Sambos rätt till bostad

2020-12-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min pappa har en ny sambo där hon nu står på halva huslånet (hon fick ta över det efter min mamma) utan att ha köpt in sig i huset. Pappa byggde huset med min mamma och jag och min syster bodde där genom vår uppväxt. Om min pappa avlider så förstår jag det som om att hans flickvän kommer få ärva en del av huset trots att hon egentligen inte äger huset eller har bott där särskilt länge. Nu är jag och min syster oroliga över att hon på något sätt kommer att lura min pappa och därmed vårt arv efter honom. Hur gör man i en sådan situation? Pappa och hans flickvän ska göra ett kontrakt utan juridisk hjälp och det känns som om att hon har fixat så att hon får större del av arvet när lån är medräknat. Pappa vill inte inse detta.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Har sambon rätt till hälften av huset?Till att börja med vill jag förtydliga vad som gäller angående sambons rätt till huset. I det fall att din pappa och hans sambo vore gifta skulle hon automatiskt ha rätt till hälften av huset om er pappa avled. Detta regleras genom äktenskapsbalkens lagar. Eftersom de endast är sambor kommer istället sambolagen bli tillämplig och då finns det andra krav som måste vara uppfyllda för att sambon ska vara berättigad hälften av huset.Som huvudregel är bostad och bohag samboegendom, dvs tillgångar som din pappa och hans sambo äger gemensamt. För att huset ska vara samboegendom finns 3 krav:1. Att egendomen förvärvats för gemensam användning. 2. Att egendomen inte är enskild (enligt 4 § sambolagen). 3. Att man inte skrivit ett avtal som säger något annat (enligt 9 § sambolagen). Detta framgår av 3 § sambolagen. I ditt fall är det första kravet aktuellt i denna fråga. Du beskriver att huset byggdes av dina föräldrar och att det är där du har växt upp. Detta innebär att huset inte har införskaffats med avsikten att din pappa och hans sambo ska bo där gemensamt; det är ju omöjligt eftersom huset byggdes för att din mamma och pappa skulle bo där med er barn. Enligt sambolagen uppfyller alltså INTE sambon kraven för att vara berättigad hälften av huset. Påverkan av att hon betalar av lånet? Att sambon betalar huslånet har ingen inverkan på hennes äganderätt av huset. Endast er pappa vinner ekonomiskt på att sambon hjälper till att betala av lånet. Inte heller är det någon fråga om dold samäganderätt för sambon del till följd av lånet, eftersom även dold samäganderätt kräver att hon skulle ha varit med från början när huset byggdes (NJA 2013 s. 242 om dold samäganderätt). Eftersom du skriver att sambon inte har köpt in sig i huset är hon inte heller delägare enligt samäganderättslagens regler. Från den informationen du har gett mig tolkar jag situationen som att sambon för tillfället inte har någon juridisk rätt till halva huset över huvud taget. På vilket sätt kan ett avtal påverka situationen?Som nämnt ovan kan dock en bostad göras till samboegendom genom avtal (9 § sambolagen). Det är nuförtiden väldigt vanligt med s.k samboavtal som exempelvis kan reglera vad som är gemensam egendom och hur saker ska fördelas om paret avslutar förhållandet eller ena parten avlider. En princip inom avtalsrätten är "pacta sunt servanda", dvs avtal skall hållas. Din pappa och hans sambo har rätt att avtala om att hon ska få hälften av huset. Om de avtalar om det är det så. Det kan dock vara värt att nämna att om dem skriver ett samboavtal finns det vissa möjligheter att ändra eller helt bortse från avtalet om villkoren är; oskäliga med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare förhållanden och omständigheter i övrigt (9 § st. 3 sambolagen och 36 § avtalslagen). Detta görs vid en eventuell bodelning. Utan mer information om avtalsinnehållet kan jag inte säga om det kan finnas möjlighet att gå emot avtalet i framtiden, det är något som en familjejurist bör hjälpa till med vid behov. Kan ni påverka situationen och ert framtida arv?Som nämnt ovan finns det inte mycket i nuläget som du och din syster kan göra för att påverka situationen. I första hand bör ni förstås prata med er pappa om konsekvenserna som drabbar er av att sambon får ta över hälften av huset. Ni kan exempelvis ta upp med honom att ett alternativ till att sambon ska bli delägare är att hon får sitta i "orubbat bo" under 1-2 år efter hans död; detta innebär att ni barn inte får tvinga bort sambon från boendet under denna tidsperiod. På så sätt har sambon tid att sörja och leta efter ett nytt hem. Om din pappa ändå väljer att sambon ska få hälften av huset har du och din syster möjlighet att köpa ut sambon. Om sambon inte vill bli utköpt har ni möjlighet att påtvinga en tvångsförsäljning av huset för att få ut den summa pengar som är bundet (6 § samäganderättslagen). Å andra sidan kan det ju vara så att ni vill ha huset för er själva just för att det är ert barndomshem och att pengarna inte är det verkliga problemet. Jag beklagar den ledsamma situation som uppstått och hoppas att du har fått en lite bättre förståelse vad som gäller juridiskt i nuläget. Hoppas du har fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Kan jag få ersättning för pengar som jag lagt på renovering av min sambos hus?

2020-12-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, En fråga om sambolagen. Om man flyttar in till någon som redan äger ett hus, men investerar pengar i huset för tex renovering, värmeanläggning osv. Hur går man tillväga då när man ska separera, kan man begära tillbaka den summa man investerat i den andres bostad eller del av summan om man varit med att betalat boendet under den gemensamma tiden och för renoveringen?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ingår renoveringskostnader vid en sambobodelning? När ett samboförhållande tar slut och man beslutar sig för att separera kan en sambobodelning begäras (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendom som inkluderar både bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Om den ena sambon äger ett hus innan samboskapet har huset inte införskaffats för gemensamt bruk och ingår därför inte i bodelningen. Frågan är om renoveringskostnader och andra kostnader som den andra sambon har lagt ner på detta hus ska ingå i bodelningen. Det här är ett s.k oklart rättsläge och det råder osäkerhet kring om pengarna kan begäras tillbaka. I ett rättsfall (NJA 1986 s.513) konstaterar domstolen att föremål som den ena sambon tillfört fastigheten utgjorde gåva och de ansågs tillhöra fastigheten. Sambon fick inte ekonomisk kompensation då denne inte kunde motbevisa att det inte fanns en gåvoavsikt. Utifrån det här är det inte sannolikt att en sambo som t.ex utfört renovering kommer att ha någon möjlighet att få ekonomisk ersättning vid en eventuell bodelning om inte båda sambo kommer överens om annat. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?

2020-11-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min man och jag har precis gift oss och fått en liten flicka.Jag bad min man att be sitt ex om sin del av barnbidraget som han inte sett skymten av på flera år.Hennes svar är då: men du betalar ju på mina CSN skulder, det är sambolagen!Det är nästan 10 år sedan dom gick isär.Mina frågor är då.1. Är CSN lån verkligen med inom sambolagen?2. Även hon har gift sig och hon och/eller hennes nya man har tydligen tagit ett samlingslån för flera år sedan för att betala av bland annat CSN skulden, bär inte den räknas som borta isåfall?Mvh
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Såsom jag tolkar din fråga fråga menar din mans före detta att din man är betalningsskyldig när det kommer till hennes CSN-lån eftersom de tidigare varit sambor. Om så inte är fallet och jag misstolkat frågan får ni gärna höra av er till oss igen så ska vi återigen försöka besvara er fråga!Reglerna om sambor återfinns i sambolagen, som jag fortsättningsvis kommer att benämna som samboL. Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld? Huvudregeln är att var och en ansvarar för sina egna skulder. När sambor separerar sker en bodelning ( 8 § SamboL). Vid en bodelning enligt samboL lägger man samman det som är samboegendom, dvs. sambors gemensamma bostad och bohag ( 3 § samboL). Bohag är ex. möbler. När man har lagt samman det som utgör samboegendom gör man avräkning på eventuella skulder som sambon hade när samboförhållandet upphörde. Dock får sambon endast ta ur samboegendomen för att betala av skulder om skulden har att göra med ett inköp som kan räknas som samboegendom (13 § 2 st SamboL). Det som sedan återstår efter man gjort avräkning på skulderna ska delas lika mellan samborna ( 13 - 14 §§ samboL). Eftersom skulden i detta fall är ett CSN-lån har det ingenting med samboegendomen att göra och påverkar därmed inte bodelningen. Din man behöver alltså inte vara med och betala av CSN-lånet. Samlingslånet: Gällande frågan om samlingslånet kan jag dessvärre inte svara på ifall CSN-lånet omfattats av samlingslånet. Ett samlingslån innebär att man samlar flera lån, avbetalningar, etc. till ett och samma lån för att sänka månadskostnaderna. Detta görs oftast om man har flera mindre lån. Vilka lån som ingått i deras samlingslån kan jag däremot som sagt inte svara på. Jag hoppas detta besvarade er fråga, om inte får ni gärna höra av er till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Har efterlevande sambo rätt till arv?

2020-11-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Tack i förväg för ert svar. Har man som sambo rätt till arv efter att ens sambo avlidit?Mvh
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen. Enligt 2 § sambolagen upphör ett samboförhållanden när en av parterna avlider. Huvudregeln i Sverige är att sambor inte ärver av varandra. Även om sambor inte har rätt till arv, så har den efterlevande sambon fortfarande rätt till en bodelning om han eller hon begär det (8 och 18 §§ SamboL). En bodelning innebär att den gemensamma egendomen, dvs bostaden och bohaget, delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne sambon. Det som ingår i bodelningen är sambornas samboegendom. Av 3 § SamboL framgår det att samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om de förvärvats för gemensamt bruk. Vidare framgår det av 7 § SamboL, att till samboegendom räknas inte sådan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål. En begäran om bodelning måste göras inom ett år från det att samboförhållandet upphört, dvs från den tidpunkten sambon avled. Har det gått mer än ett år så har rätten till bodelning för den efterlevande sambon upphört enligt 8 § SamboL.Vänligen,

Samboavtal

2020-12-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min pojkvän har hyrt ut sin bostadsrätt för att jag och han ska testa bo tillsammans. Jag bor i en bostadsrätt som han nu flyttat in i.Vad för avtal rekommenderar ni att vi skriva? Är det ett samboavtal eller hyresavtal för inneboende? Jag vill att det tydliggörs att han inte äger lägenheten, ifall det skulle uppstå någon konflikt om vi separerar. Med vänliga hälsningar
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar om du ska upprätta ett samboavtal för att undvika att förlora bostadsrätten om ert förhållande upphör. Detta aktualiserar bestämmelsen i sambolagen (SL).AllmäntEnligt 1 § SL avses med sambos två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Ingen av parterna ska vara gift och det bör finnas en viss varaktighet för att lagen ska vara tillämplig. Det finns inte en exakt tid för hur länge parterna behöver ha bott ihop för att ses som sambos. Rätten har emellertid, enligt praxis, ansett att sex månader var okej. Enligt 3 § är samboegendom sådan egendom som är införskaffad för gemensamt bruk.SamboavtalEtt samboavtal innebär att parterna avtalar bort bodelningsreglerna som finns i sambolagen. Alltså, ska inte någon bodelning av det gemensamma bohaget och bostaden göras vid en separation tex. Samboavtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna.Ett samboavtal kan innebära att all egendom undantas från bodelning. Detta leder till att den sambo som äger respektive tillgång behåller dessa vid en bodelning. När det kommer till saker som ägs med samäganderätt ska de delas. Samborna kan även avtala om att bara viss egendom ska undantas från bodelningen.Ditt fallDet är inte klart hur länge du och din pojkvän levt ihop så jag kan inte avgöra om ni räknas som sambos. Även om ni betraktas som sambos kommer bostadsrätten inte att betraktas som samboegendom eftersom du skaffade den innan ni blev sambos och inte för gemensamt bruk. Det är även värt att tänka på att alla möbler och liknande som någon av er köper in till bostadsrätten, från det att din pojkvän flyttar in, blir samboegendom. Ni kommer att dela på värdet av dessa vid en bodelning. Det vore bra att upprätta ett samboavtal för att klargöra vem som ska få vad vid en separation. För det kan du använda dig av våra avtalstjänster.Vänligen,

Utgör ett sparkonto samboegendom?

2020-12-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |är mitt sparkonto enskild egendom ? Eller är det som möbler man ska dela upp det efter 5 år samboliv?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om samboförhållanden och vad som händer med sambors egendom vid separation hittar vi i Sambolagen (SamboL). Jag kommer i min fråga utgå från att ni inte har något samboavtal, dvs. endast besvara frågan utifrån vad som står i lagen, och att sparkontot är ditt eget privata sparkonto.Vid en separation i ett samboförhållande så kan det ske en bodelning om en av samborna kräver det – det är dock inte nödvändigt (8 § SamboL). Är båda sambor överens så behövs det ju inte någon bodelning.SamboegendomVid en bodelning är det endast samboegendom som ska delas mellan samborna. Det är endast sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk som utgör samboegendom (3 § SamboL). Som bohag räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsedda för det gemensamma hemmet (6 § SamboL).Eftersom att ett sparkonto inte utgör varken bostad eller bohag, så utgör denna inte samboegendom och kommer alltså inte ingå i en bodelning. Det hade dock varit annorlunda om ni är gifta, i så fall utgör allt som makarna äger och som inte är enskild egendom giftorättsgods och ska i så fall ingå i en bodelning.För att sammanfatta kommer ditt sparkonto inte ingå i en bodelning och delas mellan samborna så länge ni endast har ett samboförhållande, vill ni att det ska ingå måste ni skriva ett samboavtal som anger detta. Om ni gifter er så kommer ditt sparkonto utgöra giftorättsgods om inte du gör egendomen enskild genom ett äktenskapsförord.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Vad anses som samboegendom?

2020-11-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag o min sambo ska separera. Vi har ett gemensamt hus som båda betalat lika mycket på. Så det delas lika. Likaså bohag vad jag förstått? Vad gäller med garagets inventarier? Maskiner och verktyg för att underhålla o laga bilar samt renovering av huset. Samt underhåll av huset.Sen har min sambo under vårat förhållande byggt ett sommarhus men vi är där året runt. Så gott som hela somrarna samt nästan alla helger på vinterhalvåret. Han har byggt det och står för lånet och betalar amortering. Jag har varit med och betalat de löpande kostnaderna på stugan som tex el, vatten mm.Vad gäller för bohaget i sommarhuset? Har jag rätt till hälften där? Eller tillfaller det honom? Vi har ju köpt möbler o bohag för att vi tillsammans med våra döttrar skall kunna vara där så mycket som möjligt. Eller är det bara det som jag köpt som är mitt? Är det något annat jag skall tänka på i separation?Just nu känns det som om han vill lura mig ekonomiskt. Ingen rolig känsla.
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett samboförhållande upphör så ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom en så kallad bodelning (8 § sambolagen). Det som utgör samboegendom är bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Har man som sambor till exempel köpt en soffa tillsammans i syfte att båda ska använda den, utgör detta samboegendom. Köper man däremot en soffa innan man blivit sambor, eller att man köper den själv i syfte att en själv endast ska ha användning för den är det inte samboegendom och ska därför inte ingå i bodelningen. Egendomen anses då som ens egna. Bohag är till exempel:Möbler, hushållsmaskiner och annat i hushållet som är avsett för gemensam användning (6 § sambolagen).Alltså ska bostad och bohag som skaffats i syfte att båda samborna ska bruka den att anse som samboegendom och ska delas lika på vid en bodelning (8 § sambolagen). Precis som du säger ska således det bohag ni förvärvat för gemensamt bruk ingå i bodelningen. Likaså med sådant som finns i garaget. Är det egendom ni förvärvat för att använda gemensamt ska även detta delas på. Däremot är det viktigt att veta att egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte som gemensam bostad och bohag (7 § sambolagen). Detta kan till exempel vara ena sambons golfklubbor eller liknande egendom som används för fritidsändamål. Det är därför viktigt att särskilja på sådant, möjligtvis vissa inventarier i garaget, som ena sambon använt som fritidsändamål för sin egen del. Detsamma gäller även sommarhuset och dess bohag. Har ni båda bidragit ekonomiskt och tanken är att detta ska användas gemensamt har båda sambor lika rätt till sommarhuset och bohaget däri. Viktigt att poängtera är dock att sambolagen är dispositiv, man kan alltså avtala bort reglerna i den. Samborna kan därför själva bestämma hur de vill fördela sin egendom. Sammanfattningsvis ska bostad och bohag, inklusive sommarhuset, som införskaffats gemensamt eller för gemensamt bruk delas lika på vid en bodelning. Viktigt att ha i åtanke är dock att skilja på sådan egendom som införskaffats för den ena sambons fritidsändamål. Men huvudregeln är att om man köpt det gemensamt, dvs. delat på kostnaderna, eller att tanken från början är att bostaden och bohaget är till för gemensamt bruk så ska detta delas lika på. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?

2020-11-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Om min pojkvän och hans ex hade en lägenhet tidigare, som HON köpt och stått som ensam ägare på hela tiden, min pojkvän har alltså bara stått skriven där betalat hyra osv men aldrig ägt någon andel eller lagt in några pengar. När hon sålde lägenheten la hon frivilligt in vinstpengarna i huset dom köpte gemensamt som ska säljas nu. Och eftersom hon gick med vinst på lägenheten så ska hon ju betala vinstskatt för den, men hon påstår att det är min pojkväns skyldighet att betala hälften utav den summan stämmer det? När hon stått ensam som ägare på lägenheten hela tiden, enbart hon som lagt in andelen pengar osv.. så borde de ju ändå falla på enbart henne, eller?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis vill jag nämna att jag tolkar din fråga som att din pojkvän och hans ex varit sambos och att de inte har ingått äktenskap vid något tillfälle. Följaktligen kommer jag att besvara din fråga utifrån denna tolkning. Vad säger lagen?Reglerna om samboskap finner vi i sambolagen (2003:376), hädanefter refererad till som SamboL. När ett samboförhållande upphör så kan samboegendomen på begäran fördelas lika mellan samborna. Samboegendom är sådan egendom som är inköpt för gemensamt bruk. När det kommer till sambornas gemensamma bostad ska även denna ingå i bodelningen ifall den är inköpt för gemensamt bruk. (8 § och 3 § samt 5 § SamboL.) Vid en bodelning så ska all samboegendom och skulder hänförliga till denna fördelas lika mellan samborna. Detta innebär att vardera sambos samboegendom, exempelvis halva värdet på ett gemensamt först kommer värdet på samboegendomen att läggas samman och därefter kommer skulderna hänförliga dit att dras av. Det resterande värdet ska sedan fördelas på samborna. (13 § och 14 § SamboL.) Ur informationen i din fråga går det inte att ge ett klart svar på ifall lägenheten skulle utgöra samboegendom eller ej. Det som kan sägas tala i riktning för att den inte skulle utgöra samboegendom är att det endast är din pojkväns ex som köpt den. Däremot är det centrala för bedömningen huruvida hon köpt den för gemensamt bruk eller ej. Om lägenheten var köpt för gemensamt bruk så kommer den att utgöra samboegendom. Kan skulden från lägenhet fördelas mellan samborna?Gällande det hus som din pojkvän och dennes ex har köpt talar däremot mer för att detta skulle utgöra samboegendom vilket innebär att en bodelning kan bli aktuell om någon av samborna begär det. (3 § och 8 § SamboL.) Vid bodelningen ska som nämnt skulder hänförliga till samboegendomen ingå. Skulle det dock vara så att en sambo har skulder som inte hänför sig till samboegendomen men som sambon inte heller kan få täckning för från annan egendom som inte är samboegendom så kan denne sambo få använda sin samboegendom för att täcka skulden. Detta innebär inte att halva skulden faller över på den andre sambon. Istället så minskar den samboegendom som sambon med skulden skulle bidragit med i bodelning. (13 § SamboL.)För att exemplifiera kan vi säga att den ena sambon har 100 000 som utgör samboegendom. Utöver detta har den 20 000 i skuld som inte utgör samboegendom. Om det inte finns någon annan egendom att täcka skulden med så kan sambon minska sin samboegendom för att därifrån få täckning. I sådana fall kommer sambon ha samboegendom för 80 000 (100 000 - 20 000) som kommer tillföras bodelningen. SammanfattningUtifrån informationen i din fråga kan jag tyvärr inte ge ett närmare svar än detta. Men om det skulle vara så att lägenheten inte utgör samboegendom så ska skulder hänförliga till den inte ingå i bodelningen. Om huset är samboegendom så ska huset samt skulder hänförliga till huset ingå i en bodelning. Däremot kan din pojkväns ex möjligen erhålla ersättning från sin del av samboegendomen för skulden hänförlig till lägenheten ifall det framgår att det inte finns någon annan egendom som inte är samboegendom som kan täcka den skulden. Jag hoppas att mitt svar givit lite vägledning i din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline! Mvh,