråga kan jag tyvärr inte ge ett närmare svar än detta. Men om det skulle vara så att lägenheten inte utgör samboegendom så ska skulder hänförliga till den inte ingå i bodelningen. Om huset är samboegendom så ska huset samt skulder hänförliga till huset ingå i en bodelning. Däremot kan din pojkväns ex möjligen erhålla ersättning från sin del av samboegendomen för skulden hänförlig till lägenheten ifall det framgår att det inte finns någon annan egendom som inte är samboegendom som kan täcka den skulden. Jag hoppas att mitt svar givit lite vägledning i din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline! Mvh,

Hur delas samboegendom om ni går skilda vägar

2020-11-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Lawline1986 köpte jag och min dåvarande sambo ett hus tillsammans, hon flyttade 1989 från huset. 1992 flyttade min nuvarande sambo in. 1993 köpte jag ut sambon som jag köpte huset tillsammans med 1986. Hur delas huset om min nuvarande sambo och jag går skilda vägar. Jag står som ensamägare på lagfarten.
Sophie Amalie Böje |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom frågan gäller sambor kommer sambolagen (SamboL) att tillämpas. Vem anses som samborSambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). Det föreligger en presumtion att två personer är sambor om de är folkbokförda på samma adress. Denna presumtion kan dock brytas om man bevisar att något annat gäller. SamboegendomSamboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats genom gemensam användning och om inget annat har avtalats mellan samborna (3 § SamboL). Förvärv innan ett samboförhållande anses vanligtvis inte utgöra förvärv för gemensam användning. Avgörande är dock avsikten med den förvärvade egendomen. Förutsatt att det är frågan om ett samboförhållande i detta fall, är huset införskaffat innan samboförhållandet ingicks. Eftersom din nuvarande sambo inte har köpt sig in sig huset finns det inget som visar på att huset ska utgöra samboegendom i lagens mening. Det innebär att eftersom huset som ni bor inte införskaffades för gemensam användning i förhållande till ert samboskap så ska huset inte ingå i en bodelning om ni separerar och går skilda vägar. SamboavtalOm du vill vara helt säker på att inte behöva lösa ut din sambo ur huset så rekommenderar jag att ni skriver ett samboavtal där ni avtalar om att huset inte ska ingå i bodelningen. Ett samboavtal får upprättas både innan och under samboförhållandet. Men avtalet måste vara skriftligt och undertecknas av bägge parter för att få lagfart (9 § SamboL). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny.Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till ersättning för det arbete jag lagt ner på min sambos egendom?

2020-11-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej på Er.Jag är i ett samboförhållande sedan 3 1/2 år tillbaka. En hästgård med 3-4 hästar och ca 3 hektar betesmark.Jag har arbetat med förnyelse av hagar, målning av byggnader och mer därtill. Nu vill min sambo hastigt bli av med mig. Känns lite bittert för gården är skriven på henne...Har jag någon rätt att få lite ekonomisk ersättning för allt arbete jag gjort på gården ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, samboegendomen fördelas dem emellan i en bodelning (8 § sambolagen). Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och egendomen inte är enskild på grund av t.ex. gåvobrev eller testamente med sådant villkor (3 § sambolagen). Avgörande är i praktiken inte vem fastigheten står på utan om den är förvärvad för gemensam användning eller ej. Om du exempelvis flyttade in till din sambo, i en fastighet hon redan ägde, utgör bostaden inte samboegendom och ska inte ingå i en bodelning. Jag förstår det som att så är fallet.Vad som gäller när en sambo investerat pengar i egendom som ägs av den andra sambon klargjordes av Högsta domstolen i rättsfallet "Den betalande sambon" (NJA 2019 s. 23). I rättsfallet hade den sambo som betalt för renoveringar flyttat in i ägarsambons bostad varför bostaden inte utgjorde samboegendom. Den betalande sambon hade genom åren gjort investeringar och bekostat renoveringar i den gemensamma bostaden. När samboförhållandet upphörde ville den betalande sambon få ersättning från ägarsambon för de investeringar han gjort under åren. Ägarsambon ansåg däremot inte att hon var skyldig att ersätta den betalande sambon.Högsta domstolen uttalade i fallet att det är upp till den sambo som påstår att det finns en skuld mellan samborna som har att visa att det faktiskt finns en sådan. Utgångspunkten när en sambo väljer att investera i ägarsambons egendom är att investeringen görs för att samborna gemensamt ska få nytta av investeringen. Investeringen görs med utgångspunkten att samboförhållandet ska bestå. Om en sambo investerar i ägarsambons egendom och vill säkerställa att hen kan få tillbaka det som investerats, bör den betalande sambon antingen upprätta ett skuldebrev eller avtala om ersättning genom en ägarandel i egendomen. Som jag förstår det i ditt fall handlar det dock mer om arbete än ekonomiska investeringar (denna slutsats drar jag utifrån att du skriver målning av byggnader m.m.). I ovan refererade rättsfall hänvisade domstolen till ett äldre rättsfall avseende obehörig vinst. I rättsfallet NJA 1975 s. 298 hade en kvinna under lång tid varit sambo med en man och utfört hushållsarbete och andra tjänster åt honom. Efter mannens död begärde kvinnan ersättning för det arbete hon utfört. HD uttalade att goda skäl kunde anföras för att som principiell utgångspunkt bör tas att den som åt annan utfört arbete av sådan art och omfattning att lön normalt utgår bör få ersättning för arbetet, även i fall då detta inte varit avtalat eller annat varit avsett mellan parterna. Domstolen ansåg dock att undantag från en sådan princip måste göras i fall av äktenskapsliknande samlevnad och att arbetet och tjänsterna i sådana fall fick anses ha i så hög grad utförts i parternas gemensamma intresse, som ett led i samlevnaden, att ersättning i form av lön inte borde utgå.I rättsfallet från 2019 (Den betalande sambon) intog HD en något mer positiv ställning till möjligheterna för obehörig vinst än 1975 men uttalade att en betalande sambo bara i undantagsfall kan få ersättning. Så aktualiseras om den sambo vars egendom förbättrats har varit införstådd med investeringen och uttryckligen eller underförstått samtyckt till den, samt om samboförhållandet upplöses innan den betalande sambon haft någon mer beaktansvärd nytta av investeringen (dvs. kort efter investeringen).I ditt fall och utifrån praxis är min bedömning att dina möjligheter att få ersättning för det arbete du lagt ner och de eventuella investeringar du har gjort är små. Högsta domstolen har öppnat upp för att det i undantagsfall kan röra sig om obehörig vinst varvid du kan ha rätt till ersättning. Det finns dock en risk att det likväl kan ses som att den tid och de eventuella pengar du har lagt ner har skett för att ni gemensamt skulle få nytta av det.Om du vill att någon av våra jurister tittar närmre på ärendet och ser om det finns något skäl att argumentera för ersättning till dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

När föreligger dold samäganderätt i samboförhållande?

2020-11-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag har varit sambo i 20 år innan vi träfades så ägde jag en stuga som vi har rustat upp lite bad rum möbler mmhar min sambo rätt att vilja ha pengar av mej för det nu när vi separerar har haft delad ekomomi
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Samboförhållanden regleras i sambolagen (2003:376) (SamboL). När sambor separerar kan någon av parterna begära bodelning (8 § SamboL). Till grund för bodelningen ligger samboegendomen, det vill säga ert gemensamma bohag och er gemensamma bostad, som införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Som du nämner i din fråga har du ägt din stuga sedan innan du ingick samboförhållandet, det vill säga stugan har inte införskaffats för gemensamt bruk och huvudregeln i sådana fall är att den därmed inte är föremål för bodelning. Dock, kan det i vissa fall vara en tolkningsfråga, om skäl föreligger att anta att det rör sig om s.k. dold samäganderätt. För att kunna hävda dold samäganderätt måste tre kriterier vara uppfyllda;1. Den ena parten står på köpet med avsikt att den ska brukas av båda samborna,2. Båda parterna ska ha bidragit ekonomiskt vid förvärvet,3. Förvärvet ska ske för gemensamt bruk.I och med att du införskaffat stugan före du ingick samboförhållandet, förutsätter jag att din f.d. sambo inte bidragit ekonomiskt vid förvärvet. Trots att ni gemensamt rustat upp stugan, är dold samäganderätt inget som kan förvärvas över tid utan det ekonomiska tillskottet måste ske vid det huvudsakliga förvärvstillfället. Min slutsats utifrån detta är att din sambo inte kan kräva dig på pengar för det nu vid en eventuell bodelning i samband med separationen. Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)

2020-11-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jeg har en fråga.September 2019 flyttede min fd sambo partner fra vores gensam lägenhet, og vores samboförhållandet ophørte.I juni 2020 (9 måneder senere) flyttede hun tilbage til lägenhet for at give forholdet en chance da vi også har en datter sammen som bor med mig. Men i september 2020 (3 måneder senere) er hun flyttet igen.Hvad siger sambolagen, kan hun begære bodeling af vores gensam lägenhet? Eller skulle hun have gjort det 1 år fra september 2019?
Sophie Amalie Böje |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom frågan gäller sambor kommer sambolagen (SamboL) att tillämpas. Vem anses som samborSambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). Det föreligger en presumtion att två personer är sambor om de är folkbokförda på samma adress. Denna presumtion kan dock brytas om man bevisar att något annat gäller. SamboegendomSamboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats genom gemensam användning och om inget annat har avtalats mellan samborna (3 § SamboL). Förvärv innan ett samboförhållande anses vanligtvis inte utgöra förvärv för gemensam användning. Avgörande är dock avsikten med den förvärvade egendomen. Begäran om bodelning skall mycket riktigt framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § 2st SamboL).Förutsatt att det är frågan om ett samboförhållande, är lägenheten i detta fall införskaffat innan ert nya samboförhållande ingicks. Eftersom inget i frågan tyder på att din nuvarande sambo har köpt in sig i lägenheten finns det därför inget som visar på att huset ska utgöra samboegendom i lagens mening. Det innebär att eftersom lägenheten som ni bodde i tillsammans inte införskaffades för gemensam användning i förhållande till ert nya samboskap så ska lägenheten inte ingå i en eventuell bodelning nu när ni separerat. SamboavtalOm du vill vara helt säker på att inte behöva lösa ut din sambo ur huset så rekommenderar jag att ni skriver ett samboavtal där ni avtalar om att huset inte ska ingå i bodelningen. Ett samboavtal får upprättas både innan och under samboförhållandet. Men avtalet måste vara skriftligt och undertecknas av bägge parter för att få lagfart (9 § SamboL). Ni kan skapa ett samboavtal genom Lawlines avtalstjänst här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny.Med vänliga hälsningar,

Kan ett hus som har införskaffats innan ett samboförhållande utgöra samboegendom?

2020-11-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |En man äger ett hus men bor i en lägenhet. Han väljer att hyra ut huset till sin flickvän som har svårt att hitta en bostad. Då han, klantigt nog, inte skrivit om sig till lägenheten då både bostäderna ligger på samma ort, räknas de tydligen, när förhållandet tar slut, som sambos. Han vill sälja huset men hon vägrar flytta ut. Har hon någon som helst rätt till bostaden? Hon har bott där 1 år.
Anastasiia Slovak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom frågan gäller sambor kommer sambolagen (SamboL) att tillämpas. Vem anses som samborSambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). Det föreligger en presumtion att två personer är sambor om de är folkbokförda på samma adress. Presumtionen kan brytas om man bevisar att något annat gäller. SamboegendomSamboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats genom gemensam användning och om inget annat har avtalats mellan samborna (3 § SamboL). Förvärv innan ett samboförhållande anses vanligtvis inte utgöra förvärv för gemensam användning. Avgörande är däremot avsikten med den förvärvade egendomen. BodelningVid samboförhållandets upphörandet kan samboegendomen fördelas mellan samborna om någon av dem begär bodelning. Begäran måste ske senast ett år från det att samboförhållande upphör (8 § SamboL). Om ingen begäran görs inom ettårsfristen går rätten till bodelning förlorad. SamboavtalSambor kan avtala om att en viss egendom inte ska ingå vid en eventuell bodelning om samboförhållandet upphör. Det innebär att avtalet inte får reglera hur själva bodelningen ska gå till. Ett samboavtal får ändras genom upprättande av ett nytt avtal. Det får upprättas både innan och under samboförhållandet. Vidare måste avtalet vara skriftligt och undertecknas av bägge parter (9 § SamboL). Detta gäller i ditt fallEftersom frågan gäller endast huset kommer inget att nämnas om lägenheten. Sambolagen är tillämplig om mannen och hans flickvän uppfyller alla förutsättningar för ett samboförhållandet enligt lagen. Redan samma folkbokföringsadress anses tyda på ett samboförhållande såtillvida mannen eller flickvännen inte kan bevisa motsatsen. Förutsatt att det är frågan om ett samboförhållande i detta fall, är huset införskaffat innan samboförhållandet ingicks. Enligt frågans formulering finns det inget som tyder på att huset varit ägnat för en gemensam användning. Om flickvännen inte har köpt sig in sig huset finns det inget som visar på att huset ska utgöra samboegendom i lagens mening.Om inget annat har avtalats mellan samborna kommer inte huset att ingå i en eventuell bodelning, varför flickvännen inte kommer ha rätt till bostaden. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Delas fondmedel och pengar upp mellan sambos vid en separation?

2020-11-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min mamma ska sälja sin sommarstuga och vill ge mig en del av vinsten. Jag tänkte isåfall lägga dem på fondsparande.Jag lever i ett samboförhållande idag. Om vi skulle separera har han någon rätt till de pengarna då jag fått dem när vi levde ihop? Måste min mamma skriva något som gör att min sambo inte kan röra dem vid ev separation?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av regler i sambolagen och några regler i äktenskapsbalken.Om ert samboförhållande skulle upphöra och någon av er inom ett år begär att bodelning ska ske, så är det den så kallade samboegendomen som kommer delas upp mellan er sambor (8 § sambolagen). Samboegendomen är enligt 3 § sambolagen sambors gemensamma bostad och bohag som har köpts för gemensam användning. Fondmedel är alltså inte samboegendom, och kommer därför inte ingå i en eventuell bodelning om du och din sambo skulle bestämma er för att separera.Skulle du och din sambo däremot gifta er och sedan bestämma er för att separera så är saken en annan. Vid äktenskapsskillnad delas istället all egendom som inte är enskild egendom upp mellan makarna (10 kap. 1 § och 7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enskild egendom är bland annat egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § andra punkten äktenskapsbalken).Om du och din sambo i framtiden gifter er och sedan bestämmer er för att skiljas så kommer alltså dessa medel delas upp mellan er, såvida inte din mamma villkorar egendomen som enskild egendom. Detta kan göras genom att upprätta ett gåvobrev. Skulle detta vara av intresse kan ni vända er till någon av våra jurister här på Lawline som kan hjälpa er att upprätta ett gåvobrev, det kan ni göra här: https://lawline.se/boka Om du och din sambo inte gifter er så behöver inte din mamma skriva något som gör att din sambo inte kan röra fonderna eller pengarna. Detta eftersom fondmedel och pengar inte utgör samboegendom och därför inte kommer ingå i bodelningen. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

När upphör ett samboförhållande

2020-11-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Barnets pappa och jag bestämde oss att gå skilda vägar sommaren 2019. Dottern och jag skulle flytta utomlands. Han skulle flytta ut från lgh. där vi bodde "tillsammans" (i vart sitt rum).Dottern och jag kom tillbaka, tillfälligt till Sverige, efter tre månader utomlands, i slutet av augusti. Under september började pappan leta efter ett nytt boende. Han började betala för sin nuvarande lgh. och fick tillgång till den i november. Mot min vilja, stannade han kvar fram till den 1 december.Nu vill han ha hälften av min lgh. som jag har köpt och där vi flyttade in tillsammans. I hans mail anger han termen "gemensamma livet" inte "samboförhållande" Han anger december som slutpunkt. Jag antar att han vill göra anspråk på samboegendom, trots att vi inte har varit sambon i flera år.Som jag ser det - har man kommit överens över att det är slut, rent formellt redan i somras...och har man tagit steg åt det hållet... då är det slut på förhållandet."Den gemensamma livet" var i själva verket väntan på att han skulle hitta en lösning och flytta ut.Iom att han bokade sitt nuvarande boendet i oktober föra året, hur sannolikt är att tingsrätten avslår hans anspråk pga. att anspråk på samboegendom ska göras inom ett år från att samboförhållandet upphörde?Problemet här är att han bor svart, (kanske betalar hyra med kontanter, inget avtal), att det kan bli ord mot ord. Socialtjänstens beslut bekräftar att vi inte har varit ett par sedan tidigare. Utredningen började den 4 oktober.
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du lyfter fram är ett av de stora problemen med Sambolagen (SambL). Eftersom lagen inte bygger på ett frivilligt avtal mellan parterna utan istället på att vissa omständigheter inträffar uppstår denna typ av problem hela tiden. Det går inte att säga säkert när ett samboförhållande uppstår eller när det avslutas, åtminstone inte för en utomstående. Det får göras en bedömning från fall till fall. Enligt Sambolagen upphör ett samboförhållande på det sätt som beskrivs i 2 § SambL. De sätt som anges är att någon flyttar, någon dör, någon gifter sig, någon ansöker om bodelningsförrättare eller ansöker om kvarboende enligt 28 § SambL eller övertagande av bostad enligt 22 § SambL. I ditt fall så har samboförhållandet alltså upphört när barnets pappa flyttade. Detta till trots finns en teoretisk möjlighet att domstolen skulle kunna anse att samboförhållandet upphört när er parrelation tog slut, eftersom förutsättningen för lagens giltighet egentligen upphört. Enligt 1 § SambL gäller lagen endast samboende som har en parrelation, med det menas en relation där det normalt ingår sex.Det finns ett tidigt rättsfall då frågan om en samborelations upphörande prövades. Rättsfallet är från 1989 i samband med att den första riktiga Sambolagen kom till. Relationen hade upphört två år innan lagen kom till, men de bodde alltså fortfarande ihop när lagen började gälla. Först därefter flyttade de isär. Trots att paret inte haft någon parrelation (sexuellt umgänge) under två års tid, vilket de var överens om ansåg domstolen att bodelning skulle göras enligt den nya lagen (RH 1989:56), vilket innebar att domstolen ansåg att det inte var relationens upphörande som var det viktiga utan när de flyttade isär. Även senare rättsfall pekar i samma riktning. Sammanfattningsvis så har alltså pappan i ditt fall som utgångspunkt rätt till bodelning, men det borde i mitt tycke prövas i domstol. Hoppas du fick svar på frågan, annars är det bara att skriva en kommentar.