Min sambo har slängt ut mig

2021-09-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Är sambo. Han har slängt ut mig från lägenheten. Har alla mina ägodelar där. Nu säger han att jag inte får komma in i lägenheten. Måste ju komma åt mina grejor. Vad gör jag?
Gabriella Zako |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Angående tillträde till bostaden: Om det är deras gemensamma bostad har din kompis tillträde. Om det däremot inte längre skulle vara deras gemensamma bostad och din kompis flyttat ut, kan den före detta sambon neka honom tillträde. Om din kompis då går in utan lov gör han sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap 6§ brottsbalken). Hur kan man gå till väga för att få sina saker? Din kompis har givetvis rätt till de saker som är hans. Enklast är att han får dem i samförstånd med sin före detta sambo. Om det alternativet inte finns, går det att vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om handräckning. Se mer här (länk till Kronofogden https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ingår pengar i en sambodelning?

2021-09-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min dotter blev sambo för ett halvår sedan. Hon ägde då en bostadsrätt (inte den hon blivit sambo i) som hon nu sålt och gjort en vinst på. Hon och sambon har aldrig bott tillsammans i den sålda lägenheten. Dottern har dessutom fått pengar från sjukförsäkring pga invaliditet. Pengarna och vinsten har hon på eget konto/investerat i aktier. Kan hennes sambo göra anspråk på dessa pengar/aktier om de skulle separera?
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man har separerat som sambor har vardera person rätt att begära en så kallad bodelning. En sådan begäran måste göras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Det är bara samboegendom som ska delas och ingå i bodelningen (8 § sambolagen).Vad utgör då samboegendom?Det är bara bostad och bohag (t.ex. möbler och hushållsmaskiner) som förvärvats med syftet att man gemensamt ska använda egendomen som är samboegendom (3 § sambolagen). Egendom som man själv ägde innan man blev sambor är därför i huvudregel inte samboegendom. Sammanfattningsvis innebär detta att pengarna från din dotters bostadsrätt inte kommer att utgöra samboegendom. Inte heller kommer pengarna från sjukförsäkringen att ingå i bodelningen. Detta eftersom pengar varken är bostad eller bohag. Hennes sambo kan alltså inte med stöd i sambolagen göra anspråk på pengarna om de skulle separera.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer med hyresrätten om vi går isär?

2021-09-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag ska flytta ihop med min flickvän och tanken är att vi ska flytta till min hyresrätt där jag står. Hon har två barn men vi har inga GEMENSAMM barn.Vad händer i framtiden om vi skulle gå isär och hon står skriven på min adress? Får hon per automatik rätt till lägenheten då? Som sagt vi har inga egna barn ihop utan hon har 2 med två andra sen tidigare :)tack!
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor kring vem som har rätt till hyresrätten vid en eventuell separation regleras i sambolagen (SamboL).Eftersom du skriver att det är din hyresrätt förutsätter jag att lägenheten skaffades innan samboskapet och utan avsikt att den skulle användas som er gemensamma bostad. I sådant fall ska hyresrätten inte betraktas som samboegendom och därmed inte ingå i någon bodelning. Som utgångspunkt ska därför hyresrätten tillfalla den som skaffade den innan samborelationen, det vill säga dig (3 § SamboL).Trots detta kan den andre sambon ha rätt att överta hyresrätten under förutsättning att hon "bäst behöver" den samt att det anses skäligt. Eftersom ni inte har några barn tillsammans gäller även att synnerliga skäl krävs för att din sambo ska få ta över lägenheten (22 § SamboL). Enligt förarbetena till lagen ska "synnerliga skäl" tolkas restriktivt och det ska förekomma mycket starka skäl av "social natur" för att övertagande skulle bli aktuellt. I sådant fall måste en intresseavvägning ske, varav ena partens vårdnad av icke gemensamma barn samt hur lång tid samboskapet varit kan få betydelse (prop. 1973: 32 s. 169).SammanfattningOm du och din sambo separerar i framtiden kan din sambo ha rätt till din hyresrätt förutsatt att hon bäst behöver den, det anses skäligt och synnerliga skäl föreligger. Detta gäller oavsett om hon står skriven på adressen eller inte. Eftersom ni inte har några gemensamma barn ställs det dock relativt höga krav för att hon ska få rätt att ta över lägenheten. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Jag önskar dig allt gott i framtiden.Vänligen,

Hur ska vår separation hanteras och vad gäller i fråga om gemensamt ägda saker som inte är samboegendom?

2021-09-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi har varit gifta skilt oss bott var sitt håll och varit sambors igen. Nu har vi separerat sålt huset och bor var sitt håll.1 Han nekade mig att delta sluttömningen och städningen av huset. Där deltog bara hans barn.2 Han kräver att jag ska delta i betalningen av hans krediter som jag har ingen aning om hur många hur mycket och vilka bolag , Jag har inte haft tillgång till hans konto för vi har behållit var sitt efter vi blev sambors när vi var gifta så hade bara gemensam konto. Vi har ett gammalt gemensamt lån på 195000 kr. Han har hotat med advokat.3 Hur delar man värdet på en baklastare köpt för 75000 kr hans son la in 30000 och vi 45000ett släp 10500 vi 6000 kr sonen 4500kr gräsklippare 4000 kr vedklyv 2000kr inköpspriser. och lite annat en vattengamsugare 3000kr.Ska jag ha en klumpsumma eller hur gör man. Önskar ett snabt svar för e-posten som kommer är lite hotfulla.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är sambolagen (SamboL) och lagen om samäganderätt (samäganderättslagen, SamägL). Av förklarliga skäl blir de äktenskapsrättsliga reglerna inte aktuella i det här fallet eftersom ni senast var sambor. Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Samboförhållandet, vad gäller?När ett samboförhållande upphör ska, på begäran av någon av samborna, den s.k. samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, 8 § 1 st. SamboL. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning och inte utgör någons enskilda egendom, 3 § SamboL. Egendom som inte ska ingå i bodelningen på grund av avtal mellan samborna undantas naturligtvis från bodelningen. Ovan nämner du inget samboavtal och såvitt jag förstår hade huset förvärvats för gemensamt bruk varför utgångspunkten blir att värdet på huset ska hälftendelas. Frågan avseende bohaget och vad som däri ska ingå i bodelningen får hänskjutas till vårt kommande telefonsamtal eftersom det är omöjligt för mig att veta exakt när möblemang och annat dylikt införskaffades. Men generellt gäller att vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses ha skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande blir helt enkelt om avsikten med förvärvet har varit att egendomen skulle nyttjas tillsammans, se prop. 1986/87:1, s. 257.Alla de övriga saker som du uppger i din ärendebeskrivning utgör inte samboegendom och kommer därför att falla utanför bodelningen. Din sambos skulder, med undantag för det gemensamma lånet, ansvar denne ensamt för. Du har således ingenting med hans krediter att göra. Däremot har din sambo rätt att från hans andel av samboegendom avräkna så mycket som behövs för att täcka skulderna. I 13 § 1 st. SamboL anges nämligen att vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen ska från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde. Det sistnämnda är viktigt. När samboegendom ska fördelas ska alltså bodelningen göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då samboförhållandet upphörde, 8 § 1 st. SamboL. Det som återstår av samboegendomen, efter att avdrag gjorts för att täcka skulderna, läggs sedan samman för att därefter värdemässigt delas lika mellan er, 14 § SamboL. Slutligen sker den s.k. lottläggningen. I 16 § SamboL sägs att med ledning av de andelar som har beräknats för samborna ska samboegendomen fördelas mellan dem på lotter. Det ankommer alltså på er själva att bestämma vem som ska få vad. Om lotten för någon blir större än andelen måste den som har fått egendom till ett för stort värde kompensera den andre genom att utge en skifteslikvid, dvs. en kompensation motsvarande mellanskillnaden. Övriga saker som inte är samboegendom, vad gäller?Mot bakgrund av ovanstående blir sambolagen inte tillämplig på övrig egendom såsom gräsklipparen och vedklyven. Det innebär istället att du, din sambo och hans son äger detta gemensamt, dvs. med samäganderätt, enligt samäganderättslagen.I 1 § SamägL sägs att äro två eller flera samfällt ägare av fastighet eller lös sak tillkomme envar av dem viss lott i godset. Lotterna vare för lika räknad, där ej annat förhållande kan visas.Vidare anges i 2 § SamägL att för förfogande över det samfällda godset i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning erfordras samtliga delägares samtycke; dock må åtgärd, som för godsets bevarande tarvas och ej tål uppskov, utan hinder därav att någon delägare i följd av sjukdom, frånvaro eller annan orsak är ut stånd att i åtgärden deltaga, av övriga vidtagas.Språkbruket i lagen är något ålderdomligt, men i klartext innebär ovanstående att andelarna i de gemensamt ägda sakerna kommer att vara lika stora om ingenting annat har bestämts och att förvaltning av dessa och eventuella inplanerade åtgärder kräver konsensus, dvs. samtliga delägares samtycke, vilket i praktiken också innebär att varje delägare vid samägd egendom besitter en slags vetorätt. Undantag görs dock för åtgärder som inte tål uppskov, alltså akuta åtgärder. Jämte detta kan varje delägare, mot övrigas vilja, framtvinga en försäljning via en offentlig auktion, 6 § SamägL (se nedan). Den sistnämnda bestämmelsen går dock att avtala bort. Men hur detta har reglerats eller om det inte har reglerats överhuvudtaget mellan er är för mig ovisst.En framtvingad försäljning, vad gäller?I 2 § SamägL stadgas som sagt att för förfogandet över det samfällda godset i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning erfordras samtliga delägares samtycke. Det betyder att din sambo eller dennes son kan motsätta sig diverse åtgärder. Ni kan dock alltid sälja era respektive ägarandelar och enklast är givetvis att din sambo eller hans son (eller båda två för den delen) löser ut dig för det fall de önskar behålla sakerna. Men om enighet absolut inte kan uppnås kommer du i förlängningen, och då genom en begäran hos domstol (en tingsrätt som första instans), att kunna framtvinga en försäljning, vilket innebär att egendomen för gemensam räkning kommer att säljas på offentlig auktion, 6 § SamägL. I det här läget skulle dock din sambo, i samband med förordandet av den offentliga auktionen, kunna yrka att domstolen bestämmer ett pris under vilket sakerna inte får säljas. I praktiken leder det till att han kan hindra en försäljning så länge det saknas köpare som är villiga att betala och det lägsta begärda priset objektivt sett inte framstår som orimligt i förhållande till andra liknande objekt på den lokala marknaden (även kallad ortsmetoden).Avslutande ord och ytterligare rådgivningJag är medveten om att den här utredningen blev ganska så allmänt hållen. Men utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon lördag den 11/9 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Sambo, separation, testamente?

2021-09-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min flickvän ska bli sambos, dock så är det jag som kommer stå på hela lägenheten (lånen). Om vi nu skulle gå skiljda vägar i framtiden vill inte jag behöva betala ut henne, hur och vad behöver vi göra, hon vill även skriva ett testamente om jag eventuellt skulle gå bort så ska inte hon och våran hund stå utan boende! Hur ska vi göra?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om samboegendom finner du i sambolagen, (SamboL).Vad ingår i bodelningen när ett samboförhållande upphör?När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av samborna begär det, 8 § första stycket SamboL. Bodelningen innebär att samboegendomen delas upp mellan samborna.Med samboegendom avses som utgångspunkt sambornas gemensamma bostad om bostaden förvärvats för gemensam användning. Gemensamt bohag utgör också samboegendom, om bohaget förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL.Bostaden måste alltså vara förvärvad för gemensam användning för att utgöra samboegendom. Det finns undantag från regeln, exempelvis om den ena sambon fått egendomen i gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda, 4 § första stycket SamboL. Det går också att avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, genom att skriva ett samboavtal, 9 § första stycket SamboL.Den gemensamma bostaden kan vara fast egendom, exempelvis en villa, en bostadsrätt eller en hyresrätt, under förutsättning att bostaden är avsedd som sambornas gemensamma hem, och används för detta ändamål, 5 § första stycket SamboL.Vad du behöver göra i fall av separationJag tolkar din fråga som att lägenheten förvärvats för gemensam användning, därmed utgör den samboegendom.Du behöver således, tillsammans med din sambo, upprätta ett samboavtal som stadgar att den gemensamma bostaden, lägenheten, inte utgör samboegendom. Lägenheten är din enskilda egendom. Ett samboavtal kan handla om en överenskommelse om att en bodelning inte ska ske, eller att en viss egendom inte ska ingå i en bodelning, såsom lägenheten, 9 § första stycket SamboL. Ett samboavtal ska upprättas skriftligen för att vara giltigt och undertecknas av samborna eller de blivande samborna, 9 § andra stycket SamboL. Det innebär i ditt fall att enbart du och din sambo behöver skriva under ert samboavtal, det behöver inte vara bevittnat.Vad du behöver göra i fall av ditt dödsfallSambor ärver inte varandra. Som sambo har man endast rätt till halva värdet av all samboegendom. Eftersom ni upprättar ett samboavtal i fall av separation som stadgar att lägenheten inte är samboegendom så kan du skriva ett testamente om du vill att din sambo ska ärva bostaden.Genom att skriva ett testamente kan du i många fall se till att de du önskar ska ärva också gör det. Eventuella barn har alltid rätt till sin laglott, vilken utgör halva ditt arv.Är du sambo utan barn kan du välja att testamentera hela ditt arv till sambon i stället för att arvet ska tillfalla dina föräldrar.Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testatorn ska i samtida närvaro av de båda vittnena underteckna testamentet. Även vittnena ska underteckna testamentet. Vittnena behöver inte veta innehållet i testamentet, men de måste ha kännedom om att det är ett testamente de bevittnar och undertecknar, 10 kap. 1 § ärvdabalken.För att vara testamentsvittne måste man vara över 15 år och inte lida av en psykisk störning. Testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag får dock inte vara testamentsvittne. Testatorns syskon får inte heller vara testamentsvittne, 10 kap. 4 § första stycket ärvdabalken.Utöver testamentsvittnenas begränsningar i form av släktskap så får man heller inte bevittna ett förordnande till sig själv, till sin make eller sambo, till ett syskon eller till någon i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag. Framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon får inte heller bevittna ett förordnande till denne, 10 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken.Du är varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline för hjälp med upprättande av samboavtal samt testamente.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man jämka ett föravtal i en samborelation?

2021-09-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min sambo och jag ska skiljas. Han fick mig att skriva på bodelningsavtal, som inte är fördelaktigt för mig., medan vi fortfarande pratade om att stanna ihop. Då var jag i chocktillstånd.. Han lovade att vi skulle fortsätta vårt liv tillsammans. Gäller dokumentet rent juridiskt, eftersom jag har skrivit på den?
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om samboförhållanden finns i sambolagen (SamL). Jag tolkar din fråga som om du undrar om det avtal ni har upprättat kan jämkas. Jag tolkar även din fråga som om ni var sambos och inte gifta. När upprättas och vad ingår i ett bodelningsavtal?När två sambor väljer att separera så kan det göras en bodelning (om någon begär det) som bestämmer hur samboegendomen ska fördelas mellan parterna. Notera att det är enbart samboegendomen som ska fördelas mellan parterna (8 § SamL). Samboegendom är den egendom som har förvärvats för gemensamt bruk. Dina privata tillhörigheter som du kanske skaffade innan samboförhållandet eller som du själv köpt för att enbart använda själv, utgör alltså inte samboegendom och ska inte vara med i bodelningen (3 och 4 §§ SamL).Enligt lagen ska all samboegendom läggas samman och delas lika mellan samborna vid en bodelning (14 § SamL).Ni verkar ha upprättat ett föravtalOm man är inför en omedelbart förestående separation så kan man välja att upprätta ett föravtal. I föravtalet kan man frångå lagens regler om bodelning och istället välja själv hur man ska fördela egendomen (10 § andra stycket SamL). Jag antar att det är det ni har gjort i ditt fall och huvudregeln är att det är giltigt om det är undertecknad. Det finns dock undantag.Kan man jämka ett föravtal?Ett föravtal mellan sambor kan jämkas (ändras) eller lämnas utan avseende (10 § andra stycket SamL som hänvisar till 9 § tredje stycket SamL). Det är en skyddsregel för situationer som du beskriver i din fråga. Förutsättningar för att få göra det är att avtalet är oskäligt med hänsyn till:innehålletomständigheterna vid tillkomstensenare inträffade förhållanden, elleromständigheterna i övrigt.Innehållet kan anses vara oskäligt om det exempelvis är väldigt orättvist av olika anledningar eller om man befann sig i en utsatt situation/beroendeställning när det skrevs. Vad innebär det för dig?Regeln i 9 § SamL innebär att om ett föravtal är oskäligt (orättvist) så har du rätt att begära att avtalet (eller bara vissa villkor) ska jämkas. Lättast är att framföra det för din föredetta partner och hoppas att ni kan komma överens om att bortse från avtalet tillsammans. Om han inte vill det så har du rätt att väcka talan i domstol och begära att avtalet ska jämkas eller lämnas utan avseende.Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till! Med vänliga hälsningar,

Tvinga ex sambo att sälja bostad efter tre år?

2021-09-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min ex sambo ,,under 3 år nästan nu dra på tiden att inte sälje våran bostad ,, kanske för att hon känner extra slamt för det ( hon hyr ut bostade )kan hon göra detta ?isåfall måste finnas en tvång försäljning enligt lagen ?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i samägandelagen (SamL) samt i sambolagen (SamboL). När ni slutade vara sambor för tre år sedan hade du rätt att begära bodelning, dvs att eran samboegendom (vilket inkluderar bostaden) skulle säljas (SamboL 8§). Det låter som om detta inte skett eftersom ni inte fördelat er egendom mellan er. Därmed har din rätt till bodelning gått förlorad. Med det sagt så är ni förmodligen samägare till bostaden eftersom jag antar att ni båda betalat för den. Detta innebär att samägandelagen gäller. Som samägare har du rätt att kräva tvångsförsäljning på offentlig auktion (SamL 6§). Du kan ansöka om detta i domstol. Jag vill även påpeka att eftersom ni är samägare så har du förmodligen rätt till hälften av avkastningen från uthyrningen om ni inte avtalat något annat. Jag hoppas detta svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Utgör min villa samboegendom?

2021-09-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min sambo funderar på att separera. Vi bor i en nybyggd villa som jag har betalat helt. Han har aldrig varit skriven på adressen men står med på hemförsäkringen. Är jag ändå skyldig att betala honom hälften?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om samboegendom finns i sambolagen (SamboL).Vad ingår i bodelningen när ett samboförhållande upphör?När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av samborna begär det (8 § första stycket SamboL). Bodelningen innebär att samboegendomen delas upp mellan samborna. Med samboegendom avses som utgångspunkt sambornas gemensamma bostad om bostaden förvärvats för gemensam användning. Gemensamt bohag utgör också samboegendom, om bohaget förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL).Bostaden måste alltså vara förvärvad för gemensam användning för att utgöra samboegendom. Det finns undantag från regeln, exempelvis om den ena sambon fått egendomen i gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § första stycket SamboL). Det går också att avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, genom att skriva ett samboavtal (9 § första stycket SamboL).Vad avses med sambors gemensamma bostad?Den gemensamma bostaden kan vara fast egendom, exempelvis en villa, en bostadsrätt eller en hyresrätt, under förutsättning att bostaden är avsedd som sambornas gemensamma hem, och används för detta ändamål (5 § första stycket SamboL).SammanfattningFör att villan ska utgöra samboegendom krävs att den förvärvats för gemensam användning. Om villan inte köptes för gemensam användning är den inte samboegendom. Om villan köptes för gemensam användning, och du och din sambo inte har något samboavtal, är villan samboegendom. Om villan är samboegendom ska den ingå i bodelningen.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar