Vilken egendom har man rätt till när samboförhållandet upphör?

2010-04-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag köpte ett hus 1997 där vi gemensamt har bott sedan 1999. Jag betalade handpenning på 10 %, 38 000 och han resten. Vi står båda som hälftenägare och nu skall jag flytta ifrån huset och vill bli utlöst. Jag har bett att få 100 000 för värdeökning och vissa investeringar. Han tycker att det räcker med min handpenning. Inga större reparationer har gjorts och det är en del som bör åtgärdas vid ev försäljning. Han skall bo kvar. Vad kan jag kräva? Vi har inget skrivet om att vi är sambo och har haft skild ekonomi men delat på driftskostnader. Tacksam för råd. M v h
Emelie Gärde |Hej! Enligt sambolagens 1 § anses två personer som stadigvarande bor ihop i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll som sambos, se https://lagen.nu/2003:376. Med gemensamt hushåll menas att det ska finnas ett samarbete i vardagliga göromål samt ett visst mått av ekonomisk gemenskap eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete. När ett samboförhållande upphör har var en och rätt att få halva samboegendomen. Den gemensamma bostaden och bohaget utgör samboegendom, om egendomen har förvärvats för gemensam användning vilket framgår av 3 § sambolagen. Som samboegendom räknas bland annat fast egendom som samborna eller någon av dem äger, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål samt möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas dock inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk eller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. Se även 4 § sambolagen för ytterligare undantag. När bostad eller bohag anskaffats av den ena parten men för sambornas gemensamma användning, är det vanligast att anskaffningen sker när samboendet redan inletts. Ingenting hindrar dock att även egendom som förvärvas dessförinnan skall medtas i bodelningen, om det kan utrönas att avsikten varit att egendom skall begagnas gemensamt under den kommande samlevnaden. Det har heller ingen betydelse vem som har betalat vad av samboegendomen, det som räknas är om egendomen har införskaffats för gemensamt bruk. I 8 § sambolagen stadgas att när ett samboförhållande upphör skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Begäran skall ske inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Det som återstår av samboegendomen, sedan avdrag gjorts för att skulderna skall täckas enligt 13 § sambolagen, skall läggas samman och därefter delas lika mellan samborna. I den mån en likadelning skulle vara oskälig med hänsyn till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, skall bodelning dock i stället göras så att sambo med störst behållning får behålla mer av sin egendom, se 15 § sambolagen. Med vänliga hälsningar

Försäljningsvinst samboegendom

2010-03-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om jag och min partner skaffade en lägenhet ihop men inte skrev något avtal så har hon rätt till 50% av lägenhetens värde vid försäljning (med stöd av sambolagen eftersom vi skaffade den tillsammans för att bo i). Detta oavsett det faktum att jag själv står på lånet. Detta vet jag. Om det däremot är så att jag OCH min far (som aldrig bott i lägenheten) står på lånet och som lägenhetsinnehavet tillsammans, hur ser uppdelningen ut då? 1. Att min fars namn på banklån och lägenhetsinnehav inte spelar nån som helst roll (då han aldrig varit samboende i lägenheten) utan att jag och min tjej delar på hela vinsten/förlusten vid en försäljning. ELLER 2. Att min far, i egenskap av lägenhetsinnehavare, får 50% av vinst/förlust och att jag och min tjej får ta 25% var av vinst/förlust (dvs delar lika, enligt sambolagen, på min halva andel i lägenheten)
Louise Albertson - Witting |Tack för din fråga! I det fall att både du och din pappa står som ägare till lägenheten, är det endast den del som ägs av dig som är samboegendom och som din partner har rätt till hälften utav vid en försäljning. Från vinsten skall skulder och lån avräknas och det som återstår efter det skall delas lika mellan dig och din partner. Detta stadgas i SamboL 3§,5§ , 8§ samt 13§, se här https://lagen.nu/2003:376#R3.

Bodelning efter samboförhållande

2010-03-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger två fastigeter och ett företag allt i mitt namn den ena fastigheten är en fritidsbostad.Jag har varit sambo i ca 19år vi har en son tillsammans. Nu har jag bestämt mig för att avsluta samboförhållandet,han har inte investerat en krona i annat än i lösöre. Hur kommer delningen att bli jag ägde den ena fastigheten innan jag blev sambo.Fritidshuset köpte jag under förhållandet men såg till att jag ensam även har lagfarten på den också.Måste jag dela allt jag äger?
Maria Holme |Hej, Sambors egendom och förmögenhetsförhållanden regleras i Sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen delas genom bodelning om någon av samborna begär det enligt 8 § SamboL, se https://lagen.nu/2003:376. Bodelning är alltså inte obligatorisk, utan det krävs att en sambo begär det. Om bodelning sker är det som sagt samboegendomen som ska delas. Vad som utgör samboegendom definieras i 3 § SamboL som sambors gemensamma bostad och bohag, se https://lagen.nu/2003:376. En förutsättning för att egendomen ska utgöra samboegendom är att den förvärvats för gemensamt bruk. Detta innebär att fastigheten du köpte innan ni blev sambo inte kommer ingå i bodelningen. Vad gäller fritidsfastigheten anses inte heller den utgöra samboegendom då jag förmodar att den huvudsakligen används för fritidsändamål enligt 7 § SamboL, se https://lagen.nu/2003:376. Ingen av de två fastigheterna kommer alltså att ingå i bodelningen. Vad gäller bohag definieras det i 6 § SamboL som möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, se https://lagen.nu/2003:376. Kravet att egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk kvarstår och egendom som uteslutande är används för den ena sambons bruk undantas (exempelvis hobbyutrustning). Med vänliga hälsningar

Muntliga avtal

2010-03-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har just genomgått en separation från ett samboförhållande. I början av den bestämde vi att han skulle få ta hyresrätten vi bodde i eftersom att jag kunde flytta till ett rum på min skolas internat och tyckte att det var schystast så då han inte hade någonstans att ta vägen. Vi kom då överens om att jag skulle få förvara mina saker i förrådet som han ändå inte använder fram tills det att jag skaffar en egen lägenhet i maj och har plats för möbler och dylikt. Nu har han dock fått veta att jag har en ny pojkvän och vägrar därför låta mig ha kvar sakerna och kräver att jag ska flytta dem redan sista mars. Annars tänker han behålla sakerna som sina eller sälja dem. Kan det vi kommit överens om tidigare räknas som ett muntligt kontrakt? Eller har jag några andra rättigheter att få ha kvar sakerna där tills det att jag fått nycklarna till mitt nya boende? Han hävdar även att han har rätt till hälften av de möbler som mina föräldrar köpte till mig när vi flyttade in. De sa till oss redan då att möblerna var en gåva till mig, och att vid en ev. separation så skulle de tillhöra just mig. Han hävdar dock att de instruktionerna från mina föräldrar inte spelar någon roll, då vi inte heller har det skriftligt. Stämmer detta?
Elias Himsel |Hej, Du och din f.d pojkvän har kommit överens om att du ska ha rätt att förvara dina saker i förrådet fram till dess att du skaffat en ny lägenhet i maj och därmed kan du också kräva detta, att ni inte skrivit ned avtalet spelar ingen roll i juridisk bemärkelse eftersom ett muntligt avtal är bindande i normalfallet. Att man ändå många gånger väljer att upprätta ett skriftligt kontrakt beror på att det ur bevissynpunkt kan vara betydligt lättare att bevisa vad man kommit överens om genom att hänvisa till ett skriftligt kontrakt. Om din f.d pojkvän begår ett kontraktsbrott och säljer dina saker riskerar han, förutom skadeståndsanspråk, att göra sig skyldig till förskingring eller olovligt förfogande vilket båda är brott som kan ge upp till 2 års fängelse. Även din f.d pojkväns invändning att han har rätt till hälften av dina möbler är felaktig. Enligt Samolagen är viserliggen sådant bohag som förvärvats för gemensam användning samboegendom och skall vid en bodelning delas mellan samborna. Från denna huvudregel kan man göra undantag och det skall då göras genom ett skriftligt samboavtal. I ditt fall har du emellertid fått möblerna i gåva av dina föräldrar med förbehållet att de skall vara dina enskilda och för att detta förbehåll skall vara giltigt uppställs inget skriftligt formkrav, även om det givetvis även här är att föredra ur bevissynpunkt. Faktum är att förbehållet innebär att även om du (av någon obegriplig anledning) skulle vilja att möblerna blev samboegendom så går inte det utan dina föräldrars samtycke. Förbehållet innebär ur detta perspektiv en faktisk inskränkning i din rätt att fritt disponera över möblerna som du och din f.d pojkvän inte kan ändra på egen hand. Sammanfattningsvis har din f.d pojkvän därmed fel i alla sina påståenden, även om skriftliga överenskommelser givetvis hade gjort det lättare för dig att i en tvist bevisa din sak. Stå på dig och lycka till,

Innebär ena sambons utlandsstudier att man flyttat isär?

2010-04-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |När upphör egentligen ett samboskap? Om ena parten ( i detta fallet den som äger den gemensamma bostaden och står på lånet) bor utomlands och studerar och andra parten bor kvar i lägenheten räknas man fortfarande som sambor då? Kan den som bott utomlands undvika en bodelning enligt sambolagen och hänvisa till att den studerat på annan ort de sista tre åren av förhållandet och att man därmed rent tekniskt sett inte bott tillsammans? (det finns ju en tidsfrist på att kräva bodelning ett år från det att samboskapet upphör.) I detta fallet har ju "partnerskapet" upphört efter många år av samboskap men där just de sista tre har råkat vara enligt "distansmodellen" på grund av nämnda uttlandsstudier. Under dessa tre sista år av förhållandet har den kvarboende parten (som alltså inte är den som står på lån eller inheav) bott kvar och betalat hyra. Under lov/semestrar har man dock bott båda två som sambos "som vanligt" i lägenheten. Likaså har båda parternas gemensamma såväl som enskilda bohag under dessa tre år stått kvar "orört" i lägenheten. Så i detta fallet: skulle man säga att samboskapet upphörde 1. När ena parten flyttade tillfälligt utomlands för att studera eller 2. När förhållandet bröts upp och man började "dela på sig" genom att plocka ut sina grejer etc ur lägenheten ?
|Hej! Hur ett samboförhållande upphör regleras i 2 § sambolagen. Ett av de sätt det kan upphöra på är om samborna flyttar isär. Frågan är hur begreppet "flytta isär" ska tolkas. I regeringens förslag till sambolagen, som används vid tolkning av lagen, framgår att det inte alltid är klart när man flyttat isär. Om man inte faktiskt bott ihop bör man ta hänsyn till parternas avsikter. *Om parterna avsåg att samboförhållandet skulle fortgå trots att man inte bodde ihop en tid är de fortfarande sambor* (se prop. 2002/03:80 s 46, vilken kan läsas i fulltext här: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GQ0380 ). Högsta domstolen har uttalat, i ett avgörande som refereras i NJA 1994 s 61, att [d]et saknas […] stöd för att ett samboförhållandes upphörande skulle vara beroende av att någon av parterna uttryckligen har förklarat att han eller hon bryter samboförhållandet eller gjort annat liknande tillkännagivande." Parternas avsikt måste alltså inte dokumenteras eller manifesteras utåt på något sätt för att beaktas. En annan sak är att bevisläget kan vara sämre om så inte gjorts. Att parterna en gång flyttat ihop i kombination med att _man bott tillsammans när den studerande parten var i Sverige_ tyder på att avsikten var att samboförhållandet skulle fortgå. Alltså: om den ena parten vistas utomlands tillfälligt pga studieskäl, och detta är anledningen till att man inte bor tillsammans en tid är, enligt min uppfattning, utgångspunkten att man _inte_ flyttat isär på det sätt som avses i 2 § 1 st 2 p sambolagen. Samboförhållandet har inte upphört på den grunden utan upphör i stället enligt ditt alternativ 2. Hoppas jag lyckades svara på alla dina frågor. Med vänlig hälsning

Gemensam bostad sambo

2010-03-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo ska separera. Jag flyttade in i min sambos lägenhet (bostadsrätt) för 5 år sedan. Det är min sambo som äger lägenheten men jag har naturligtvis varit skriven där. Under de här åren har jag betalt halva hyran och halva räntan på lånet, dock har vi ej amorterat någonting. Under den här tiden har vi bla renoverat hela köket där jag hjälpt till kvällar och nätter. Vi ökade även lånet med 100 000 kr när vi gjorde detta detta har jag varit med och betalt på. Nu när vi ska separera undrar jag vad jag har för rättigheter enligt sambolagen? Vi har inte skrivit några egna kontrakt under den här tiden. Mvh Anna
Anton Strandberg |Som du är inne på är Sambolagen tillämplig. Där sägs att det som är föremål för bodelning är samboegendomen som i sin tur består av det gemensamma bohaget och bostad. Vidare finns en inskränkning nämligen att det endast räknas som samboegendom om det förvärvats för gemensam användning. I detta fall framgår det inte när din sambo förvärvade bostadsrätten och heller inte om det var tänkt för er gemensamma användning. Bara det faktum att din sambo köpte bostadsrätten innebär inte att det inte är samboegendom utan om din sambo hade som syfte att det skulle vara er gemensamma bostad hade den räknats som samboegendom och varit inkluderad i er eventuella bodelning. Är det så att din sambo redan innan ni blev tillsammans ägde och bodde i sin bostadsrätt kommer bostadsrätten inte att vara att anse som er gemensamma bostad och vidare inte ingå i en eventuell bodelning. Emellertid är Sambolagen dispositiv. Detta innebär att lagen inte är tvingande och att man kan skriva ett samboavtal. Dock får bara samboavtalet inskränka rätten till bodelning och aldrig utöka samboegendomen. Att du betalat hyra är inte en omständighet som gör bostaden gemensam enligt Sambolagens mening. Vidare vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen skall från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde. Detta innebär att skulderna du har avräknas på samboegendomen som finns för att därefter lika fördelas mellan er. Vänligen,

Bodelning vid sambos död - rätt till tidigare investering i gemensam bostad

2010-03-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo har gått bort. Vi har inga gemensamma barn. Han har två barn och jag har ett. När vi träffades hade jag en bostadsrätt och han flyttade in till mig. Vi bestämde oss för att köpa ett friliggande hus. Sålde min bostadsrätt, la in pengarna i huset. Han hade inga pengar att lägga in. Inga papper är skrivna på denna summa. Finns det någon möjlighet för mig att få tillbaka dessa pengar? Tycker ni att det kanske är läge för mig att anlita en advokat? Tacksam för tips och svar.
Carl-Henrik Brännberg |Hej! När ett samboförhållande upphör är utgångspunkten att den del av er egendom som utgör så kallad samboegendom genom bodelning ska delas lika mellan er (detta enligt 12-14 §§ sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P12S1 - all annan egendom hålls utanför bodelningen och du behåller således dina övriga saker och din sambos övriga egendom tillfaller hans dödsbo). Till samboegendom räknas er gemensamma bostad (dvs huset) och ert gemensamma bohag (dvs möbler, hushållsmaskiner och annan ”grundläggande” inredning i ert gemensamma hem enligt 3§ respektive 7§ sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P3S1). För att räknas som samboegendom krävs även att egendomen införskaffats för er gemensamma användning. Det gör att din tidigare bostadsrätt exempelvis inte var att anse som samboegendom, medan huset som ni köpte med avsikt att bo i tillsammans blev det. Som efterlevande sambo har du emellertid frihet att avgöra om bodelning alls ska ske (enligt 18§ första stycket sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P18S1). Du kan alltså istället välja att ni var för sig ska behålla era respektive saker. Om du till exempel köpt huset själv med pengarna från bostadsrätten och sedan inte begär bodelning, behåller du huset i sin helhet (trots att detta alltså är att klassa som samboegendom om du köpt det för er gemensamma användning). Jag tolkar dock frågan som att ni båda stod som ägare till huset, och eftersom ni inte skrivit ett så kallat ”samboavtal” (och där angett till exempel att din insats i huset skulle reserveras för dig) ska värdet av huset tillsammans med ert gemensamma bohag läggas samman för att slutligen delas lika mellan dig och din sambos dödsbo (om du alltså väljer att begära bodelning). Således har du tyvärr ingen förtur till de pengar du investerade i huset. För det fall att er samboegendom skulle ha ett ganska lågt värde, efter att ni dragit av för skulder, finns dock en skyddsregel för dig som efterlevande sambo. Enligt 18§ andra stycket sambolagen, har du nämligen (så långt det räcker) alltid rätt att före din sambos dödsbo, säkra en summa motsvarande två basbelopp (42 400 kr * 2 = 84 800 kr). Skulle således er samboegendom efter att ni dragit av för skulder hänförliga därtill, vara värd 120 000 kr, har du rätt till 84 800, och dödsboet får då nöja sig med 35 200 kr. Såvida du inte står som ägare till den övervägande delen av samboegendomen (bostad eller bohag som är införskaffat för er gemensamma användning), och således skulle tjäna på att utnyttja din rätt att helt avstå från en formell bodelning, finns tyvärr inte så många möjligheter att få behålla den aktuella investerade summan. Beroende på hur omfattande och invecklade era egendomsförhållanden är och hur säker du är på regelsystemet kan det vara klokt att ta kontakt med en advokat eller annan juridiskt kunnig person som kan hjälpa dig mer i detalj. Det kan även vara till hjälp om din sambo skrivit något testamente. Vänliga Hälsningar

Att avtala bort rätten till värdemässig likadelning av bostadsrätt

2010-03-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger och betalar en bostadsrätt. Om jag säljer denna och köper ny och står för lån men då blir sambo, innebär det att den skaffas gemensamt? Förvirrande uppgifter säger att man kan avtala bort besittningsrätten i sambolagen och vissa att man ALDRIG kan avtala bort besittningsrätten när det gäller BOSTADSRÄTT? Kan jag avtala bort hans rätt att kräva hälften om vi separerar fast jag stått för insats lån räntor mm ensam.Läste att det aldrig går att avtala bort? Jag menar inte möbler bla bla utan rätten att lösas ut med bostadens halva värde??? kan man avtala bort en besittningsrätt eller ej ang bostadsrätt
Natalie |Hej,I en bodelning mellan sambor ingår sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensamt bruk, 3 § sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P3S1. Om du köper en bostadsrätt med avsikten att denna ska vara ett gemensamt hem för dig och din partner, anses bostaden anskaffad för gemensamt bruk och ingår därmed i en eventuell framtida bodelning. Det har ingen betydelse att du ensam finansierar köpet. Man kan avtala om att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning, 9 §, se https://lagen.nu/2003:376#P9S1. Denna egendom utgör då inte samboegendom. Du kan alltså genom ett skriftligt och gemensamt undertecknat avtal hindra att din sambo framställer krav på bostadsrättens halva värde. Detta hindrar dock inte att den andre sambon enligt 22 § kan ha rätt att överta den gemensamma bostaden om sambon bedöms bäst behöva den, se https://lagen.nu/2003:376#P22S1. Om samborna inte har gemensamma barn gäller denna rätt endast om det finns synnerliga skäl, vilket innebär att särskilt starka skäl måste finnas för ett övertagande i detta fall. Den som övertar bostaden ska ersätta den andre sambon för bostadens värde.Man kan alltså genom ett samboavtal avtala att en bostadsrätt inte ska anses som samboegendom och därmed åsidosätta rätten till ekonomisk likadelning. Undantagsvis kan ett övertagande av bostaden bli aktuellt, men den övertagande sambon ska då fullt ut ersätta den andre sambon bostadsrättens värde.  Med vänlig hälsning